Polska Izba Firm Szkoleniowych

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE IN-COMPANY

W zakresie naszych usług znajdują się również szkolenia zamknięte in-company,  przygotowywane na zlecenie Klientów z uwzględnieniem potrzeb charakterystycznych dla danej firmy i dostosowane do branży Klienta.
Co nas wyróżnia przy projektach zamkniętych:

 • Dynamiczna i elastyczna współpraca z Państwem już na etapie tworzenia dedykowanej oferty szkolenia zamkniętego.
 • Każdorazowa rekomendacja kilku sylwetek trenerów – specjalistów z danej dziedziny, aby mogli Państwo wybrać osobę o doświadczeniu zawodowo-szkoleniowym spójnym z Państwa oczekiwaniami w zakresie efektu poszkoleniowego.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych prowadzona najczęściej przez trenera dedykowanego do realizacji danego projektu.
 • Bieżący kontakt z opiekunem projektu z ramienia Human Skills umożliwiający doprecyzowanie wszelkich szczegółów oferty.
 • Możliwość konsultacji on- line przez 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 • Nasi Klienci uzupełniają u nas swoją wiedzę poprzez szkolenia dodatkowe lub indywidualne sesje coachingowe prowadzone przez naszych ekspertów.

ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH – szkolenia zamknięte

Komunikacja/ Zarządzanie emocjami/ Radzenie sobie ze stresem/ Zarządzanie czasem/ Asertywność/ Kreatywność/ Wellness

