Minimum teorii, maksimum praktyki w formie pracy warsztatowej w obszarze tworzenia i wdrożenia programów zarządzania talentami i ścieżek karier w organizacji. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do procesu tworzenia, wdrażania, planowania, organizowania, prowadzenia programów talentowych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Zdobycie praktycznych narzędzi służących wybieraniu i rozwijaniu talentów oraz ścieżek karier. Poznanie rozwiązań projektowanie programu rozwojowego dla pracowników odpowiadającego na potrzeby biznesowe organizacji oraz kadry pracowniczej oraz założeń polityki szkoleniowo-rozwojowej na najbliższe lata.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

Szkolenia otwarte z zakresu zarządzania talentami realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 

Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu zarządzania talentami, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu zarządzania talentami realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania talentami oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu zarządzania talentami.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zarządzania talentami:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

ADRESACI SZKOLENIA  Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI:

 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów talentowych dla komórek organizacyjnych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia potencjału kadrowego.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI O:

 • Narzędziach diagnostycznych w procesie identyfikacji kandydatów do programów rozwojowych.
 • Typach karier i ich wpływie na modele zarządzania talentami w organizacji.
 • Narzędziach do badania efektywności poszczególnych etapów projektów rozwojowych.
 • Zasadach działania modelu „9box”.
 • Technikach i metodach rozwoju kompetencji pracownika.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI:

 • Zdefiniowania wytycznych i założeń do modelu zarządzania talentami i planowania ścieżek karier zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacji.
 • Przeprowadzania audytu talentów w organizacji i określania stanu obecnego.
 • Określania elementów składowych programów talentowych.
 • Przeprowadzania analizy potrzeb rozwojowych zgodnie z modelem 70/20/10 i przeprowadzania rozmowy rozwojowej.
 • Oceny skuteczności działań rozwojowych oraz zaproponowania działań ewaluacyjnych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI ZWIĄZANE Z:

 • Wypracowaniem wytycznych do modelu zarządzania talentami i planowania ścieżek karier kompatybilnych do organizacji.
 • Wyborem narzędzi diagnostycznych w procesie identyfikacji kandydatów do programów rozwojowych.
 • Zdefiniowaniem zasad i sposobów identyfikacji i oceny talentów (potencjał, wyniki, postawa).
 • Stosowaniem narzędzi do badania efektywności poszczególnych etapów projektów rozwojowych.
 • Wypracowaniem metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających lub hamujących wdrożenie efektywnych programów talentowych

DZIEŃ 1

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Zarządzania talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie

10:00 – 11:00 Moduł I zarządzanie talentami. Strategiczne założenia do programów zarządzania talentami

 • Sformułowanie definicji talentów na potrzeby organizacji.
 • Podejście egalitarne czy elitarne do zarządzania talentami.
 • Typy karier i ich wpływ na modele zarządzania talentami w organizacji.
 • Określenie ról w procesie zarządzania talentami.
 • Audyt zarządzania talentami - stan obecny, punkt wyjścia.
 • Przykładowe procesy zarządzania talentami – studium przypadku.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II Zarządzanie talentami. Strategiczne założenia do programów zarządzania talentami

 • Określenie ról w procesie zarządzania talentami.
 • Audyt zarządzania talentami - stan obecny, punkt wyjścia.
 • Przykładowe procesy zarządzania talentami – studium przypadku.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad
13:40 – 15:10 Moduł III Zarządzanie talentami.  Program zarządzania talentami

 • Elementy składowe programów talentowych – studium przypadku.
 • Metody i techniki identyfikacji talentów.
 • Model podejścia do talentów w organizacjach „9box”.
 • Sposoby rozwoju i motywowania talentów.
 • Tworzenie pulu talentów – talenty menagerskie, talenty eksperckie.
 • Kryteria różnicujące wynagradzanie talentów.

15:10 – 15:25 Przerwa
15:25 – 16:10 Moduł IV Zarządzanie talentami. Planowanie zapotrzebowania na talenty w organizacji.

 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby i określenie ich podaży.
 • Czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizacji w talenty.
 • Metody planowania sukcesji – dostosowane do planów organizacji.

 16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu Zarządzania talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 Moduł I Zarządzanie talentami. Pozyskiwanie i ocena talentów

 • Strategia rekrutacji  – model wyboru talentów.
 • Employer branding a pozyskiwanie talentów z rynku zewnętrznego.
 • Metody i narzędzia do oceny potencjału i gotowości talentów.
 • Ocena kompetencji na poziomie osiągnięć.
 • Ranking na bazie rozkładu normalnego.
 • Planowanie ścieżki kariery – rodzaje ścieżek, zasady, skuteczne metody.

10:30- 10:45 Przerwa

 

10:45 – 12:15 Moduł II Zarządzanie talentami. Rozwój talentów

 • Działania rozwojowe zgodnie z modelem 70/20/10.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych – IPR.
 • Coaching kariery i rozwój leaderów nowej ery w świecie VUCA.
 • Mentorzy w programach talentowych- udział, rola, zasady wyboru, wytyczne.
 • Tworzenie własnego programu rozwoju talentów – praca warsztatowa.

12:15 – 13:00 Przerwa na obiad

13:00 – 14:30 Moduł III Zarządzanie talentami. Zarządzanie talentami

 • Transformacja w karierze – programy rozwoju karier talentów.
 • Planowanie ścieżek sukcesji.
 • Talenty wg Gallupa i efektywne metody dla ich rozwoju.
 • Rozwój talentów niszowych.
 • Zatrzymanie talentów – trudności, zagrożenia i „dobre praktyki”.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40 Moduł IV Zarządzanie talentami. Ocena i ewaluacja programów talentowych

 • KPI dla programów talentowych czyli sprawdzanie efektywności i skuteczności.
 • Narzędzia wspierające ocenę skuteczności zastosowanego podejścia.
 • Identyfikacja i analiza potrzeby wdrażania programów talentowych w oparciu o Model Kirpatricka – podstawą szacowania efektywności biznesowe.
 • Narzędzia ewaluacji pracy talentów, zasady projektowania.
 • Implikacje dla pomiaru i oceny talentów w organizacji.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.