Human Resources Business Partner

Praktyka i ćwiczenia (maksimum pracy warsztatowej i minimum teorii) celem zdobycia usystematyzowanej i praktycznej wiedzę z HR Business Partneringu, kształcą niezbędne kompetencje w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Wsparcie obecnych i przyszłych Human Resources Business Partnerom wyjść ze „strefy komfortu” celem podniesienia swoich kompetencji społecznych.

Wspólne wypracowanie elementów składowych, aby pomóc Human Resources Business Partnerom stać się ekspertami w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Human Resources Buisness Partner dla przyszłych i aktualnie pracujących Human Resources Bussiness Partnerów.

 

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte z zakresu Human Resources Business Partner  dla działów kadr realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu Human Resources Business Partner, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie otwarte z zakresu Human Resources Business Partner realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu Human Resources Business Partner oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu Human Resources Business Partner.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu Human Resources Business Partener, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu Human Resources Business Partner.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu Human Resources Business Partner:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia: Human Resources Business Partner jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych

 

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU HUMAN RESOURCES BUISNESS PARTNER O:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Busieness Partner oczekiwanej we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU HUMAN RESOURCES BUISNESS PARTNER O:

 • Zdefiniowania własnych potrzeb rozwojowych i stworzenia planu działania.
 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Zaproponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU HUMAN RESOURCES BUISNESS PARTNER O ZWIĄZANE Z:

 • Zdefiniowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli Human Resources Busieness Partner w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli Human Resources Busieness Partner.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli Human Resources Busieness Partner w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU HUMAN RESOURCES BUISNESS PARTNER O:

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby dedykowane do wsparcia biznesu.
 • Obecni i przyszli Human Resources Business Partnerzy.
 • Osoby zainteresowane rozwojem własnym o obszarze kompetencji społecznych.

 

Program szkolenia: Human Resources Business Partner jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych

DZIEŃ 1

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Human Resources Busiess Partner jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

10:00 – 11:00 Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań co do współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – Human Resources jako partner strategiczny.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources i obszary działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie w procesie zmiany – Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla Human Resources Business Partner.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad
13:40 – 15:10 Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie Human Resources Business Partner do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy Human Resources Business Partner.

15:10 – 15:25 Przerwa
15:25 – 16:10 Moduł IV. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”.

 • Techniki asertywnego i ich wykorzystanie w codziennej pracy Human Resources Business Partner.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe  w dniu codziennym Human Resources Business Partener czyli to the point.

 16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu  Human Resources Busienss Partner-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 Moduł I. Human Resources Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników.

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych  - employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego onboardingu.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?
 • Narzędzia i metody ewaluacji procesu doboru kadr.

10:30- 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15 Moduł II. Human Resources Business Partner  i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources.

 • Digilalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w Human Resources.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie Human Reources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki Human Resources.

12:15 – 13:00 Przerwa na obiad

13:00 – 14:30 Moduł III. Human Resources Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany.

 • Zmiana jako inwestycja i próba zmiany nastawienia do procesu.
 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie Huma Resources Busienss Partner.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40 Moduł IV. Human Resources Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia.

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli  klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu  Human Resources Business Partner-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.