STYLE MYŚLENIA FRIS®

Poznaj 4 perspektywy poznawcze: FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY i łatwiej komunikuj się z osobami myślącymi inaczej niż Ty.

Wprowadzenie

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha). Na podstawie badania online diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego, oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego i nabytego stylu myślenia). Pozwala zrozumieć mechanizm ludzkich reakcji w nowych sytuacjach (gdy doświadczenie nie podpowiada gotowych rozwiązań) i lepiej wykorzystać swój naturalny potencjał. Efektem badania i szkolenia jest wzrost samoświadomości, zrozumienie różnic w myśleniu i działaniu ludzi oraz nabycie podstawowych umiejętności w dostosowywaniu komunikacji z osobami o innej perspektywie poznawczej.

Model FRIS oparty jest na teoriach z obszaru psychologii poznawczej (m.in. Roberta Sternberga).


Przed szkoleniem z zakresu stylów myślenia FRIS każdy uczestnik wypełnia badanie online i pracuje na własnym raporcie .


Na podstawie obszernego raportu i szczegółowej analizy na skalach, badanie określa:

 •  Jak dążymy do celu.
 •  Jak przetwarzamy informacje.
 •  Jak podejmujemy decyzje.
 •  Jak działamy w grupie.
 •  Jak okazujemy emocje.
 •  Jak reagujemy w nowych sytuacjach.

TERMINY SZKOLEŃ

22 Czerwiec
Cena Promocyjna 590 zł
Promocja obowiązuje do 2020-07-31
 • Standardowa Cena: 990 zł
11 Sierpień
Cena Promocyjna 840 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 990 zł
20 Listopad
Cena Promocyjna 840 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 990 zł

Program szkolenia 

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU STYLÓW MYŚLENIA FRIS:

 • Menedżerowie i członkowie kadry zarządzającej.
 • Pracownicy działów personalnych.
 • Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU STYLÓW MYŚLENIA FRIS O:

 • Stylach myślenia 
 • Stylach działania.
 • Swoim własnym stylu myślenia i stylu działania.
 • Stylach komunikacji dostosowanej do preferencji poznawczych.
 • Postrzeganiu ich zachowania przez innych.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚC Z ZAKRESU STYLÓW MYŚLENIA FRIS O:

 • Rozpoznawania stylu myślenia innych osób z otoczenia.
 • Identyfikowania swoich mocnych stron.
 • Nadawania adekwatnych ról członkom zespołów.
 • Efektywnej komunikacji z ludźmi o odmiennych stylach myślenia.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU STYLÓW MYŚLENIA FRIS ZWIĄZANE Z:

 • Samoświadomością , samoakceptacją, zrozumieniem swoich „supermocy” i „długich ogonów”.
 • Komunikacją z osobą myślącą w innym stylu.
 • Własnym potencjałem i możliwościami jego efektywnego wykorzystania.
 • Naturalnymi obszarami rozwoju zawodowego i osobistego. 

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności modułów.


09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych) oraz potrzeb uczestników.


10:30 – 12:00 Moduł I Style Myślenia FRIS®:  Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni.

 • Perspektywy poznawcze – jak i dlaczego się różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość.
 • Wprowadzenie do stylów myślenia – czym są, czym nie są. Zadanie zespołowe i dyskusja. 
 • Wprowadzenie do modelu FRIS®. Omówienie 4 stylów myślenia. Zadanie indywidualne i omówienie na forum. 
 • „Supermoce” i „długie ogony” 4 stylów myślenia. Zadanie w parach, prezentacja na forum i omówienie.
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje. Omówienie sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych Stylów, w których osiągają stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać. 
 • Jak porozumieć się z osobami myślącymi inaczej? Komunikacja pomiędzy różnymi Stylami Myślenia. Omówienie i dyskusja.

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa


12:15 – 13:30 Moduł II Style Myślenia FRIS®: Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję.

 • Jak myślimy, a jak działamy. Omówienie 14-u stylów działania – jak odebrana informacja kształtuje reakcję.
 • Style myślenia w praktyce – jakie strategie są w zasięgu poszczególnych stylów myślenia.
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu problemów.  

13:30 – 14:10 Przerwa obiadowa


14:10 – 15: 45 Moduł III Style Myślenia FRIS®:  Potencjał osobistego stylu myślenia.  Jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać.

 • QUIZ – identyfikacja Style Myślenia na przykładach. Omówienie charakterystycznych zachowań.
 • Case study – jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w życiu zawodowym i w biznesie. Omówienie na przykładach indywidualnych i zespołowych.
 • Moje miejsce w procesie. Omówienie przyjaznych i nieprzyjaznych dla poszczególnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapach 1) inicjowania, 2) przygotowania i 3) działania. 
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście własnej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. Ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera”™ https://fris.pl/super

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa


16:00 – 16:30  Moduł IV Style Myślenia FRIS®:   – Ćwiczenie podsumowujące i feedback.

Cena szkolenia i dofinansowanie

 • Szkolenie otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu stylów myślenia FRIS, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Raport indywidualny FRIS (cena rynkowa 250 zł netto)
 • Szkolenie z zakresu stylów myślenia FRIS realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu stylów myślenia FRIS oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu stylów myślenia FRIS.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu stylów myślenia FRIS.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu stylów myślenia FRIS:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

TRENERZY

TERMINY SZKOLEŃ

22 Czerwiec
Cena Promocyjna 590 zł
Promocja obowiązuje do 2020-07-31
 • Standardowa Cena: 990 zł
11 Sierpień
Cena Promocyjna 840 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 990 zł
20 Listopad
Cena Promocyjna 840 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 990 zł

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

STYLE MYŚLENIA FRIS®