skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, zdolności cyfrowe czy techniczne, wiedza jest najważniejszym zasobem dla odnoszących sukcesy firm. Dlatego właśnie w życiu zawodowym pracowników, istotną rolę odgrywa ich specjalistyczna wiedza, zdolności, wcześniejsze doświadczenia i kompetencje. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być szczególnie dobrzy w kontaktach interpersonalnych, inni mogą mieć tak zwane kluczowe kompetencje w zupełnie innych obszarach, takich jak badania, lub rozwój. Każdy pracownik może wnieść optymalny wkład zawodowy tylko wtedy, gdy znasz jego umiejętności – i oczywiście możesz je wykorzystać. Przede wszystkim jednak trzeba je znaleźć, na co pozwalają szkolenia Assessment i Development Center. Dzięki specjalistycznym szkoleniom, profesjonalna wiedza staje się widoczna i możliwa do oceny. Ponadto można powiedzieć, że kilka kompetencji można rozwijać i doskonalić w ciągu trwania kariery zawodowej. W tym kontekście często wykorzystywana jest tzw. umiejętność miękka, która obejmuje np. wiedzę specjalistyczną z danego obszaru pracy, czy umiejętności społeczne w kontaktach ze współpracownikami. Kompetencje te są zazwyczaj stale doskonalone w trakcie życia zawodowego. Ponadto istnieją kompetencje osobiste. Są to umiejętności, które w zasadzie są dziedziczone, które nie zostały nabyte w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej. Chodzi tu na przykład o pewien talent organizacyjny, lub talent do szczególnie dobrego podejścia do ludzi.

Szkolenia kompetencyjne można ogólnie określić jako bardzo dobry środek orientacji, gdyż służą jako optymalna pomoc w poszukiwaniu właściwych kwalifikacji zawodowych. Na przykład pytania i określone cechy są prezentowane w specjalistycznych testach osobowości. Na przykład w tym miejscu okazuje się, że mężczyzna jest pewnym siebie facetem, który może lubić rozmawiać z innymi ludźmi. Jednak to tak naprawdę nie mówi wiele o jego umiejętnościach. Ułatwia to jednak ocenę, ponieważ możliwe jest wyraźne ukazanie możliwych mocnych i słabych stron pracownika lub kandydata.

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania, kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności, oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie Assessment i Development Center jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Assesment Centre i Development Centre (link).

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, zdolności cyfrowe czy techniczne, wiedza jest najważniejszym zasobem dla odnoszących sukcesy firm. Dlatego właśnie w życiu zawodowym pracowników, istotną rolę odgrywa ich specjalistyczna wiedza, zdolności, wcześniejsze doświadczenia i kompetencje. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być szczególnie dobrzy w kontaktach interpersonalnych, inni mogą mieć tak zwane kluczowe kompetencje w zupełnie innych obszarach, takich jak badania, lub rozwój. Każdy pracownik może wnieść optymalny wkład zawodowy tylko wtedy, gdy znasz jego umiejętności – i oczywiście możesz je wykorzystać. Przede wszystkim jednak trzeba je znaleźć, na co pozwalają szkolenia Assessment i Development Center. Dzięki specjalistycznym szkoleniom, profesjonalna wiedza staje się widoczna i możliwa do oceny. Ponadto można powiedzieć, że kilka kompetencji można rozwijać i doskonalić w ciągu trwania kariery zawodowej. W tym kontekście często wykorzystywana jest tzw. umiejętność miękka, która obejmuje np. wiedzę specjalistyczną z danego obszaru pracy, czy umiejętności społeczne w kontaktach ze współpracownikami. Kompetencje te są zazwyczaj stale doskonalone w trakcie życia zawodowego. Ponadto istnieją kompetencje osobiste. Są to umiejętności, które w zasadzie są dziedziczone, które nie zostały nabyte w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej. Chodzi tu na przykład o pewien talent organizacyjny, lub talent do szczególnie dobrego podejścia do ludzi.

Szkolenia kompetencyjne można ogólnie określić jako bardzo dobry środek orientacji, gdyż służą jako optymalna pomoc w poszukiwaniu właściwych kwalifikacji zawodowych. Na przykład pytania i określone cechy są prezentowane w specjalistycznych testach osobowości. Na przykład w tym miejscu okazuje się, że mężczyzna jest pewnym siebie facetem, który może lubić rozmawiać z innymi ludźmi. Jednak to tak naprawdę nie mówi wiele o jego umiejętnościach. Ułatwia to jednak ocenę, ponieważ możliwe jest wyraźne ukazanie możliwych mocnych i słabych stron pracownika lub kandydata.

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania, kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności, oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie Assessment i Development Center jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Assesment Centre i Development Centre (link).

Cele i Korzyści

Różnią się nie tylko gusta ludzi, ale także ich umiejętności. W dzisiejszych czasach specjaliści HR częściej poszukują pracowników z możliwością rozwoju, niż kandydatów o idealnym profilu kompetencyjnym. Im bardziej zauważalny jest niedobór wykwalifikowanych pracowników, tym intensywniej firmy prowadzą ukierunkowane zarządzanie talentami. Zarządzanie kompetencjami to zasadniczo nic innego, jak cały proces znajdowania, rozwijania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników przez długi czas. Nie ma więc solidnej firmy, bez zarządzania talentami. Ale to, co konkretnie firmy i specjaliści HR rozumieją przez „wykwalifikowani pracownicy”, zmieniło się w ostatnich latach. Wykwalifikowany pracownik, to nie tak dawno kandydat, którego profil kompetencyjny dokładnie odpowiadał wymogom stanowiska, które ma być aktualnie obsadzone. Śledzenie i identyfikacja potencjału nie jest nauką ścisłą. Czasami potencjał delikatnej osobowości po prostu nie chce się rozwijać, nawet przy najlepszej opiece i dobrej perswazji. Dlatego Human Skills podchodzi do swojej pracy z niemal detektywistycznym zapałem. Bez względu na to, ile umiejętności i jaki potencjał niesie ze sobą kandydat. Długofalowym celem strategicznego rozwoju personelu, jest taka kwalifikacja pracowników, aby jak najlepiej przyczyniali się do sukcesu firmy, a jednocześnie pozostawali zmotywowani do dalszego rozwoju.

Uczestnicy pozyskają wiedzę o:

 • Specyfice metod Assessment/Development Centre oraz obszarach zastosowań;
 • Konstruowaniu Modelu Kompetencyjnego i profilach kompetencyjnych w organizacji;
 • Zasadach analizy i oceny sesji Assesment Centre oraz Development Centre;
 • Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych;
 • Zasadach budowania sesji feedbackowej;
 • Roli asesora oraz roli obserwacji asesorskiej w czasie Assessment/Development Centre.

Uczestnicy pozyskają umiejętności:

 • Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center;
 • Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych;
 • Dopasowania ćwiczeń i zadań do badanych kompetencji;
 • Tworzenia skali oceny kompetencji;
 • Planowania przebiegu badania kompetencji;
 • Dokumentowania wyników badania kompetencji w raportach cząstkowych;
 • Prowadzenia sesji integracyjnych z udziałem wszystkich asesorów;
 • Tworzenia raportów ogólnych i indywidualnych;
 • Przekazywania informacji zwrotnych po zakończeniu Development Center.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.

Program Szkolenia

Assessment oraz Development Center

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Metoda Assessment i Development Center

 • Specyfika metody AC/DC.
 • Możliwości zastosowania metody w kierowaniu kapitałem ludzkim.
 • Cele stosowania AC/DC w organizacji – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Wady oraz zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.

Moduł II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 • Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
 • Przygotowanie oraz rola asesora.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
 • Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora.
 • Ocenianie i błędy oceniania.
 • Fakty a interpretacje i hipotezy.
 • Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.

Moduł III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 • Rola kompetencji w AC/DC i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
 • Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
 • Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
 • Typologia osobowości a profil kompetencyjny.

Moduł IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
 • Typy zadań. Prezentacja przykładów.
 • Zasady budowania zadań.
 • Tworzenie formularzy, raportów itp.

Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.
Uczestnik otrzyma zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.

Dzień II

Rozpoczęcie zajęć, przypomnienie pierwszego dnia.
Omówienie zadań związanych z przygotowaniem zadań AC/DC przez uczestników.

Moduł I. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Matryca ćwiczeń i kompetencji do AC/DC.
 • Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
 • Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
 • Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.

Moduł II. Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

 • Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
 • Projektowanie sesji ACDC. Ćwiczenie indywidualne.

MODUŁ III. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

 • Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej do Klienta o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość – od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Tutlo Sp. z o.o., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej IGB Mazovia, Sopem Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas