Polska Izba Firm Szkoleniowych

OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI

Extended DISC

Extended DISC wykorzystuje jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań, znany powszechnie pod nazwą DISC.

Certyfikowany Asesor

Dedykowany program przygotowujący uczestników do samodzielnego realizowania projektów ACDC.

Assessment i Development Centre

Dedykowany program oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Zarządzanie Talentami

Dedykowany dla Klienta zespół działań obejmujących pomoc w zakresie zarządzania talentami w organizacji oraz budowaniu ścieżek karier z planami sukcesji.

Employer Branding

Budowanie wizerunku pracodawcy – dedykowany program mający na celu strategiczne budowanie wizerunku pracodawcy.
Oferta z zakresu diagnostyki personalnej i rozwoju kompetencji:

EXTENDED DISC

Extended_DISC_Logo Human Skills

Extended DISC Analiza Zespołu jest ulubionym narzędziem zarówno prezesów firm, menedżerów zespołów, jak i szeregowych pracowników. Jest łatwa w stosowaniu i zrozumieniu, a jednocześnie efektywna i dająca możliwości różnorodnego wykorzystania.

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole, umożliwia podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Dowiedz się więcej...
Analizy behawioralne

Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

Myślenie, uczucie, percepcja, intuaicja

Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku, lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny dla jednostki sposób reakcji na bodźce w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób, jak i grup.

Analizy indywidualne

Extended DISC Analiza Indywidualna cieszy się największą popularnością wśród wszystkich narzędzi. Dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowania, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Analizy mogą opisywać m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, źródła motywacji, oraz czynniki demotywujące daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą. Informacje te zaprezentowane są w sposób, który umożliwia ich wykorzystanie w celu zwiększenia efektywności własnych działań.

Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują w jaki sposób na ogół funkcjonuje respondent, nie zaś to, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

Analiza Indywidualna jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich obszarach jak:

 • Rekrutacja
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Coaching i mentoring
 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Szkolenia z zakresu komunikacji
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
 • Szkolenia z zakresu obsługi klienta

Analizy zespołu

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Najczęściej stosuje się tę aplikację do pracy z konkretnym zespołem, ale Analiza Zespołu jest w stanie uwzględnić w raporcie wyniki niemal nieograniczonej liczby osób. W rezultacie pozwala naszym Klientom na wykonywanie kompleksowych analiz całych organizacji w bardzo efektywny pod względem kosztów sposób. Na tym poziomie Analiza Zespołu bardzo ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich.

Extended DISC Analiza Zespołu jest ulubionym narzędziem zarówno prezesów firm, menedżerów zespołów, jak i szeregowych pracowników. Jest łatwa w stosowaniu i zrozumieniu, a jednocześnie efektywna i dająca możliwości różnorodnego wykorzystania.

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole, umożliwia podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Najczęstszymi zastosowaniami Analizy Zespołu są:

 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Obniżanie fluktuacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów

Ocena 360°

Extended DISC Ocena Kompetencji 360° to narzędzie internetowe pozwalające na ocenę kompetencji danego pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, współpracowników, czy podwładnych), jak i przez niego samego. Ocena Kompetencji 360° to narzędzie, które całkowicie eliminuje stosy kwestionariuszy i godziny stracone na wprowadzaniu danych. Cały proces administrowany jest automatycznie i zapewnia całkowitą poufność osobom oceniającym.

Ocena Kompetencji 360° to elastyczne narzędzie, które można dopasować do potrzeb danej organizacji, wykorzystując jej własny zestaw kompetencji. Wykorzystywana jest najczęściej do wspierania takich działań jak budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, długofalowe programy szkoleniowe i pomiar ich efektów, czy coaching,

Ocena Kompetencji 360° może być zastosowana w każdej sytuacji, w której informacja zwrotna od innych jest pomocna w doskonaleniu działań pracowników, zespołów i organizacji.

Mamy wiele możliwości modyfikowania treści kwestionariuszy oraz kształtu końcowych raportów np.:

 • Nieograniczona ilość ocenianych kompetencji
 • Nieograniczona ilość szczegółowych pytań na temat danej kompetencji
 • Nieograniczona ilość pytań otwartych
 • Możliwość budowania skali odpowiedzi wg potrzeb klienta
 • Liczba osób oceniających: bez ograniczeń
 • Różne sposoby graficznej prezentacji wyników w raporcie końcowym
 • Możliwość zestawiania wyników i graficznej prezentacji kilku osób

Badania ankietowe

Badania ankietowe to łatwe i szybkie narzędzie on-line pozwalające na przeprowadzenie dowolnej ankiety i zebranie potrzebnych informacji.

Korzystając z platformy FinxS, możesz wybrać jaki rodzaj pytania wykorzystasz (zamknięte, otwarte, wielokrotnego wyboru, rankingowe, otwarte), możesz stworzyć dowolną ilość grup respondentów, jak również grup łączących respondentów z innych grup. Tworząc kwestionariusz, możesz wybrać dowolną liczbę pytań, pogrupować w taką liczbę kategorii, aby kwestionariusz spełniał Twoje wymagania. Nie ma żadnych ograniczeń. To Ty decydujesz, ile pytań chcesz zadać i jakie grupy uwzględnić w badaniu.

Proces zbierania opinii jest całkowicie zautomatyzowany. System wysyła zaproszenia, przypomnienia i podziękowanie za badanie w określonym uprzednio czasie. Możesz na bieżąco sprawdzać frekwencję, a jeśli wymaga tego sytuacja, wysłać przypomnienia tylko do wybranych osób.

Po zakończonym badaniu możesz wygenerować zbiorczy raport, lub przeglądać wyniki wewnątrz platformy uwzględniając interesujące Cię informacje (grupy pytań, grupy respondentów). System dynamicznie na ekranie będzie pokazywał nowe wyniki. Możesz również decydować, czy wyniki mają być przedstawione w formie tabeli, czy jednego z licznych wykresów, jakie system oferuje.

Raporty hybrydowe

Innowacyjna platforma FINXS to skuteczne narzędzie biznesowe, które umożliwia stworzenie własnych, niepowtarzalnych i całkowicie spersonalizowanych raportów, dostarczających określone informacje do wybranych odbiorców. Dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz i w sposób, jaki sam określisz.

Narzędzia Extended DISC mają unikalną funkcjonalność i praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania. Innowacyjna platforma FINXS, jako jedyne narzędzie na rynku, pozwala na generowanie raportów łączących wyniki różnych narzędzi w jednym miejscu.

Menedżerowie mogą dowolnie łączyć na przykład wyniki analizy behawioralnej, oceny 360°, analizy rozumowania oraz badanie klimatu organizacji. Szefowie w przejrzysty i jednoznaczny sposób mają wgląd w sytuację organizacji, a dzięki temu mogą osiągać zamierzone cele strategiczne.

Proces rekrutacyjny

OCENA 360

„Pozytywna informacja zwrotna sprawia, że silni stają się silniejsi, słabi zaś słabsi”

Carl Shapiro

Metoda Oceny 360 jest narzędziem rozwoju przeznaczonym najczęściej dla kadry menedżerskiej. Często jest stosowana wobec osób pracujących na wyższych stanowiskach zarządzania, handlowców, pracowników obsługi klienta, w procesach rekrutacji wewnętrznej, w projektowaniu ścieżek awansu pracowników, planów sukcesji, itp. Może być traktowana jako cykliczna ocena okresowa pracowników, jako projekt dedykowany kadrze kierowniczej, bądź jednorazowe narzędzie audytowe.

Dowiedz się więcej...

Korzyści:

 • Na podstawie opinii złożonych z różnych źródeł można wyrobić sobie szczegółowy, przydatny obraz wielu obszarów funkcjonowania pracownika.
 • Niektóre kompetencje, np. przywództwo, mogą lepiej ocenić podwładni i osoby równe stopniem, niż zwierzchnicy.
 • Metoda może pomóc w motywowaniu osób, które mają niską samoocenę.
 • Może prowadzić do pozytywnych zachowań, takich jak otwartość, szczerość, itp.
 • Pozwala lepiej poznać opinie i preferencje klientów dotyczące procesów w działach sprzedaży, obsługi klienta, dystrybucji.
 • Daje obraz zgodności zachowań pracownika z kluczowymi wartościami firmy.
 • Pomaga zidentyfikować źródła problemów w organizacji, wskazuje właściwe rozwiązania z udziałem pracowników.

Raport z badania dostarcza pracownikowi wiedzę n.t. tego, w jaki sposób jest on postrzegany przez innych, a jednocześnie jest doskonałym punktem wyjścia do planowania indywidualnych działań rozwojowych.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZY

W ramach przygotowania uzgodnimy z Klientem listę badanych kompetencji i określone oczekiwane poziomy spełniania kompetencji.

Kwestionariusz badania 360 stopni dla stanowiska może zawierać wszystkie kompetencje z profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska. Pytania szczegółowe n.t. kompetencji będą odpowiadać opisowi zachowań w modelu.

ETAP 2 – PRZEPROWADZENIE BADANIA

Przeprowadzenie badania wymaga ze strony firmy pewnego przygotowania logistycznego. Dla każdego badanego pracownika należy zdefiniować respondentów.

Możliwe grupy respondentów:

 • samoocena
 • przełożony/i
 • podwładni
 • współpracownicy/koledzy
 • klienci

ETAP 3 – RAPORT I INFORMACJA ZWROTNA

Wynikiem badania 360 stopni jest indywidualny raport dla każdego ocenianego pracownika.

W skład raportu wchodzi:

 • ocena każdego zachowania z podziałem na grupy respondentów – tabela średnich i wykres graficzny
 • całościowa ocena każdej kompetencji z podziałem na grupy respondentów – tabela średnich i wykres graficzny
 • lista 6 zachowań najwyżej ocenionych
 • lista 6 zachowań najniżej ocenionych
 • mocne strony ocenianego
 • obszary do rozwoju
 • ukryte mocne strony
 • obszary braków w wiedzy
 • rekomendacje rozwojowe
 • ponieważ w profilach kompetencyjnych stanowisk są określone oczekiwane poziomy spełniania kompetencji, w raporcie pojawi się również wykres porównujący te poziomy z oceną respondentów

Raport będzie sporządzony w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Zakończeniem badania 360 stopni jest sesja konsultanta z ocenianym pracownikiem, na której są wyjaśniane i omawiane wyniki badania.

ASSESSMENT CENTER/DEVELOPMENT CENTER

(Centrum Oceny/Ośrodek Oceny/Ocena Zintegrowana)

„Najlepszym przygotowaniem się do jutra jest robienie dzisiaj wszystkiego, co w Twojej mocy.” 

Jackson Brown Jr

Assessment Center jest jedną z najskuteczniejszych metod diagnozy potencjału pracowników/kandydatów w obecnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Choć głównie kojarzy się z rekrutacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi na wyższe stanowiska kierownicze, aktualnie stosowana jest już na etapie naboru stażystów.

Dowiedz się więcej...
Jej celem jest:

 • możliwość zaobserwowania w praktyce i oceny wydajności pracowników/kandydatów
 • obiektywna ocena potencjału przez kilku niezależnych asesorów
 • sprawdzenie realnych kompetencji i umiejętności
 • ograniczenie liczby błędów występujących w trakcie rekrutacji pracowników

W trakcie złożonego procesu poddawany jest ocenie poziom kompetencji uczestników.

Sesje AC/DC realizowane są poprzez specjalnie stworzony zespół narzędzi:

 • grupowych m.in.: dyskusje, gry kierownicze, symulacje, negocjacje, zadania rozwiązywane grupowo
 • wywiadów, symulacji, prezentacji
 • metod in basket (koszyki zadań)
 • testów psychologicznych.

Pełna sesja trwa zwyczajowo 1-2 dni.

Etapy przygotowania sesji:

 1. Określenie celu projektu w trakcie spotkania z Klientem.
 2. Wybór kompetencji, które będą weryfikowane na podstawie modelu kompetencyjnego Klienta (stworzone na podstawie opisu stanowisk,) bądź modelu Human Skills.
 3. Dobór asesorów do projektu (dysponujemy doświadczonym zespołem asesorów w skład którego wchodzą m.in.: dyplomowani psycholodzy, trenerzy, konsultanci biznesowi, doradcy personalni).
 4. Przygotowanie programu projektu oraz wybór, lub zaprojektowanie pakietu zadań.
 5. Przeprowadzenie sesji z uczestnikami, sesji integracyjnych asesorów (integracji ocen), stworzenie profilu kompetencyjnego uczestników, przygotowanie raportów wraz z rekomendacjami dla uczestników i przełożonych, sesje feedback’owe z uczestnikami.
 6. Opracowanie i realizacja usług, będących kontynuacją oceny kompetencji (projektowanie metod rozwoju kompetencji, coaching z uczestnikami, budowanie ścieżek karier i inne).
SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

„Wszystko polega na dobrym przygotowaniu. Noe nie zaczął budować arki, kiedy już padał deszcz”.

Warren Buffett

System okresowych ocen pracowniczych służy zwiększeniu efektywności strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwala zdiagnozować potencjał rozwojowy i podnieść efektywność realizowanych zadań przez pracowników. Przyczynia się do zwiększenia efektywności osiąganych celów biznesowych oraz motywowania pracowników. Pozwala świadomie i obiektywnie podejmować decyzje personalne. Głównym celem procesu jest wzrost skuteczności realizowanych planów danej organizacji.

Dowiedz się więcej...
Korzyści wynikające z oceny okresowej pracowników:

 • Dokonanie przeglądu osiągnięć pracowników w przeszłości.
 • Zaplanowanie przyszłej pracy.
 • Ustalenie konkretnych celów do realizacji.
 • Coaching.
 • Uzyskanie informacji zwrotnych.
 • Wzmacnianie motywacji i poprawa komunikacji przełożony-podwładny.
 • Ułatwienie i usprawnienie delegowania uprawnień, zadań.
 • Skoncentrowanie się na długoterminowej ścieżce kariery.
 • Identyfikacja i rozwój talentów.
 • Poznanie potrzeb szkoleniowych i podjęcie działań w zakresie rozwoju zawodowego.

 

Oceny koncentrują się na zachowaniach i wynikach pracy, na doskonaleniu mającym na celu wzmocnienie motywacji pracowników.

Szczególnie istotne dla prawidłowej oceny pracowników są:

 • ustalenie właściwych kryteriów i skali oceny
 • uzgodnienie zasad prowadzenia rozmów oceniających (czasami nazywanych motywującymi, czy rozwojowymi)
 • ustalenie metody i częstotliwości oceny
 • sposoby powiązania systemu ocen z systemem wynagradzania
Prowadzimy również:

  1. Projekty rekrutacyjne wraz z definicją kompetencji i profilu stanowiska.
  2. Ocenę 360,
  3. Opis i wartościowanie stanowisk.
  4. Budujemy programy rozwoju talentów w firmie.
  5. Wspieramy wprowadzanie polityki szkoleniowej.

Zapytaj o dedykowaną ofertę
 • E-mail*
  1
 • Telefon*
  2
 • Temat*
  3
 • Treść*wiadomości
  4
 • 5
Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność