tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia HR z zakresu prawa stają się obowiązkowym elementem prawidłowego przygotowania działu kadr do powierzonych mu zadań. Błędy i niedopatrzenia w procesie rekrutacji mogą być źródłem poważnych problemów dla organizacji oraz skutkować dotkliwymi stratami finansowymi i wizerunkowymi. Szkolenie HR dotyczące prawnych aspektów procesu rekrutacji pozwala wyposażyć rekruterów zatrudnionych w firmie w kompletną, rzetelną i aktualną wiedzę na temat przepisów, które regulują postępowanie rekrutacyjne oraz muszą być bezwzględnie przestrzegane w czasie spotkań z aplikantami. Kursy HR tego rodzaju pozwalają uczulić personel na takie kwestie jak ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny w rekrutacji czy ochrona przed dyskryminacją. Szkolenia dla HR z przepisów prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego stanowią niezbędnik każdego profesjonalisty zaangażowanego w pozyskiwanie pracowników dla organizacji.

Kurs Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji szczególnie polecamy pracownikom działów personalnych, selekcjonerom i rekruterom, administratorom danych oraz kandydatom na powyższe stanowiska. Szkolenia Human Resources z wiedzy prawniczej pozwolą Kursantom zdobyć, pogłębić i usystematyzować wiedzę o aktualnie obowiązujących przepisach krajowych i unijnych oraz przygotują Ich do prawidłowego interpretowania i stosowania tych regulacji. Znajomość prawa w tym zakresie jest podstawowym warunkiem do przeprowadzenia zgodnej z prawem i bezpiecznej dla firmy rekrutacji pracowników.

Organizowane przez Human Skills zamknięte kursy HR – szkolenia działu personalnego i osób zaangażowanych w procesy rekrutacyjne są projektowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa, którzy mają wysokie kwalifikacje trenerskie, właściwe wykształcenie prawnicze oraz imponujące doświadczenie w tych dziedzinach. Szkolenie Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji to szkolenia prawne o wysokim poziomie merytorycznym, wzbogacone licznymi przykładami realnych problemów, z jakimi spotykają się pracownicy nowoczesnych organizacji.

Szkolenia HR rozwijające temat prawnych aspektów procesu rekrutacji w modelu kursów zamkniętych staramy się maksymalnie dostosować do konkretnych potrzeb szkoleniowych naszych Klientów w zakresie programu kursu, jego terminu i agendy godzinowej. Zapraszamy!

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

tajemnica przedsiębiorstwa

Szkolenia HR z zakresu prawa stają się obowiązkowym elementem prawidłowego przygotowania działu kadr do powierzonych mu zadań. Błędy i niedopatrzenia w procesie rekrutacji mogą być źródłem poważnych problemów dla organizacji oraz skutkować dotkliwymi stratami finansowymi i wizerunkowymi. Szkolenie HR dotyczące prawnych aspektów procesu rekrutacji pozwala wyposażyć rekruterów zatrudnionych w firmie w kompletną, rzetelną i aktualną wiedzę na temat przepisów, które regulują postępowanie rekrutacyjne oraz muszą być bezwzględnie przestrzegane w czasie spotkań z aplikantami. Kursy HR tego rodzaju pozwalają uczulić personel na takie kwestie jak ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny w rekrutacji czy ochrona przed dyskryminacją. Szkolenia dla HR z przepisów prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego stanowią niezbędnik każdego profesjonalisty zaangażowanego w pozyskiwanie pracowników dla organizacji.

Kurs Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji szczególnie polecamy pracownikom działów personalnych, selekcjonerom i rekruterom, administratorom danych oraz kandydatom na powyższe stanowiska. Szkolenia Human Resources z wiedzy prawniczej pozwolą Kursantom zdobyć, pogłębić i usystematyzować wiedzę o aktualnie obowiązujących przepisach krajowych i unijnych oraz przygotują Ich do prawidłowego interpretowania i stosowania tych regulacji. Znajomość prawa w tym zakresie jest podstawowym warunkiem do przeprowadzenia zgodnej z prawem i bezpiecznej dla firmy rekrutacji pracowników.

Organizowane przez Human Skills zamknięte kursy HR – szkolenia działu personalnego i osób zaangażowanych w procesy rekrutacyjne są projektowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa, którzy mają wysokie kwalifikacje trenerskie, właściwe wykształcenie prawnicze oraz imponujące doświadczenie w tych dziedzinach. Szkolenie Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji to szkolenia prawne o wysokim poziomie merytorycznym, wzbogacone licznymi przykładami realnych problemów, z jakimi spotykają się pracownicy nowoczesnych organizacji.

Szkolenia HR rozwijające temat prawnych aspektów procesu rekrutacji w modelu kursów zamkniętych staramy się maksymalnie dostosować do konkretnych potrzeb szkoleniowych naszych Klientów w zakresie programu kursu, jego terminu i agendy godzinowej. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Korzyści płynące ze szkolenia HR w zakresie prawa są bezsprzeczne i wieloaspektowe. Szkolenie HR wprowadzające specjalistów rekrutujących pracowników do organizacji zapewnia firmie bezpieczeństwo prawne i finansowe, a rekruterom pozwala uniknąć trudnych sytuacji związanych z indywidualną odpowiedzialnością za naruszenie przepisów obowiązującego prawa. Kursy HR tego rodzaju stanowią konieczne uzupełnienie fachowej wiedzy pracownika działu kadr o specjalistyczną wiedzę, dzięki której w sposób pewny i komfortowy będzie on mógł realizować zadania związane z procesem rekrutacji. Szkolenia dla HR wprowadzające w tajniki prawa z zakresu ochrony danych osobowych czy prawa równego traktowania kandydatów do pracy dla firmy są realnym zabezpieczeniem jej żywotnych interesów. Kurs Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji jest doskonałą okazją dla organizacji do tego, by zminimalizować ryzyko ewentualnych sankcji prawnych lub szkód wizerunkowych wywołanych naruszeniem przepisów przez personel firmy.

Szkolenia Human Resources z aspektów prawnych procesu rekrutacji w przystępny i usystematyzowany sposób wyposażają Kursantów w niezbędną wiedzę prawną i uczą praktycznego zastosowania przepisów, z którymi mogą się oni zetknąć w procesie rekrutacji. Zaprojektowane przez ekspertów Human Skills kursy HR i szkolenia działu personalnego z zakresu ochrony danych i ochrony przed dyskryminacją sprawnie, skutecznie i kompleksowo przygotowują do profesjonalnej realizacji zadań rekruterskich w firmie działającej we współczesnych realiach. Szkolenie Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji jest również wartościowym uzupełnieniem CV kandydatów do pracy na stanowiskach w dziale HR.

Kursanci odbywający szkolenia HR w Human Skills otrzymują po zakończeniu warsztatów certyfikat ukończenia kursu!

Co zyskasz w efekcie szkolenia HR Prawne aspekty procesu rekrutacji?

Szkolenie HR Prawne aspekty procesu rekrutacji przygotowuje pracowników działów kadr oraz kandydatów na takie stanowiska do przeprowadzenia rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej w pełnej zgodzie z obecnie obowiązującymi aktami prawa polskiego i europejskiego. Kursy HR z tej dziedziny przybliżają i objaśniają Kursantom specjalistyczną wiedzę i uczą jej wykorzystania w praktycznym działaniu.

Szkolenia dla HR z zakresu prawa obowiązującego przy rekrutacji wyposażają w aktualną wiedzę o:

 • ochronie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych;
 • zasadach przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji;
 • sposobach wypełniania obowiązków Administratora Danych Osobowych w stosunku do potencjalnych pracowników podczas procesu rekrutacji;
 • sposobach prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej eliminujących ryzyko posądzenia o dyskryminację;
 • zasadach zbierania danych osobowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i na etapach ją poprzedzających.

Kurs Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji objaśnia konsekwencje obowiązujących przepisów i uczy Kursantów rozpoznawać potencjalnie ryzykowne sytuacje w procesie rekrutacji.

Szkolenia Human Resources z prawa obowiązującego w rekrutacji uczą fachowych umiejętności:

 • praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rekrutacji;
 • prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • zbierania danych osobowych od potencjalnych pracowników.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na rekruterów umożliwiają kompleksowe przygotowanie się do procesu rekrutacji pod względem prawnym.

Szkolenie Human Resources z prawa w rekrutacji kształci specjalistyczne kompetencje związane z:

 • praktycznymi aspektami przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji;
 • niwelowaniem ryzyka wynikającego z naruszenia przepisów ochrony danych osobowych;
 • praktyczną interpretacją różnych aktów prawnych chroniących prawa kandydujących do pracy.

Szkolenia HR Prawne aspekty procesu rekrutacji pozwalają Uczestnikom kursów zdobyć wysokospecjalistyczne kompetencje szczególnie cenne na stanowisku rekruterskim lub pokrewnym.

Program Szkolenia

Szkolenie HR Prawne aspekty procesu rekrutacji w modelu zamkniętym może zostać zorganizowane przez naszych ekspertów w głównej siedzibie firmy Human Skills lub w miejscu wskazanym przez Klienta, np. w siedzibie firmy zgłaszającej zapotrzebowanie na kursy HR. Oferowane przez nas szkolenia dla HR z zakresu prawa regulującego przebieg procesów rekrutacyjnych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych organizacji i wzbogacamy je o zagadnienia szczególnie istotne dla danego Klienta. Zamknięty kurs Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji możemy dopasować do preferencji Klienta pod względem terminu szkolenia, jego agendy godzinowej i szczegółowej formy.

Standardowy czas trwania zamkniętego szkolenia Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji to 1. dzień szkoleniowy, w którego trakcie Kursanci przyswajają wiadomości według schematu modułowego. Kolejne moduły utrwalają materiał prezentowany wcześniej i poszerzają wiedzę Uczestników kursu o nowe, coraz bardziej szczegółowe treści. Prowadzone przez Human Skills kursy HR, szkolenia działu personalnego i osób odpowiedzialnych za rekrutację nastawione są na rozwijanie praktycznych umiejętności, dlatego każda zawiłość przepisów objaśniana jest na konkretnych przykładach. Szkolenie Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji wskazuje ponadto kursantom tzw. dobre praktyki – gotowe wzorce zgodnego z przepisami postępowania w ramach czynności rekrutacyjnych.

Szkolenia HR dotyczące prawnych aspektów w rekrutacji kończą się uzyskaniem przez Kursantów certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia!

Szczegółowy program szkolenia HR: Prawne aspekty procesu rekrutacji

Prawne aspekty procesu rekrutacji

Szkolenie HR wprowadzające w tajniki przepisów mających zastosowanie w trakcie przygotowania i prowadzenia procesu rekrutacji może zostać uzupełnione o dodatkowe treści i przykłady dopasowane do potrzeb szkoleniowych Klienta i ujawnionych podczas szkolenia preferencji Kursantów. Eksperci projektujący i prowadzący zamknięte kursy HR w Human Skills dostosowują programy szkoleniowe, terminy zajęć i ich agendę godzinową po konsultacjach z Klientem oraz na podstawie diagnozy potrzeb grupy szkoleniowej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących szkolenia dla HR – Prawne aspekty procesu rekrutacji dla Państwa firmy.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie kontraktu oraz celów szkolenia Human Resources Prawne aspekty procesu rekrutacji wraz z analizą potrzeb Kursantów.

Moduł I. Prawne aspekty procesu rekrutacji – podstawowe pojęcia i zasady

 • Pojęcia związane z ochroną danych osobowych (Administrator Danych, Współadministrator Danych, Podmiot Przetwarzający).
 • Zasady właściwego zbierania danych osobowych od uczestników rekrutacji.
 • Rekrutacja ukryta, a obowiązek informacyjny – zasady.
 • Zewnętrzna rekrutacja.
 • Kiedy potencjalny pracownik musi uzyskać informacje o Administratorze Danych Osobowych?
 • Prawne możliwości pozyskiwania danych osobowych od kandydata na poszczególnych etapach rekrutacji.

Moduł II. Prawne aspekty procesu rekrutacji – kategoria danych osobowych

 • Zasada minimalizacji danych osobowych. Zdjęcie kandydata na pracownika.
 • Obowiązek informacyjny w rekrutacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Czy wizerunek jest daną biometryczną?
 • Czy można zbierać dane biometryczne podczas procesu rekrutacji?
 • Możliwości profilowania kandydata na pracownika.

Moduł III. Prawne aspekty procesu rekrutacji – zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz dobrowolnych informacji od pracownika

 • Prawnie bezpieczne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dobre praktyki pracodawcy – wewnętrzne procedury.
 • Dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Dane osobowe szczególnych kategorii – zasady zbierania i przetwarzania.
 • Odrzucenie kandydata na pracownika, a zarzut dyskryminacji.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji zgodny z prawem, a dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Anonimizacja danych osobowych.

Moduł IV. Prawne aspekty procesu rekrutacji – dobre praktyki

 • Dobre praktyki w procesie rekrutacji.
 • Kodeksy postępowania jako dobre praktyki „branżowe”.
 • Organ nadzorczy (PUDO) – rola w ochronie danych osobowych.
 • Prawa kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a prawa i obowiązki potencjalnego pracodawcy.
 • Zabezpieczenie danych osobowych potencjalnych pracowników – praktyczne aspekty.

Zakończenie kursu wraz z podsumowaniem. Kursy HR i szkolenia działu personalnego z obszaru prawa w rekrutacji finalizuje omówienie kluczowych zagadnień i powtórzenie najistotniejszych wiadomości przekazanych w toku zajęć. Szkolenie Human Resources Prawne aspekty w procesie rekrutacji kończy się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.

Dowiedz się, jak dobrać najlepsze szkolenia HR z zakresu prawa dla swoich pracowników. Skontaktuj się z nami już dziś!

Szkolenia i usługi uzupełniające

Tajemnica przedsiębiorstwa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

KPA

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bardzo dobrze przygotowane, merytoryczne i konkretne szkolenie. Wszystko przekazane z uwzględnieniem potrzeb uczestnika.

Trener ma ogromną wiedzę. Jednocześnie potrafi ją przekazać w bardzo przystępny sposób.

Szkolenie bardzo interesujące. Rozjaśniło mi wiele kwestii, nad którymi zastanawiałam się przed szkoleniem.

 

Klienci

Z zakresu rekrutacji Firma Human Skills miała przyjemność szkolić pracowników takich firm jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., QSENSE; Terg SA/ Media Expert, Only Quality People sp. z o.o., TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Colian, EcoVadis, Kontekst, DB Cargo Polska S.A..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas