Kursy i szkolenia z dofinansowaniem KFS BUR

Szkolenia dla firm oraz administracji

Szkolenia prowadzone przez firmę szkoleniową Human Skills są wprowadzone do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Baza_Uslug_Rozwojowych- szkolenia-dofinansowane

Dzięki temu nasi Klienci mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia w wysokości nawet do 80 % kosztów związanych z realizacją szkoleń. 

Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej (szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania zgodnie z województwem): Sprawdź (link).

Zapraszamy do poznania naszej oferty szkoleń dofinansowanych dostępnych na platformie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Przejście do oferty Human Skills w BUR: Sprawdź (link).

 1. Z dofinansowanie mogą skorzystać wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
 2. Kluczowa jest weryfikacja regulacji zgodnie z województwem, w którym jest zarejestrowana dana firma chcąca skorzystać z dofinansowania.
 3. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.
 4. Wybrane usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tak jest w przypadku oferty szkoleń firmy Human Skills.
 5. Wybrane szkolenia muszę być nakierunkowane na  zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
 6. Można się ubiegać o dofinansowanie od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu wnioskodawcy).
 7. Aby móc się ubiegać o dofinansowanie usługi szkoleniowej należy zwrócić się do operatora dedykowanego dla danego województwa.
 8. Operatorzy regionalni wybierani są w przetargach na obsługę programu nadzorowanego przez PARP.
 9. Operator dokonuje analizy firmy pod kątem spełniania wymogów programowych i to przez niego odbywa się przepływ środków finansowych w postaci refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych. Operatorzy nie pobierają opłat za obsługę wniosków oraz wsparcie w opracowywaniu strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.
 10. Poziom dofinansowania usług jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych uwarunkowań regionu. Podobnie jest z wymogami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się do programu.
 11. Najbardziej aktualna informacja o warunkach finansowania znajduje się w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy-szkolenia-dofinasnowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy. 

Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.

W czym pomagamy:

 1. Określenie potrzeb szkoleniowych.
 2. Pomagamy dopasować tematy szkoleniowe.
 3. Składasz wniosek w dedykowanym PUP. 
 4. Twoja firma podpisuje umowę z wybranym PUP.
 5. Human Skills realizuje szkolenie.
 6. Human Skills przygotowuje dokumentację poszkoleniową, w tym finansową, niezbędną do rozliczenia z PUP.
 7. Dzięki skorzystaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wzrastają kompentecje Twoich pracowników – wiedza, postawa, umiejętności o Twoja firma wzmacnia kierunek budowania silnej marki i pracodawcy.

Jak można pozyskać dofinansowanie:

 • Jeżeli jesteś pracodawcą prawadzącym różne formy działaności gospadarczej, który zatrudnia pracowników na umowę o pracę (nie ma umowę o dzieło czy zlecenie).
 • Chcesz sfinansować kształcenie ustawiczne podejmowane przez siebie i swoich pracowników.
 • Możesz pozyskać dofinasowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości:
 1. Dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 2. Dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.
 3. Nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 1. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS.
 2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą.
 3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 9. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
 10. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Gdzie pozyskać dofinansowanie:

 • Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez Państwy Urząd Pracy. Szczegółowe informacje: Sprawdź (link).
 • Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy. Tutaj znajdziesz adresy uczędów pracy w całej Polsce: Sprawdź (link).

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:

Certyfikacja DEKRA

 1. Co roku jesteśmy certyfikowani przez DEKRĘ.
 2. Nasze szkolenia specjałniają standardy usług szkoleniowych SUS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 3. Co roku aktualizujemy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP).
 4. Pomagamy przejść całą ścieżkę otrzymania dofinansowania.
 5. Posiadamy kilkunastolenie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych na terenie całej Polski.
 6. Otrzymaliśmy wyróżnienie firmy szkoleniowej roku 2019, 2021, 2022 i 2023.
 7. Posiadamy wiele certyfikacji narzędzi rozwojowo – diagnostycznych.
 8. Współpracujemy z wieloma ekspertami z różnych branż i specjalizacji. Poznaj nasz zespół: Sprawdź (link)

Poznaj również: