ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie projektami jest dla Ciebie stresującym wyzwaniem? To nic trudnego, o ile zastosujesz parę prostych zasad – zarządzania czasem, celami, budżetem, zadaniami i zespołem.

Nowoczesne zarządzanie stawia na zarządczość projektową, która dzieląc skomplikowane procesy na poszczególne zadania, umożliwia szybką realizację celu projektowego. Bez właściwej diagnozy celu, ustalenia harmonogramu, dbałości o budżet, pracowników i ich motywację do wypełniania zadań, zrealizowanie projektu jest trudnym zadaniem.

 

Zarządzanie projektami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami jest dla Ciebie stresującym wyzwaniem? To nic trudnego, o ile zastosujesz parę prostych zasad – zarządzania czasem, celami, budżetem, zadaniami i zespołem.

Nowoczesne zarządzanie stawia na zarządczość projektową, która dzieląc skomplikowane procesy na poszczególne zadania, umożliwia szybką realizację celu projektowego. Bez właściwej diagnozy celu, ustalenia harmonogramu, dbałości o budżet, pracowników i ich motywację do wypełniania zadań, zrealizowanie projektu jest trudnym zadaniem.

 

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zasadach zarządzania projektami
 • Technikach zarządzania projektowego
 • Metodykach zarządzania projektami
 • Zasadach podejścia do zarządzania projektami
 • Cyklu życia projektu
 • Zasadach zarządzania czasem i zadaniami w projekcie
 • Metodykach tworzenia harmonogramu prac
 • Zasadach szacowania i równoważenia czasu i zasobów w pracy projektowej
 • Zasadach zarządzania budżetem w zarządzaniu projektowym
 • Metodach prowadzenia analizy ścieżki krytycznej i planowania zadań
 • Metodach i technikach zarządzania ryzykiem i jakością
 • Roli monitorowania i kontroli w zarządzaniu projektami
 • Technikach i metodach monitorowania i kontroli
 • Zasadach odnoszących się do zarządzania zmianą w projekcie
 • Zasadach zarządzania zespołem projektowym
 • Metodach organizacji pracy zespołu projektowego (planowanie, cele, priorytety,
  organizacja komunikacji wspierającej cele projektowe)
 • Budowie zespołu projektowego
 • Budowaniu systemu pracy w zespole projektowym
 • Roli motywowania i przywództwa w zespołach projektowych
 • Modelach przywództwa w nowoczesnym zarządzaniu
 • Roli kierownika projektu i osób funkcyjnych (m.in. motywowanie, komunikacja,
  feedback, ścieżka informowania, kierowanie zmianą)
 • Metodach zarządzania kryzysem w projekcie i zespole projektowym
 • Technikach i metodach delegowania zadań
 • Zasadach odnoszących się do delegowania zadań i rozdzielania zadań w zespole projektowym
 • Delegowaniu uprawnień i jego ograniczeniach. 

 

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zarządzania projektem
 • Zarządzania procesem planowania zadań i działań
 • Tworzenia harmonogramu prac i zadań
 • Ustalania celów i priorytetów w pracy projektowej
 • Szacowania i równoważenia czasu i zasobów w pracy projektowej
 • Zarządzania budżetem projektu
 • Prowadzenia analizy ścieżki krytycznej i planowania zadań
 • Zarządzania ryzykiem i jakością
 • Monitorowania i kontroli zadań w zarządzaniu projektami
 • Zarządzania zmianą w projekcie
 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Budowania zespołu projektowego
 • Organizacji pracy zespołu projektowego
 • Budowania systemu pracy w zespole projektowym
 • Motywowania i przewodzenia w zespołach projektowych
 • Delegowania zadań i rozdzielania zadań w zespole projektowym
 • Delegowania uprawnień.

 

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Kompetencjami miękkimi w zarządzaniu projektami
 • Komunikacją zawodową w ramach projektu
 • Kompetencjami zarządczymi.

Program Szkolenia

Dzięki dwudniowemu szkoleniu Zarządzanie projektami nauczysz się zarządzania czasem pracy, także tej świadczonej z domowych pieleszy, zarządzania zadaniami, celami i priorytetami, komunikowania się wewnątrz zespołu projektowego, a także zarządzania kryzysem i zarządzania zmianą. W trakcie szkolenia poznasz skuteczne narzędzia planowania zadań projektowych, komunikacji i pracy w zespole projektowym, zarządzania celami i zadaniami, zasady ustanawiania priorytetów oraz zarządzania kryzysem, konfliktem, motywacją i grupami projektowymi.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień pierwszy 

Przykładowa agenda godzinowa.

09:00 – 09:45 Zarządzanie projektami – wstęp.

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia.
 • Zarządzanie projektami – czyli w zasadzie co się zmienia?

09:50 – 11:25 Moduł I Zarządzanie projektami – modele zarządzania projektami. 

 • Zasady zarządzania projektami.
 • Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami: Agile, Kanban, Scrum, Lean, Model kaskadowy,
  Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Metod), Sześć Sigma, RAD (Rapid Applications Development).
 • Podejścia do zarządzania projektami, czyli jak zacząć zarządzanie projektem?
 • Cykl życia projektu.

11.25-11.40 Przerwa kawowa

11:40 – 14:15 Moduł II Zarządzam projektem. Ustalenie celów i priorytetów w zarządzaniu projektowym.

 • Tworzenie harmonogramu prac.
 • Szacowanie i równoważenie czasu i zasobów w pracy projektowej.
 • Zarządzanie budżetem w zarządzaniu projektowym.
 • Prowadzenie analizy ścieżki krytycznej.
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem i jakością.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.

Dzień drugi:

09:00 – 10:35 Moduł III Wstęp do zarządzania zespołem w zarządzaniu projektowym. 

 • Wykorzystanie różnorodności pracowników w zarządzaniu projektowym.
 • Budowanie zespołu projektowego.
 • Metody organizacji pracy zespołu projektowego.
 • Budowanie systemu pracy w zespole projektowym.
 • Zasady zarządzania zespołem projektowym.

10:40 – 12.25 Moduł IV Cele, zadania i motywowanie w zespole w zarządzaniu projektowym.
(w tym przerwa kawowa: 11.25-11.40)

 • Partycypacyjne ustalanie zadań i celów w zarządzaniu projektowym.
 • Projektowanie działań w zespole.
 • Motywowanie i przywództwo w zespołach projektowych.
 • Modele przywództwa w nowoczesnym zarządzaniu.
 • Delegowanie zadań w zarządzaniu projektowym.
 • Delegowanie uprawnień i jego ograniczenia.

12:30 – 14:00 Moduł V Zarządzanie w zespole. 

 • Techniki zarządzania projektowego dla zespołu.
 • Rola kierownika projektu i osób funkcyjnych (m.in. motywowanie, komunikacja,
  feedback, ścieżka informowania, kierowanie zmianą).
 • Metody zarządzania kryzysem w projekcie i zespole projektowym.
 • Monitorowanie i kontrola w zarządzaniu projektami.

14:00 – 14:15 Podsumowanie, dyskusja końcowa i osobisty plan zmiany dla uczestników szkolenia.

*W czasie szkolenia każde z kluczowych zagadnień zostanie wsparte warsztatem, studium przypadku oraz dyskusją.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)