Małgorzata Teresa Boczkowska

Prawnik, Socjolog, Legislator, Trener biznesu, negocajacji, technik wywierania wpływu, menedżerskich oraz z obszaru HR.

Małgorzata Teresa Boczkowska

Prawnik, Socjolog, Legislator, Nauczyciel akademicki, Trener

 • Główny Specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego w jedym z ministerstw.
 • Członek Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Nieruchomości@”.
 • Członek Kolegium Doradczego kwartalnika „Probacja”.
 • Aktywna wykładowczyni na uczelni wyższej w zakresie prawa, socjologii, zarządzania, HR, komunikacji społecznej, sprzedaży i innych.
 • Posiada doświadczenie w obszarze prawnym (w tym przygotowywaniu aktów prawnych, opinii legislacyjnych, konstruowaniu umów cywilnoprawnych, przeprowadzaniem postępowania w trybie zamówień publicznych i innych a także w zarządzaniu projektami i zespołami oraz prowadzeniu kwartalików naukowych).
 • Członek zespołów eksperckich Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, m.in. „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”, „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej.”, „Aksjologia wychowania”, „Konsekwencje dyscyplinarne niepłacenia zobowiązań alimentacyjnych przez funkcjonariuszy publicznych (służb państwowych), „Potencjał kadrowy Służby Więziennej w perspektywie indywidualnej i instytucjonalnej” i inne.
 • Inicjatorka i uczestniczka projektów badawczych, zarówno z zakresu prawa jak i psychologii społecznej we współpracy z Policją, Dyrekcją zakładów Karnych oraz Fundacjami działającymi na rzecz ofiar przestępczości zorganizowanej.
 • Prelegentka i organizatorka konferencji naukowych, poświęconych m.in. tematyce prawnej, społecznej, bezpieczeństwa w Europie oraz przekraczaniu granic na terenie Unii Europejskiej.
 • Organizatorka i prowadząca warsztaty doskonalące umiejętności społeczne, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym, motywowanie do aktywności i kreowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin, a także z zakresu mediacji, negocjacji, zarządzania i technik sprzedaży i innych.
 • Autorka i współautorka publikacji naukowych i komentarzy o tematyce prawnej i socjologicznej.
 • W zakresie zainteresowań i doświadczenia: prawo karne (materialne, procesowe, skarbowe, wykonawcze), kryminologia, dewiacje społeczne, patologia życia społecznego, przestępczość, wiktymologia, mechanizmy powrotności do przestępstwa, kryminalistyka, analiza dowodów w postępowaniu, analiza zeznań świadków, prawo rodzinne i opiekuńcze, socjologia, psychologia społeczna, komunikacja społeczna, relacje interpersonalne, budowanie i podtrzymywanie więzi społecznych.

TEMATY SZKOLEŃ (SPECJALIZACJA)

 • Prawo (karne, rodzinne, pracy, odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy publicznych).
 • Legislacja (w tym zasady techniki prawodawczej).
 • Mediacje karne, cywilne, gospodarcze.
 • Negocjacje (w tym negocjacje złożone).
 • Techniki wpływu społecznego, perswazji i manipulacji.
 • Komunikacja społeczna, Komunikacja interpersonalna, Aktywne słuchanie, Przekazywanie informacji zwrotnej, Komunikacja nieantagonizująca
 • Trening umiejętności interpersonalnych, Trening samooceny.
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresujących i konfliktowych.
 • Inteligencja emocjonalna –  zarządzanie emocjami.
 • Asertywność w życiu zawodowym.
 • Osobowość i predyspozycje w wyborze kariery zawodowej, Poznanie siebie i swoich możliwości gwarancją sukcesu zawodowego.
 • Kryminologia.
 • Socjologia (patologia życia społecznego, ruchy społeczne i polityczne).
 • Prezentacja i wystapienia publiczne, Kreowanie wizerunku, Emisja głosu,
 • Zarządzanie HR (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sobą w czasie, zachowania organizacyjne).
 • Dokumentacja pracownicza.
 • System szkoleń i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie.
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Wykorzystywanie aspektów psychologii w rekrutacji, selekcji i rozwoju handlowców.
 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Psychologiczne determinanty procesu decyzyjnego konsumenta.
 • Zachowania konsumentów.
 • Trening umiejętności sprzedażowych.
 • Trudny Klient w sprzedaży.
 • Skuteczny system motywacyjny.
 • Trening menadżerski.
 • Symulacje i prognozowanie w decyzjach menadżerskich.
 • Podejmowanie decyzji – czyli jak szybko i skutecznie wybierać, w oparciu o swoją intuicję i doświadczenie.

KWALIFIKACJE: 

 • Instruktorka, szkoleniowiec, trenerka.
 • Wykładowca, nauczyciel.
 • Prelegentka i organizatorska szkoleń i konferencji.

Udział w konferencjach i szkoleniach – zdobyte kwalifikacje:

 • KPRM 2022 – Zdalne zarządzanie zespołem.
 • KPRM 2022 – Obsługa klienta z niepełnosprawnościami.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomości wczoraj, dziś i jutro“, 10.2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości (organizator).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „ Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne“, 05.2021 r. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, organizator.
 • Konferencja 08.2019 r., pt. „Grunty warszawskie – doświadczenia. Dylematy. Perspektywy. Edycja Trzecia, Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Konferencja 08.2018 r., pt. „Grunty warszawskie – doświadczenia. Dylematy. Perspektywy. Edycja Druga, Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Konferencja pt. „Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP“, wygłoszony referat pt.: „Realizacja gwarancji karnomaterialnych i karnoprocesowych zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EWSPiA, 2018.
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa 11.2017r. pt. „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych“, Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Konferencja naukowa 03.2017 w INP PAN, pt. “Świat wobec współczesnych wyzwań”, referat pt. “Przestępczość zorganizowana w prawie międzynarodowym – skala zjawiska, zapobieganie i zwalczanie”.
 • Konferencja naukowa 03.2016r. w INP PAN pt. “Prawne aspekty przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo w Europie” (referat i publ. pt. Handel ludźmi na terenie UE)., publikacja na łamach czasopisma Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, 4/2016.
 • Konferencja nt. “Bezpieczeństwa w Europie” 05.2015 r., w INP PAN – referat pt. “Wpływ umowy stowarzyszeniowej na konflikt rosyjsko-ukraiński”, publikacja na łamach czasopisma Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, 1/2016.
 • Przygotowanie (współautorstwo) komentarza do ustawy z dnia 9 marca 2017 r.o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
 • Szkolenie z programu prawnego LEX Wolters Kluwer, 2021.
 • Aplikacja legislacyjna edycja 2020/2021, RCL.
 • Szkolenie „Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie“, KSAP 2020.
 • Szkolenie „Konstruowanie umów cywilnoprawnych“, Human Skills, 2019.
 • Szkolenie „OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu“, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2019.
 • Szkolenie „Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej“; KSAP, 2019.
 • Szkolenie „Legislacja dla początkujących“, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2019.
 • Szkolenie „Etyka w służbie cywilnej“, KPRM, 2019.
 • Szkolenie „Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej“, KSAP, 2019.
 • Szkolenie Biznesowe, Time for Business, 2017.
 • Szkolenie Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 • Szkolenie Ochrona informacji niejawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Warsztaty z tworzenia pism procesowych i argumentacji prawniczej, Związek Prawników Polskich przy EWSPiA, Warszawa.
 • Szkolenie z tworzenia aktów normatywnych, Związek Prawników Polskich przy EWSPiA, Warszawa.
 • Komunikacja i prezentacja w sprzedaży, Speakerslair, 2014.
 • Zaufany Doradca, LeadArt, 2014.
 • Etyka w biznesie, Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 2013.
 • Asertywność w sprzedaży; Strategia argumentacji; Jak Marketing i Dialog, 2012.
 • Jak sprzedawać efektywniej, 49 zasad Sandlera Sandler Training Polska, 2012.

WYBRANI KLIENCI:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Wyższe Szkoły Bankowe – Grupa, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Kłoda Art. Design Sp. Z o. o., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., Fundacja „Być Bardziej”, Ernst & Young Warszawa, Stowarzyszenie Opus Humanum.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, trening, zajęcia praktyczne.