Tematyka szkolenia porusza bardzo ważne kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy, czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu profilaktyki antymobbingowej realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu profilaktyki antymobbingowej, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu profilaktyki antymobbingowej realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu profilaktyki antymobbingowej.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia: PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować? Aspekty prawne i psychologiczne. 

UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYMOBBINGOWEJ NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie mobbingu.
 • Obowiązkach pracodawcy związanych z działaniem antymobbingowym.
 • Zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy.
 • Rozpoznawania zachowań będących przejawem mobbingu.
 • Tworzenie prawidłowych zasad i procedur antymobbingowych.
 • Zasad stosowania procedur antymobbingowych.
 • Informowania pracowników o wdrożonych procedurach.
 • Przykładowych sytuacjach mobbingowych (case study).

UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYMOBBINGOWEJ NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Samodzielnego rozpoznawania zachowań wskazujących na mobbing.
 • Tworzenia procedury antymobbingowej.
 • Skutecznego informowania w miejscu pracy o zastosowanych środkach antymobbingowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYMOBBINGOWEJ POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Rzetelną wiedzą na temat mobbingu i  dyskryminacji.
 • Tworzeniem procedur antymobbingowych.
 • Wdrażaniem procedur antymobbingowych.
 • Egzekwowaniem przestrzegania wypracowanych procedur antymobbingowych.

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYMOBBINGOWEJ:

 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
 • Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.

Program szkolenia z zakresu Profilaktyki antymobbingowej:

09:30 – 09:45 Omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu wiedzy o mobbingu.

09:45 – 10.15  MODUŁ I. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Przedstawienie przepisów prawnych z obszaru mobbingu.

 • Obecne regulacje prawne w zakresie mobbingu.
 • Obecne regulacje prawne dotyczące dyskryminacji.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: mini wykład.

10:15 – 10.45  MODUŁ II. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Jak rozpoznać mobbing?

 • Omówienie/wskazanie przykładów zachowań uznawanych za mobbing.
 • Rola pracodawcy w określaniu zachowań mobbingowych.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: warsztaty, dyskusja, ćwiczenia.

10:45 – 11.15  MODUŁ III. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Mobbing a inne negatywne zachowania w miejscu pracy.

 • Mobbing a dyskryminacja.
 • Mobbing a bullying.
 • Mobbing a stalking.
 • Mobbing a molestowanie seksualne.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: dyskusja z uczestnikami, case study.

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ IV. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Zapobieganie mobbingowi – tworzenie procedur antymobbingowych oraz wzorów oświadczeń.

 • Procedura antymobbingowa.
 • Zasady skutecznego informowania pracowników o utworzeniu i stosowaniu procedury antymobbingowej.
 • Procedura zgłoszenia przypadków mobbingu/podejrzenia mobbingu.
 • Komisja antymobbingowa i jej funkcjonowanie.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: warsztat.

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ V. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Sytuacje mobbingowe oraz sytuacje z podejrzeniem stosowania mobbingu

 • Kwestia odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników niesłusznie oskarżonych o mobbing.
 • Procedura wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika poddanemu mobbingowi.
 • Odpowiedzialność karna za stosowanie mobbingu.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność w związku ze stosowaniem mobbingu.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: wykład, dyskusja, case study, omówienie możliwych scenariuszy.

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 16:10 MODUŁ VI. PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY. Sądowe oraz pozasądowe metody rozwiązania sporu.

 • Mediacja –  poufność, dobrowolność, dostępność.
 • Mobbing w praktyce sądowej  - pozew, odpowiedź na pozew, dowody.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa – przykłady wyroków sądowych w poszczególnych instancjach.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: wykład, dyskusja z uczestnikami.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu profilaktyki antymobbinowej wraz omówieniem najważniejszych

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.