zarządzanie projektami

Podstawy pracy projektowej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarnie

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania projektami w kluczowych jego fazach.  Przekazanie, trenowanie technik komunikacji i delegowania zadań,  wpływających na skuteczność projektu. Przećwiczenie narzędzi i technik wspierających prowadzenie projektu. Przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy.

Podstawy pracy projektowej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarnie

zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania projektami w kluczowych jego fazach.  Przekazanie, trenowanie technik komunikacji i delegowania zadań,  wpływających na skuteczność projektu. Przećwiczenie narzędzi i technik wspierających prowadzenie projektu. Przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Różnych metodykach zarządzania projektami.
 • Kluczowych zasadach definiowania zakresu projektu.
 • Narzędziach zarządzania ryzkiem.
 • Narzędziach określania priorytetów w projekcie.
 • Technikach komunikacji w zespole projektowym.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie.
 • Definiowania celów projektu.
 • Budowania zespołu projektowego.
 • Efektywnej komunikacji w zespole projektowym.
 • Zarządzania ryzkami w projekcie.
 • Wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie.
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem projektami.
 • Efektywną i skuteczną komunikacją.
 • Delegowaniem zadań.
 • Zarządzaniem priorytetami.

Program Szkolenia

 Szkolenie: Podstawy pracy projektowej

I.     MODUŁ I –  Podstawy pracy projektowej. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Projekt & Proces.

 1. Co to jest projekt ? Co to jest proces ?
 2. Prowadzenie projektów metodą kaskadową vs. zwinną
 3. Różnica pomiędzy portfelem projektów a programem projektów.
 4. Co oznacza dla organizacji realizowanie projektu.

II.     MODUŁ II –  Podstawy pracy projektowej. Definiowanie zakresu projektu, struktura projektu.

 1. Struktura organizacyjna projektu, niezbędne role w projekcie w metodykach zwinnych vs. kaskadowych.
 2. Powołanie zespołu projektowego. Rodzaje zespołów projektowych.
 3. Ustalanie i doprecyzowanie celu biznesowego projektu.
 4. Metody i narzędzia wspomagające ustalanie priorytetów zadań.
 5. Karta projektu, bezpieczeństwo czy przymus ?
 6. Trójkąt ograniczeń projektu.

III.     MODUŁ III – Podstawy pracy projektowej. Proces planowania realizacji projektu.

 1. Plan vs. planowanie.
 2. Diagram sieciowy, diagram czasowy projektu.
 3. Ścieżka krytyczna w projekcie, kamienie milowe w projekcie.
 4. Typy zasobów do projektu, przydział zasobów.
 5. Harmonogram projektu, podział projektu na etapy, fazy, sprinty, zadania.
 6. Szacowanie ryzyka w projekcie. Narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem.
 7. Narzędzia IT wspierające proces planowania realizacji projektu.

IV.     MODUŁ IV –  Podstawy pracy projektowej. Sposób i organizacja pracy w projekcie.

 1. Rola Kierownika projektu dla:
  • Projektu
  • Zespołu
  • Otoczenia
 2. Zarządzanie sytuacjami trudnymi w projekcie przez Kierownika Projektu.
 3. Strategia komunikacji w zespole projektowym i projekcie.
 4. Delegowanie zadań.
 5. Macierz odpowiedzialności i uprawnień w projekcie.
 6. Co to jest ryzyko w projekcie?
 7. Techniki minimalizowania ryzyk w projekcie.

V.     MODUŁ V –  Podstawy pracy projektowej. Dostarczanie etapów projektu

 1. Narzędzia i techniki wspomagające dostarczanie zakresu projektu do biznesu.
 2. Model PDCA : Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa.
 3. Szkolenia, warsztaty jak narzędzia wspierające fazę dostarczania.
 4. Prototypowanie, testowanie.
 5. Przeglądy projektu.

VI.     MODUŁ VI –  Podstawy pracy projektowej. Proces monitorowania i kontroli postępu realizacji projektu.

 1. Monitorowanie statusu realizacji projektu.
 2. Orientacja na cele i korzyści do osiągnięcia w projekcie.
 3. Zarządzanie ryzkiem w projekcie.
 4. Wskaźniki efektywności i skuteczności projektu.

VII.     MODUŁ VII – Podstawy pracy projektowej. Zakończenie projektu, czerpanie z doświadczeń.

 1. Ocena skuteczności realizacji projektu do :
 • Zasobów
 • Budżetu
 • Zakresu
 1. Spotkanie podsumowujące projekt z Komitetem Sterującym.
 2. Spotkanie podsumowujące z zespołem projektowym. Retrospekcja jako narzędzie czerpania z doświadczeń.

Rozwiązanie zespołu projektowego

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.