KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Wprowadzenie

W życiu zawodowym często dochodzi do wielu niedomówień, chaosu, pomyłek czy słabego przepływu informacji lub wręcz dezinformacji zarówno w komunikacji poziomej (ze współpracownikami) oraz w komunikacji pionowej przełożony – pracownik, pracownik – przełożony). Często słuchamy, ale nie słyszymy. Uzupełniamy brakujące fragmenty informacji o nasze interpretacje, przez co sens wypowiedzi naszego rozmówcy zostaje zniekształcony. Taka postawa i działanie, generuje wiele problemów na płaszczyźnie komunikacji interpersonalnej a tym samym komunikacji wewnętrznej firmy.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Technikach i metodach komunikacji.
 • Narzędziach radzenia sobie z presją i manipulacją.
 • Sposobach zapobiegania trudnym sytuacjom podczas rozmów i prowadzenia czynności zawodowych.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem i dotrzymywanie celów.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę w miejscu pracy.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji wewnętrznej.
 • Komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych.
 • Skutecznego planowania celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym i zrozumianym.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacją oraz budowaniem relacji.
 • Stosowaniem technik i metod komunikacji adekwatnie do sytuacji.
 • Współpracą zespołową.
 • Efektywnością osobistą, efektywnym wykorzystanie zasobów.
 • Odpowiedzialnością za przygotowanie celów oraz monitorowaniem stopnia ich realizacji.           

Program szkolenia 

Wstęp do szkolenia, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
 • Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi. 
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne.  

Moduł II. SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ

 • Anatomia wypowiedzi.
 • Słuchać i słyszeć – Znaczenie słuchania.
 • Zadawanie dobrych pytań – pytania coachingowe.
 • Technika parafrazy.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie.
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej.
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
 • Elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Ton głosu postawa ciała i gesty, mimika.
 • Kontakt wzrokowy, uścisk dłoni.
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.

 Moduł III. ZASADY NETYKIETY W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • Najczęściej popełniane błędy w służbowej komunikacji e-mail.
 • Do kogo, jak i kiedy wysyłamy e-mail?
 • Zasady pisania efektywnych e-maili.

Moduł IV. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

 • Czym jest asertywność?
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat „JA” .
 • Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi.

Moduł V. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • Co to jest informacja zwrotna?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej?
 • Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
 • Pochwały – jak to działa na innych?

Moduł VI. WZMOCNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CEL

 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 • Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 • Radzenie sobie z presją czasu.
 • Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie (Matryca Eisenhowera, Metoda ALPEN, Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem, Zasada 60/40, Nadawanie priorytetów zadaniom)
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.

Podsumowanie szkolenia, przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

Renata Wrona

Trener biznesu / Trener rozwoju osobistego / Coach ICF/ Wykładowca akademicki/ Autorka poradników rozwojowych/ Konsultantka MaxieDISC
Profil Trenera

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA