Ocena i Feedback 360

Ocena 360 Feedback

Czym jest Ocena 360?

 • Ankieta 360 stopni jest jednym z najlepszych i najbardziej dostępnych sposobów ewaluacji kompetencji i wspomagania rozwoju pracowników.
 • Największą zaletą tego badania jest wielokierunkowość oceny; pracownik ocenia sam siebie oraz dostaje informacje zwrotne od różnych grup pracowników/respondentów, z którymi pozostaje w relacjach służbowych.  W efekcie uzyskuje kompleksowy obraz swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Raport z ankiety dostarcza pracownikowi wiedzy o tym, jak postrzegany przez innych oraz jest doskonałym punktem wyjścia do planowania działań rozwojowych.
 • Informacje zwrotne na temat wybranej osoby zbierane są od różnych grup respondentów, z którymi ta osoba współpracuje.

Jakie są możliwe grupy udzielające informacji do oceny 360?

 • Wybrana osoba – samoocena.
 • Przełożony/przełożeni.
 • Współpracownicy.
 • Podwładni.
 • Klienci zewnętrzni – jeśli wskazane jest zebranie informacji od interesariuszy zewnętrznych.

Zadaniem respondentów jest wybranie poziomu skali najlepiej opisującego zachowania osoby, której udzielają informacji zwrotnej.  Zachowania dotyczą kompetencji wynikających z profilu kompetencyjnego i przypisanych im poziomów.

Co jest wynikiem ankiety 360?

Ankietę przeprowadzamy on-line.

Wynikiem ankiety 360 stopni jest indywidualny raport.

W skład raportu wchodzą:

 • Średnie wyniki dla każdej kompetencji z podziałem na grupy respondentów w odniesieniu do samooceny.
 • Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju:
  • Znane mocne strony,
  • Nieświadome mocne strony,
  • Znane obszary do rozwoju,
  • Nieświadome obszary do rozwoju.
 • Lista zachowań z najwyższą średnią.
 • Lista zachowań najniższą średnią.
 • Średnie wyniki dla każdego zachowania z podziałem na grupy respondentów.
 • Dodatkowe komentarze respondentów.
 • Plan rozwoju.

Raport jest sporządzony w wersji elektronicznej w formacie pdf i wysłany do wyznaczonych osób, zgodnie z ustaleniami.

Co powinno być przeprowadzone po badaniu 360?

 • Zakończeniem badania 360 stopni powinny być indywidualne sesje rozwojowe z każdą osobą, dla której zostały zebrane informacje zwrotne.
 • W czasie sesji są wyjaśniane i omawiane wyniki ankiety oraz powstaje plan działań rozwojowych.
 • Sesja trwa 60 min.

 

Jak wygląda przykładowy projekt oceny 360?

MODUŁ I: PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

 • Proponujemy rozpocząć od sesji (ok. 2 godzin) Zleceniodawcy z naszym konsultantem, której rezultatem będą opisy pożądanych kompetencji wraz z zachowaniami właściwymi dla określonego poziomu kompetencji. Możemy zaoferować nasz standardowy zestaw kompetencji – do wyboru.
 • Konsultanci na podstawie uzgodnionych profili kompetencyjnych przygotują kwestionariusze ankiety.
 • Klient przygotuje listy osób objętych oceną oraz respondentów.
 • Human Skills przygotuje i uzgadnia harmonogram całego procesu.

MODUŁ II: KOMUNIKACJA PRZED ANKIETĄ 360 STOPNI.

 • Przygotujemy i przeprowadzimy webinar (ok. 30 minut) dla badanych osób oraz respondentów z poniższą agendą:
  • Czym jest ankieta 360 stopni? Co badamy i jakie są z tego korzyści dla ocenianych managerów i całej organizacji?
  • Jaka jest rola poszczególnych grup respondentów?
  • Jak zapewniamy rzetelność i wiarygodność badania oraz poufność w zakresie indywidualnych odpowiedzi?
  • Jaki jest harmonogram projektu?
  • Pytania uczestników.
 • Po spotkaniach wysyłamy pisemne materiały informacyjne, zawierające szczegółowe instrukcje oraz link do nagranego webinaru (dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć „live”).

MODUŁ III: PRZEPROWADZENIE ANKIETY 360 STOPNI.

 • Wysyłamy linki do ankiety wraz z instrukcjami.
 • Monitorujemy frekwencję i wysyłamy przypomnienia.
 • Przygotujemy indywidualne raporty i wysyłamy je do właściwych adresatów.

MODUŁ IV: INDYWIDUALNE SESJE INFORMACJI ZWROTNYCH.

 • Konsultant przeprowadza indywidualne sesje poświęcone omówieniu wyników i zdefiniowaniu indywidualnych planów rozwojowych.

MODUŁ V: PODSUMOWANIE PROJEKTU.

 • Spotkanie konsultanta z przełożonym badanych uczestników – omówienie raportów i podsumowanie całego procesu.

Co zawiera wycena projektu Oceny 360?

 • Prace przygotowawcze.
 • Komunikacja przed ankietą 360 stopni.
 • Przeprowadzenie ankiety 360 stopni i przygotowanie  raportów.
 • Indywidualne sesje informacji zwrotnych
  1-godzinne spotkania w Warszawie lub online.
 • Podsumowanie projektu.

Zapraszamy do obejrzenia godzinnego webinarium związanego z badaniem Ocena 360:

Klienci, którzy wzięli udział w Ocenie 360:

Networks!, Państwowe Zakłady Lotnicze, CBRE Group, Inc., Betafence Sp z o. o., Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

Nasi Eksperci: