Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie (na zamówienie)

Jak formułować strategię, model kompetencji, pozyskać talenty i planować programy rozwoju karier

Zarządzanie talentami to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy. Założeniem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji procesów zarządzania talentami w organizacji, a także – poprzez odpowiednio skonstruowane ćwiczenia – rozpoczęcie pracy z tymi procesami. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji tworzenia i wdrażania strategii zarządzania talentami w organizacjach. Omawiane będą wzorcowe rozwiązania w zakresie tworzenia strategii zarządzania utalentowanymi pracownikami oraz praktyki organizacyjne z tego obszaru. Ma to rozwinąć w uczestnikach umiejętność projektowania i doskonalenia własnych aktywności w zakresie zarządzania talentami. Celem szkolenia jest również dostarczenie inspiracji do stworzenia unikalnego, dostosowanego do potrzeb organizacji planu długofalowych działań w zakresie zarządzania utalentowanymi pracownikami. Warsztat koncentrować się będzie na kluczowych kwestiach, takich jak: pozyskiwanie, rozwój i motywowanie talentów oraz pomiar efektywności programów Talent Management.

Efekty szkolenia:

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • potrafili zdefiniować talent na użytek własnej organizacji, z uwzględnieniem jej specyfiki;
 • z łatwością identyfikować i analizować kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem talentami w organizacji (analiza strategiczna, określanie szans i zagrożeń związanych z zarządzaniem talentami);
 • przygotowani do stworzenia podstaw strategii zarządzania talentami – zdobędą umiejętność definiowania celów strategicznych w zakresie zarządzania talentami i planowania działań wspierających ich realizację;
 • potrafili dobierać najskuteczniejsze metody pozyskiwania talentów;
 • posiadać umiejętność projektowania programów zarządzania talentami (planowanie i wdrażanie różnorodnych metod identyfikowania, rozwoju i oceniania utalentowanych pracowników);
 • posiadać materiał wyjściowy, w oparciu o który może być rozwijany program zarządzania talentami w firmie.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów talentowych dla komórek organizacyjnych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia potencjału kadrowego.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie potrzeb uczestników z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier.

Talent jako wyzwanie dla organizacji

 • Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
 • Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
 • Modele zarządzania talentami w organizacji.
 • Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.

Formułowanie strategii zarządzania talentami

 • Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
 • Najbardziej efektywne strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
 • Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.

Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

 • Czym jest kompetencja?
 • Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
 • Profile kompetencyjne.

Sposoby pozyskiwania talentów

 • Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
 • Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.

Programy rozwoju utalentowanych pracowników

 • Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Formalny a nieformalny rozwój talentów.
 • Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
 • Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
 • Coaching i mentoring w rozwoju talentów.

Projektowanie programu rozwoju talentów

 • Zasady tworzenia programów rozwoju talentów.
 • Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
 • Pomiar efektów programu zarządzania talentami.

Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 dni x 4 godzinna sesja

Termin: do ustalenia z osobami zainteresowanymi szkoleniem

Prelegentka:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie (na zamówienie)