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W BIZNESIE. 
 • Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą indywidualnego stylu komunikacji. Rozwiną również świadomość kluczowych czynników mających wpływ na jakość budowanych relacji w życiu zawodowym oraz wzmocnią umiejętność dostosowywania komunikatu do odbiorcy.
  • JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ, BUDOWAĆ RELACJE I WSPÓŁPRACOWAĆ W OPARCIU O RÓŻNE STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA. EXTENDED DISC.
  • Szkolenie ukierunkowane jest na wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji w oparciu o model Extended DISC.  Podczas szkolenia uczestnicy mogą poznać mapę zachowań poszczególnych członków zespołu, a tym samym poznać style dominujące w danym środowisku zawodowym. Pomoże im to zrozumieć styl funkcjonowania innych osób oraz zauważyć swój indywidualny potencjał.
  • TRENING ASERTYWNOŚCI I PEWNOŚCI SIEBIE W BIZNESIE.
  • Asertywność jest umiejętnością wyrażania własnych potrzeb.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki asertywnej komunikacji, nabędą wiedzę dotyczącą własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Dodatkowo wypracują własne sposoby zachowania się w sytuacjach ocenianych subiektywnie jako trudne.
  • TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.
  • Szkolenie dedykowane jest osobom, które w środowisku zawodowym narażone są na duży stres związany z przeciążeniem psychofizycznym. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności związanych z: zauważeniem bodźca wywołującego stres oraz radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Podczas szkolenia uczestnicy pracują również nad samoakceptacją – dostrzegając swoje mocne strony.
  • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI.
  • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wspomagających skuteczne realizowanie zadań z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej, która pomaga budować i utrzymywać pozytywny stan emocjonalny oraz zaangażowanie.  Dzięki technikom rozpoznawania i rozumienia własnych uczuć oraz emocji innych osób – szkolenie kształtuje samoświadomość. Pozwala również zrozumieć własny wpływ na innych.
  • TECHNIKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI W ORGANIZACJI.
  • Konflikt stanowi integralną część życia zawodowego. Konstruktywne lub negatywne mogą być sposoby jego rozwiązywania. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować czynniki generujące konflikt, rozwiązywać je w sposób konstruktywny, a ponadto poznają różne style radzenia sobie z konfliktem i różne ich rodzaje.
  • PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU. 
  • Konsekwencją długotrwałego stresu niejednokrotnie może być wypalenie zawodowe. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć realizujemy szkolenie, które przybliży uczestnikom wiedzę dotyczącą wypalenia, nauczy rozpoznawać swoje tzw. optimum stresu i pozwoli osiągnąć równowagę emocjonalną.
  • EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.
  • Szkolenie związane ze wzmocnieniem umiejętności efektywnego wykorzystywania własnych zasobów. Celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań w organizacji, budowanie postawy nastawionej na rozwiązanie oraz zmniejszenie poziomu stresu wynikającego z nadmiaru zadań wśród pracowników. Uczestnicy otrzymują również narzędzia umożliwiające im rozpoznanie własnych nawyków oraz ich zmianę.
  • ZARZĄDZANIE CZASEM DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ.
  • Kadra menedżerska stoi przed różnorodnymi zadaniami związanymi nie tylko z koniecznością organizacji pracy własnej, ale również z zarządzaniem priorytetami podległego zespołu. Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności zarządzania koszykiem zadań, poznanie własnego stylu pracy wpływającego na efektywność własną i zespołową, zidentyfikowanie nawyków – w tym nawyków myślowych – związanych z jakością własnej pracy.
  • TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI.
  • Umiejętność podejmowania decyzji jest kluczową kompetencją w życiu prywatnym, a także na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, gdzie konsekwencje naszych wyborów dotykają znacznie więcej osób. Warto więc rozwijać tę umiejętność w oparciu o sprawdzone metody, by móc stawić czoło wszystkim problemom, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w firmie. Szkolenie pozwoli rozpoznać czynniki mające wpływ na decyzje, które podejmujemy.
  • TECHNIKI KREATYWNEGO MYŚLENIA.
  • Celem treningu kreatywności jest nauka prawidłowej stymulacji mózgu oraz przełamywania barier. Zależy nam, żeby każdy uczestnik naszych warsztatów po opuszczeniu sali wiedział, jak pozostawać otwartym na otaczającą nas rzeczywistość, która może być źródłem kolejnych pomysłów. Żeby potrafił pobudzać do działania nie tylko swój umysł, lecz także wszystkich osób w zarządzanej przez niego grupie. W trakcie treningu uczestnicy dowiedzą się jak odblokować swój potencjał.
  • TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU.
  • Wywieranie wpływu stanowi niezwykle cenną, użyteczną umiejętność, która znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia, zwłaszcza zawodowym. Dzięki tej umiejętności można efektywniej realizować swoje cele biznesowe, negocjacyjne, zarówno w kontakcie z klientami, jak i współpracownikami, przełożonymi, czy podwładnymi. Uczestnicy nauczą się na szkoleniu stosowania i doboru – odpowiednio pod konkretną sytuację czy osobę – skutecznych, przekonujących argumentów, pokonywania obiekcji, dbałości o szczegóły komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tworząc jednocześnie etyczną atmosferę zaufania.
  • TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU I NEUTRALIZACJI MANIPULACJI. 
  • TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI OSOBOWOŚCIAMI.
  • Każdy z nas w którymś momencie swojego życia miał do czynienia z osobą, z którą przebywanie, nawiązanie kontaktu, współpraca czy zbudowanie jakiejkolwiek relacji stanowiło duże wyzwanie ze względu na jej trudną osobowość. Dodatkowa trudność pojawia się, gdy sytuacja ta ma miejsce w życiu zawodowym, bowiem wymagane jest zachowanie profesjonalizmu i etykiety biznesowej. Choć często nie mamy wpływu na to, z kim współpracujemy, czy na jakich trafiamy klientów, można nauczyć się radzenia sobie z trudnymi osobowościami. Szkolenie skupia się zarówno na sposobach zachowania, rozmowy w kontakcie z trudnymi osobami, niwelując związane z tym nieprzyjemności, zagrożenia, jak i na radzeniu sobie z pojawiającymi się przy tym negatywnymi emocjami.

   SZKOLENIA HUMAN RESOURCES – szkolenia zamknięte

   Employer Branding/ Rekrutacje/ Assessment i Development Centre/ Zarządzanie talentami/ Zarządzanie szkoleniami i rozwojem. 

   • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW. JAK ZAPLANOWAĆ PROFESJONALNĄ REKRUTACJĘ I ZATRUDNIĆ ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW. 
   • W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: prawidłowego prowadzenia procesów rekrutacyjnych, różnorodnych metod i technik skutecznej rekrutacji, eliminacji błędów selekcyjnych, założeń programów adaptacji nowych osób w firmie.  Uczestnicy nabędą umiejętności: efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów, trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, kreowania lepszego wizerunku firmy na rynku, oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego oraz prowadzenia rozmów z kandydatami.
   • ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER. JAK ZAPLANOWAĆ PROFESJONALNY OŚRODEK BADANIA KOMPETENCJI, PRZYGOTOWAĆ ZADANIA, BYĆ AASESOREM I STWORZYĆ RAPORT. 
   • Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.
   • ZARZĄDZANIE TALENTAMI, KARIERAMI I PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY W FIRMIE. JAK FORMUŁOWAĆ STRATEGIĘ, MODEL KOMPETENCJI, POZYSKAĆ TALENTY I PROGRAMY ROZWOJU KARIER. 
   • Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o: określaniu i realizacji procesów zarządzania talentami w organizacji, pozyskiwaniu talentów, rozwijaniu i motywowaniu pracowników, wdrażaniu modelu kompetencyjnego lub elementów zarządzania przez kompetencje. Uczestnicy nabędą umiejętności: tworzenia strategii, rozwiązań zarządzania utalentowanymi pracownikami, dostosowywania działań planów długofalowych do potrzeb organizacji, weryfikacji efektywności programów Talent Management, tworzenia profilów kompetencyjnych dla różnych stanowisk pracy, definiowania talentu na użytek swojej organizacji (z uwzględnieniem jej potrzeb), tworzenia analizy strategicznej, określania szans i zagrożeń związanych z zagadnieniem.

    SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW – szkolenia zamknięte

    Innowacyjne zarządzanie własną energią/ Warsztaty menedżerskie/ Zespoły rozproszone/ Przywództwo/ Różnorodność/ Feedback i Feedforward/ Współpraca/ Automotywacja 

     
    • EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE. JAK BYĆ SKUTECZNYM LIDEREM DLA SIEBIE I INNYCH.
    • Przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Każdy może być w pewnych sytuacjach przywódcą, nawet jeśli nie jest szefem zespołu. Obecnie krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie jest innowacyjność, zaś wdrażanie nowych rozwiązań marketingowych czy technologicznych wymaga odwagi i silnego przywództwa.
    • NEURO-PRZYWÓDZTWO. WYJDŹ POZA TRYB NAWYKOWY, BY POSZUKAĆ KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ I WZMOCNIJ POZYCJĘ LIDERA (Points of You, HeartMath).
    • Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie – od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem, kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia.
    • EKSPERT MA GŁOS – SZTUKA WYSTĄPIEŃ BIZNESOWYCH DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ.
    • Szkolenie ma na celu przekazanie najlepszych praktyk służących budowaniu autorytetu oraz pozycji eksperckiej poprzez słowo. Silny autorytet i pozycja eksperta są bardzo istotnymi elementami budowania marki osobistej, zarówno wewnątrz firmy, jak i na rynku. Osoby o silnej marce skuteczniej kierują swoją karierą i szybciej awansują niż osoby, które giną w tłumie. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali z kamerą i przed kamerą. Szkolenie może zawierać dodatkowy moduł „In English, please”, który porusza aspekty niezbędne do uwzględnienia podczas prowadzenia wystąpień czy prezentacji w środowisku międzynarodowym.
    • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.
    • Jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi. Szkolenie pozwoli lepiej zrozumieć mechanikę działania zespołu, a także umożliwi zdobycie umiejętności charakterystycznych dla dobrego i cenionego przywódcy. Podczas szkolenia uczestnik zrozumie, w jaki sposób należy motywować zespół, a także jak rozwiązywać trudne sytuacje.
    • WARSZTATY MENEDŻERSKIE.
    • Jak sprostać wyzwaniom współczesnych menedżerów niezależnie od kultury organizacyjnej (od formalizowanej do „turkusowej"). Etap 1 warsztatów poświęcony jest głównie kluczowym elementom skutecznego działania. Traktujemy właściwą rekrutację oraz dobrą organizację pracy jako warunek konieczny sukcesu oraz satysfakcji i motywacji pracowników. Umiejętności z tej części projektu pozwolą optymalizować działania biznesowe i najlepiej wykorzystać potencjał posiadanych zasobów. Etap 2 warsztatów dotyczy głównie miękkich umiejętności kierowania i budowania relacji z pracownikami, które ułatwią kształtowanie faktycznego przywództwa w kierowanych zespołach.
    • RESILIENCE ADVANTAGE. JAK WPŁYWAĆ NA PROCESY ZACHODZĄCE W NASZYM CIELE TAK, ABY MIEĆ WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ, MOTYWACJĘ ORAZ SATYSFAKCJĘ (trener dr Ewa Hartman).
    • Nagła zmiana planów, nieoczekiwana przeszkoda w realizacji projektu, czy spotkanie sprzedażowe kończące się odmową. To typowe sytuacje, które odbierają energię i osłabiają efektywność. Dbając o własny bilans energetyczny można zapobiec spadkowi skuteczności działań. Neuro-nauka, w tym neuro-kardiologia dostarcza wielu zdumiewających i interesujących odpowiedzi na to jak wpływać na procesy zachodzące w naszym ciele tak, by mieć dostęp do naszych zasobów wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Celem tego warsztatu jest zapoznanie uczestników ze sposobami zarządzania własną energią, dzięki którym wysoka skuteczność, jak i towarzysząca jej motywacja i satysfakcja stają się faktem.  Do przeprowadzenia tego warsztatu uprawnieni są certyfikowani trenerzy metody Heartmath.
    • AUTOMOTYWACJA DLA MENEDŻERÓW.
    • Automotywacja to sztuka motywowania samego siebie. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i poznanie sprawdzonych technik automotywacyjnych. Ludzie, którzy są motywowani wewnętrznie osiągają sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki temu, że wiedzą, czego chcą i do tego dążą, realizują skutecznie swoje zamierzenia i czerpią radość z działania. Szkolenie zachęca do spojrzenia na automotywację w nowy sposób i dostarcza narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia właściwych zmian.
    • KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. 
    • Jak zadbać o dobrą komunikację i współpracę podczas tworzenia projektu. W zespołach zarządzających, projektowych i zadaniowych właściwa komunikacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Efektywne narzędzia i metody projektowe są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Warto zainwestować czas w lepsze poznanie swoich współpracowników, aby zbudować relacje sprzyjające wspólnemu osiąganiu celów biznesowych.
    • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW. JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM ROZPROSZONYM. 
    • Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów rozproszonych jest coraz częstszym wyzwaniem menedżerów. Praca takich zespołów daje wymierne korzyści, ale generuje również zagrożenia. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego, sposobach na podnoszenie efektywności pracy zespołów wirtualnych, sposobach zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy w zespole rozproszonym, mimo izolacji od współpracowników.
    • RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE. NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO MOTYWACJI – TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM UKIERUNKOWANE NA BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA. 
    • Autorefleksja z użyciem kart Points of You™. Planowanie działań o charakterze coachingowym. Innoversity Paradox, czyli o szansach i zagrożeniach związanych z uwalnianiem potencjału różnorodności w zespole. Projektowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie różnorodnością w zespole.
    • WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA. JAK BUDOWAĆ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ I ATMOSFERĘ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE. 
    • Dobrze zorganizowany zespół osiągnie każdy cel. Niezbędny jest jednak lider, który poprowadzi grupę, rozdzieli obowiązki, czy zadba o właściwą komunikację. Co najważniejsze, zdolności przywódcze i umiejętność zarządzania ludźmi nie są czymś wrodzonym! Dzięki odpowiedniemu treningowi oraz narzędziom można je skutecznie rozwinąć. Poznanie czym jest współpraca zespołowa, jakie są zasady jej budowania czy naprawy, a także znajomość zasad rządzących relacjami międzyludzkimi to klucz do sukcesu – Twojego jako menedżera, Twojej grupy, czy wreszcie –  całej firmy.
    • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ.
    • Zmiana jest zjawiskiem obowiązkowym oraz pożądanym w procesie rozwoju ludzi oraz organizacji. Na poziomie strategicznym zmiany mają zapewnić firmie przewagę konkurencyjną lub organizacyjną. Na poziomie operacyjnym, działania mające na celu poprawę skuteczności i wydajności oraz dostosowanie do sytuacji zewnętrznej lub wewnętrznej, mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych w procedurach, praktyce pracy, systemach i strukturach. Zmiana często spotyka się z oporem wynikającym często z koniecznością wyjścia spoza sfery komfortu oraz z silnymi emocjami. Warto wiedzieć jak zarządzać zmianą, by nie stracić a zyskać.
    • CHARYZMATYCZNY SZEF – PRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA.
    • Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów stanowiska. To w jakim stylu zarządzasz może przełożyć się na wyniki Twoich pracowników. Skorzystaj z dostępnych na szkoleniu narzędzii i zwiększ swoją efektywność jako kierownika zespołu. Rozwiń umiejętności budowania autorytetu i wywierania wpływu w relacjach ze współpracownikami poprzez uporządkowanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności.
    • SZEF JAKO COACH.
    • Zarządzanie ludźmi nie należy do najprostszych obowiązków, lecz nie jest to rzecz niewykonalna. Zarządzania ludźmi oraz zarządzania zespołem, który Ci ludzie tworzą, można się nauczyć. Dzięki nauce różnych technik oraz zdobyciu narzędzi pozwalających na zarządzanie zespołem, uczestnik szkolenia wkroczy na drogę wiodącą do sukcesów swojego zespołu, a także firmy. Szkolenie pozwoli lepiej zrozumieć mechanikę działania zespołu, a także umożliwi zdobycie umiejętności charakterystycznych dla dobrego i cenionego przywódcy. Podczas szkolenia uczestnik zrozumie, w jaki sposób należy motywować zespół, a także jak rozwiązywać trudne sytuacje.
    • KOLEGA W ROLI SZEFA – ADAPTACJA DO NOWEJ FUNKCJI.
    • W zależności od specyfiki relacji z drugą osobą i pełnionej w tym kontakcie roli społecznej, zmieniają się nasze zachowania i postawa względem tej osoby, sposób komunikacji, czy poziom otwartości. Inaczej zachowujemy się wobec szefa, podwładnych, będąc w roli zawodowej niż wobec kolegi, z którym możemy porozmawiać o naszym życiu osobistym, towarzyskim. Moment fuzji tych dwóch, zupełnie odmiennych ról stanowi zatem duże wyzwanie i może rodzić obawy. Szkolenie dedykowane jest tym, którzy obejmując stanowisko kierownicze, stały/staną się szefem swoich kolegów. Uczestnicy dowiedzą się jak pogodzić ze sobą te role, tak aby budzić autorytet, być dobrym liderem, zyskać posłuszeństwo, nie niszcząc przy tym wszystkim dobrych relacji.  
    • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM. 
    • POWIERZANIE STANOWISKA, UPRAWNIANIE, DELEGOWANIE ZADAŃ. 
    • BUDOWANIE WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ. 
    • ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. 
    • FEEDBACK I FEEDFORWARD.
    • Udzielanie informacji zwrotnej oraz informacji o oczekiwaniach, celach, jest jednym z kluczowych zadań w roli menedżera. Dążąc do maksymalizacji efektywności swoich pracowników, niezbędna jest odpowiednia komunikacja. Uczestnicy szkolenia nauczą się udzielania feedbacku i feedforward w taki sposób, aby odbiorca informacji nie tylko miał jasność względem oczekiwań, celów, kierunku, w jakim powinny pójść zmiany, ale żeby poczuł się też przy tym docenionym, zmotywowanym do rozwoju pracownikiem. 

     SPECJALISTYCZNE

     Projektowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w firmie.

     • METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SZKOLEŃ.
     • Jednym z kluczowych wyzwań trenerów wewnętrznych w organizacjach jest umiejętność projektowania szkolenia w sposób umożliwiający przekazanie wiedzy uczestnikom i wyselekcjonowanie najważniejszych informacji. Szkolenie ukierunkowane jest na sposób badania potrzeb szkoleniowych, definiowania celów szkoleniowych na trzech poziomach oraz metod ewaluacji zajęć. Podczas zajęć uczestnicy projektują i prezentują pomysły na swoje autorskie warsztaty i przygotowują konspekt zajęć, otrzymując informację zwrotną.
     • TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH.
     • Szkolenie skoncentrowane na wyposażeniu uczestników w profesjonalne narzędzia, dzięki którym warsztaty prowadzone przez trenerów wewnętrznych będą atrakcyjne. Odpowiedni sposób przekazywania informacji – dbałość o autoprezentację, wykorzystanie dodatkowych narzędzi i materiałów, jak również właściwe przygotowanie miejsca szkolenia pomogą osiągnąć sukces. To właśnie połącznie tych wszystkich czynników sprawi, że słuchaczom będzie łatwiej przyswoić i wykorzystać w codziennej pracy 100% informacji otrzymanych w trakcie szkolenia. To w głównej mierze właśnie od trenera zależy, czy po wyjściu z sali jego słuchacze będą potrafili wykorzystać nowo zdobytą wiedzę.
     • TRENING PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU BHP.
     • NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ – szkolenia zamknięte

      Techniki negocjacji/ Obsługa klienta/ Reklamacje/ Windykacje/ Sprzedaż

      • PROFESJONALNA SEKRETARKA I ASYSTENTKA. JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ ZADANIAMI I KREOWAĆ WIZERUNEK FIRMY. Sekretarka lub asystentka to ważne stanowisko w firmie, choć często jest niedoceniane, również przez samych pracowników. Tymczasem jest to stanowisko, które znacząco wpływa na wizerunek firmy. Klient pierwszy kontakt nawiązuje z sekretariatem i nieświadomie ocenia profesjonalizm firmy na podstawie wrażenia jakie osiągnął podczas obsługi.  Podczas szkolenia uczestniczki nabędą umiejętności związane z: organizacją czasu pracy, obsługą Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, komunikacją interpersonalną oraz zapoznają się z zasadami budowania wizerunku, w tym dress codu.
      • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA. Jednym z kluczowych elementów wpływających na odbiór organizacji na rynku usług jest jakość obsługi Klienta. Zwłaszcza teraz, kiedy jako Klienci oczekujemy więcej niż jedynie miłego traktowania.  Szkolenie pozwala nauczyć się skupienia na rozwiązaniu problemu Klienta i efektywnej komunikacji z nim oraz godzenia interesu Klienta z interesem firmy. Warsztaty zawierają w sobie również elementy negocjacji, budowania długotrwałych relacji z Klientami biznesowymi oraz kreowania wizerunku.
      • OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA.
      • ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI.
      • OBSŁUGA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO DLA RECEPCJI.
      • TECHNIKI SPRZEDAŻY.
      • TRENING TECHNIK SPRZEDAŻY RELACYJNEJ – POZIOM PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY.
      • PREZENTACJA HANDLOWA.
      • NEGOCJACJE HANDLOWE.
      • NEGOCJACJE KUPIECKIE.
      • WINDYKACJE HANDLOWE DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH. Jak asertywnie i skutecznie odzyskać należności, nie tracąc przy tym klienta? Wiele firm ma problem z odzyskiwaniem pieniędzy za sprzedany towar, lub wykonaną usługę. Trudno nam się o nie upomnieć, a gdy już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie emocji. Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy pomimo, że chcielibyśmy ją kontynuować. Żadna firma nie powinna pozwolić sobie na utratę Klienta. Dzięki profesjonalnej windykacji firma może wyprzedzić konkurencję, a przede wszystkim zadbać o stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.
      • WARSZTATY NEGOCJACYJNE DLA ZAAWANSOWANYCH.
      • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM.
      • PRAWNE – szkolenia zamknięte

       Odpowiedzialność członków zarządu/ Ochrona danych osobowych/ Tajemnica przedsiębiorstwa/ Umowy cywilnoprawne/ Zamówienia publiczne

       • UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM.
       • PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH.
       • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH.
       • RODO – zakres zmian w ochronie danych osobowych. Czym są dane osobowe i jak powinna wyglądać ich ochrona? Jakie znaczenie dla Twojej Firmy ma ich przetwarzanie? W jaki sposób możemy legalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe osób fizycznych? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi podczas szkolenia „RODO – zakres zmian w ochronie danych osobowych".
       • PRAWO AUTORSKIE.
       • ZABEZPIECZENIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI.
       • PRAWO HANDLOWE.
       • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE.
       • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
       • TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
       • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU.
       • KREOWANIE WIZERUNKU – szkolenia zamknięte

        Wystąpienia publiczne/ Autoprezentacja/ Budowanie własnej marki/ Etykieta i savoir-vivre/ Dress code w biznesie/ Profesjonalny wizerunek

        • SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I AUTOPREZENTACJI.
        • Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych to szkolenie, dzięki któremu będziesz mógł się profesjonalnie przygotować do stawianych przed Tobą wyzwań zawodowych. Rozwiniesz kompetencje z zakresu świadomego kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium. Poznasz zasady przygotowania się do wystąpienia oraz techniki radzenia sobie z tremą.
        • KREOWANIE WIZERUNKU Z UWZGLĘDNIENIEM DRESS CODE.
        • Znajomość zasad dress code jest niezbędnym elementem w drodze do sukcesu zawodowego. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady kreowania profesjonalnego wizerunku. Poznają zasady doboru garderoby odpowiednio do sytuacji, stanowiska, osobowości, zrozumieją wagę ubioru w życiu zawodowym, co bezpośrednio przełoży się na większą pewność siebie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów zawodowych.
        • PREZENTACJE BIZNESOWE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ.
        • Prezentacje biznesowe to interaktywny warsztat, który stawia na praktyczne elementy przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. Sesja warsztatowa będzie skupiała się na praktyce przygotowania i prezentowania, uzupełniając je o wszelkie kluczowe, modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji. W trakcie każdej prezentacji, pozostali Uczestnicy będą otrzymywać instrukcje co do sposobu zachowania, tak aby rozwijać umiejętności reagowania na pojawiające się (trudne) sytuacje. Dla wzmocnienia efektu rozwojowego prezentacje uczestników będą nagrywane kamerą, a następnie wspólnie analizowane.
        • EMISJA GŁOSU.
        • Głos jest bardzo istotnym elementem budującym nasz wizerunek. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego treningu (emisja głosu, modulacja, zróżnicowanie emocjonalne, sztuka ekspresji, dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji i odbiorcy). Uczestnicy nabędą umiejętności mówienia w sposób wiarygodny, przekonujący, z poprawną dykcją. Poznają zasady panowania nad głosem, modulowania i wzmocnienia głosu.
        • ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/Business Etiquette & Professional Look
        • Savoir-vivre to innymi słowy sztuka życia w społeczeństwie. Sztuka, bez której poruszanie się w środowisku biznesowym może doprowadzić do upadku wizerunku firmy. To zestaw zasad jakich należy przestrzegać w celu budowania, podtrzymywania i regulowania stosunków międzyludzkich w administracji i biznesie. W obecnych czasach znajomość dobrych obyczajów i norm towarzyskich to konieczność. Savoir-vivre jest fundamentem jakości usług pełnionych przez daną instytucję czy przedsiębiorstwo. Daje poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie oraz pozwala odnaleźć się w każdej, nawet najbardziej niezręcznej sytuacji.
        • PERSONAL BRANDING – MOC MARKI OSOBISTEJ (trener dr Ewa Hartman).
        • Jednym ze skutecznych sposobów podążania ścieżką rozwoju zawodowego jest skupienie na budowaniu osobistej marki. Osoba budująca własną markę to profesjonalista, dla którego wiarygodność i jakość świadczonej pracy mają ogromne znaczenie. Budowanie marki osobistej to świadome kreowanie własnego wizerunku poprzez dbałość o rozwój tak w pracy jak i poza nią, dbałość o najwyższą jakość usług, oraz naukę komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom świeżej motywacji do zadbania o ścieżkę własnej kariery oraz zintegrowania kariery z osobistymi wartościami i priorytetami, co nie tylko podnosi poczucie wartości i ważności w miejscu pracy, ale przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.
        • PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ, PR OSOBISTY ORAZ WIZERUNEK PROFESJONALISTY WEWNĄTRZ ORGANIZACJI (trener Iwona Firmanty).
        • Personal Branding, czyli budowanie osobistej marki, w dzisiejszych czasach stanowi dobrą inwestycję w skuteczne przekazywanie informacji o naszym potencjale i możliwościach. W szumie codziennych informacji warto wiedzieć jak się wyróżnić. W zależności od stanowiska oraz celów zawodowych każda osoba może indywidualnie budować swoją osobistą markę. Warto jednak znać odpowiednie zasady, sposoby, by w szybszym tempie osiągnąć zamierzony rezultat.
        • WORK OUT LOUD – JAK PREZENTOWAĆ WŁASNE OSIĄGNIĘCIA I SPRZEDAWAĆ ROZWIĄZANIA W ORGANIZACJI PRZED KLIENTEM WEWNĘTRZNYM. 
        • Szkolenie w formie warsztatowej mające na celu zwiększenie umiejętności dzielenia się z innymi, w tym z przełożonymi, własnym zaangażowaniem i wkładem na rzecz organizacji, prezentując swoje osiągnięcia. Warsztaty te są przede wszystkim pracą na wydobywaniu ukrytych zasobów składających się na sukces osobisty uczestników oraz sukcesy organizacji. Wzmacniamy kompetencje w zakresie tworzenia własnego PR’u wewnętrznego, a także wspieramy uczestników w tworzeniu planu działania.
        • SAVOIR-VIVRE I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY.
        • SZKOLENIA DLA KOBIET – szkolenia zamknięte

         Szkolenia biznesowe skierowane do kobiet pracujących w firmach oraz administracji publicznej. W trakcie zajęć Klientki zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, budowania pewności siebie oraz kreowania wizerunku. Businesswoman biorąca udział w szkoleniu dowie się ponadto, jaka jest jej strategiczna efektywność osobista i zawodowa.

         SENSUALNA KOBIETA BIZNESU – BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE ORAZ WARSZTATY O STYLU/DRESS CODE.

         SZKOLENIA ZAMKNIĘTE I PROJEKTY WORK-LIFE BALANCE

         To jak o siebie dbamy w życiu osobistym ma bezpośredni wpływ na naszą efektywność i zaangażowanie w pracę. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia, jak i projekty dla Pracodawców dotyczące wdrażania programów Work-Life Balance w organizacji.

         WORK-LIFE BALANCE. 
         Wielu pracowników wykonując swoje codzienne obowiązki w pracy, angażuje się w nie poświęcając wiele godzin i mnóstwo energii na osiągnięcie pożądanych efektów. Robią to często nieodpowiednio wydatkując swoją energię, przez co nie osiągają oczekiwanych wyników. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby, techniki na podniesienie własnej efektywności, wyników nie zapominając o swoich potrzebach. Określą zmiany, które chcieliby wprowadzić do własnego życia i stworzą indywidualny plan wdrożenia wybranych narzędzi do codzienności. Dowiedzą się, jak odzyskać równowagę psychiczną i jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. 

         IN ENGLISH

         • NEGOTIATIONS. 
         • PROFESSIONAL SPEAKING.
         • MAMY DLA CIEBIE PREZENT

          Weź udział w szkoleniu otwartym  i otrzymaj prezent w postaci 20% rabatu na kolejne szkolenie otwarte. Dowiedz się więcej.

          DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA OTWARTE

          Chcesz skorzystać z dofinansowania na szkolenia otwarte dla Twojej firmy? Dowiedz się więcej.

          Interesuje Cię konkretne szkolenie, a nie znalazłeś/-aś go w ofercie? Skontaktuj się z nami:

          biuro@humanskills.pl 
          (22) 224  21 95, 96

          Kontakt

          Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

          Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

          Naciśnij ENTER aby wysłać

          Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

          Zapisz się do newslettera!

          Dbamy o Twoją prywatność