Polska Izba Firm Szkoleniowych

Warsztaty menedżerskie

jak sprostać wyzwaniom współczesnych menedżerów niezależnie od kultury organizacyjnej (od formalizowanej do „turkusowej")

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia trudności pracodawcom w pozyskiwaniu i utrzymaniu dobrych pracowników. Najczęstszą przyczyną odejść pracowników nie są aspekty płacowe, lecz brak odpowiedniej atmosfery pracy, w której ludzie czują się doceniani i mogą się rozwijać. W tym obszarze prawie wszystko zależy od bezpośrednich przełożonych. Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych na naszym szkoleniu.

1890 zł (2 dni) / 3580 zł (4 dni)

Cena netto (+VAT) od osoby.

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie dostępne w jednym z wybranych terminów, w formie 2 lub 4 dni warsztatów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach pozyskiwania i utrzymania najlepszych specjalistów.
 • Sposobach tworzenia sprzyjających warunków rozwoju zawodowego pracowników, zgodnych z celami organizacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Opracowywania planów i skutecznej realizacji celów biznesowych.
 • Budowania własnego autorytetu w organizacji.
 • Wzbudzania wysokiej motywacji, zaangażowania i lojalności pracowników.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Umiejętnościami przywódczymi.
 • Kreowaniem wizerunku profesjonalisty.
 • Budowaniem autorytetu.
 • Wzbudzaniem motywacji.

Adresaci Szkolenia

 • Szefowie oraz menedżerowie zespołów.
 • Osoby pracujące w zespołach projektowych.
 • Osoby zainteresowane tematyką zarządzania ludźmi oraz rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

Pełny cykl szkolenia składa się z 2 etapów, każdy po 2 dni zajęć, które będą poświęcone kluczowym obszarom umiejętności kierowniczych:

Etap 1 poświęcony jest głównie kluczowym elementom skutecznego działania. Traktujemy właściwą rekrutację oraz dobrą organizację pracy jako warunek konieczny sukcesu oraz satysfakcji i motywacji pracowników. Umiejętności z tej części projektu pozwolą optymalizować działania biznesowe i najlepiej wykorzystać potencjał posiadanych zasobów.

Etap 2 dotyczy głównie miękkich umiejętności kierowania i budowania relacji z pracownikami, które ułatwią kształtowanie faktycznego przywództwa w kierowanych zespołach.

CYKL SZKOLEŃ: WARSZTATY MENEDŻERSKIE

ETAP 1

DZIEŃ I – ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ MENEDŻERA

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 Wprowadzenie

 • Krótkie autoprezentacje uczestników
 • Punkty odniesienia – rola menedżera w nowoczesnej organizacji. Dyskusja
 • Poznanie oczekiwań uczestników

MODUŁ I. Definiowanie celów

 • Zasady definiowania celów biznesowych
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem poprzez cele a poprzez zadania

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. Analiza efektywności działań

 • Sposób badania własnej efektywności
 • Eliminowanie zakłóceń w pracy
 • Lista zadań
 • Zasady prowadzenia listy
 • Narzędzia elektroniczne i informatyczne

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 16:20 MODUŁ III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi

16:00 – 16:30 Podsumowanie dnia szkolenia.


DZIEŃ II – ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 MODUŁ IV. Rekrutacja i selekcja pracowników

 • Uzasadnienie biznesowe i opis stanowiska pracy
 • Ustalenie profilu idealnego kandydata
 • Poszukiwanie kandydatów
 • Wstępna selekcja
 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ V. Systemowe podejście do delegowania pracy

 • Gra szkoleniowa „Twoje zadania”
 • Zasady delegowania – podsumowanie

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00 MODUŁ VI. Przeprowadzenie rozmowy delegującej

 • Struktura rozmowy
 • Dopasowanie komunikacji do poziomu doświadczenia pracownika
 • Udzielanie uprawnień
 • Monitorowanie wykonania
 • Studia przypadków: symulacje rozmowy delegującej

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:00 MODUŁ VII. Zebrania Zespołu

 • Studium przypadku
 • Rodzaje zebrań i częstotliwość ich zwoływania
 • Sposób przygotowania agendy
 • Role podczas zebrania
 • Lista zadań dla Zespołu

16:00 – 16:30 Podsumowanie etapu 1

 • Indywidualne plany działania
 • Zadanie domowe

ETAP 2

DZIEŃ III – MOTYWOWANIE I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 MODUŁ I. Skuteczna komunikacja ze współpracownikami i podwładnymi

 • Model procesu komunikacji w biznesie
 • Zasada sprzężenia zwrotnego
 • Dobór właściwej formy komunikacji – ćwiczenie

MODUŁ II. Kształtowanie konstruktywnych zachowań

 • Style komunikacji w trudnych sytuacjach
 • Studia przypadków – symulacje

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ III. Motywowanie członków zespołu

 • Co Ciebie motywuje? – ćwiczenie
 • Warunki konieczne motywacji
 • Czynniki motywacyjne
 • Motywowanie jako zaspokajanie potrzeb
 • Motywowanie jako dopasowanie komunikacji do osobowości pracownika
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:45 Monitorowanie i egzekwowanie jakości pracy

 • Pochwały
 • Konstruktywna krytyka
 • Dyscyplinowanie
 • Jakimi sankcjami dysponujemy?
 • Trudne rozmowy z pracownikami

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:00 Ocena efektywności pracowników

 • Podstawowe cele oceny pracownika
 • Przygotowanie się do rozmowy oceniającej
 • Przeprowadzenie rozmowy oceniającej

16:00 – 16:30 Podsumowanie dnia szkolenia.


DZIEŃ IV – ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 MODUŁ IV. Określanie luk kompetencyjnych

 • Oceny pracownicze
 • Obserwacje pracy
 • Wywiady z pracownikami
 • „Dziennik przypadków krytycznych”
 • „Assessment Center/Development Center”
 • Metoda „360 stopni” i podobne

MODUŁ V. Metody podnoszenia kompetencji w ramach „ścieżek rozwoju”

 • Style i cykle uczenia się
 • Szkolenia
 • Mentoring
 • Coaching
 • Zarządzanie talentami

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ VI. Coaching jako element budowania przywództwa

 • Sytuacje coachingu
 • Etapy coachingu
 • Sposób prowadzenia rozmów coachingowych

MODUŁ VII. Studia przypadków – rozmowy coachingowe

 • Analiza obszarów rozwojowych
 • Identyfikacja przyczyn niskiej wydajności
 • Odkrywanie potencjału pracownika i poszukiwanie rozwiązania problemu
 • Kształtowanie pożądanych zachowań
 • Planowanie ścieżki rozwoju
 • Coaching jako narzędzie motywowania sytuacyjnego

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:30 Podsumowanie cyklu szkoleń

 • Quiz
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Indywidualne plany działania
 • Zadanie domowe

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener:

Wojciech Zezula

Wojciech Zezula

Trener, Coach, Doradca i Inwestor

PROFIL TRENERA:

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Ukończył Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i początkowo pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty informatyczne.

W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym trenerem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr menedżerskich i handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora oraz członka zarządu Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów.

Od 2005 jest prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej notowanej na GPW. Jest doradcą w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami, sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Od 2013 roku na stałe współpracuje z Human Skills w roli trenera biznesu.

Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)
 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 • Przywództwo – warsztaty strategiczne
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich
 • Ośrodek Oceny i Rozwoju

KWALIFIKACJE:

 • IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie)
 • TACK Training International Certificates, London
 • Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa
 • Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020)
 • Ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych
 • Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych
 • Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w zespole i pomiędzy zespołami)
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych)
 • Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)

WYBRANI KLIENCI:

ABB, Agora, Ammono, ARCUS, AVNET (obecnie Tech Data), Applica, Atlas Copco, Bayer, Bipromet, BMM, CDN Partner, CERI, Controlling Systems, Datacom (obecnie Integrated Solutions, Orange Group), Dell, Deloitte, DSR, EJOT, Finder, FM Bank (obecnie NEST Bank), Fujitsu, Gamfi, Handelsbanken, Honda, IBM, IFS, Infor IT, Iron Mountain, IT Vision, IT.Integro, JAMAR, JADE (Atos Group), JiP Software, Klinger, Komplus, LST-NET, Metro, Microsoft, Mindbox, NCBR, NEUCA, Nokia, ORLEN, Passus, Philips, Polkomtel, Roche, Rockwell Automation, Rodenstock, Sage, Saint-Gobain, SiDLY, Sodexo, Sony, Start People (obecnie Randstad), TELZAS, Tomascon, TOPSIL, Volvo, WaPro (obecnie Asseco), XPLUS

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenia i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich: Agora, Air Products, Ambra, Ammono, ARCUS, AVNET (Tech Data), Bank Serwis, C+N, CDN Partner, CERI, Coca Cola Services, Controlling Systems, Datacom Software (Astrafox), Deloitte, DSR, FM Bank (obecnie NEST Bank), Handelsbanken, Havi, Honda, I&B Consulting (MS POS Poland), Infor.PL, INTERIA.PL, Internet Media Services, IT.Integro., JADE (ATOS, Bull Group), JAMAR, JCommerce, JiP Software, KOMPLUS, LST-NET, METRO Group Asset Management, Nokia, ORLEN Laboratorium, OTIS, Passus, Philips, Reckitt Benckiser, Response, Sage, Saint-Gobain, SONY, Start People (obecnie Randstad), TOPSIL, Valeo, Wrigley i inni.

 

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność