PREZENTACJE BIZNESOWE to interaktywny warsztat, który stawia na praktyczne elementy przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.

Uczestnicy będą przedstawiać prezentacje, o których przygotowanie zostaną poproszeni jeszcze przed warsztatem. Aby wspomóc proces przygotowania tych prezentacji – a także dla maksymalnego wykorzystania czasu warsztatu dla celów praktycznych – Uczestnicy otrzymają część materiałów szkoleniowych jeszcze przed warsztatem.

Sama sesja warsztatowa będzie skupiała się na praktyce przygotowania i prezentowania, uzupełniając je o wszelkie kluczowe, modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem efektywnej prezentacji. W trakcie każdej prezentacji, pozostali Uczestnicy (odbiorcy) będą otrzymywać instrukcje co do sposobu zachowania, tak aby rozwijać umiejętności reagowania na pojawiające się (trudne) sytuacje podczas prezentacji.

Dla wzmocnienia efektu rozwojowego prezentacje uczestników będą nagrywane kamerą, a następnie wspólnie analizowane.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach na sprawne zarządzanie sobą i odbiorcami prezentacji.
 • Zarządzaniu swoim wizerunkiem, stresem i emocjami.
 • Swoich mocnych i słabych stronach związanych z zagadnieniem.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Przygotowywania i przeprowadzania efektywnej, realizującej cele prezentacji.
 • Zarządzania procesem prezentacji (przewidywanie trudnych kwestii, przygotowanie i zarządzanie przebiegiem prezentacji oraz reakcjami grupy odbiorców).
 • Utrzymywania uwagi i zainteresowania audytorium.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją, pewnością siebie.
 • Kreowaniem wizerunku.
 • Zarządzaniem stresem.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby zainteresowane tematem efektywnej i skutecznej prezentacji.
 • Osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
 • Kadra menedżerska zarządzająca pracownikami i zespołami.
 • Osoby zarządzające projektami.
 • Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowania sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne.Jak się przygotować i jak (się) prezentować, aby realizować zakładane cele. (Szkolenie z wykorzystaniem kamery).

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki prezentacji, które prowadzą.

Kluczowe obszary sztuki prezentacji rozwijane w trakcie warsztatu:

I. Wprowadzenie do sztuki wystąpień publicznych i prezentacji.

 • Typy wystąpień publicznych i prezentacji (prezentacja informacyjna, perswazyjna, decyzyjna, inne).
 • Specyfika zarządzania poszczególnymi typami wystąpień i prezentacji.

II. Przygotowanie do prezentacji.

 • Proces efektywnego przygotowania prezentacji krok po kroku.
 • Sposoby rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji.
 • Ustalanie i konsekwentna realizacja celów prezentacji.

III. Przygotowanie prezentacji.

 • Metody i narzędzia przygotowania efektywnej prezentacji (dobór metody prezentacji Power Point, struktura, konstrukcja, aspekty wizualne i poza wizualne, materiały dodatkowe).
 • Dopasowanie prezentacji (jej formy i treści) do grupy odbiorców.

IV. Przygotowanie siebie do prezentacji.

 • Zarządzanie elementami autoprezentacji podczas prezentacji.
 • Przygotowanie merytoryczne, emocjonalne i fizyczne.
 • Zarządzanie tremą, stresem i energią przed i w trakcie prezentacji.

V. Skuteczna komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna.

 • Efektywne wykorzystywanie różnorodnych środków przekazu podczas prezentacji.
 • Przygotowanie i zarządzanie dynamiką przekazu podczas prezentacji.

VI. Zarządzanie grupą odbiorców.

 • Różnice w zarządzaniu małymi i dużymi grupami odbiorców.
 • Techniki utrzymywania kontaktu i angażowania odbiorców.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji.

VII. Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji prezentacyjnych uczestników warsztatu.

Agenda godzinowa:

DZIEŃ I

 • 09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
 • 09:45 – 10:45 Zajęcia
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:30  Zajęcia
 • 12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
 • 13:10 – 14:45 Zajęcia
 • 14:45 – 15:00 Przerwa
 • 15:00 – 16:15 Zajęcia
 • 16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

DZIEŃ II

 • 09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie celów pierwszego dnia szkolenia.
 • 09:15 – 10:45 Zajęcia
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:30 Zajęcia
 • 12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
 • 13:10 – 14:45 Zajęcia
 • 14:45 – 15:00 Przerwa
 • 15:00 – 15:45 Zajęcia
 • 15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.