hr

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie – Szkolenie zamknięte

Zarządzanie talentami to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób powyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy.

 

Cele i Korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • potrafili zdefiniować talent na użytek własnej organizacji, z uwzględnieniem jej specyfiki;
 • z łatwością identyfikować i analizować kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem talentami w organizacji (analiza strategiczna, określanie szans i zagrożeń związanych z zarządzaniem talentami);
 • przygotowani do stworzenia podstaw strategii zarządzania talentami – zdobędą umiejętność definiowania celów strategicznych w zakresie zarządzania talentami i planowania działań wspierających ich realizację;
 • potrafili dobierać najskuteczniejsze metody pozyskiwania talentów;
 • posiadać umiejętność projektowania programów zarządzania talentami (planowanie i wdrażanie różnorodnych metod identyfikowania, rozwoju i oceniania utalentowanych pracowników);
 • posiadać materiał wyjściowy, w oparciu o który może być rozwijany program zarządzania talentami w firmie.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów talentowych dla komórek organizacyjnych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia potencjału kadrowego.

Program Szkolenia

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie

 • Założeniem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji procesów zarządzania talentami w organizacji, a także – poprzez odpowiednio skonstruowane ćwiczenia – rozpoczęcie pracy z tymi procesami.
 • Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji tworzenia i wdrażania strategii zarządzania talentami w organizacjach.
 • Omawiane będą wzorcowe rozwiązania w zakresie tworzenia strategii zarządzania utalentowanymi pracownikami oraz praktyki organizacyjne z tego obszaru. Ma to rozwinąć w uczestnikach umiejętność projektowania i doskonalenia własnych aktywności w zakresie zarządzania talentami.
 • Celem szkolenia jest również dostarczenie inspiracji do stworzenia unikalnego, dostosowanego do potrzeb organizacji planu długofalowych działań w zakresie zarządzania utalentowanymi pracownikami.
 • Warsztat koncentrować się będzie na kluczowych kwestiach, takich jak: pozyskiwanie, rozwój i motywowanie talentów oraz pomiar efektywności programów Talent Management.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie potrzeb uczestników z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier.

Talent jako wyzwanie dla organizacji

 • Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
  Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
  Modele zarządzania talentami w organizacji.
  Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.

Formułowanie strategii zarządzania talentami

 • Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
  Najbardziej efektywne strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
  Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.

Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

 • Czym jest kompetencja?
  Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
  Profile kompetencyjne.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier w organizacji.

Dzień II

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

Sposoby pozyskiwania talentów

 • Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
  Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
  Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.

Programy rozwoju utalentowanych pracowników

 • Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
  Formalny a nieformalny rozwój talentów.
  Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
  Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
  Coaching i mentoring w rozwoju talentów.

Projektowanie programu rozwoju talentów

Zasady tworzenia programów rozwoju talentów.
Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
Pomiar efektów programu zarządzania talentami.

Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas