Coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość tego, jak ważne jest inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego. Regularne szkolenia to nieodłączny element prowadzenia biznesu! Rynek się zmienia, zmieniają się technologie, stan wiedzy, modele zarządzania, a także oczekiwania klientów i pracowników. Dlatego konieczne jest, by na bieżąco uzupełniać luki edukacyjne oraz analizować potrzeby szkoleniowe.

Szkolenia to kosztowna inwestycja, ale opłacalna. Rozwój zespołu to rozwój całej firmy i szansa na zwiększenie efektywności biznesowej. By jednak przyniosły one spodziewane, wymierne efekty, należy dokładnie poznać potrzeby szkoleniowe danej firmy – by nie inwestować czasu oraz pieniędzy w warsztaty nieużyteczne dla danego przedsiębiorstwa.

Dzięki naszym warsztatom nauczysz się zarządzać szkoleniami w organizacji i pogłębisz swoje kompetencje związane z rozwijaniem potencjału kadrowego. Omówimy również praktyczne zagadnienia związane z kwestiami prawnymi (umowa z pracownikiem oraz trenerem, wyposażenie kursu, dokumentacja, itp.) oraz z współpracą z firmami oferującymi kursy dla firm.

 

 

 

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program Szkolenia ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. Jak przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kluczowych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu szkoleniami w organizacji.
 • Zasadach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych dla organizacji
 • Użytecznych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikowania potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowywania narzędzi wspomagających identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń i projektów rozwojowych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wspieraniem polityki szkoleń i projektów rozwojowych zorientowanych na rezultaty biznesowe.
 • Zarządzaniem szkoleniami.
 • Rozwijania potencjału kadrowego.

Adresaci szkolenia z zakresu zarządzania szkoleniami w organizacji:

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za pomiar efektywności szkoleń.
 • Osoby zajmujące się polityką szkoleniową w firmie.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia zarządzania szkoleniami oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 MODUŁ I. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJI

  1. Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
  2. Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
  3. Model uczenia się ludzi dorosłych.
  4. Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
  5. Cykl Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
  6. Analiza potrzeb szkoleniowych – co to jest luka edukacyjna, jakie są źródła i kryteria potrzeb i gdzie ich szukać (wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu).
  7. Przegląd celów edukacyjnych, końcowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom.
  8. Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
  9. Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego): zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 MODUŁ II. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE SZKOLEŃ.

  1. Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
  2. Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
  3. Harmonogram podziału środków.
  4. Elementy planu szkoleń.
  5. Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
  6. Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
  7. Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe i awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi oraz proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
  8. Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
  9. Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie każdej kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:10 MODUŁ III. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. EWALUACJA I ZWROT Z INWESTYCJI W SZKOLENIA

  1. Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
  2. Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
  3. Efekty kształcenia a strategie oceny.
  4. Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
  5. Model Donalda Kirkpatricka.
  6. Projektowanie oceny, wyznaczenie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
  7. Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
  8. Model ROI.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł IV. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. REALIZACJA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI

  1. Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
  2. Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod.
  3. Znajomość rynku szkoleń.
  4. Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
  5. Wybór usługodawcy.
  6. Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
  7. Logistyka: planowanie organizacji szkolenia, wyposażenie kursu, dobór sali szkoleniowej, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
  8. Monitorowanie zajęć.
  9. Sugerowane działania poszkoleniowe mające na celu wzmocnienie efektów szkolenia – zajęcia follow –up, reminder session.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania szkoleniami w ogranizacji.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.