Jedno co pewne – to zmiana”  (przysłowie chińskie)

Zmiana jest zjawiskiem obowiązkowym oraz pożądanym w procesie rozwoju ludzi oraz organizacji. Na poziomie strategicznym zmiany mają zapewnić firmie przewagę konkurencyjną lub organizacyjną. Na poziomie operacyjnym zaś działania dążące do zmiany mają na celu poprawę skuteczności i wydajności, dostosowanie do sytuacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Owe działania mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych w procedurach, praktyce pracy, systemach i strukturach. Zmiana często spotyka się z oporem, co często wynika z konieczności wyjścia spoza sferę komfortu oraz pojawiania się silnych emocji. Warto wiedzieć jak zarządzać zmianą, by nie stracić, a zyskać.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad i metodologii zarządzania zmianą w organizacji
 • przygotowanie kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla do wieloaspektowości zarządzania zmianą
 • przećwiczenie umiejętności komunikowania zmian z wykorzystaniem arkuszy lidera

Korzyści:

 • zapoznanie się z praktycznymi zasadami psychologii zarządzania zmianą
 • poznanie technik radzenia sobie z emocjami i oporem pracowników podczas wprowadzania zmian
 • poznanie aspektów derekrutacji, degradacji lub przesunięcia stanowiskowego pracowników podczas zarządzania zmianą

Adresaci Szkolenia

 • kadra zarządzająca
 • kierownicy średniego i wyższego szczebla
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania zmianą

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI – wprowadzenie zmian, komunikacja zmian, radzenie sobie z oporem i techniki zarządzania zmianą.

Program szkolenia:

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Źródła i rodzaje zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące zmiany.
 • Zmiana jako proces – kiedy zmiana jest konieczna, a kiedy zbędna.
 • Analiza pola sił (wg Kurta Lewina) jako podstawa budowania efektywnego programu wprowadzania zmiany.
 • Koszty wprowadzenia zmian w organizacji.       

MODUŁ II. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT ZAWODOWY

 • Arkusz „mój styl zarządzania zmianą” (praca indywidualna + praca w grupach) – omówienie wniosków.
 • Wprowadzenie do psychologii zarządzania zmianą (ćwiczenie grupowe).
 • Typy osobowości i ich reakcje w obliczu zarządzania zmianą.

 MODUŁ III. ANALIZA SIŁ W ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Przezwyciężanie oporu w procesie zmiany.
 • Ambasadorzy zmiany wprowadzanej w organizacji.
 • Rozpoznawanie i zdefiniowanie problemu.
 • Techniki podejmowania decyzji w procesie zmiany.
 • Kryteria wyboru optymalnego rozwiązania w zmianie.
 • Ocena wybranego sposobu rozwiązywania problemów.

MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

 • Postrzeganie zarządzania zmianą z perspektywy lidera i pracowników.
 • Arkusz lidera – wypracowanie strategii zarządzania zmianą przez szefa zespołu w organizacji.
 • Jasna komunikacja w organizacji – praktyczne rady jak zarządzać zmianą– dopasowanie komunikatów do odbiorców pod kątem płci oraz hierarchii zawodowej.
 • Arkusz lidera – przekazanie praktycznych technik przekazywania informacji służbowych o zmianie do stylu zachowań pracowników.
 • Arkusz lidera – feedbackowanie, korygowanie, rozmowa o problemie (wsparcie, wizja, strategia).
 • Arkusz lidera – zarządzanie zmianą a trudna rozmowa z pracownikiem oraz aspekt derekrutacji.
 • Zarządzanie zmianą a metody pobudzania motywacji wewnętrznej pracownika z elementami coachingu i radzenia sobie z oporem pracownika – arkusz lidera – coaching epizodyczny.
 • Zarządzanie zmianą a expose szefa– arkusz lidera – expose szefa (ćwiczenie indywidualne), omówienie dobrych praktyk.
 • Zarządzanie zmianą a piramida zmian– model przeprowadzania zmiany Roberta Diltsa, mapa zmian, na które mam wpływ w poszczególnych obszarach piramidy.

MODUŁ V. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIANY I WYWIERANIE WPŁYWU

 • Jak skutecznie komunikować zmianę.
 • Metody przełamywania oporu i konfliktów.
 • Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.