Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy

Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować? Aspekty prawne i psychologiczne.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie mobbingu.
 • Obowiązkach pracodawcy związanych z działaniem antymobbingowym.
 • Zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy.
 • Rozpoznawania zachowań będących przejawem mobbingu.
 • Tworzenie prawidłowych zasad i procedur antymobbingowych.
 • Zasad stosowania procedur antymobbingowych.
 • Informowania pracowników o wdrożonych procedurach.
 • Przykładowych sytuacjach mobbingowych (case study).

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Samodzielnego rozpoznawania zachowań wskazujących na mobbing.
 • Tworzenia procedury antymobbingowej.
 • Skutecznego informowania w miejscu pracy o zastosowanych środkach antymobbingowych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Rzetelną wiedzą na temat mobbingu i  dyskryminacji.
 • Tworzeniem procedur antymobbingowych.
 • Wdrażaniem procedur antymobbingowych.
 • Egzekwowaniem przestrzegania wypracowanych procedur antymobbingowych.

 

 

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

MODUŁ I. Przedstawienie przepisów prawnych z obszaru mobbingu.

 • Obecne regulacje prawne w zakresie mobbingu.
 • Obecne regulacje prawne dotyczące dyskryminacji.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

MODUŁ II. Jak rozpoznać mobbing?

 • Omówienie/wskazanie przykładów zachowań uznawanych za mobbing.
 • Rola pracodawcy w określaniu zachowań mobbingowych.

MODUŁ III. Mobbing a inne negatywne zachowania w miejscu pracy.

 • Mobbing a dyskryminacja.
 • Mobbing a bullying.
 • Mobbing a stalking.
 • Mobbing a molestowanie seksualne.

MODUŁ IV. Zapobieganie mobbingowi – tworzenie procedur antymobbingowych oraz wzorów oświadczeń.

 • Procedura antymobbingowa.
 • Zasady skutecznego informowania pracowników o utworzeniu i stosowaniu procedury antymobbingowej.
 • Procedura zgłoszenia przypadków mobbingu/podejrzenia mobbingu.
 • Komisja antymobbingowa i jej funkcjonowanie.

MODUŁ V.  Sytuacje mobbingowe oraz sytuacje z podejrzeniem stosowania mobbingu.

 • Kwestia odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników niesłusznie oskarżonych o mobbing.
 • Procedura wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika poddanemu mobbingowi.
 • Odpowiedzialność karna za stosowanie mobbingu.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność w związku ze stosowaniem mobbingu.

MODUŁ VI. Sądowe oraz pozasądowe metody rozwiązania sporu.

 • Mediacja –  poufność, dobrowolność, dostępność.
 • Mobbing w praktyce sądowej  – pozew, odpowiedź na pozew, dowody.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa – przykłady wyroków sądowych w poszczególnych instancjach.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: wykład, dyskusja z uczestnikami.

Podsumowanie szkolenia  wraz omówieniem najważniejszych wątków.

Czas trwania: 1 dzień

 

 

TRENERZY

 

 
 

 

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o.

 

OPINIE

„Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.”

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy