zarządzanie projektami

Podstawy pracy projektowej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarnie

Szkolenie „Podstawy pracy projektowej” prezentuje usystematyzowaną wiedzę na temat kluczowych zasad zarządzania projektem w różnych jego fazach. Realizowany na zamówienie kurs z powyższej tematyki pozwala liderom kompleksowo przygotować się do różnych wyzwań, jakie wiążą się z kierowaniem projektem, delegowaniem zadań, zarządzaniem ryzykiem czy ewaluacją skuteczności pracy projektowej i jej efektów. Przygotowane przez ekspertów współpracujących z Human Skills szkolenia z podstawy pracy projektowej skupiają się na treningu praktycznych umiejętności i wyposażają Kursantów w najbardziej przydatne narzędzia zarządzania w specyficznych warunkach pracy o charakterze projektowym.

Zamknięty kurs podstawy pracy projektowej polecamy przede wszystkim menedżerom, którzy debiutują jako szefowie projektów, osobom planującym objąć dowolne stanowisko kierownicze, pracownikom biorącym udział w różnego typu projektach oraz wszystkim osobom zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu zarządzania. Zaprojektowane przez nas szkolenia z podstawy pracy projektowej są również doskonałą okazją do pogłębienia kluczowych dla menedżerów kompetencji związanych nie tylko z zarządzaniem pracą projektową, ale również efektywną i skuteczną komunikacją, zarządzaniem priorytetami, zadaniami, ryzykiem oraz delegowaniem zadań.

Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” to profesjonalny kurs wyspecjalizowanych umiejętności menedżerskich projektowany na zamówienie i dostosowywany do konkretnych potrzeb uczestniczących w nim Kursantów. Zindywidualizowany charakter programu, dopasowane do realiów pracy Kursantów treści oraz metody i techniki nauczania stanowią wyróżnik prezentowanego szkolenia i gwarantują wysoką skuteczność prowadzonego przez naszych ekspertów treningu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie doprecyzujemy detale szkolenia oraz jego zawartość merytoryczną i metodyczną do celów biznesowych Państwa firmy i jej specyfiki. Zamknięte szkolenia z podstawy pracy projektowej możemy poprowadzić dla Państwa w wygodnej formule online lub w wariancie klasycznych kursów stacjonarnych.

Podstawy pracy projektowej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarnie

zarządzanie projektami

Szkolenie „Podstawy pracy projektowej” prezentuje usystematyzowaną wiedzę na temat kluczowych zasad zarządzania projektem w różnych jego fazach. Realizowany na zamówienie kurs z powyższej tematyki pozwala liderom kompleksowo przygotować się do różnych wyzwań, jakie wiążą się z kierowaniem projektem, delegowaniem zadań, zarządzaniem ryzykiem czy ewaluacją skuteczności pracy projektowej i jej efektów. Przygotowane przez ekspertów współpracujących z Human Skills szkolenia z podstawy pracy projektowej skupiają się na treningu praktycznych umiejętności i wyposażają Kursantów w najbardziej przydatne narzędzia zarządzania w specyficznych warunkach pracy o charakterze projektowym.

Zamknięty kurs podstawy pracy projektowej polecamy przede wszystkim menedżerom, którzy debiutują jako szefowie projektów, osobom planującym objąć dowolne stanowisko kierownicze, pracownikom biorącym udział w różnego typu projektach oraz wszystkim osobom zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu zarządzania. Zaprojektowane przez nas szkolenia z podstawy pracy projektowej są również doskonałą okazją do pogłębienia kluczowych dla menedżerów kompetencji związanych nie tylko z zarządzaniem pracą projektową, ale również efektywną i skuteczną komunikacją, zarządzaniem priorytetami, zadaniami, ryzykiem oraz delegowaniem zadań.

Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” to profesjonalny kurs wyspecjalizowanych umiejętności menedżerskich projektowany na zamówienie i dostosowywany do konkretnych potrzeb uczestniczących w nim Kursantów. Zindywidualizowany charakter programu, dopasowane do realiów pracy Kursantów treści oraz metody i techniki nauczania stanowią wyróżnik prezentowanego szkolenia i gwarantują wysoką skuteczność prowadzonego przez naszych ekspertów treningu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie doprecyzujemy detale szkolenia oraz jego zawartość merytoryczną i metodyczną do celów biznesowych Państwa firmy i jej specyfiki. Zamknięte szkolenia z podstawy pracy projektowej możemy poprowadzić dla Państwa w wygodnej formule online lub w wariancie klasycznych kursów stacjonarnych.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” to kurs o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, który uwzględnia konkretne i realnie istniejące potrzeby szkoleniowe Uczestników warsztatów, dzięki czemu wiedza zdobyta w jego toku może być faktycznie wykorzystania do poprawy skuteczności menedżera i podniesienia efektywności jego działań. Dostępny w naszym najnowszym katalogu profesjonalnych szkoleń kurs z zarządzania projektami to warsztat zdominowany przez nowoczesne metody nauczania, które podnoszą skuteczność prowadzonego przez nas treningu, a naukę czynią przyjemną, angażującą i efektywną. Warsztaty z podstaw pracy projektowej poprowadzą dla Państwa doświadczeni trenerzy o imponującym dorobku i udokumentowanych kwalifikacjach, które czynią z nich specjalistów godnych zaufania i mentorów zdolnych skutecznie wprowadzić Kursantów w tajniki wiedzy z zakresu zarządzania pracą projektową. Zamknięte szkolenia z podstaw pracy projektowej to kursy o charakterze warsztatowym – w toku zajęć skupiamy się na działaniu i uczymy jak w praktyce wykorzystać narzędzia i techniki poznane podczas szkolenia, aby zdobyta wiedza oraz wytrenowane umiejętności przekładały się na jakość pracy liderów korzystających z naszego wsparcia. Wybierając kurs „Podstawy pracy projektowej”, zyskujecie Państwo pewność wyboru usługi szkoleniowej o potwierdzonym standardzie i unikatowej jakości – opracowane przez nas programy rozwojowe są na bieżąco badane pod kątem efektywności i zawartości merytorycznej, a nasza firma co roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w kraju. Jakość naszych kursów potwierdzają również wielokrotnie zdobyte przez Human Skills wyróżnienia i nagrody. Nasze kursy dostępne są ponadto w różnych wariantach (również w formule online), co pozwala korzystać z naszego wsparcia szkoleniowego na dogodnych warunkach, w pełnym komforcie i bez konieczności zaburzania bieżącej działalności firmy. Z przyjemnością informujemy również, że szkolenia z podstaw pracy projektowej można realizować w naszej szkole, korzystając z dofinansowania z KFS lub BUR.

Jakie korzyści oferuje Kursantom szkolenie „Podstawy pracy projektowej”?

Kurs „Podstawy pracy projektowej” skupia się na najistotniejszych aspektach zarządzania projektem, delegowania zadań, klarownego komunikowania się, kontrolowania kolejnych etapów realizacji projektu, a następnie oceny jego efektów. W toku warsztatów Kursanci będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat metodyki zarządzania pracą projektową oraz nauczą się korzystać z niezbędnych narzędzi i technik wspierających prowadzenie projektu i jego realizację. Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” nastawione jest na wszechstronny rozwój umiejętności potrzebnych liderom projektów, uczy definiowania celów, priorytetyzacji zadań i doskonali zaawansowane techniki komunikacyjne konieczne do wytworzenia synergii i współpracy w działaniach na rzecz realizacji projektu. Wiedzę przekazujemy w przystępny sposób, a zajęcia odbywają się w okolicznościach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań danych grup szkoleniowych – jesteśmy w stanie dopasować termin, miejsce i tryb szkolenia do wymogów zamawiającej kurs organizacji i specyfiki jej działalności.

 

Szkolenie „Podstawy pracy projektowej” wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • różnych metodykach zarządzania projektami;
 • kluczowych zasadach definiowania zakresu projektu;
 • narzędziach zarządzania ryzykiem;
 • narzędziach określania priorytetów w projekcie;
 • technikach komunikacji w zespole projektowym.

Kurs z podstaw zarządzania pracą projektową kształci wyspecjalizowane umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie;
 • definiowania celów projektu;
 • budowania zespołu projektowego;
 • efektywnej komunikacji w zespole projektowym;
 • zarządzania ryzykiem w projekcie;
 • wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Szkolenia z pracy projektowej pogłębiają kluczowe kompetencje liderów związane z:

 • zarządzaniem projektami;
 • efektywną i skuteczną komunikacją;
 • delegowaniem zadań;
 • zarządzaniem priorytetami.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWY PRACY PROJEKTOWEJ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” dostępne w trybie stacjonarnym organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie, w świetnie skomunikowanym z otoczeniem centrum miasta. Na życzenie Klienta kurs z podstaw pracy projektowej może zostać zrealizowany również w innym, wskazanym przez niego miejscu. Realizowane na zamówienie szkolenia z powyższej tematyki trwają według standardowego planu 1. dzień, a sesja szkoleniowa trwa wówczas minimum 7 godzin zegarowych. Ponieważ kurs zamknięty każdorazowo dostosowywany jest pod względem programu, prezentowanych treści i agendy do oczekiwań danego Klienta, program konkretnego kursu może zostać zmodyfikowany, aby precyzyjnie odpowiadał potrzebom szkoleniowym Kursantów i celom firmy realizującej warsztat. Program kursu „Podstawy pracy projektowej” każdorazowo wzbogacamy o przykłady dopasowane do specyfiki pracy Uczestników zajęć, adekwatne do ich potrzeb analizy, ćwiczenia i zadania. Nad efektywnością zastosowanych technik i metod nauczania oraz jakością merytoryczną kursu czuwają eksperci o wieloletnim doświadczeniu trenerskim. Szkolenie z podstaw pracy projektowej rozpoczyna się wnikliwą weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a kończy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji na przyszłość. Każdy z Uczestników stacjonarnego warsztatu ma możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego ze strony trenera prowadzącego kurs – e-konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawy pracy projektowej”, są dostępne przez miesiąc po realizacji kursu. Wszystkim Kursantom realizującym powyższy kurs w naszym centrum szkoleniowym gwarantujemy nieodpłatny poczęstunek w czasie pauzy śniadaniowej, lunch w porze obiadowej oraz dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Podstawy pracy projektowej”

Zamknięte szkolenie „Podstawy pracy projektowej” to jednodniowy intensywny trening teoretyczno-praktyczny. Kurs rozpoczyna się standardowo około godziny 9:00 rano, a kończy koło godziny 17:00. Podczas zajęć przewidziane są przerwy, a ich dokładany rozkład zostanie ustalony z trenerem przed rozpoczęciem kursu lub podczas fazy wstępnej zajęć. Stacjonarne szkolenia z podstawy pracy projektowej realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W związku z powyższym w programie prezentowanego kursu przeważają aktywizujące metody i techniki nauczania, różnorodne ćwiczenia oraz zadania praktyczne dostosowane do założonych celów danego szkolenia. Kurs składa się z 7 modułów tematycznych, poprzedzonych weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz wyznaczeniem celów danego warsztatu. Finałem szkolenia jest jego szczegółowa ewaluacja. W ramach podsumowania zajęć Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem opracować osobisty plan działania w obszarze wzmacniania kompetencji menedżerskich.

Rozpoczęcie warsztatu. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Zdefiniowanie celów szkolenia. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Podstawy pracy projektowej. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Projekt & Proces

 • Czym jest projekt, a czym jest proces?
 • Prowadzenie projektów metodą kaskadową vs zwinną.
 • Różnica pomiędzy portfelem projektów a programem projektów.
 • Co dla organizacji oznacza realizowanie projektu?

Moduł II. Podstawy pracy projektowej. Definiowanie zakresu projektu i struktura projektu

 • Struktura organizacyjna projektu, niezbędne role w projekcie w metodykach zwinnych vs kaskadowych.
 • Powołanie zespołu projektowego. Rodzaje zespołów projektowych.
 • Ustalanie i doprecyzowanie celu biznesowego projektu.
 • Metody i narzędzia wspomagające ustalanie priorytetów zadań.
 • Karta projektu. Bezpieczeństwo czy przymus?
 • Trójkąt ograniczeń projektu.

Moduł III. Podstawy pracy projektowej. Proces planowania realizacji projektu

 • Plan vs planowanie.
 • Diagram sieciowy i diagram czasowy projektu.
 • Ścieżka krytyczna w projekcie oraz kamienie milowe w projekcie.
 • Typy zasobów do projektu i ich przydział.
 • Harmonogram projektu, podział projektu na etapy, fazy, sprinty, zadania.
 • Szacowanie ryzyka w projekcie. Narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem.
 • Narzędzia IT wspierające proces planowania realizacji projektu.

Moduł IV. Podstawy pracy projektowej. Sposób i organizacja pracy w projekcie

 • Rola kierownika projektu dla:
  • projektu
  • zespołu
  • otoczenia
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w projekcie przez kierownika projektu.
 • Strategia komunikacji w zespole projektowym i projekcie.
 • Delegowanie zadań.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień w projekcie.
 • Ryzyko w projekcie – czym jest?
 • Techniki minimalizowania ryzyka w projekcie.

Moduł V. Podstawy pracy projektowej. Dostarczanie etapów projektu

 • Narzędzia i techniki wspomagające dostarczanie zakresu projektu do biznesu.
 • Model PDCA: Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa.
 • Szkolenia, warsztaty jako narzędzia wspierające fazę dostarczania.
 • Prototypowanie, testowanie.
 • Przeglądy projektu.

Moduł VI. Podstawy pracy projektowej. Proces monitorowania i kontroli postępu realizacji projektu

 • Monitorowanie statusu realizacji projektu.
 • Orientacja na cele i korzyści do osiągnięcia w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Wskaźniki efektywności i skuteczności projektu.

Moduł VII. Podstawy pracy projektowej. Zakończenie projektu, czerpanie z doświadczeń

 • Ocena skuteczności realizacji projektu do:
 • zasobów,
 • budżetu,
 • zakresu,
 • Spotkanie podsumowujące projekt z komitetem sterującym.
 • Spotkanie podsumowujące z zespołem projektowym. Retrospekcja jako narzędzie czerpania z doświadczeń.
 • Rozwiązanie zespołu projektowego.

Zakończenie kursu. Powtórzenie kluczowych treści i podsumowanie wiedzy. Rekomendacje trenerskie.

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWY PRACY PROJEKTOWEJ – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs online „Podstawy pracy projektowej” realizowany jest w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu znanych i przyjaznych w obsłudze platform przeznaczonych do organizacji spotkań zdalnych – Zoom lub Clickmeeting. Przyjęta przez nas zdalna formuła treningu umożliwia efektywną naukę i rozwój kompetencji niezależnie od miejsca przebywania Kursantów, ich umiejętności technicznych czy możliwości przemieszczania się. Realizowane jako warsztaty zdalne szkolenia z podstaw pracy projektowej są jednocześnie jedną z najbardziej ekonomicznych i wygodnych w organizacji form profesjonalnego kształcenia kadry menedżerskiej. Zamknięty kurs „Podstawy pracy projektowej” trwa 1 dzień. Program szkolenia w swoim standardowym kształcie zakłada trening w czasie 7 godzin zegarowych z przerwami na posiłki, m.in. dłuższą pauzą w porze obiadowej. Kurs online złożony jest z 7 modułów tematycznych poprzedzonych diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. W cenie zamkniętego szkolenia „Podstawy pracy projektowej” zapewniamy Uczestnikom wysokiej jakości materiały szkoleniowe systematyzujące wiedzę na temat tajników zarządzania pracą projektową. Wszyscy Uczestnicy warsztatu są ponadto objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej, która umożliwia im odbycie e-konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie nawet 30 dni po zakończeniu kursu. Zamknięty kurs z podstaw pracy projektowej rozpoczyna się każdorazowo szczegółową weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która pozwala trenerom zoptymalizować program i agendę danego szkolenia. Każdy warsztat online z powyższej tematyki dopełniamy ponadto ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami na przyszłość dla Uczestników zajęć, które pomogą im ustalić dalszy plan działania na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w roli lidera.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Podstawy pracy projektowej”

Zdalne szkolenie z powyższej tematyki każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta i specyfiki branży, w której on działa. Szczegółowy program szkolenia z podstaw pracy projektowej może w związku z tym w niektórych przypadkach różnić się od programu udostępnionego poniżej. Kurs online „Podstawy pracy projektowej” w standardowym wariancie buduje 7. segmentów tematycznych, które wprowadzają coraz bardziej szczegółowe zagadnienia teoretyczne i trenują najbardziej przydatne na danym etapie realizacji projektu umiejętności praktyczne. Prezentowane szkolenie ma charakter warsztatowy – zajęcia obfitują w ćwiczenia praktyczne oraz aktywizujące metody nauki poprzez działanie i doświadczanie. Szkolenie „Podstawy pracy projektowej” prowadzimy z wykorzystaniem zweryfikowanych narzędzi i metod o potwierdzonej skuteczności, w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning.

Rozpoczęcie szkolenia. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyznaczenie celów warsztatu. Panel poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Podstawy pracy projektowej – wprowadzenie. Projekt a Proces

 • Projekt – czym jest? Co to jest proces?
 • Prowadzenie projektów metodą zwinną vs praca metodą kaskadową.
 • Różnice między programem projektów a portfelem projektów.
 • Czy jest i co oznacza dla organizacji realizowanie projektu?

Moduł II. Podstawy pracy projektowej – definiowanie zakresu projektu. Struktura projektu

 • Struktura organizacyjna projektu oraz kluczowe role w projektach obecne w metodyce zwinnej vs kaskadowej.
 • Rodzaje zespołów projektowych.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Identyfikowanie i doprecyzowanie biznesowego celu projektu.
 • Narzędzia i metody wspierające ustalanie priorytetów zadań.
 • Karta projektu. Przymus czy bezpieczeństwo?
 • Trójkąt ograniczeń projektu.

Moduł III. Podstawy pracy projektowej – proces planowania projektu

 • Plan a planowanie – wyjaśnienie różnic.
 • Diagram czasowy i sieciowy projektu.
 • Ścieżka krytyczna oraz kamienie milowe w projekcie.
 • Typy zasobów w pracy projektowej. Przydział zasobów.
 • Harmonogram projektu oraz jego podział na: etapy, fazy, zadania, sprinty.
 • Jak wygląda szacowanie ryzyka w projekcie? Narzędzia zarządzania ryzykiem.
 • Narzędzia IT przydatne w procesie planowania realizacji projektu.

Moduł IV. Podstawy pracy projektowej – sposób i organizacja pracy w projekcie

 • Rola kierownika projektu dla:
  • projektu
  • zespołu
  • otoczenia
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w projekcie i rola szefa projektu w obliczu sytuacji trudnych.
 • Strategia komunikacji w projekcie oraz zespole projektowym.
 • Delegowanie zadań.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień w pracy projektowej.
 • Czym jest ryzyko w projekcie?
 • Jak minimalizować ryzyka w projekcie? – przegląd technik.

Moduł V. Podstawy pracy projektowej – realizacja etapów projektu

 • Narzędzia i techniki wspomagające dostarczanie projektu.
 • Model PDCA: Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa.
 • Warsztaty i szkolenia jako narzędzia wspomagające fazę dostarczania.
 • Prototypowanie projektu i jego testowanie.
 • Przeglądy projektu.

Moduł VI. Podstawy pracy projektowej – monitorowanie i kontrola postępu realizacji projektu

 • Monitorowanie statusu realizacji projektu.
 • Orientacja na cele i korzyści możliwe do osiągnięcia w danym projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w pracy projektowej.
 • Wskaźniki skuteczności i efektywności projektu.

Moduł VII. Podstawy pracy projektowej – zakończenie projektu

 • Ocena skuteczności realizacji projektu względem:
 • zasobów,
 • budżetu,
 • zakresu,
 • Spotkanie podsumowujące projekt z komitetem sterującym.
 • Spotkanie podsumowujące z zespołem projektowym. Wykorzystanie retrospekcji jako narzędzia czerpania z doświadczeń.
 • Rozwiązanie zespołu projektowego.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie kluczowych zagadnień i powtórzenie najważniejszych informacji. Rekomendacje trenerskie dla Uczestników warsztatu.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Ciekawe prowadzenie szkolenia, widać, że prowadzący korzysta z tego, co przedstawił. Dobrze, że przekazywał swoje doświadczenia.”

„Super prowadzący, z pasją – żaden teoretyk, dużo praktyki.”

„Pigułka wiedzy, którą można zastosować.”

„Otwarte podejście do problemów pojawiających się w trakcie szkolenia, jasna komunikacja, aktywne słuchanie oraz duża otwartość.”

„Bardzo dużo praktycznych przykładów oraz doświadczenie, które budzi podziw.”

„Szczególnie cenne: bezpośredniość- kulturalna szczerość. Budowanie swobody wypowiedzi u uczestników.”

 „Forma warsztatowa bardzo wartościowa, dużo fajnych przykładów.”

„Przydatne treści szkolenia: etapy pracy projektowej, FUKO, MOSCOW, wiedza merytoryczna, autorskie pomoce szkoleniowe, zarządzanie priorytetami, aspekty miękkie w procesie prowadzenia projektu, karta projektu – szczegółowość, odwrócona burza mózgów, przykłady, wartościowa baza do dalszej pracy i wdrożenia, zarządzanie ryzykiem w czasie projektu, metody określania ważności ryzyka.”

 

 

 

Klienci

Szkolenie z zakresu budowania marki osobistej  w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak: British-American Tobacco Polska S.A., Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas