Polska Izba Firm Szkoleniowych

Feedback z elementami feedforward

jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników

Feedback z elementami feedforward, czyli jak rozwijać pracowników poprzez korygowanie ich zachowań, docenianie i motywowanie do działania oraz ustalanie działań ukierunkowanych na przyszłość.

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

 

790 zł netto*

 

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 990 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte z zakresu feedback z elementami feedbforward w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
 • Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
 • Udzielania feedacku po testach Extended DISC.
 • Sposobach motywowania pracowników.
 • Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Motywowania pracowników.
 • Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
 • Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
 • Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Motywowaniem innych.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci Szkolenia

 • Liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy – szczególnie osoby oceniające pracę swoich pracowników.
 • Osoby pracujące w działach HR, szczególnie osoby prowadzące rekrutacje, projekty AC/DC, prowadzące oceny 360 itp.
 • Osoby zainteresowane prawidłowym udzielaniem informacji zwrotnej oraz rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD. Jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników.

09:30 – 10:00  Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści  związanych z udziałem w szkoleniu.

10:00 –  11:00 Moduł I ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg typologii Blancharda – jak oceniać, aby  zmotywować – dyskusja grupowa, casy, praca w grupie.
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 13:00 Moduł II KOMUNIKACJA FEEDBACK’OWA – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
 • Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych
 • Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład  i dyskusja.

 13:00 – 13:45 Przerwa na obiad

13:45 – 15:00   Moduł III FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, miniwykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA –  przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
 • Feedback coachingowy– model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – miniwykład, ćwiczenie.

15:00 – 15:15 Przerwa
15:15 – 16:15 Moduł IV TRUDNE SYTUACJE

 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja
 • Bank trudnych sytuacji– jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.

16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward.

Zapraszamy do lektury artykułu: Dlaczego feedback jest ważny, ale feedforward jeszcze lepszy?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener
Mirosława Tkaczuk

Mirosława Tkaczuk

Trener Human Skills: Mirosława Tkaczuk

Coach / Trener biznesu / Asesor / Konsultant ds. HR

Wykształcenie Trenera:

Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Talent Q (2013); Coaching Zespołowy – Akademia im. Leona Koźmińskiego (2012); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą iP Career Coach (2011); Racjonalna Terapia Zachowań (2010); Panorama Społeczna, Lucas Derks (2009); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Extended Disc (2009); Praktyk i Master Praktyk NLP – NLP Neuroedukacja Lublin (2007-2009); International Coaching Community, akredytacja Coach ICC (2006); Certyfikat trenera biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu TROP (2004 – 2005); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą SLG Thomas Int. (2003); Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, magisterskie

Doświadczenie Trenera:

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej na stanowiskach menedżerskich.

 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – SKARBIEC Asset Management
 • Holding S.A. (2002 – 2005)
 • Dyrektor ds. Personalnych – SKARBIEC TFI S.A (1997 – 2005)
 • Office Manager – FAMCO S.A. (grupa BRE Bank SA, fundusz zamknięty) (1995 – 1997)

Specjalizacje Trenera:

 • Jako Coach, oprócz coachingu menedżerskiego, specjalizuje się w procesach feedbackowych i feedforward, diagnostycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi – oceny 360st, Upward Feedback, AC/DC, narzędzi diagnostycznych (m.in. Extended Disc, Thomas Int.) poprzedzających często prowadzone później przez nią procesy coachingowe.
 • Jako Trener specjalizuje się w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą oraz współpracą i komunikacją w ramach zespołów, wykorzystując także swoje doświadczenia coachingowe i biznesowe.
 • Jako Asesor bierze udział w procesach Assessment Center i Development Center dotyczących stanowisk menedżerskich, często połączonych z sesjami feedbackowo-coachingowymi.
 • Jest autorem kilku artykułów w magazynach branżowych – Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Styl pracy Trenera:

Bardzo ważny dla Trenera jest etap diagnozy i badania potrzeb klienta w ramach projektu. Dzięki prawidłowej diagnozie dopasowuje program i dobiera odpowiednie narzędzia rozwojowe. Warsztaty prowadzone przez Trenera są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Trener dba o przestrzeń dla Uczestników, buduje przyjazną atmosferę i motywuje do rozwoju.

Wybrani Klienci Trenera:

 • PZU Życie SA (2015-2016) – projekt DC dla kadry kierowniczej w Biurze Sprzedaży Agencyjnej wraz z sesjami feedbackowymi/feedforwardowymi, sesje AC na stanowiska kierownicze.
 • Raiffeisen Polbank S.A. (2014-2015) – projekt Lead-R: sesje indywidualne feedbackowo-coachingowe z narzędziem L/I Human Synergistics, warsztaty rozwojowe z narzędziem LSI Human Synergistics i szkolenia Activating Change – dla menedżerów wyższego i średniego szczebla.
 • Ernst & Young Polska – 8 lat współpracy (od 2008 – nadal) – projekty feedbackowo-coachingowe (Upward Feedback, grupy fokusowe) – sesje grupowe i indywidualne, projekty rozwojowe AC/DC, menedżerskie procesy coachingowe oraz warsztaty menedżerskie – dla menedżerów i Partnerów (Zarządu).
 • ING Życie SA (2012-2013) – sesje coachingowe follow up po warsztatach „Rozmowy 1 to 1”, wywiady 360 stopni, proces coachingowy menedżerski.
 • Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. (2011-2012) – proces coachingowy poprzedzony sesjami Upward Feedback oraz projekt wprowadzenia oceny 360 stopni wraz z sesjami feedbackowo-coachingowymi dla menedżerów i członków Zarządu.
 • Bank BGŻ SA (2009)– warsztaty „Zarządzanie wynikami oraz rozwojem pracowników” dla kadry menedżerskiej Banku w Oddziałach w całej Polsce – prowadzenie i udział w przygotowaniu programu.
 • Gaz System S.A. (2007-2008) – wprowadzenie SOOP – cykl szkoleń z Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych oraz Prowadzenia Rozmów Oceniających dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w oddziałach firmy w całej Polsce, trwający od 02.2007 r. do 06.2008 – 34 dni szkoleniowe.
 • Axel Springer Kontakt (2006-2007) – stała współpraca w obszarze HR – wsparcie w procesie rekrutacji, szczególnie dla zespołu WizzAir, programy rozwojowe dla Team Leaderów (feedback rozwojowy, coaching, szkolenia)
 • Branża finansowa: Raiffeisen Polbank S.A, Bank Śląski ING SA, ING Życie SA, Bank BGŻ SA, BRE Bank SA, PZU Życie SA, AXA Direct, Kredyt Inkaso S.A., TU Euler Hermes S.A.
 • Doradztwo: Ernst & Young Polska
 • Branża telekomunikacyjna & IT: TP S.A., Play – P4 Sp. z o.o., Studio Impuls
 • Branża farmaceutyczna i medyczna: Polfa Grodzisk, Roche, Danone-Nutricia, Boehringer Ingelheim, Nycomed
 • Marketing i reklama: Clear Chanel Poland Sp. z o.o., Publicis, Streetcom Polska Sp. z o.o., Axel Springer Kontakt
 • Branża Handlowa: Philipiak Polska, Castorama, Auchan, Butik, Empireum
 • Przemysł: GATX Polska, Gaz System, IMG Polska, Moltech
 • Uczelnie: Akademia im. Leona Koźmińskiego, SWPS O/Poznań
 • Inne: Victoria Dom S.A., Cushman & Wakefield, CBRE Polska, Fiege Polska, ZUS, NFZ Białystok

Referencje udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Polecane szkolenia:

Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTC Poland Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., Jadexim Sp. z o.o., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Vetrex. Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.; LUX MED. Sp. z o.o.; Lions Estate Sp. z o.o.; Mercdes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o.

"Istotne dla mnie było poznanie sposobów motywowania ludzi w kontekście ich charakterów. Mój wniosek ze szkolenia: w organizacji nie ma ludzi złych, należy tylko akceptować innych. Dużo się dowiedziałem o emocjach towarzyszących – zarówno mi jak i osobie, która otrzymuje ode mnie feedback. Bardzo pouczające szkolenie, polecam. Ważna była informacja o tym, jak udzielać feedback i informację zwrotną.  Modele feedback, feedword, komunikacja z poszczególnymi kolorami osobowości"

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność