FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD

Jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników?

Wprowadzenie

Jak rozwijać pracowników poprzez korygowanie ich zachowań, docenianie i motywowanie do działania oraz ustalanie działań ukierunkowanych na przyszłość.

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
 • Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
 • Udzielania feedacku po testach Extended DISC.
 • Sposobach motywowania pracowników.
 • Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Motywowania pracowników.
 • Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
 • Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
 • Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Motywowaniem innych.
 • Komunikacją interpersonalną.

Program szkolenia 

Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści  związanych z udziałem w szkoleniu.

Moduł I  ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg typologii Blancharda – jak oceniać, aby  zmotywować – dyskusja grupowa, casy, praca w grupie.
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

Moduł II  KOMUNIKACJA FEEDBACK’OWA – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
 • Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych
 • Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład  i dyskusja.

Moduł III  JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, miniwykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA –  przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
 • Feedback coachingowy– model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – miniwykład, ćwiczenie.

Moduł IV TRUDNE SYTUACJE

 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja
 • Bank trudnych sytuacji– jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTC Poland Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., Jadexim Sp. z o.o., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Vetrex. Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.; LUX MED. Sp. z o.o.; Lions Estate Sp. z o.o.; Mercdes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o.,Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Servier Polska sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., CRIDO.

OPINIE

„Istotne dla mnie było poznanie sposobów motywowania ludzi w kontekście ich charakterów. Mój wniosek ze szkolenia: w organizacji nie ma ludzi złych, należy tylko akceptować innych. Dużo się dowiedziałem o emocjach towarzyszących – zarówno mi jak i osobie, która otrzymuje ode mnie feedback. Bardzo pouczające szkolenie, polecam. Ważna była informacja o tym, jak udzielać feedback i informację zwrotną.  Modele feedback, feedword, komunikacja z poszczególnymi kolorami osobowości„

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD