ASSESSMENT ORAZ DEVELOPMENT CENTER

Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty?
skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Cele Szkolenia

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

Korzyści ze szkolenia

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Specyfice metod Assessment/Development Centre oraz obszarach zastosowań,
 • Konstruowaniu Modelu Kompetencyjnego i profilach kompetencyjnych w organizacji;
 • Zasadach analizy i oceny sesji Assesment Centre oraz Development Centre;
 • Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych.
 • Zasadach budowania sesji feedbackowej.
 • Roli asesora oraz roli obserwacji asesorskiej w czasie Assessment/Development Centre.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center;
 • Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych;
 • Dopasowania ćwiczeń i zadań do badanych kompetencji;
 • Tworzenia skali oceny kompetencji;
 • Planowania przebiegu badania kompetencji;
 • Dokumentowania wyników badania kompetencji w raportach cząstkowych;
 • Prowadzenia sesji integracyjnych z udziałem wszystkich asesorów;
 • Tworzenia raportów ogólnych i indywidualnych;
 • Przekazywania informacji zwrotnych po zakończeniu Development Center.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

MODUŁ I. Metoda Assessment i Development Center

 • Specyfika metody AC/DC.
 • Możliwości zastosowania metody w kierowaniu kapitałem ludzkim.
 • Cele stosowania AC/DC w organizacji – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Wady oraz zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.

MODUŁ II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 • Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
 • Przygotowanie oraz rola asesora.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
 • Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora.
 • Ocenianie i błędy oceniania.
 • Fakty a interpretacje i hipotezy.
 • Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.

MODUŁ III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 • Rola kompetencji w AC/DC i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
 • Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
 • Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
 • Typologia osobowości a profil kompetencyjny.

MODUŁ IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
 • Typy zadań. Prezentacja przykładów.
 • Zasady budowania zadań.
 • Tworzenie formularzy, raportów itp.

Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.

 • Uczestnik otrzyma zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.

DZIEŃ II

Rozpoczęcie zajęć, przypomnienie pierwszego dnia.

Omówienie zadań związanych z przygotowaniem zadań AC/DC przez uczestników.

Moduł I. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Matryca ćwiczeń i kompetencji do AC/DC.
 • Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
 • Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
 • Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.

Moduł II. Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

 • Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
 • Projektowanie sesji ACDC. Ćwiczenie indywidualne.

MODUŁ III. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

 • Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej do Klienta o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Tutlo Sp. z o.o., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej IGB Mazovia. 

OPINIE

“Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość – od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań.”

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

ASSESSMENT ORAZ DEVELOPMENT CENTER