Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to co robimy ludziom, ale także przez to, czego nie robimy – nasze zaniedbania. Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Wie jak delegować zadania i je egzekwować. Wie kiedy wspierać, a kiedy pozwolić popełniać błędy. Nikt nie rodzi się z umiejętnościami efektywnego zarządzania zespołem, tego trzeba się nauczyć jak każdej innej umiejętności. Szkolenie Skuteczny menedżer to okazja do doskonalenia umiejętności zarządczych.

 

Termin szkoleń

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT)
 • Dla jednostek budżetowych finansującch udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie Skuteczny menedżer realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu skutecznego przywództwa oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia Skuteczny menedżer.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia: Skuteczny menedżer. Autorytet lidera a efektywne zarządzanie zespołem.

 

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu::

 • Najlepszych praktykach wpływających na budowanie autorytetu lidera.
 • Stylach przywództwa.
 • Metodologii Extended DISC – typologii zachowań.
 • Określania priorytetów w realizacji zadań.
 • Tym jak osiągać cele i wyniki, dzięki zastosowaniu adekwatnych metod zarządzania w codziennej pracy z zespołem.
 • Sposobach budowania wzmacniających, motywujących komunikatów. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania sytuacji i stosowania adekwatnego stylu przywództwa wg. K. Blancharda.
 • Rozumienia swoich zachowań i stylów funkcjonowanie na bazie metodologii Extended DISC.
 • Dopasowywania stylu zachowań do poszczególnych typów  osobowych.
 • Sprawnego „przełączania się” pomiędzy osobami reprezentującymi  różne typy zachowań.
 • Jak budować cele dla siebie i zespołu i delegować je.
 • Jak chronić rezultat poprzez wsparcie pracowników w realizacji zadań.
 • Jak przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Rozpoznawaniem sytuacji/zachowań, które budują autorytet lidera i takich, które go osłabiają.
 • Określaniem jasnych celów.
 • Delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników.
 • Udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, którzy chcą oddziaływać na zespoły w sposób pozytywny i wzmacniać zaangażowanie ludzi.
 • Liderzy i osoby pracujące w teamach, którzy chcą rozumieć co wpływa na zaangażowanie  pracowników.
 • Menedżerowie, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale chcą uporządkować swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje.
 • Liderzy, którzy pracują projektowo i zarządzają zmiennymi zespołami. 
 • Szefowie, którzy od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero go tworzą.
 • Osoby, które w przyszłości chciałby zarządzać zespołami. 
 • Osoby, które są otwarte na rozwój osobisty i zawodowy. 

 

Program szkolenia: Skuteczny menedżer. Autorytet lidera a efektywne zarządzanie zespołem.

I Dzień 
09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  budowania autorytetu i działań Skutecznego Menedżera
10:00 – 11:00 Moduł I. Skuteczny menedżer – jak buduje swój autorytet

 • Efektywny szef – kto to taki? – autodiagnoza: Czy jesteś efektywnym szefem?
 • Rola i odpowiedzialność menedżera  - ćwiczenie indywidualne.
 • Czym jest autorytet lidera – przykłady filmowe.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Skuteczny menedżer – jak przewodzi ludziom

 • Jak przewodzić ludziom, by byli zaangażowani?
 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – expose lidera.
 • Przygotowanie expose do swojego zespołu.
 • O co zadbać podczas wystąpienia? – wizerunek menedżera, elementy prezentacji.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad


13:40 – 15:10 Moduł III.  Skuteczny menedżer – jak planuje rozwój (Extended DISC)

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie go.
 • Analiza własnych typów-  mini analiza – omówienie.
 • Ścieżki dostępu  w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne i niekorzystne, motywatory i osłabiacze).
 • Planowanie ścieżki rozwojowej dopasowanej do typologii zachowań.

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:20 Moduł IV.  Skuteczny menedżer – jak określa priorytety i cele

 • Jak określić priorytety – Matryca Eisenhowera – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak  wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników.
 • Ile potrzeba czasu by dobrze zdelegować zadanie - doświadczenie obalające mit „nie mam czasu by delegować zadania”.
 • Jak określać cele – SMARTny cel – ćwiczenie indywidualne.

16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II Dzień
09:00 – 11:00 Moduł V. Skuteczny menedżer – jak buduje zaangażowanie ludzi 

 • Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta wg. K. Blancharda.
 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu pracownika.
 • Co się dzieje kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Jak delegować zadanie – ćwiczenie w parach.
 • Jak monitorować zdelegowane zadanie – umowa na kroki milowe – case study.

11:00- 11:15 Przerwa


11:15 – 13:00 Moduł VI. Skuteczny menedżer – jak komunikuje i motywuje

 • Motywacja a zaangażowanie – czyli kiedy chce nam się chcieć.
 • Ile znaczy jedno słowo – jak odpowiednio dobierać komunikaty – mini wykład.
 • Siła motywująca komunikatów  - ćwiczenie w podgrupach.
 • Wysoko motywujący komunikat – jak budować wzmacniającą informację zwrotną – ćwiczenie.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:40 Moduł VII. Skuteczny menedżer – jak przeprowadza rozmowy korygujące

 • Kiedy żadne prośby nie pomagają co wtedy? – dyscyplinowanie pracowników – mini wykład.
 • Sens kary i jej skuteczność? -  dlaczego metoda kija i marchewki nie działa.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Trzystopniowe rozmowy dyscyplinujące  - ćwiczenie w prowadzeniu rozmów.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu budowania autorytetu skutecznego menedżera.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.