Nieustanne poszerzanie kompetencji oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania przypisanych do danego stanowiska zadań to dziś nie tyle standard, co konieczność. Do tego niezbędne są jednak treningi i szkolenia, które organizowane przez zewnętrzne firmy mogą słono kosztować. Może być to kwota rzędu 2.000zł, czy nawet 5.000zł, bez uwzględniania dodatkowych kosztów. Oczywiście szkolenia mogą przeprowadzać bardziej doświadczeni pracownicy, jednak czy potrafią oni skutecznie przekazywać posiadaną przez siebie wiedzę?

Wyposażymy Ciebie lub Twoich trenerów w profesjonalne narzędzia, dzięki którym szkolenia w Twojej firmie staną się interesujące i przede wszystkim skuteczne. Odpowiedni sposób przekazywania informacji – dbałość o autoprezentację, wykorzystanie dodatkowych narzędzi i materiałów, jak również właściwe przygotowanie miejsca szkolenia pomogą osiągnąć sukces. To właśnie połącznie tych wszystkich czynników sprawi, że słuchaczom będzie łatwiej przyswoić i wykorzystać w codziennej pracy 100% informacji otrzymanych w trakcie szkolenia. To w głównej mierze właśnie od trenera zależy, czy po wyjściu z sali jego słuchacze będą potrafili wykorzystać nowo zdobytą wiedzę.

Co zyskasz?

Jako pracodawca, z pomocą Human Skills zyskasz przede wszystkim kompetentnych pracowników, którzy będą mogli przekazywać swoje kompetencje i umiejętności dalej, wykorzystując przy tym znajomość firmy i współpracowników.

Zatrudnianie na stałe profesjonalnie przygotowanego trenera to ponadto:

• inwestycja, która szybko się zwraca,
• większa efektywność przeprowadzanych szkoleń,
• możliwość przygotowania strategii rozwoju dla wszystkich stanowisk w firmie.


Ofertę kierujemy także do osób zainteresowanych pracą w charakterze trenera w różnego typu organizacjach, czy też prowadzeniem szkoleń w ramach własnej działalności.

Zapraszam do udziału w szkoleniu Trening dla trenerów wewnętrznych,

Iwona Firmanty

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte dla trenerów wewnętrznych realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte dla trenerów wewnętrznych, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie otwarte dla trenerów realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla trenerów wewnętrznych.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. Jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji (na życzenie z wykorzystaniem kamery).

Uczestnicy szkolenia Trening dla trenerów wewnętrznych nabędą wiedzę o:

 • Dynamice procesu grupowego i zjawiskach grupowych, takich jak m.in. normy i role grupowe.
 • Metodach uczenia się poprzez doświadczenie podczas prowadzonych szkoleń.
 • Sposobach zaangażowania uczestników, utrzymania i skupienia uwagi audytorium.
 • Metodach współpracy z grupą oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach na pozór nieprzewidywalnych.
 • Roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Uczestnicy szkolenia Trening dla trenerów wewnętrznych nabędą umiejętności:

 • Efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń.
 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń (np. opór uczestników) i wystąpień.
 • Elastycznej adaptacji do zmieniającej się dynamiki grupy i innych okoliczności szkolenia.
 • Aktywnego słuchania.

Uczestnicy szkolenia Trening dla trenerów wewnętrznych pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją.
 • Budowaniem relacji z grupą.
 • Kreowaniem wiarygodnego wizerunku profesjonalisty.
 • Prowadzenie szkoleń dla trenerów wewnętrznych.

Adresaci szkolenia Trening dla trenerów wewnętrznych:

 • Pracownicy i trenerzy prowadzący szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach.
 • Trenerzy chcący rozwinąć swoje umiejętności trenerskie i doradcze.
 • Rozpoczynający swoją działalność trenerzy, którzy pragną się rozwijać.
 • Osoby zainteresowane tematem prowadzenia szkoleń oraz bycia trenerem w organizacji.

Program szkolenia Trening dla trenerów wewnętrznych:

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

09:45 – 11:15  TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. WPROWADZENIE

 • Elementy treningu integracyjnego trenera z grupą szkoleniową (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
 • Przedstawienie programu szkolenia, planu, celów szkolenia.
 • Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.
 • Mini-wykład oraz praktyczne przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą wraz z omówieniem. Przykłady.

MODUŁ I. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 • Trójkąt kompetencji trenera (omówienie, ćwiczenie indywidualne, dyskusja).
 • Role trenera w procesie szkoleniowym.
 • Metoda Human Performance Improvement (HPI) w prowadzeniu szkoleń.
 • Warunki uczenia dorosłych podczas prowadzonych przez trenera szkoleń.
 • Cztery etapy uczenia się.
 • Piramida zapamiętywania.
 • Cykl Kolba i jak go wdrożyć w plan szkolenia.
 • Metody określania celów szkolenia przez trenera.
 • Dobór metod szkoleniowych do celów szkolenia/warsztatu/ wykładu.
 • Zarządzanie czasem szkoleniowym przez trenera podczas szkolenia.
 • Model efektywności szkolenia Kirkpatricka.
 • Ścieżka działań wzmacniających efekty szkolenia (prezentacja).
 • Normy etyczne jakie musi przestrzegać trener (prezentacja).

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ II. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOLENIA OD STRONY TECHNICZNEJ

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja możliwości).
 • Sprzęt audiowizualny (flip chart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
 • Przygotowanie slajdów i flipów (prezentacja stylu amerykańskiego i standardowego wraz z trickami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
 • Przygotowanie sali szkoleniowej (jak zadbać o swój teren – praktyczna prezentacja możliwości.
 • Przygotowanie akcesoriów do ćwiczeń i gier
  Mini-wykład o zasadach budowania ćwiczeń szkoleniowych wraz z praktycznym zastosowaniem wskazówek. Każdy uczestnik będzie poproszony o zaprojektowanie ćwiczenia, które zostanie omówione na forum grupy.
 • Najczęstsze błędy trenerskie (prezentacja).
 • Analiza SWOT dla trenera w organizacji (ćwiczenie indywidualne, omówienie).

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ III. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

 • Techniki zarządzania stresem przed i podczas szkolenia.
  Mini-wykład omawiający pojęcia eustresu i dystresu. Prezentacja technik radzenia sobie ze stresem na tydzień przed szkoleniem, na dzień przed szkoleniem oraz tuż przed drzwiami sali szkoleniowej.
 • Umiejętność aktywnego słuchania.
  Przypomnienie zasad parafrazy oraz siły pauzy (mini-ćwiczenie).
 • Mowa ciała trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy).
 • Rola głosu trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie na forum grupy poprawnej wymowy).

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 16:10 MODUŁ IV. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH.TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • Zasady zdobywania zaufania grupy – prezentacja tricków trenerskich.
 • Skuteczny przekaz informacji oraz zasady utrzymania uwagi i zaangażowania uczestników.
  Miniwykład oraz prezentacja na forum obecnego, indywidualnego sposobu przekazywania treści. Analiza wystąpienia przez audytorium z praktycznym przećwiczeniem zasad feedbacku.
 • Chwalenie uczestników szkoleń przez trenera- prezentacja tricków trenerskich.
 • Kreatywne myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (przećwiczenie pracy z grupą).

Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi: Planowanie konspektu szkolenia.

16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

09:15 – 09:45 Omówienie zadania domowego.

09:45 – 10:45  MODUŁ V. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. PREZENTACJE TRENERSKIE

 • Wystąpienia uczestników wykorzystujące w praktyce informacje zdobyte podczas pierwszego dnia.
  Ćwiczenie indywidualne, wystąpienia wraz  z nagraniem.
 • Sesja feedbackowa dla uczestników szkolenia.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00-12:30 MODUŁ VI. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI PODCZAS SZKOLEŃ

Moduł oparty na przećwiczeniu poniższych sytuacji trudnych :

 • Pytania bez odpowiedzi.
 • Niezdyscyplinowana grupa.
 • Agresywny uczestnik.
 • Sytuacja kryzysowa.
 • Manipulacja ze strony uczestników.
 • Awaria sprzętu.
 • Przykłady uczestników.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie przykłady związane z wyżej wymienionymi trudnymi sytuacjami. Każdy będzie poproszony o prezentację na forum preferowanego systemu radzenia sobie z takimi zdarzeniami. Omówienie i wypracowanie przez grupę najstosowniejszych metod.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30  MODUŁ VII. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. PRÓBKI SZKOLENIOWE uczestników zajęć

 • Trener w praktyce. Każdy z uczestników przeprowadzi próbkę szkoleniową na bazie wcześniej podanego tematu szkoleniowego.
 • Trener w boju – prezentacja na forum.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:50 MODUŁ VIII. TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. ANALIZA PREZENTACJI/NAGRAŃ

Omówienie wraz z feedbackiem ze strony trenera prowadzącego oraz grupy szkoleniowej.

15:50 – 16:00 Podsumowanie, omówienie najważniejszych kwestii.  Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Przeczytaj wpisy na naszym blogu:

1. Cechy trenera, który lubi prowadzić szkolenia.

2.Dlaczego warto inwestować w rozwój trenerów wewnętrznych?

Tagi do szkolenie trening trenerów wewętrznych: trening; trening dla trenerów; trener; trener wewnętrzny; planowanie szkoleń; prowadzenie szkleń; organizacja; szkolenia wewnątrz organizacji; kompetencje; proces grupowy; dynamika grupowa; zjawiska grupowe; role grupowe; komunikacja werbalna; komunikacja niewerbalna; autoprezentacja; budowanie relacji; relacje z grupą; zarządzanie czasem szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.