Assessment Center oraz Development Center online

W dzisiejszym świecie biznesu o przewadze konkurencyjnej decydują głównie ludzie. Każdy pracodawca stara się pozyskać i utrzymać pracowników, którzy dysponują najlepszymi predyspozycjami do osiągania sukcesów.

O ile wiedzę pracowników można względnie łatwo sprawdzić poprzez odpowiednie testy i certyfikaty, to ocena kompetencji jest trudniejsza – ze względu na to, że objawiają się one poprzez faktyczne zachowania w interakcjach służbowych.

Firmy, które potrafią trafnie ocenić kompetencje pracowników, podejmują lepsze decyzje w takich obszarach, jak: rekrutacja nowych pracowników, wewnętrzne promocje i programy rozwoju talentów.

Punktem wyjścia do oceny faktycznych umiejętności pracowników jest zdefiniowanie pożądanych kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy. Opis kompetencji oczekiwanych na danym stanowisku pracy jest nazywany Profilem Kompetencyjnym, zaś zestawienie opisów kompetencji w skali całego przedsiębiorstwa – Modelem Kompetencyjnym.

Kompetencje opisuje się poprzez zachowania, których oczekujemy od pracowników.

Metody badania koncentrują się na obserwacji zachowań i porównania ich do tych pożądanych.

Jakie są najczęściej stosowane metody badania kompetencji?

  • Centrum Oceny i Rozwoju (AC/DC).
  • System Ocen Pracowniczych.
  • Badanie 360 stopni.
  • Testy i kwestionariusze.

Na czym polega Virtual Assessment?

Klasyczna, warsztatowa Metoda Assessment Center/Development wymaga osobistej obecności uczestnika oraz zaangażowania profesjonanych asesorów podczas całego badania, co sprawia, że koszt AC/DC jest relatywnie wysoki.

Virtual Assessment łączy w sobie zalety wysokiej wiarygodności klasycznej, warsztatowej metody oraz relatywnie niskiej ceny. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej kombinacji narzędzi internetowych (on-line), telesymulacji (telefon, komunikatory) oraz form bezpośredniej obserwacji charakterystycznych dla metod warsztatowych Ośrodka Oceny i Rozwoju (Assessment Center/Development Center, AC/DC). Dotychczasowe metody AC/DC polegały na przeprowadzeniu warsztatów w salach szkoleniowych/konferencyjnych, co sprawiało, że były one stosunkowo drogie (dojazd, noclegi, wynajęcie pomieszczeń). W metodzie Virtual Assessment skracamy część warsztatową do niezbędnego minimum.

W części on-line badamy wszystkie kompetencje analityczne  (na przykład: organizacja i planowanie pracy, świadomość biznesowa, planowanie strategiczne) oraz  wybrane aspekty  z zakresu kompetencji interpersonalnych (np.: komunikacja pisemna, przygotowanie zmiennych negocjacyjnych, dobór stylu komunikacji). Natomiast główne umiejętności interpersonalne (np.: udzielanie informacji zwrotnych, prezentacja, negocjacje, sprzedaż konwersacyjna) badamy w sposób bezpośredni, poprzez kontakt konsultanta z ocenianym.

Taka konfiguracja narzędzi pozwala podejść elastycznie do procesu oceny. Przykładowo, podczas rekrutacji i selekcji nowego kluczowego pracownika możemy tzw. pierwszą „krótką listę” kandydatów poddać podstawowym badaniom w trybie on-line, a następnie zawęzić listę i uzupełnić badanie o dodatkowe elementy i narzędzia dostępne w wariancie zaawansowanym lub pełnym Virtual Assessment. Pozwoli to optymalizować koszty badania kandydatów.

Badanie może być dopasowane do profilu kompetencyjnego określonego przez Zamawiającego lub przeprowadzone w oparciu o wybór kompetencji ze standardowego modelu Virtual Assessment. Standardowy model kompetencyjny obejmuje najważniejsze kompetencje biznesowe dla średniego i wyższego szczebla zarządzania i został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń konsultantów firmy doradczej Business Potential Discovery, która jest właścicielem Metody.

Rezultatem badania jest szczegółowy raport dla każdego uczestnika, zawierający ocenę poszczególnych kompetencji, opis zaobserwowanych zachowań w kontekście badanych kompetencji oraz bardzo praktyczne rekomendacje dotyczące rozwoju. 

Jak zapewniamy wiarygodność badania Virtual Assessment?

  • Ćwiczenia zostały opracowane przez doświadczonych konsultantów naszego Partnera BPD sp. z o. o., którzy od wielu lat prowadzą Ośrodki Oceny i Rozwoju.
  • Każda kompetencja jest badana w co najmniej dwóch ćwiczeniach.
  • W ćwiczeniach interaktywnych (np. symulacje rozmów biznesowych) konsultanci grają role partnerów (np. współpracowników, Klientów, podwładnych) według ściśle określonych scenariuszy, aby zapewnić takie same warunki badania dla wszystkich ocenianych uczestników.
  • Zarówno ćwiczenia online jak i interaktywne są prowadzone w ścisłym reżimie czasowym, aby zapewnić obiektywną ocenę wszystkich uczestników.
  • W przypadku, gdy badanie jest prowadzone dla kompetencji określanych przez Zamawiającego, zapewniamy profesjonalne dopasowanie ćwiczeń i ewentualne wsparcie w opracowaniu lub modyfikacji profilu kompetencyjnego.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Human Skills

email: biuro@humanskills.pl

tel: (22)2242915; (22) 2242196

Nasi Eksperci:

Wojciech Zezula
Wojciech Zezula
Marek Jurkiewicz