Szkolenie ma na celu przygotować uczestników  do prowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W trakcie szkolenia z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, która pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości w obszarach takich jak: przejawy dyskryminacji  w procesie rekrutacyjnym, przetwarzanie danych osobowych, odpowiednie formułowanie pytań w trakcie rozmów rekrutacyjnych, profilowanie aplikantów czy prawa pracodawców i prawa kandydatów.

Uczestnicy dowiedzą się kiedy można prowadzić „rekrutację ukrytą”, jak właściwie postępować  z dokumentami aplikacyjnymi po zakończeniu procesu rekrutacji i jak legalnie pozyskiwać pracowników przy użyciu najnowszych technologii.

 

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia Prawne aspekty procesu rekrutacji z uwzględnieniem ochrony danych osobowych potencjalnych pracowników

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU PRAWNYCH ASPEKTÓW PROCESU REKRUTACJI:

 • Z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych,
 • Zasad przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobów wypełniania obowiązków Administratora Danych Osobowych względem potencjalnych pracowników podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobu prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, aby nie zostać posądzonym o dyskryminację,
 • Zasad zbierania danych osobowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i podczas procesu poprzedzającego samą rozmowę.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PRAWNYCH ASPEKTÓW PROCESU REKRUTACJI:

 • Praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rekrutacji.
 • Prowadzenia rozmowy  kwalifikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zbierania danych osobowych od potencjalnych pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU PRAWNYCH ASPEKTÓW PROCESU REKRUTACJI ZWIĄZANE Z:

 • Praktycznymi  aspektami przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji pracowników.
 • Zdobędą wiedzę specjalistyczną.

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWNYCH ASPEKTÓW PROCESU REKRUTACJI:

 • Pracownicy działów HR,
 • Pracownicy firm pozyskujących pracowników,
 • Pracownicy firm prowadzących działalność w zakresie leasingu pracowniczego.

Program szkolenia:

Omówienie przepisów i przedstawienie praktycznych aspektów tematyki szkolenia z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji ma miejsce w oparciu o materiały szkoleniowe i prezentację.


09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

09:45 – 11:15  MODUŁ I. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI

 • Pojęcia związane z ochroną danych osobowych:
 • Administrator Danych;
 • Współadministrator danych;
 • Podmiot przetwarzający (Procesor).
 • Zasady właściwego zbierania danych osobowych od uczestników rekrutacji.
 • Rekrutacja ukryta, a obowiązek informacyjny – zasady.
 • Zewnętrzna rekrutacja.
 • Kiedy potencjalny pracownik musi uzyskać informacje o Administratorze Danych Osobowych?
 • Prawne możliwości pozyskiwania danych osobowych od kandydata na poszczególnych etapach rekrutacji.

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ II. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI AW

 • Zasada minimalizacji danych osobowych. Zdjęcie kandydata na pracownika.
 • Obowiązek informacyjny w rekrutacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Czy wizerunek jest daną biometryczną?
 • Czy można zbierać dane biometryczne podczas procesu rekrutacji?
 • Możliwości dokonywać profilowania kandydata na pracownika.

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ III. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI

 • Prawnie bezpieczne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dobre praktyki pracodawcy – wewnętrzne procedury.
 • Dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Dane osobowe szczególnych kategorii – zasady zbierania i przetwarzania.
 • Odrzucenie kandydata na pracownika, a zarzut dyskryminacji.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji zgodny z prawem, a dobrowolne informacje od pracownika.
 • Anonimizacja danych osobowych.

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 16:10 MODUŁ IV. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI

 • Dobre praktyki w procesie rekrutacji.
 • Kodeksy postępowania jako dobre praktyki „branżowe”.
 • Organ nadzorczy (PUDO) – rola w ochronie danych osobowych.
 • Prawa kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a prawa i obowiązki potencjalnego pracodawcy.
 • Zabezpieczenie danych osobowych potencjalnych pracowników – praktyczne aspekty.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia  z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.