Mindsonar

Poznaj MindSonar

MindSonar jest funkcjonalnym systemem psychologicznym używanym do pomiaru składników stylów myślenia oraz motywacji i zdolności do określonych działań indywidualnych i zespołowych.

Jest to jedyny w Polsce model pomiarowy uwzględniający jak ludzie myślą w konkretnych kontekstach. W MindSonarze widzimy, że style myślenia zmieniają się pod wpływem przekonań człowieka – są jak nawyki, które można kształtować. Trener MindSonar (zwany także konsultantem MindSonar) pomaga ludziom uruchamiać skuteczne sposoby myślenia i działania. MindSonar pomaga lepiej się komunikować, uzmysławia świadome i nieświadome wzorce myślenia, które odpowiadają za poziom interakcji międzyludzkich, podejmowanie decyzji, zdolności kreatywne i motywację do działania, a także nadawanie priorytetów działaniom w zespołach.

Co mierzy MindSonar?

MindSonar jest narzędziem, które mierzy style myślenia. Narzędzie to zadaje pytania on-line, a w odpowiedziach poszukuje wzorców. Nie mierzy ono tego, o czym myślą ludzie, lecz w jaki sposób myślą. Na podstawie zebranych odpowiedzi generowany jest raport. Opisuje on sposób myślenia w kontekście trzynastu parametrów zwanych „metaprogramami” oraz siedmiu parametrów zwanych „kategoriami Graves`a”. Kategorie Graves`a pomagają zrozumieć, co dla ludzi jest ważne. Wszystko to razem opisuje unikalny, osobisty styl myślenia.

Jakie korzyści przynosi MindSonar?

Dla liderów i przełożonych:

 • Prezentuje i wyjaśnia w jakich okolicznościach dana osoba ma predyspozycje do m.in. skutecznej komunikacji i pracy kreatywnej, dzielenia odpowiedzialności, odwagi do wyrażania własnych poglądów i jakie odczuwa przeszkody, bądź jakie nawyki jej w tym przeszkadzają/umożliwiają.
 • Diagnozuje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje – i skąd się biorą w procesie komunikacji.
 • Uzmysławia, dlaczego oraz po co tak się dzieje.
 • Pokazuje, co w danym zespole motywuje członków zespołu.
 • Co jest dla nich ważne i tym samym, dla jakich powodów dokonują określonych wyborów postaw, zachowań (także komunikacyjnych).
 • Kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy (w tym skutecznego porozumiewania się) w różnych sytuacjach.
 • Gdzie jest ryzyko konfliktów.

Dla członka zespołu:

 • Jaka jest przyczyna trudności, jak tworzyć sytuacje komfortowe i sprzyjające skutecznej komunikacji i współpracy.
 • Jak stworzyć pożądany wzorzec zachowań.
 • Co i jak poprawić w sposobie myślenia, aby móc osiągać lepsze rezultaty.


POPRAWA KOMUNIKACJI

WSPIERANIE ZMIANY

 • Dopasowywanie przekazu do stylu myślenia odbiorców.
 • Wzmocnienie motywacji poprzez dopasowanie przekazu do osoby odbiorcy z wykorzystaniem jej naturalnych źródeł motywacji.
 • Pomoc ludziom w komunikowaniu się w grupach i zespołach poprzez uświadamianie im istnienia różnic w stylach myślenia ludzi oraz przeszkolenie ich, w jaki sposób mogą zaadoptować się do tych różnic, aby zwiększać wzajemną akceptację i zrozumienie.
 • Wzmocnienie przekazu medialnego, czy marketingowego poprzez profilowanie grupy docelowej i umiejętne dopasowanie przekazu.

COACHING

 • Pomoc ludziom w zrozumieniu, na podstawie ich profili, jak to się dzieje, że w pewnych sytuacjach się blokują, a w innych rozkwitają.
 • Analiza mocnych oraz słabych stron zespołów i organizacji na podstawie profili zespołowych.
 • Pomoc jednostkom i grupom w rozwijaniu stylów myślenia, które lepiej pasują do ich obecnej sytuacji.
 • Pomoc ludziom w podejściu do sytuacji, która lepiej pasuje do ich własnych stylów myślenia.
 • Ocena, czy indywidualny lub grupowy profil zmienił się po zastosowaniu coachingu lub treningu.
 • Zdefiniowanie dominującego profilu w grupie w celu sprawdzenia, który z metaprogramów należy zmienić, aby zmieniła się kultura organizacyjna.

LEPSZA REKRUTACJA I SELEKCJA

 • Określanie stylów myślenia dominujących wśród osób, które dobrze funkcjonują na konkretnych stanowiskach. Dobieranie osób o podobnych stylach myślenia.
 • Określenie profilu kandydata, który dominuje wśród najlepszych pracowników na danym stanowisku. Wybór osób o profilach pasujących do profilu wzorcowego.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Poprzez wyjaśnienie roli różnych profili w podtrzymaniu konfliktu i nauka mówienia językiem tych profili.

LEPSZA REKRUTACJA I SELEKCJA

 • Poprzez pomoc grupom i zespołom w wykorzystaniu dostępnych im stylów myślenia przy realizacji zadania oraz przez zdefiniowanie stylów i odpowiednie ich wykorzystanie w zespole.

Mindsonar:

Jest w pełni kontekstualny.

Stanowi podłoże kompetencji.

Charakteryzuje się nielimitowaną liczbą „typów”.

Nie ma standardowych interpretacji.

MindSonar nie mierzy osobowości. Mierzy styl myślenia w określonych kontekstach. Zakłada się, że w odmiennym kontekście, ta sama osoba wykaże się odmiennym profilem.

MindSonar nie mierzy kompetencji. Narzędzie mierzy procesy, które są podłożem dla kompetencji, umiejętności, możliwości.

W procesach MindSonar może pojawić się mnóstwo kombinacji.

MindSonar adaptuje się do przedsiębiorstwa/instytucji: profile wzorcowe konstruowane są dla danej organizacji. Pozwólmy ludziom wyjść z pudełka: nie szufladkujmy!

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy.  – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

Gdyby użyć MindSonar do badania innych testów psychologicznych, to okazałoby się, używając nomenklatury MindSonara, że tam gdzie MindSonar koncentruje się na zmianie sposobu myślenia badanej osoby, inne testy oczekują utrzymania sposobu myślenia, status quo w każdej sytuacji, w której badany się znajdzie.

W jaki sposób można wykonać MindSonar?

MindSonar wykonuje się indywidualnie i zespołowo oraz grupowo.

Jest pomocny w:

 • Pracy indywidualnej (i opcjonalnie grupowej) – coachingowej, szkolniowej i terapeutycznej.
 • Pracy zespołowej – coachingowej, szkoleniowej, facylitacyjnej.

Pora na Państwa krok!

Zapraszamy do kontaktu. Razem ustalimy, jakim stylem myślenia charakteryzują się Państwo bądź Państwa zespół.