Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią zaryzykować i pociągnąć innych do innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu.

Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, gdy ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany. Obserwujemy również, że takie działania przywódcze podejmują nie tylko formalni liderzy. Każdy z nas może i powinien wykazywać się inicjatywą w szeroko rozumianym własnym obszarze działania. Każdy może zatem być w pewnych sytuacjach przywódcą, nawet jeśli nie jest  szefem zespołu. 

Obecnie krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie jest innowacyjność, zaś wdrażanie nowych rozwiązań marketingowych czy technologicznych wymaga odwagi i silnego przywództwa.

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Kształtowaniu własnego stylu przywództwa w oparciu o swoje mocne strony.
 • Sposobach budowania własnej wiarygodności.
 • Typach osobowości i ich wpływie na komunikację i życie zawodowe.
 • Sposobach silnej argumentacji i skutecznej perswazji.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne Profile Insights Discovery™.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Dostrzegania szans i możliwości na konstruktywne zmiany.
 • Efektywnego planowania i wdrożenia zmian z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw.
 • Aktywnego czerpania ze swoich zasobów w roli lidera.
 • Rozpoznawania różnych typów osobowości wśród współpracowników i dostosowywania pod nie swoich zachowań.
 • Skutecznej argumentacji i wywierania wpływu na innych.
 • Budowania dobrych relacji w zespole.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Tworzeniem wizerunku.
 • Wywieraniem wpływu na innych.

ADRESACI:

 • Menedżerowie, którzy chcą oddziaływać na zespoły w sposób pozytywny i wzmacniać zaangażowanie ludzi.
 • Liderzy i osoby pracujące w teamach, którzy chcą rozumieć co wpływa na zaangażowanie  pracowników.
 • Menedżerowie, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale chcą uporządkować swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje.
 • Liderzy, którzy pracują projektowo i zarządzają zmiennymi zespołami. 
 • Szefowie, którzy od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero go tworzą.
 • Osoby, które w przyszłości chciałby zarządzać zespołami. 
 • Osoby, które są otwarte na rozwój osobisty i zawodowy. 

EXCELLENT MANAGER - PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

DZIEŃ I

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

Wprowadzenie – definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
 • Obszar osobisty
 • Obszar społeczny
 • Obszar strategiczny

MODUŁ I. Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
 • Wartości i postawy
 • Preferencje osobiste – wstęp do metody Insights Discovery™
 • MODUŁ II. Poznanie siebie drogą do przywództwa osobistego
 • Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
 • Typy osobowości wg teorii C.G. Junga
 • Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
 • Radzenie sobie ze stresem

MODUŁ III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi
 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

 

DZIEŃ II

MODUŁ IV. Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel
 • Misja firmy, zespołu i osobista
 • Analiza strategiczna
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja

MODUŁ V. Zmiana i transformacja

 • Źródła zmian
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian
 • Etapy wdrażania zmian
 • Źródła i rodzaje autorytetu
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian

MODUŁ VI. Budowanie przywództwa społecznego – wywieranie wpływu

 • Wystąpienia publiczne
 • Style perswazji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Taktyki wywierania wpływu

Podsumowanie szkolenia, wypracowanie Osobistego Planu Działania.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.