Two businesswomen nice discussing on meeting

Prowadzenie ocen pracowniczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Prowadzenie ocen pracowniczych to nowoczesny kurs w formule zamkniętej dostępny w kategorii szkolenia HR. Prezentowane szkolenie HR polecamy pracownikom działów personalnych, kierownikom i liderom zespołów, a także kandydatom na powyższe stanowiska oraz wszystkim zainteresowanym zgłębianiem wiedzy z zakresu różnych obszarów Human Resources i zarządzania kapitałem ludzkim. Kursy HR skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji związanych z prowadzeniem motywujących rozmów oceniających pracowników to najlepsza forma wsparcia zatrudnionych w dziale kadr specjalistów, którzy na co dzień odpowiadają za rozwój i efektywność personelu firmy. Zamknięte szkolenia dla HR, które skupiają się na ocenie pracowniczej, są jednocześnie treningiem najbardziej przydatnych umiejętności wykorzystywanych przez pracowników działów HR i wartościowym dopełnieniem warsztatu osób odpowiedzialnych za ocenianie, motywowanie i rozwój członków organizacji.

Kurs Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych rozwija i doskonali profesjonalne umiejętności konieczne do zaplanowania i przeprowadzenia efektywnych, motywujących i rzeczowych rozmów oceniających – uczy, jak skutecznie budować autorytet, klarownie formułować oceny i je komunikować, w jaki sposób tworzyć scenariusz rozmowy oceniającej, jak chwalić pracownika i umiejętnie korygować jego zachowania. Szkolenia Human Resources z obszaru oceniania pracowników zaznajamiają ponadto Kursantów ze skutecznymi i sprawdzonymi metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej z pracownikiem oraz katalogiem często spotykanych błędów, których w ocenianiu koniecznie powinno się unikać.

Organizowane przez Human Skills zamknięte kursy HR i szkolenia działu personalnego, których tematem jest okresowa ocena pracownika, staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas firm i instytucji. Szkolenie Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych jesteśmy w stanie precyzyjnie dostosować do oczekiwań Klienta nie tylko pod względem jego terminu, miejsca czy formy, ale także w zakresie szczegółowej zawartości programu szkolenia, jego treści i stosowanych w trakcie warsztatów metod. Zamknięte szkolenia HR wzbogacamy również o zagadnienia, konkretne przykłady i analizy problemów specyficznych dla danej organizacji.

Prowadzenie ocen pracowniczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Two businesswomen nice discussing on meeting

Prowadzenie ocen pracowniczych to nowoczesny kurs w formule zamkniętej dostępny w kategorii szkolenia HR. Prezentowane szkolenie HR polecamy pracownikom działów personalnych, kierownikom i liderom zespołów, a także kandydatom na powyższe stanowiska oraz wszystkim zainteresowanym zgłębianiem wiedzy z zakresu różnych obszarów Human Resources i zarządzania kapitałem ludzkim. Kursy HR skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji związanych z prowadzeniem motywujących rozmów oceniających pracowników to najlepsza forma wsparcia zatrudnionych w dziale kadr specjalistów, którzy na co dzień odpowiadają za rozwój i efektywność personelu firmy. Zamknięte szkolenia dla HR, które skupiają się na ocenie pracowniczej, są jednocześnie treningiem najbardziej przydatnych umiejętności wykorzystywanych przez pracowników działów HR i wartościowym dopełnieniem warsztatu osób odpowiedzialnych za ocenianie, motywowanie i rozwój członków organizacji.

Kurs Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych rozwija i doskonali profesjonalne umiejętności konieczne do zaplanowania i przeprowadzenia efektywnych, motywujących i rzeczowych rozmów oceniających – uczy, jak skutecznie budować autorytet, klarownie formułować oceny i je komunikować, w jaki sposób tworzyć scenariusz rozmowy oceniającej, jak chwalić pracownika i umiejętnie korygować jego zachowania. Szkolenia Human Resources z obszaru oceniania pracowników zaznajamiają ponadto Kursantów ze skutecznymi i sprawdzonymi metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej z pracownikiem oraz katalogiem często spotykanych błędów, których w ocenianiu koniecznie powinno się unikać.

Organizowane przez Human Skills zamknięte kursy HR i szkolenia działu personalnego, których tematem jest okresowa ocena pracownika, staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas firm i instytucji. Szkolenie Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych jesteśmy w stanie precyzyjnie dostosować do oczekiwań Klienta nie tylko pod względem jego terminu, miejsca czy formy, ale także w zakresie szczegółowej zawartości programu szkolenia, jego treści i stosowanych w trakcie warsztatów metod. Zamknięte szkolenia HR wzbogacamy również o zagadnienia, konkretne przykłady i analizy problemów specyficznych dla danej organizacji.

Cele i Korzyści

Szkolenia HR w Human Skills koncentrują się na nauce praktycznych umiejętności i kompetencji kluczowych dla pracowników działu personalnego, które ułatwiają realizację powierzonych im zadań i pozwalają minimalizować straty wynikające z błędów popełnianych w procesach z obszaru Human Resources. Szkolenie HR Prowadzenie ocen pracowniczych wyposaża Kursantów w nowoczesne narzędzia przydatne w procesie oceniania i przebiegu rozmowy, która służyć ma rozpoznaniu i zrecenzowaniu działań pracowniczych w celu zwiększenia wydajności poszczególnych członków zespołu, zmotywowania ich do rozwoju i zaangażowania w realizację strategicznych celów firmy. Kursy HR z tego obszaru mają na celu kompleksowo przygotować dział HR i menedżerów do formułowania uczciwej, rzetelnej i adekwatnej oceny, ponieważ jedynie taka może stać się narzędziem wspierającym rozwój całej organizacji.

Szkolenia dla HR przybliżające tajniki procesu oceny pracowniczej pozwalają zdobyć wartościową wiedzę i następnie dobrze ją wykorzystać ją podczas spotkań feedbackowych z pracownikami. Kurs Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych skutecznie i szybko nauczy Cię zasad formułowania informacji zwrotnej w zależności od cech osobowościowych rozmówcy, zapozna Cię z metodami chwalenia i korygowania pracownika i przybliży technikę SMART w ustalaniu celów. Z omawianego szkolenia Human Resources wyniesiesz też wiedzę o tym, jak wykorzystać własne atuty w czasie przygotowania i prowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry kierowniczej udoskonalą Twój warsztat i uczynią Cię jeszcze skuteczniejszym specjalistą w swojej dziedzinie. Dla aplikujących na stanowiska kierownicze i posady w dziale kadr szkolenie Human Resources będzie natomiast niewątpliwie dodatkowym atutem na rozmowie kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z naszego szkolenia HR Prowadzenie ocen pracowniczych i zdobądź kolejny klucz otwierający drzwi do Twojej kariery!

Co zyskasz po ukończeniu szkolenia HR Prowadzenie ocen pracowniczych w Human Skills?

Zamknięte szkolenie HR Prowadzenie ocen pracowniczych dostarcza eksperckiej wiedzy i wyposaża Kursantów w kompetencje konieczne do oceny efektywności pracowników i właściwego przydzielania im zadań. Kursy HR z tej wyspecjalizowanej dziedziny wprowadzają Uczestników warsztatów w świat nowoczesnych metod i technik wspierających skuteczne zarządzanie wydajnością pracowników i ich talentami.

Szkolenia dla HR Prowadzenie ocen pracowniczych pozwolą Ci nabyć fachową wiedzę o:

 • znaczeniu informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i budowaniu autorytetu przełożonego;
 • różnych typach osobowości i ich wzorcach zachowania podczas spotkań oceniających;
 • wpływie naturalnych predyspozycji oceniającego na przebieg spotkania;
 • metodach chwalenia i korygowania pracownika;
 • prawidłowo skonstruowanym scenariuszu rozmowy oceniającej;
 • czynnikach motywujących pracownika;
 • metodach tworzenia celów;
 • technice SMART w ustalaniu celów;
 • podstawowych błędach w prowadzeniu rozmowy i metodach ich niwelowania;
 • metodach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy okresowej.

Prezentowany kurs Human Resources dostarcza wielu cennych wiadomości Kursantom i pogłębia ich wiedzę z zakresu komunikacji, efektywności osobistej, zarządzania personelem, zarządzania rozwojem pracowniczym, planowaniem, wyznaczaniem celów, motywowaniem.

Szkolenia Human Resources dotyczące oceny pracowniczej wyposażą Cię w użyteczne umiejętności:

 • samodzielnego przygotowania się do rozmowy oceniającej;
 • wykorzystania swoich naturalnych predyspozycji w budowaniu profesjonalnej rozmowy okresowej;
 • dostosowywania komunikatu do typu osobowości odbiorcy;
 • stosowania scenariusza rozmowy oceniającej;
 • wyznaczania i uzgadniania celów z pracownikiem;
 • stosowania pochwał i korygowania zachowań pracowników;
 • opracowywania możliwości działań rozwojowych pracownika;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej z procesu oceniania pracowników kompleksowo przygotowują do efektywnego zarządzania wydajnością zespołu i rozwojem jego członków.

Szkolenie Human Resources z oceniania pogłębi Twoje profesjonalne kompetencje związane z:

 • budowaniem autorytetu szefa i mentora poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych;
 • komunikacją werbalną i niewerbalną.

Zamknięte szkolenia HR kształcące umiejętność prowadzenia spotkań oceniających przyczynią się do rozwoju innych kluczowych dla liderów kompetencji i zdolności.

Program Szkolenia

Szkolenie HR Prowadzenie ocen pracowniczych zostało zaprojektowane jako jednodniowy intensywny kurs w formie spotkania zamkniętego. Nasze kursy HR organizowane w tej formule wyróżnia duży stopień indywidualizacji – szkolenia dla HR w modelu zamkniętym zawsze staramy się przystosować do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji i potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Kurs Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych standardowo odbywa się w głównej siedzibie Human Skills w Warszawie. Na życzenie Klienta jesteśmy jednak w stanie zorganizować spotkanie szkoleniowe w innej lokalizacji, np. na terenie firmy zainteresowanej przeszkoleniem pracowników. Jesteśmy także elastyczni w zakresie terminów, agendy godzinowej i zawartości programu szkolenia Human Resources z obszaru oceniania pracowników. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i menedżerów staramy się optymalizować poprzez odniesienia do realnych problemów i spraw danej organizacji.

Standardowe szkolenie Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych składa się z 8. Modułów tematycznych, wstępu do kursu pozwalającego zdiagnozować istotne potrzeby Uczestników zajęć oraz zakończenia, podczas którego Kursanci przygotowują indywidualny i zespołowy plan działania.
W ostatnim etapie szkolenia HR z tematyki prowadzenia spotkań oceniających Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Szczegółowy program szkolenia HR Prowadzenie ocen pracowniczych

Prowadzenie ocen pracowniczych

Zamknięte szkolenie HR z obszaru oceny pracowniczej odbywa się w naszej siedzibie lub na terenie Klienta. Kursy HR kształcące umiejętność prowadzenia okresowych spotkań oceniających dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych danej firmy i jej pracowników. Szczegółowy program szkolenia dla HR, listę jego celów i zakres ćwiczeń praktycznych ustalamy na podstawie wcześniejszej analizy i po konsultacji z Klientem składającym zamówienie na dany kurs.

Formę szkolenia, termin oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych, dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – zbudowanie zaufania i otwartości Kursantów na treść oraz formę szkolenia Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych oraz rozpoznanie indywidualnych doświadczeń Uczestników szkolenia związanych z informacjami zwrotnymi.

Moduł I. Znaczenie informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i w budowaniu autorytetu przełożonego

 • Praca grupowa w modelu kafeteria – praca w grupach rotacyjnych z omówieniem wyników.
 • Wypracowanie wspólnych celów rozmów oceniających w grupie Uczestników.

Moduł II. Budowanie kompetencji prowadzenia spotkań na typie osobowości kierownika i brygadzisty

 • 4 typy osobowości w modelu DISC – mini diagnoza z omówieniem.
 • Mocne strony w komunikacji oraz obszary do pracy – trening zachowań i wypowiedzi.

Moduł III. Tworzenie i zastosowanie scenariusza rozmowy

 • Stałe elementy rozmowy – praca grupowa oparta na doświadczeniu.
 • Wpływ kolejności elementów scenariusza na efekt spotkania – symulacje i case study.
 • Ćwiczenie 2+1 z zastosowania scenariusza.

Moduł IV. Czynniki motywujące pracownika

 • Indywidualne potrzeby pracownika.
 • Strefa wpływu przełożonego na motywację pracownika.

Moduł V. Metody chwalenia i korygowania pracownika

 • Komunikat JA.
 • Różne kombinacje metody FUKO.
 • Metoda STAR.
 • Metoda: Zacznij-Przestań-Kontynuuj.

Moduł VI. Tworzenie celów – metody

 • Technika feedforward a cele rozwojowe.
 • SMART w ustalaniu celów.

Moduł VII. Podstawowe błędy w prowadzeniu rozmowy i metody ich niwelowania

Moduł VIII. Metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej

 • 5 technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Symulacje trudnych sytuacji – rozwiązania proponowane przez Kursantów z wykorzystaniem poznanych metod.

Podsumowanie szkolenia. Kursy HR i szkolenia działu personalnego kończą się powtórzeniem i utrwaleniem materiału opracowywanego podczas zajęć. Na ostatnim etapie szkolenie Human Resources Prowadzenie ocen pracowniczych koncentruje się na omówieniu realizacji celów warsztatu. Wszyscy Kursanci otrzymują po warsztatach certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia HR w centrum szkoleniowym Human Skills.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie było niezwykle przydatne. Usystematyzowało mi w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, jak wyznaczać cele oraz monitorować ich realizację.

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ dzięki zdobytej wiedzy, którą postaram się wdrożyć w praktykę, będę mógł budować swój autorytet w rozmowie z pracownikami. Jednocześnie bardzo zależało mi, by czuć pewność oraz wiedzieć w jaki sposób przekazywać trudną informacje zwrotną.

Klienci

Szkolenia z zakresu prowadzenia ocen pracowniczych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Agencja Rynku Rolnego, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Euler Hermes Collection.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas