PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI

z uwzględnieniem ochrony danych osobowych potencjalnych pracowników
tajemnica przedsiębiorstwa

Cele Szkolenia

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych,
 • Zasad przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobów wypełniania obowiązków Administratora Danych Osobowych względem potencjalnych pracowników podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobu prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, aby nie zostać posądzonym o dyskryminację,
 • Zasad zbierania danych osobowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i podczas procesu poprzedzającego samą rozmowę.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rekrutacji.
 • Prowadzenia rozmowy  kwalifikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zbierania danych osobowych od potencjalnych pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Praktycznymi  aspektami przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji pracowników.
 • Zdobędą wiedzę specjalistyczną.

Program szkolenia 

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

MODUŁ I. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI – PODSTAWOWE POJĘCIA I ZASADY.

 • Pojęcia związane z ochroną danych osobowych:
  • Administrator Danych;
  • Współadministrator danych;
  • Podmiot przetwarzający (Procesor).
 • Zasady właściwego zbierania danych osobowych od uczestników rekrutacji.
 • Rekrutacja ukryta, a obowiązek informacyjny – zasady.
 • Zewnętrzna rekrutacja.
 • Kiedy potencjalny pracownik musi uzyskać informacje o Administratorze Danych Osobowych?
 • Prawne możliwości pozyskiwania danych osobowych od kandydata na poszczególnych etapach rekrutacji.

MODUŁ II. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI – KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Zasada minimalizacji danych osobowych. Zdjęcie kandydata na pracownika.
 • Obowiązek informacyjny w rekrutacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Czy wizerunek jest daną biometryczną?
 • Czy można zbierać dane biometryczne podczas procesu rekrutacji?
 • Możliwości dokonywać profilowania kandydata na pracownika.

MODUŁ III. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI – ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOBROWOLNYCH INFORMACJI OD PRACOWNIKA.

 • Prawnie bezpieczne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dobre praktyki pracodawcy – wewnętrzne procedury.
 • Dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Dane osobowe szczególnych kategorii – zasady zbierania i przetwarzania.
 • Odrzucenie kandydata na pracownika, a zarzut dyskryminacji.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji zgodny z prawem, a dobrowolne informacje od pracownika.
 • Anonimizacja danych osobowych.

MODUŁ IV. PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI – DOBRE PRAKTYKI.

 • Dobre praktyki w procesie rekrutacji.
 • Kodeksy postępowania jako dobre praktyki „branżowe”.
 • Organ nadzorczy (PUDO) – rola w ochronie danych osobowych.
 • Prawa kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a prawa i obowiązki potencjalnego pracodawcy.
 • Zabezpieczenie danych osobowych potencjalnych pracowników – praktyczne aspekty.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PRAWNE ASPEKTY PROCESU REKRUTACJI