Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią zaryzykować i pociągnąć innych do innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, gdy ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany. Obserwujemy również, że takie działania przywódcze podejmują nie tylko formalni liderzy. Każdy z nas może i powinien wykazywać się inicjatywą w szeroko rozumianym własnym obszarze działania. Każdy może zatem być w pewnych sytuacjach przywódcą, nawet jeśli nie jest  szefem zespołu. Obecnie krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie jest innowacyjność, zaś wdrażanie nowych rozwiązań marketingowych czy technologicznych wymaga odwagi i silnego przywództwa.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kształtowaniu własnego stylu przywództwa w oparciu o swoje mocne strony.
 • Sposobach budowania własnej wiarygodności.
 • Typach osobowości i ich wpływie na komunikację i życie zawodowe.
 • Sposobach silnej argumentacji i skutecznej perswazji.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne Profile Insights Discovery™.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Dostrzegania szans i możliwości na konstruktywne zmiany.
 • Efektywnego planowania i wdrożenia zmian z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw.
 • Aktywnego czerpania ze swoich zasobów w roli lidera.
 • Rozpoznawania różnych typów osobowości wśród współpracowników i dostosowywania pod nie swoich  zachowań.
 • Skutecznej argumentacji i wywierania wpływu na innych.
 • Budowania dobrych relacji w zespole.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Tworzeniem wizerunku.
 • Wywieraniem wpływu na innych.

Adresaci Szkolenia

 • Szefowie oraz menedżerowie.
 • Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania ludźmi.
 • Osoby planujące objąć stanowisko kierownicze.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE. Jak być skutecznym liderem dla siebie i innych.

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 Wprowadzenie – definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
 • Obszar osobisty
 • Obszar społeczny
 • Obszar strategiczny

MODUŁ I. Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
 • Wartości i postawy
 • Preferencje osobiste – wstęp do metody Insights Discovery™

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. Poznanie siebie drogą do przywództwa osobistego

 • Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
 • Typy osobowości wg teorii C.G. Junga
 • Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
 • Radzenie sobie ze stresem

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 16:20 MODUŁ III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi

16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

 

DZIEŃ II

09:00 – 11:00 MODUŁ IV. Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel
 • Misja firmy, zespołu i osobista
 • Analiza strategiczna
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 MODUŁ V. Zmiana i transformacja

 • Źródła zmian
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian
 • Etapy wdrażania zmian
 • Źródła i rodzaje autorytetu
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:45 MODUŁ VI. Budowanie przywództwa społecznego – wywieranie wpływu

 • Wystąpienia publiczne
 • Style perswazji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Taktyki wywierania wpływu

15:45 – 16:00 Podsumowanie, wypracowanie Osobistego Planu Działania.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.