akademia lidera szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

akademia lidera szkolenie

Cele i Korzyści

Założenia projektu:

Projekt dedykowany jest dla osób, piastujących stanowiska kierownicze i liderskie.

Celem niniejszej propozycji szkoleniowej w formule „Akademii Lidera Zespołu” jest przede wszystkim:

 • uwspólnianie wśród uczestników wiedzy oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do pracy w roli lidera zespołu – stworzenie wspólnej „mapy umiejętności kierowniczych”,
 • wyposażenie kadry kierowniczej w bazę̨ niezbędnych narzędzi do skutecznego zarządzania zespołem i jednostką – w tym przećwiczenie tych narzędzi w sposób umożliwiający ich zastosowania od razu po zakończeniu szkolenia,
 • poszerzenie świadomości roli i wagi swojej roli jako osoby zarządzającej wynikami poprzez zarządzanie m.in. motywacją i efektywnością pracy podległych osób,
 • rozwój samoświadomości liderskiej pozwalający uchwycić́ korelację pomiędzy działaniami, zachowaniami i postawami szefa a działaniami, zachowaniami i postawami pracowników,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń – uczenie się poprzez analizę doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków.

Forma realizacji projektu:

Projekt opiera się na trzech modułach tematycznych, z których każdy może być realizowany w postaci 2-dniowego warsztatu lub dwóch jednodniowych spotkań (jeśli taka formuła rozwoju kompetencji byłaby wskazana ze względu na możliwości czasowe Uczestników i Organizacji).

Narzędzia/metody stosowane przez trenera w czasie realizacji programu Akademii

 • Prezentacja sprawdzonych modeli i narzędzi;
 • Dialog i dyskusja grupowa oraz analiza osobistych doświadczeń́ i zachowań w celu ich poprawy (action learning);
 • Kwestionariusze, testy, gry i ćwiczenia – stymulowanie autorefleksji;
 • Sesje praktyki – scenki i symulacje połączone ze stop klatkami i feedbackiem rozwojowym;
 • Analiza materiału wideo;
 • Program wdrożeniowy: cykl zadań przeszkoleniowych i poszkoleniowych (wdrożeniowych).

Akademia w założeniu będzie miała charakter interaktywny co oznacza, że treści wiedzowe/teoretyczne stanowić będą nie więcej niż 20% szkolenia a część warsztatowa – co najmniej 80% szkolenia.

Program Szkolenia

Akademia Lidera Zespołu

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępnie max. 3 tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się. Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie założeń Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

Akademia Lidera Zespołu – kompleksowy program rozwojowy dla kadry menedżerskiej 

MODUŁ I

 Budowanie autorytetu lidera

 • Rola i odpowiedzialność kierownika/lidera – analiza
 • Czym jest autorytet lidera? – mini case study
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego

Style przywództwa

 • Kompetencje przywódcze – ćwiczenie
 • Przywództwo wszechstronne – siła lidera
 • Adekwatne stosowanie stylów przywództwa

Wystąpienie kontaktujące

 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – expose lidera
 • Przygotowanie expose do swojego zespołu – ćwiczenie indywidualne, praca w podgrupach
 • O co zadbać podczas wystąpienia?

Zarządzanie sytuacyjne Blancharda

 • Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta
 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika
 • Analiza swojego zespołu
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu dojrzałości pracownika
 • Co się dzieje, kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Scenki sytuacyjne

Cele i zadania

 • Ile potrzeba czasu by dobrze zdelegować zadanie – doświadczenie obalające mit
  „nie mam czasu, by delegować zadania”
 • Jak wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników
 • Jak określać cele – SMARTny cel – ćwiczenie indywidualne
 • Jak delegować złożone zadania?

Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego.

 • Zadanie wdrożeniowe Zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie szkolenia w praktyce zawodowej uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających efektywnemu działaniu uczestników.

MODUŁ II

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępnie max. 3 tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: Celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.

Rozpoczęcie Modułu II Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacja potrzeb uczestników w zakresie tematyki szkolenia.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu I

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

Delegowanie zadań

 • Pierwszy krok – dobre przygotowanie – analiza
 • Jak przeprowadzić rozmowę delegującą – struktura rozmowy
 • Jak reagować na brak zaangażowania ze strony pracownika? – bank pytań
 • Deleguj – ćwiczenie w podgrupach
 • Dobre praktyki podczas delegowania zadań – podsumowanie

Monitorowanie zadań

 • Efekty kontroli i monitorowania – analiza case study
 • Warianty rozmów monitorujących
 • Informacja zwrotna podczas rozmów monitorujących
 • Wsparcie a nie wyręczanie – działania liderskie
 • Ćwiczenie rozmów monitorujących w podgrupach

Rozmowa podsumowująca i odbiór zadań

 • Samoocena pracownika – sposób na zaangażowanie pracownika w procesie podsumowania
 • Zasady informacji zwrotnej – ćwiczenie indywidualne
 • Informacja zwrotna podsumowująca (doceniająca i korygująca)

Analiza Extended DISC jako narzędzie do planowania rozwoju

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie
 • Omówienie wyników i nauka ich interpretacji
 • Analiza własnego, naturalnego stylu zachowania – mocne strony i zagrożenia
 • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne i niekorzystne, motywatory i osłabiacze) – ćwiczenie
 • Argumentacja dopasowana do typu – scenki

Feedback – fundamenty

 • Doświadczenia z feedbackiem, czyli dlaczego „kanapka” nie działa
 • Jak odbierać feedback
 • Wybór kanału rozmowy – face to face, telefonicznie, online
 • Dłuższa rozmowa feedbackowa, szybka informacja zwrotna – różnice i sposoby przygotowania
  (cel rozmowy i scenariusz rozmowy)

Feedback – zasady i modele

 • Zasady informacji zwrotnej
 • Główne zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Przygotowanie osobiste do rozmów – oddzielenie subiektywnego podejścia od faktów
 • Dobre praktyki dawania/ odbierania informacji zwrotnej
 • Informacja zwrotna sytuacyjna korygująca, wzmacniająca – model FUKO
 • Informacja zwrotna wzmacniająca
 • Informacja zwrotna rozwojowa, podsumowująca
 • Rozmowa feedbackowa

 

 • Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, omówienie zadania wdrożeniowego.
 • Zadanie wdrożeniowe Zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie szkolenia w praktyce zawodowej uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających efektywnemu działaniu uczestników.

MODUŁ III

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępnie max. 3 tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe Celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.

Rozpoczęcie Modułu III Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacji potrzeb uczestników w zakresie  III modułu szkolenia.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu II

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących
 • Klasyczne koncepcje motywacji
 • Co robić gdy motywacja nie działa – czyli kiedy budować nawyki
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey

Indywidualny klucz do motywacji i zaangażowania

 • Jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników.
 • Kotwice motywacyjne Scheina – analiza motywatorów
 • Diagnoza swoich kotwic
 • Bank działań́ motywacyjnych (co akcentować́ podczas rozmów z poszczególnymi osobami)

Komunikacja motywująca

 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące komunikaty)
 • Model informacji zwrotnej wspierający
 • Pochwała
 • Feedforward

Stawianie granic (dyscyplinowanie)

 • Sens kary i jej skuteczność – dlaczego metoda kija i marchewki nie działa?
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład
 • Dyscyplinowanie – ćwiczenie na realnych sytuacjach

Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego.

Zadanie wdrożeniowe

Zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie szkolenia w praktyce zawodowej uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających efektywnemu działaniu uczestników.

MODUŁ IV

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępnie max. 3 tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe Celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.

Rozpoczęcie Modułu IIV Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacji potrzeb uczestników w zakresie  IVmodułu szkolenia.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu III

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

VADEMECUM ZARZADZANIA ZMIANĄ – laboratorium umiejętności

Zawartość merytoryczna tego szkolenia zostanie wypracowana na podstawie:

 • Przebiegu wcześniejszych modułów szkoleń i najważniejszych wniosków wynikających z realizacji poprzednich modułów szkoleniowych
 • Aktualnych wyzwań dotyczących pracy lidera zmiany/zespołu (w tym bieżących potrzeb i planów organizacji)
 • Prowadzona będzie w formule treningu umiejętności liderskich/kierowniczych

Struktura Modułu szkolenia podzielona zostanie inaczej niż pozostałe i będzie związana z przebiegiem zmiany:

 • Przygotowanie do zmiany
 • Prowadzenie zmiany
 • Zakończenie/przekazanie zmiany

W module tym pracować będziemy nad meta-umiejętnościami związanymi z pracą lidera/kierownika takimi jak m.in. współpraca i komunikacja pomiędzy kierownictwem zmian, współodpowiedzialnością za realizację celów zespołów, innymi uzgodnionymi na etapie badania potrzeb szkoleniowych oraz wynikających z bieżącego przebiegu projektu.

 • Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego.
 • Zadanie wdrożeniowe: Zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie szkolenia w praktyce zawodowej uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających efektywnemu działaniu uczestników.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Projekt zawiera kompleksowe informacje. Przebiegł w atmosferze zaufania i wsparcia. To był dobry i rozwijający czas. :)”

„Super projekt! Dzięki temu, że było kilka szkoleń, które następowały po sobie w niedługiej odstępności czasowej, można było utrwalać treści i przypominać sobie o ważnych kwestiach, które były poruszane podczas szkolenia. Był to długotrwały proces, ale na pewno bardzo skuteczny.”

Przydatne treści szkolenia: „Cenne doświadczenie, interesujący sposób prowadzenia zajęć, czytelne materiały oraz wartościowa wiedza przekazywana w przystępny sposób.”

Klienci

Szkolenia i projekty z tego zakresu nasza firma miała przyjemność z sukcesem realizować dla pracowników firm takich jak m.in.: Vestas Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Stock Polska, Windhunter_Service Sp. Z o. o., Digital Care Sp. z o.o., Trefl S.A., Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o., Amlux Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas