Anna Szajerska

Trenerka. Doradczyni. Mentorka. Superwizorka. Szkolenia prowadzi w języku polskim oraz angielskim.

Anna Szajerska

Trenerka z dziesięcioletnim doświadczeniem w biznesie i instytucjach publicznych. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i tyle samo godzin doradztwa. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i przywództwa, usprawnia pracę zespołów  z wykorzystaniem metody Action Learning. Wspiera instytucje we wprowadzaniu zmiany, budowaniu relacji i tworzeniu kultury organizacyjnej feedbacku. Ma wieloletnie doświadczenie pracy projektowej jako trenerka, doradczyni, mentorka, superwizorka w licznych projektach biznesowych i edukacyjnych. Wielokrotnie pełniła też rolę koordynatorki edukacyjnej projektów międzynarodowych. Jest autorką publikacji, programów szkoleń i materiałów szkoleniowych. Filolożka w zakresie języka angielskiego, uczestniczka kursów doskonalących w zakresie kompetencji językowych w Wielkiej Brytanii.  W biznesie pracuje głównie w obszarze budowania efektywnych zespołów, wdraża techniki motywacyjne i komunikacyjne. Jej celem jest usprawnianie pracy zespołów metodą Action Learning, uczenie skutecznej, komunikacji, praca nad budowaniem motywacji.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Servant Leadership – jak stawać się wspierającym.
 • Komunikacja nastawiona na współpracę.
 • Budowanie zaangażowania.
 • Action Learning.
 • Rozwój osobisty i przywództwo.
 • Budowanie relacji, wprowadzanie zmiany.
 • Kultura organizacyjna feedbacku.

KWALIFIKACJE:

 • Absolwentka szkoły Action learning oraz uczestniczka Akademii Przywództwa.
 • Kurs Coaching Zarządzanie i przywództwo.
 • Uczestniczka kursów doskonalących w zakresie kompetencji językowych w Wielkiej Brytanii.
 • Ponad 2000 godzin szkoleń i 2000 godzin doradztwa.

 

TRAINER’S PROFILE

Trainer. Advisor. Mentor. Supervisor.

Trainer with ten years of experience in business and public institutions. She has conducted more than 2,000 hours of training and as many hours of consultancy. She provides training in personal development and leadership, improves the work of teams using Action Learning. She supports institutions in implementing change, building relationships and creating a culture of organisational feedback. She has many years of experience of project work as a trainer, advisor, mentor, supervisor in numerous business and educational projects. She has also acted as the coordinator of educational international projects on many occasions. She is the author of publications, training programmes and training materials. An English philologist, she has participated in language competency improvement courses in the UK.  In business, she works mainly in the area of building effective teams and implements motivational and communication techniques. Her goal is to improve the work of teams using the Action Learning method, teaching effective, communication, working on building motivation.

SPECIALIZATION/TRAINING TOPICS:

 • Servant Leadership – how to become supportive.
 • Collaborative communication.
 • Building commitment.
 • Action Learning.
 • Personal development and leadership.
 • Building relationships, implementing change.
 • Motivation.
 • Organisational culture of feedback.

QUALIFICATIONS:

 • Graduate of Action Learning and participant in the Leadership Academy.
 • Coaching Management and Leadership course.
 • Participant in language competency development courses in the UK.
 • Over 2000 hours of training and 2000 hours of consultancy.

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: