mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenia podejmujące temat profilaktyki antymobbingowej i obowiązujących w tym zakresie przepisów to wyspecjalizowane kursy koncentrujące się na praktycznych aspektach zarządzania w zgodzie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu godności i wolności podwładnych. Prezentowane szkolenia kompleksowo przygotowują Kursantów do tworzenia skutecznych regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i adekwatnego reagowania na wszelkie jego przejawy. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” wspierają firmy i ich managerów w rozpoznawaniu zachowań nagannych oraz obowiązkach pracodawcy wobec zatrudnionego personelu.

Zamknięte kursy „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” udostępniamy Państwu w dwóch atrakcyjnych trybach nauczania – jako konwencjonalne i lubiane przez Kursantów stacjonarne warsztaty oraz oferujące swobodę i sprzyjające oszczędnościom szkolenia online. Wszystkie zamknięte kursy z powyższej tematyki wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji programu, dzięki któremu możemy zagwarantować managerom i liderom zapisanym na warsztaty maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności – szkolenie będzie odwoływało się do realnych problemów, z którymi stykają się nasi Kursanci i ich doświadczeń, a także uwzględniało specyfikę danej firmy oraz indywidualne potrzeby szkoleniowe jej kierowników. Szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” polecamy wszystkim firmom i organizacjom, które chcą wyposażyć swój personel zarządzający w rzetelną i niezbędną wiedzę na temat różnych form mobbingu i dyskryminacji, wdrożyć skuteczne procedury ochrony pracowników przed mobbingiem oraz zabezpieczyć również swoje interesy w tym zakresie. Prezentowane szkolenie z kompetencji dotyczących prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów prawnych mają bardzo uniwersalny charakter i mogą okazać się niezwykle przydatne w każdej firmie. Nie ma bowiem organizacji, która mogłaby czuć się niezagrożona tym poważnym i często brzemiennym w nieprzyjemne skutki problemem, jakim jest mobbing czy nawet podejrzenie o dyskryminację.

Serdecznie zapraszamy Państwa na przygotowane przez nas szyte na miarę szkolenie umiejętności związanych z prawnymi aspektami profilaktyki antymobbingowej i praktycznego stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Kurs „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” dostępny jest na zamówienie – wystarczy kontakt z nami, a rozpoczniemy pracę nad jego przygotowaniem i optymalizacją pod kątem wszystkich Państwa oczekiwań.

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Zamknięte szkolenia podejmujące temat profilaktyki antymobbingowej i obowiązujących w tym zakresie przepisów to wyspecjalizowane kursy koncentrujące się na praktycznych aspektach zarządzania w zgodzie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu godności i wolności podwładnych. Prezentowane szkolenia kompleksowo przygotowują Kursantów do tworzenia skutecznych regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i adekwatnego reagowania na wszelkie jego przejawy. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” wspierają firmy i ich managerów w rozpoznawaniu zachowań nagannych oraz obowiązkach pracodawcy wobec zatrudnionego personelu.

Zamknięte kursy „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” udostępniamy Państwu w dwóch atrakcyjnych trybach nauczania – jako konwencjonalne i lubiane przez Kursantów stacjonarne warsztaty oraz oferujące swobodę i sprzyjające oszczędnościom szkolenia online. Wszystkie zamknięte kursy z powyższej tematyki wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji programu, dzięki któremu możemy zagwarantować managerom i liderom zapisanym na warsztaty maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności – szkolenie będzie odwoływało się do realnych problemów, z którymi stykają się nasi Kursanci i ich doświadczeń, a także uwzględniało specyfikę danej firmy oraz indywidualne potrzeby szkoleniowe jej kierowników. Szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” polecamy wszystkim firmom i organizacjom, które chcą wyposażyć swój personel zarządzający w rzetelną i niezbędną wiedzę na temat różnych form mobbingu i dyskryminacji, wdrożyć skuteczne procedury ochrony pracowników przed mobbingiem oraz zabezpieczyć również swoje interesy w tym zakresie. Prezentowane szkolenie z kompetencji dotyczących prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów prawnych mają bardzo uniwersalny charakter i mogą okazać się niezwykle przydatne w każdej firmie. Nie ma bowiem organizacji, która mogłaby czuć się niezagrożona tym poważnym i często brzemiennym w nieprzyjemne skutki problemem, jakim jest mobbing czy nawet podejrzenie o dyskryminację.

Serdecznie zapraszamy Państwa na przygotowane przez nas szyte na miarę szkolenie umiejętności związanych z prawnymi aspektami profilaktyki antymobbingowej i praktycznego stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Kurs „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” dostępny jest na zamówienie – wystarczy kontakt z nami, a rozpoczniemy pracę nad jego przygotowaniem i optymalizacją pod kątem wszystkich Państwa oczekiwań.

Cele i Korzyści

Szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” wyposażają Kursantów w sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu oraz dostępnych metod im przeciwdziałania. Opracowane przez naszych specjalistów zamknięte kursy z tego obszaru pozwalają liderom nie tylko skutecznie zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z mobbingiem czy dyskryminacją w pracy, ale również właściwe na nie reagować. Prezentowane szkolenia pomagają ponadto Kursantom w zrozumieniu obowiązującego prawa, a nade wszystko we właściwym rozpoznawaniu wszelkich objawów naruszania prawa w firmie w zakresie objętym tematem kursu. Szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” przygotowuje również kadrę zarządzającą do tworzenia wewnętrznych regulacji w firmie, których celem jest zapobieganie mobbingowi i innym formom podobnych negatywnych działań w środowisku pracy. Prezentowany warsztat realizujemy jako stacjonarny kurs oraz nowoczesne szkolenia online, co pozwala Kursantom dopasować wszelkie okoliczności treningu do osobistych preferencji, a ich pracodawcy daje szansę znacznego zmniejszenia kosztów związanych ze szkoleniem pracowników. Zaprojektowane przez nas zamknięte kursy „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” to programy rozwojowe nastawione na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie unika jałowego teoretyzowania, a skupia się na zagadnieniach praktycznych i przydatnych do rozwiązywania realnie istniejących problemów. Szkolenia dla kadry które dotyczą profilaktyki antymobbingowej, są projektowane i prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów doskonale zorientowanych w przepisach prawa i delikatnej naturze problemów związanych z mobbingiem, molestowaniem czy dyskryminacją. Ponieważ każde szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” poprzedzone jest diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, kurs skupia się na najważniejszych dla tej grupy aspektach i wyposaża w narzędzia najbardziej im przydatne. Zamknięte szkolenie umiejętności związanych z praktycznym stosowaniem przepisów antymobbingowych może zostać dofinansowane z funduszy KFS lub BUR.

Jakie korzyści oferują szkolenia z profilaktyki antymobbingowej?

Zaprojektowane przez nas kursy oferują firmom możliwość dokształcenia kierowników w dziedzinie przepisów prawa i praktycznego ich stosowania. Stacjonarne i zdalne szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” to wyspecjalizowane kursy o najwyższym standardzie potwierdzonym przez liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty. Zapewniamy, że ich jakość oraz poziom merytoryczny nie mają sobie równych na rynku profesjonalnych szkoleń. Zamknięte szkolenie z profilaktyki antymobbingowej opiera się na wykorzystaniu sprawdzonych i skutecznych metod szkolenia, które gwarantują Kursantom sprawny i efektywny trening umiejętności praktycznych w atrakcyjnej formie i sprzyjających nauce okolicznościach. Oferowane przez nas szkolenia online i kursy stacjonarne organizowane w formule zamkniętej podlegają wnikliwej ewaluacji, a dodatkowo objęte są specjalną nieodpłatną opieką poszkoleniową – Uczestnicy zajęć mogą skorzystać w ramach tej opieki z e-konsultacji trenerskich w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia.

Kurs „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” wyposaża w specjalistyczną wiedzę o:

 • obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie mobbingu;
 • obowiązkach pracodawcy związanych z działaniem antymobbingowym;
 • zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy;
 • rozpoznawaniu zachowań będących przejawem mobbingu;
 • tworzeniu prawidłowych zasad i procedur antymobbingowych;
 • zasadach stosowania procedur antymobbingowych;
 • sposobach informowania pracowników o wdrożonych procedurach;
 • przykładowych sytuacjach mobbingowych (case study).

Szkolenie zamknięte „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” to kompendium wiedzy na temat mobbingu oraz sposobów przeciwdziałania tego typu negatywnym zjawiskom. Wyspecjalizowana wiedza z tego obszaru to niezbędna dawka informacji dla managerów, którzy na co dzień muszą wykazać się w swej pracy czujnością i rozeznaniem, by móc prawidłowo identyfikować sytuacje związane z mobbingiem czy dyskryminacją i poprawnie na nie reagować.

Zamknięte szkolenie z profilaktyki antymobbingowej doskonali praktyczne umiejętności:

 • samodzielnego rozpoznawania zachowań wskazujących na mobbing;
 • tworzenia procedury antymobbingowej;
 • skutecznego informowania o zastosowanych w miejscu pracy środkach antymobbingowych.

Kurs „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” ukierunkowany jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie uczy, jak w praktyce stosować prawo i je egzekwować. Szkolenia  z powyższego tematu przygotowują liderów do prowadzenia rozmów na temat mobbingu oraz informowania o procedurach z tego zakresu wdrożonych w organizacji.

Prezentowane szkolenie pogłębia cenne kompetencje związane z:

 • rzetelną wiedzą na temat mobbingu i dyskryminacji;
 • tworzeniem procedur antymobbingowych;
 • wdrażaniem procedur antymobbingowych;
 • egzekwowaniem przestrzegania wypracowanych procedur antymobbingowych.

Zamknięte szkolenie z profilaktyki antymobbingowej pozwala kadrze zarządzającej posiąść wiedzę i umiejętności, które są szczególnie przydatne w dzisiejszych realiach biznesowych i umożliwiają skuteczną ochronę interesów firmy oraz wszystkich jej pracowników.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięte kursy z profilaktyki antymobbingowej realizowane w trybie stacjonarnym obywają się w naszym świetnie skomunikowanym z resztą kraju centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy. W czasie stacjonarnego szkolenia Kursanci mogą swobodnie korzystać z dostępnej w naszej placówce infrastruktury, a zajęcia są prowadzone w funkcjonalnie i komfortowo zaaranżowanych salach. Na życzenie Klienta możemy poprowadzić zamknięte szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” również w innym, wskazanym przez niego miejscu. W ramach opłaty za kursy stacjonarne i szkolenia online z profilaktyki antymobbingowej Kursanci otrzymają od nas dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych. Kurs zamknięty każdorazowo otwiera diagnoza potrzeb szkoleniowych, która decyduje o doborze zagadnień, metod nauczania oraz ćwiczeń gwarantujących maksymalnie efektywne dla danej grupy Kursantów doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” zaplanowaliśmy jako jednodniowy warsztat, a sesja szkoleniowa zakłada 7. godzin treningu z przerwami. Wszystkim kierownikom zapisanym na prezentowane stacjonarne szkolenia dla kadry zapewniamy dodatkowo poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz obiad w porze lunchu. Szkolenie z kompetencji w obszarze profilaktyki antymobbingowej dopełnia i zamyka proces ewaluacji kursu. Uczestnicy warsztatu w ramach podsumowania zajęć mogą również liczyć na rekomendacje na przyszłość od trenera prowadzącego prezentowane szkolenie i bezpłatną miesięczną opiekę poszkoleniową.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy”

Stacjonarne kursy, których tematem jest profilaktyka antymobbingowa, poprzedza weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki mają decydujący wpływ na zawartość merytoryczną i metodyczną danego kursu. Szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” składa się 6. modułów tematycznych. Zarówno stacjonarne kursy, jak i szkolenia online z tej tematyki mają charakter warsztatowy i zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania oraz różnorodne ćwiczenia, które wspierają praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z profilaktyki antymobbingowej realizujemy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami koncepcji Activity Based Learning. Agenda, forma i program szkolenia dla kadry „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” są dostosowywane każdorazowo do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta zamawiającego kurs.

Rozpoczęcie warsztatu. Powitanie i sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb szkoleniowych kierowników przybyłych na szkolenie. Sformułowanie kontraktu.

Moduł I. Profilaktyka antymobbingowa. Przedstawienie przepisów prawnych z obszaru mobbingu

 • Obecne regulacje prawne w zakresie mobbingu.
 • Obecne regulacje prawne dotyczące dyskryminacji.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

Moduł II. Profilaktyka antymobbingowa. Jak rozpoznać mobbing?

 • Omówienie/wskazanie przykładów zachowań uznawanych za mobbing.
 • Rola pracodawcy w określaniu zachowań mobbingowych.

Moduł III. Profilaktyka antymobbingowa. Mobbing a inne negatywne zachowania w miejscu pracy

 • Mobbing a dyskryminacja.
 • Mobbing a bullying.
 • Mobbing a stalking.
 • Mobbing a molestowanie seksualne.

Moduł IV. Profilaktyka antymobbingowa. Zapobieganie mobbingowi – tworzenie procedur antymobbingowych oraz wzorów oświadczeń

 • Procedura antymobbingowa.
 • Zasady skutecznego informowania pracowników o utworzeniu i stosowaniu procedury antymobbingowej.
 • Procedura zgłoszenia przypadków mobbingu/podejrzenia mobbingu.
 • Komisja antymobbingowa i jej funkcjonowanie.

Moduł V. Profilaktyka antymobbingowa. Sytuacje mobbingowe oraz sytuacje z podejrzeniem stosowania mobbingu

 • Kwestia odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników niesłusznie oskarżonych o mobbing.
 • Procedura wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika poddanemu mobbingowi.
 • Odpowiedzialność karna za stosowanie mobbingu.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność w związku ze stosowaniem mobbingu.

Moduł VI. Profilaktyka antymobbingowa. Sądowe oraz pozasądowe metody rozwiązania sporu

 • Mediacja – poufność, dobrowolność, dostępność.
 • Mobbing w praktyce sądowej – pozew, odpowiedź na pozew, dowody.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa – przykłady wyroków sądowych w poszczególnych instancjach.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: wykład, dyskusja z Uczestnikami.

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Rekomendacje na przyszłość dla Kursantów kończących szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy”.

PROGRAM SZKOLENIA PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSCU PRACY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne kursy z profilaktyki antymobbingowej mają charakter warsztatów realizowanych w czasie rzeczywistym i są organizowane z wykorzystaniem powszechnie znanych serwisów internetowych typu: Clickmeeting lub Zoom. Zamknięte szkolenia prowadzone w trybie zdalnym nie wymagają od Kursantów zaawansowanej wiedzy technicznej ani instalowania dodatkowych programów czy aplikacji. Projektowane na zamówienie szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” może dzięki temu odbywać się w dowolnym miejscu i bez konieczności angażowania środków w uciążliwą logistykę. Wszyscy Kursanci realizujący szkolenia online z profilaktyki antymobbingowej otrzymują od nas obszerny zestaw dedykowanych materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” to intensywny kurs teoretyczno-praktyczny zaprojektowany jako jednodniowy warsztat trwający około 7. godzin zegarowych. Program, agendę i formę prezentowanego szkolenia dla kadry staramy się każdorazowo dostosować do potrzeb konkretnych grup szkoleniowych. W związku z powyższym każde zamknięte szkolenie rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i zdefiniowaniem szczegółowych celów warsztatu. Zamknięte szkolenie „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” kończy się ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami i sugestiami na przyszłość dla Kursantów.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy”

Kursy z powyższego obszaru tematycznego to jednodniowe sesje szkoleniowe. Zdalne szkolenia „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” trwają około 7 godzin zegarowych z przerwami i składają się z 6. segmentów tematycznych. Zamknięte szkolenie z profilaktyki antymobbingowej realizujemy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning, stąd dominująca rolę w programie kursu odgrywają: ćwiczenia, aktywizujące metody nauczania, dyskusje na forum grupy. Szkolenia online poświęcone procedurom antymobbingowym oraz skutecznym sposobom przeciwdziałania dyskryminacji rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Jej wyniki decydują o doborze odpowiednich dla grupy przykładów i ćwiczeń gwarantujących możliwie jak najefektywniejsze doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy” realizowane jako kurs zdalny może zostać wzbogacone o alternatywne treści i zadania dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenia dla kadry, profilu jej działalności czy indywidualnych oczekiwań jej liderów. Prezentowane szkolenie kończy się ewaluacją. Uczestnicy zajęć mają także możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki poszkoleniowej ze strony trenera prowadzącego dane szkolenie. Z e-konsultacji Kursanci mogą skorzystać w ciągu 30 dni od momentu ukończenia warsztatu.

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych. Kontrakt.

Moduł I. Prezentacja i omówienie przepisów prawnych z obszaru mobbingu

 • Aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie mobbingu.
 • Obowiązujące regulacje prawne dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie dyskryminacji i mobbingu.

Moduł II. Jak rozpoznać mobbing? Obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

 • Wskazanie przykładów zachowań identyfikowanych jako mobbing wraz z ich omówieniem.
 • Rola pracodawcy w określaniu zachowań mobbingowych.

Moduł III. Mobbing a inne negatywne zachowania w miejscu pracy

 • Mobbing a dyskryminacja.
 • Mobbing a stalking.
 • Mobbing a bullying.
 • Mobbing a molestowanie seksualne.

Moduł IV. Zapobieganie mobbingowi – tworzenie procedur antymobbingowych oraz wzorów oświadczeń

 • Procedury antymobbingowe.
 • Reguły skutecznego informowania pracowników o opracowaniu i stosowaniu procedury antymobbingowej.
 • Procedura zgłaszania przypadków mobbingu/podejrzenia o mobbing.
 • Komisja antymobbingowa i jej funkcjonowanie w miejscu pracy.

Moduł V. Sytuacje mobbingowe i sytuacje z podejrzeniem stosowania mobbingu

 • Aspekt odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników niesłusznie oskarżonych o mobbing.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika poddanemu mobbingowi – procedura.
 • Karna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w związku ze stosowaniem mobbingu.

Moduł VI. Sądowe oraz pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 • Mediacja i jej atrybuty – dobrowolność, poufność, dostępność.
 • Pozew, odpowiedź na pozew, materiał dowodowy – mobbing w praktyce sądowej.
 • Prezentacja i omówienie najnowszego orzecznictwa – przykłady wyroków sądowych w poszczególnych instancjach (wykład, panel dyskusyjny).

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie i powtórzenie najistotniejszych treści. Rekomendacje na przyszłość dla Uczestników zajęć.

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Kontakt z ww.firmą w celu przygotowania szkolenia przebiegał w sposób sprawny i profesjonalny. Materiały zostały przesłane przed szkoleniem, a po szkoleniu zostały przesłane certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Prowadząca w sposób rzeczowy i wyczerpujący zapoznawała słuchaczy z tematyką szkolenia. Wprowadziła urozmaicone metody pracy, co urozmaiciło formę spotkania i zapewniło jego wysoki poziom. Podawała wiele przykładów, budząc żywe zainteresowanie uczestników. Zdolności interpersonalne Pani trener oraz umiejętności budowania relacji sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. Wysoka jakość szkolenia z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera w świadczeniu usług tego rodzaju.”

Dyrektor szkoły mgr Marek Rutkowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskigo w Gołotczyźnie

„Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2022 roku firma szkoleniowa Human Skills przeprowadziła profesjonalne szkolenie na temat Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości. Prowadząca szkolenie wykazała się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym, szybko budowała relacje z uczestnikami dostosowując się do ich oczekiwań. Wysoki poziom świadczonych usług, sprawia, że możemy polecić firmę Human Skills jako rzetelnego o profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

„Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.”

„Kompleksowa wiedza o temacie, jasność wypowiedzi trenera, prawodawstwo, aktualne orzeczenia, procedury.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na
potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Szkolenie bardzo przydatne w zrozumieniu pojęcia dyskryminacji w miejscu pracy czy mobbingu oraz omówienie różnych przypadków zachowań pracodawcy. Dziękuję za porcję ciekawych informacji.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Swoboda w operowaniu faktami, przygotowanie na wysokim poziomie oraz komunikatywność i zaangażowanie.”

„Interesujące były rozwinięcie pojęć dyskryminacja, mobbing i molestowanie. Dzięki szkoleniu dowiedziałem się kiedy te pojęcia mają zastosowanie i jak reagować, że można zadziałać dużo wcześniej i nie dopuścić do tego tego typu zachowań. Uświadomiłem sobie że kilka lat temu zostałem zaatakowany właśnie takimi zachowaniami, ale nie wiedziałem jak się zachować i nie otrzymałem fachowego wsparcia. Teraz postąpiłbym zupełnie inaczej. Dzięki 🙂

„Dużo praktycznych przykładów. Szczegółowe omówienie kiedy mamy do czynienia z mobbingiem a kiedy z dyskryminacją.”

„Szkolenie było interesujące w całości. Super, że były podawane przykłady z życia wzięte. Bardzo merytoryczne spotkanie. Sesja Q&A – wspaniale, że pochyliliśmy się szczegółowo nad pytaniami zadanymi w ankietach, które były rozsyłane przed spotkaniem.”

„Interesujący był temat dotyczący tego, czym jest mobbing oraz czym nie jest. Różnice / definicje. wiele przykładów pozwoliło mi bardziej zrozumieć tę tematykę.”

„Przydatne były praktyczne wskazówki jak postępować w różnych rolach podczas mobbingu; definicje poszczególnych zagadnień: mobbing / dyskryminacja.”

„Przydatne treści: omówienie zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, to jak mobing i dyskryminacja wpływa na zdrowie i godność pracowników i jakie niesie negatywne efekty jak gorsza efektywność, atmosfera w pracy, rotacje.”

„Na szkoleniu wartościowe było rozdzielenie pojęcia dyskryminacji i mobbingu, ciekawym elementem wzbogacającym i ożywiającym szkolenie był fragment filmu, świetny był obraz gotowanej żaby.”

„Ważne kwestie dyskryminacji/ mobbingu z konkretnymi przykładami + cenne wskazówki jak radzić sobie z przejawami dyskryminacji/ mobbingu przekazane w bardzo przystępny sposób wyjaśniającej stan bierności osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo rola menadżera w zapobieganiu przejawom dyskryminacji w pracy, granice możliwosci działania.”

„Bardzo ciekawe szkolenie, cenne wskazówki od osoby mającej duże doświadczenie, poparte konkretnymi przykładami. Bardzo istotnym elementem było przedstawienie sposobów radzenia sobie z dyskryminacją. Pozytywna energia prowadzącej, dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Elbis Sp. z o.o., Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Okręgowy Urząd Miasta, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, Continental Opony Polska Sp. z o.o., Gillette Poland International, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dom Maklerski Banku BPS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Grupa Topex.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas