Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez Ciebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym tak naprawdę nieustannie bierzemy udział w negocjacjach. Raz prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, innym razem chodzi po prostu o większy rabat przy zakupach.

Udział w naszym szkoleniu umożliwi Ci sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat. Zapoznamy Cię z efektywnymi technikami i wyposażymy w narzędzia pozwalające osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron. Dzięki rozwojowi umiejętności negocjacji będziesz łatwiej realizować wyznaczone cele, zachowując przy tym uczciwość i szacunek względem drugiej strony.

Z Human Skills nauczysz się, jak dostosowywać techniki negocjacyjne do konkretnej sytuacji, a także dowiesz się, do czego należy przykładać szczególną uwagę przygotowując się do dyskusji.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte z zakresu efektywnych technik negocjacji realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu efektywnych technik negocjacji, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu efektywnych technik negocjacji realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia Efektywne techniki negocjacji-jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje

Uczestnicy szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji nabędą wiedzę o:

 • przedstawienie zaawansowanych zasad prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym i podstawowych pojęć dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego,
 • prezentacja problematyki negocjacji według modelu harvardzkiego (np. prowadzenie, zespół, planowanie itp.),
 • zrozumienie czym jest efektywny proces negocjacji i jego znaczenie dla organizacji, dlaczego warto negocjować,
 • zrozumienie czym jest przedmiot negocjacji  (wszystko ma wartość dla firmy i wszystko jest elementem negocjacji: np. cena, termin dostawy, rodzaj wykonania preferowanego przez firmę, termin płatności, koszt transportu itd.),
 • przećwiczenie umiejętności prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego,
 • wykształcenie indywidualnego postrzegania procesu negocjacji,
 • ukierunkowanie negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

Uczestnicy szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji nabędą umiejętności:

 • Efektywnej negocjacji z uwzględnieniem strategicznej argumentacji. Zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia celów biznesowych.

Uczestnicy szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjowaniem.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Współpraca zespołowa.
 • Ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

Adresaci szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji:

 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży.
 • Pracownicy działów obsługi klienta.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Właściciele firm.
 • Osoby zainteresowane tematem efektywnych technik negocjacji.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI DLA UCZESTNIKÓW:

 • intensywny trening rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem negocjacji,
 • umiejętność stosowania w praktyce zasad przygotowania i przeprowadzenia negocjacji,
 • uzyskają wiedzę z zakresu np. przygotowania i prowadzenia negocjacji, manipulacji w negocjacjach, funkcjonowania zespołu negocjacyjnego, itd.,
 • poznają techniki i narzędzia prowadzenia negocjacji, oraz umiejętność ich doboru w konkretnych sytuacjach,
 • nauczą się jak rozwiązywać problemy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie problemów,
 • nauczą się planować i przeprowadzać negocjacje według modelu harvardzkiego,
 • nabędą umiejętność oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

Program szkolenia z zakresu efektywnych technik negocjacji:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

Trener zastrzega sobie prawo zmiany kolejności modułów szkolenia.

DZIEŃ I

 09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I Techniki negocjacji – istota problemu:

 • definicje i pojęcia podstawowe,
 • znaczenie i sens negocjacji,
 • procesy percepcji społecznej,
 • zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w biznesie,
 • różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad,
 • (korzyści i straty).

09:45 – 10:45 Moduł II Techniki negocjacji – dynamika procesu negocjacyjnego:

 1. fazy negocjacji,
 2. przygotowanie negocjacji – jak się przygotować:
 • poznanie drugiej strony,
 • opracowanie i analiza możliwych scenariuszy,
 • przygotowanie planu działania,
 • opracowanie argumentów.
 1. przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:
 • zdobywanie wiedzy o rozmówcach,
 • rozpoczęcie negocjacji,
 • prezentacja ofert,
 • negocjacje właściwe,
 1. zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł III Techniki negocjacji – style  prowadzenia  negocjacji:

 • style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie,
 • twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty),
 • koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach,
 • styl efektywny,
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł IV Techniki negocjacji – mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji:

 • wybrane elementy  osobowości  negocjatora,
 • cechy dobrego negocjatora,
 • źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera,
 • przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera,
 • ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania,
 • zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony,
 • konflikt i sposoby zarządzania nim,
 • jak unikać konfliktu podczas rozmów,
 • sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:15  Moduł V Techniki negocjacji – komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. komunikacja werbalna i niewerbalna,
 2. język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:
 • rola języka ciała w negocjacjach,
 • panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy,
 • budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów,
 • rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

 

DZIEŃ II

 09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45   Moduł V Techniki negocjacji – komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:
 • zasady budowy sugestywnej wypowiedzi,
 • komunikacja jedno i dwukierunkowa,
 • wywieranie wpływu na rozmówców.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł VII Techniki negocjacji – manipulacje w negocjacjach:

 • manipulacje i chwyty w negocjacjach,
 • rozpoznawanie manipulacji,
 • manipulacje samooceną i emocjami,
 • manipulacje czasem, informacją, miejscem,
 • zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł VIII Techniki negocjacji – uwarunkowania w negocjacjach:

 • jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych,
 • czas, miejsce, publiczność,
 • trafność doboru miejsca i czasu.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:45 Moduł IX Techniki negocjacji – najczęstsze błędy w negocjacjach:

 • najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

                        Moduł X Zakończenie negocjacji:

 • zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

                         Moduł XI Autodiagnostyka:

 • analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Zapraszamy również do lektury artykułu:

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.