Szkolenie online: Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola.

Nowoczesne organizacje rozwijają się dzięki sprawnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Dynamika zmian bywa na tyle duża, że coraz więcej menedżerów dodatkowo kieruje lub nadzoruje projekty, które są realizowane poza standardowymi, opisanymi procesami w organizacji.

Szkolenie ułatwi prawidłowo zdefiniować cele i zakres projektu oraz zaplanować czas i zasoby potrzebne do jego realizacji. Uczestnicy znajdą również propozycje najlepszych praktyk skutecznego kontrolowania oraz motywowania zespołu projektowego, aby projekt był wykonany na czas i w ramach budżetu. Szkolenie adresowane jest głównie do liderów projektów stojących przed wyborem metodyki zarządzania projektami, która będzie adekwatna do prowadzonych przez nich przedsięwzięć.

 

Cena i Terminy

19-20.11.2020r.
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA
1758 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
2300 zł netto + 23 % VAT
12-13.01.2021r.
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA
1758 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
2300 zł netto + 23 % VAT

Szkolenie odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

Cena zawiera:

 • Dodatkowe materiały od trenera.
 • Certyfikat.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu stacjonarnym otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.

Ten temat realizujemy również w formie:

Cele i Korzyści

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą mogli wybrać odpowiednią metodę pracy lub opracować własne wewnętrzne zasady prowadzenia projektów. Szkolenia zawiera głównie „twarde” umiejętności projektowe, które są warunkiem koniecznym sukcesu projektu; w celu uzupełnienia wiedzy i „miękkich” umiejętności, rekomendujemy dodatkowo uczestnictwo w powiązanym tematycznie szkoleniu: „Komunikacja i współpraca w zespole projektowym”.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie zespołów projektowych.
 • Osoby pracujące w zespołach projektowych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

 UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Wybranych metodykach zarządzania projektami;
 • Różnicach w obszarach zastosowań metodyk projektowych;
 • Zasadach organizacji pracy w zespole projektowym;
 • Narzędziach planowania i monitorowania projektów;
 • Metodach oceny ryzyka;
 • Dokumentacji projektowej.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Ustalania celów, zakresu, budżetu i terminu wykonania projektu we współpracy z interesariuszami;
 • Doboru adekwatnych narzędzi wspomagających kierowanie projektami;
 • Tworzenia praktycznych planów i harmonogramów;
 • Skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu i członkami zespołu;
 • Radzenia sobie z ryzykami i zarządzania zmianą w projektach;
 • Efektywnej kontroli przebiegu projektu.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem projektami.
 • Analizą interesariuszy przedsięwzięć biznesowych.
 • Komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

Program Szkolenia

Przed szkoleniem uczestnicy wypełnią kwestionariusz online, który zawiera pytania dotyczące wiedzy na temat zarządzania projektami, specyfiki projektów, w których uczestniczą oraz oczekiwań szkoleniowych.

Warsztat jest dynamiczny i interaktywny – zawiera ćwiczenia i dyskusje wokół kluczowych zagadnień. Wykorzystamy dostępne funkcjonalności online: chat, zabieranie głosu, udostępnianie treści, arkusze ankietowe, wirtualny flipchart, pokoje webinarowe.

DZIEŃ 1

Logowania uczestników do platformy internetowej.

Omówienie funkcjonalności platformy, uzgodnienie zasad komunikacji podczas szkolenia.

MODUŁ I: Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt biznesowy – dyskusja.
 • Omówienie wyników statystycznych kwestionariuszy oraz potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety.
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe vs projekty zwinne.

Przerwa

MODUŁ II: Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

Przerwa

MODUŁ III: Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow projektu.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne.

Przerwa

MODUŁ IV: Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 • Identyfikacja ryzyk.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

DZIEŃ 2

MODUŁ V: Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym 

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

Przerwa

MODUŁ VI: Monitorowanie i kontrola projektu 

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.

Przerwa

MODUŁ VII: Zamknięcie i rozliczenie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Podsumowanie projektu.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej..

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Po szkoleniu uczestnicy wypełnią kwestionariusz online, który zawiera pytania dotyczące poziomu zadowolenia z rezultatów szkolenia i wdrożenia nowych umiejętności.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez planowania i monitorowania traci się czas, szanse na sukces a przede wszystkim budżet; Polecam szkolenie z zarządzania projektami – trener wskazuje narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera; Bardzo merytoryczne szkolenie. Praca na case’ach; Bardzo konkretne szkolenie, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenie z zakresu zarządzania projektami: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij skan na adres: biuro@humanskills.pl

Lub skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola.