Two businesswomen nice discussing on meeting

Prowadzenie ocen pracowniczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Ocena pracowników jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi kształtowania motywacji pracowników i metod wpływania na ich efektywność. Aby jednak ocena pracownika miała charakter motywujący, zachęcała go do rozwoju i sprzyjała wzrostowi jego wydajności, cały system oceny pracowników musi gwarantować rzetelność oceny, jej obiektywność i kształtujący charakter. Procedura oceny pracownika powinna również opierać się na klarownej komunikacji, wyznaczaniu jasnych celów i wskazaniu pracownikowi konkretnych sposobów do ich realizacji. Opracowane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem trenerskim szkolenie z przeprowadzania ocen pracowniczych porządkuje wiedzę w tej dziedzinie – wyjaśnia, jak prawidłowo ukształtować system okresowych ocen pracowników w firmie, co zrobić, by ocena okresowa pracowników sprzyjała rozwojowi kadr i w ten sposób pozytywnie wpływała na realizację celów biznesowych firmy.

Zamknięte szkolenia, których tematem jest ocena okresowa pracownika, tworzymy na zamówienie, co pozwala nam w 100% dostosować je do oczekiwań i potrzeb szkoleniowych konkretnej firmy oraz jej pracowników. Zamówiony warsztat dopasowujemy nie tylko pod względem terminu, miejsca czy trybu szkolenia do preferencji Klienta zamawiającego kurs, ale także w zakresie zawartości programu szkolenia, prezentowanych w toku kursu treści i stosowanych w czasie warsztatu metod nauczania. Każde szkolenie, którego tematem są okresowe oceny pracowników, wzbogacamy także o zagadnienia, przykłady, indywidualnie zaprojektowane ćwiczenia oraz analizy problemów specyficznych dla danej organizacji. Kurs udostępniamy dla Państwa zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie wygodnych szkoleń online.

Poznaj z nami techniki i narzędzia, które sprawią, że okresowe oceny pracownicze nie będą sprawiać Ci problemów, a rozmowy oceniające wzmocnią Twój autorytet szefa, pozytywnie wpłyną na relacje z podwładnymi i zmotywują Twój zespół do pracy. Naucz się umiejętnie chwalić i korygować pracowników, przećwicz reakcje na niespodziewane i trudne sytuacje, jakie zdarzają się podczas okresowych rozmów oceniających pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszaru zarządzania personelem. Zwiększ swoje możliwości oddziaływania na zespół i stań się liderem na miarę wyzwań współczesnego biznesu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły dotyczące agendy szkolenia z prowadzenia oceny pracowniczej i ustalimy jego cele, uwzględniając rzeczywiste i palące potrzeby Państwa firmy.

Prowadzenie ocen pracowniczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Ocena pracowników jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi kształtowania motywacji pracowników i metod wpływania na ich efektywność. Aby jednak ocena pracownika miała charakter motywujący, zachęcała go do rozwoju i sprzyjała wzrostowi jego wydajności, cały system oceny pracowników musi gwarantować rzetelność oceny, jej obiektywność i kształtujący charakter. Procedura oceny pracownika powinna również opierać się na klarownej komunikacji, wyznaczaniu jasnych celów i wskazaniu pracownikowi konkretnych sposobów do ich realizacji. Opracowane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem trenerskim szkolenie z przeprowadzania ocen pracowniczych porządkuje wiedzę w tej dziedzinie – wyjaśnia, jak prawidłowo ukształtować system okresowych ocen pracowników w firmie, co zrobić, by ocena okresowa pracowników sprzyjała rozwojowi kadr i w ten sposób pozytywnie wpływała na realizację celów biznesowych firmy.

Zamknięte szkolenia, których tematem jest ocena okresowa pracownika, tworzymy na zamówienie, co pozwala nam w 100% dostosować je do oczekiwań i potrzeb szkoleniowych konkretnej firmy oraz jej pracowników. Zamówiony warsztat dopasowujemy nie tylko pod względem terminu, miejsca czy trybu szkolenia do preferencji Klienta zamawiającego kurs, ale także w zakresie zawartości programu szkolenia, prezentowanych w toku kursu treści i stosowanych w czasie warsztatu metod nauczania. Każde szkolenie, którego tematem są okresowe oceny pracowników, wzbogacamy także o zagadnienia, przykłady, indywidualnie zaprojektowane ćwiczenia oraz analizy problemów specyficznych dla danej organizacji. Kurs udostępniamy dla Państwa zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie wygodnych szkoleń online.

Poznaj z nami techniki i narzędzia, które sprawią, że okresowe oceny pracownicze nie będą sprawiać Ci problemów, a rozmowy oceniające wzmocnią Twój autorytet szefa, pozytywnie wpłyną na relacje z podwładnymi i zmotywują Twój zespół do pracy. Naucz się umiejętnie chwalić i korygować pracowników, przećwicz reakcje na niespodziewane i trudne sytuacje, jakie zdarzają się podczas okresowych rozmów oceniających pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszaru zarządzania personelem. Zwiększ swoje możliwości oddziaływania na zespół i stań się liderem na miarę wyzwań współczesnego biznesu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły dotyczące agendy szkolenia z prowadzenia oceny pracowniczej i ustalimy jego cele, uwzględniając rzeczywiste i palące potrzeby Państwa firmy.

Cele i Korzyści

Kursy zamknięte poświęcone narzędziom przydatnym w procesie oceniania pracowników pozwalają menedżerom osiągnąć wyższą skuteczność w zakresie diagnozowania i recenzowania działań poszczególnych członków zespołu. Rzetelna, wnikliwa i obiektywna ocena pracownika może być wówczas wykorzystana do zwiększenia wydajności pracownika, podniesienia poziomu jego motywacji i zaangażowania w realizację strategicznych celów organizacji. Warsztaty „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” kompleksowo przygotowują kadrę kierowniczą do formułowania kształtującej oceny podwładnych, która jest najlepszym stymulatorem rozwoju zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji. Przygotowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia z powyższej tematyki prezentują najnowsze koncepcje związane z efektywnym procesem oceniania i wyposażają Kursantów w kluczowe umiejętności praktyczne z nim związane. Ponieważ zamknięte kursy „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” to szkolenia o maksymalnie wysokim stopniu indywidualizacji, program kursu oraz jego agenda podporządkowane są specyficznym wymogom zamawiającej warsztat organizacji i jej celom, a także uwzględniają faktyczne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Naszym priorytetem jest to, by konkretna grupa szkoleniowa mogła wyćwiczyć najbardziej przydatne w jej miejscu pracy kompetencje i umiejętności oraz potrafiła się nimi posłużyć w realiach swojej codziennej pracy. Zamknięte kursy z dziedziny oceniania dedykowane menedżerom organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach – jako klasyczne stacjonarne kursy oraz wygodne pod względem organizacji warsztaty online. Szkolenia „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” dopełniamy specjalnym programem opieki poszkoleniowej, dzięki której wszyscy Uczestnicy warsztatu z oceniania mogą liczyć na merytoryczną pomoc ze strony eksperta prowadzącego kurs jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia zajęć. E-konsultacje z trenerem są darmowe i pomagają Kursantom wdrożyć opracowany w czasie kursu plan działania w obszarze formułowania oceny pracowniczej. Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy również ewaluacją i na bieżąco kontrolujemy ich aktualność, poziom merytoryczny i ich efektywność. Naszym Klientom gwarantujemy przy tym wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę usług szkoleniowych. Przygotowane przez nas szkolenia zamknięte „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” mogą być również dofinansowywane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie korzyści oferują szkolenia „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów”?

Warsztaty dla menedżerów z obszaru prowadzenia ocen pracowniczych pogłębiają i systematyzują wiedzę na temat efektywnej oceny pracowników i narzędzi potrzebnych do prawidłowego recenzowania ich pracy. Kursy z tej wyspecjalizowanej dziedziny wprowadzają menedżerów w tajniki nowoczesnych metod i technik wspierających skuteczne zarządzanie wydajnością pracowników, ich potencjałem i talentami. Uczymy, jak formułować adekwatną, rzetelną i motywującą ocenę, pokazujemy, jak korzystać z techniki SMART w obszarze wyznaczania celów, jak chwalić pracowników i jak korygować ich zachowania.

Kurs „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” wyposaża w rzetelną wiedzę o:

 • znaczeniu informacji zwrotnej w sferze zarządzania zespołem oraz budowania autorytetu kierownika i lidera;
 • różnych typach osobowości i ich wzorcach zachowania spotykanych w czasie sesji oceniających;
 • wpływie naturalnych predyspozycji oceniającego na przebieg spotkania;
 • prawidłowo skonstruowanym scenariuszu rozmowy oceniającej;
 • metodach chwalenia i korygowania pracownika;
 • czynnikach motywujących pracownika;
 • metodach tworzenia celów;
 • technice SMART w ustalaniu celów;
 • podstawowych błędach w prowadzeniu rozmowy oceniającej i metodach skutecznego ich niwelowania;
 • metodach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami spotykanymi w trakcie rozmów okresowych/oceniających.

Szkolenie z oceniania pracowników doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • prawidłowego przygotowania się do rozmowy oceniającej;
 • wykorzystania osobistych naturalnych predyspozycji w czasie planowania i prowadzenia profesjonalnej rozmowy okresowej;
 • dostosowywania komunikatu do typu osobowości odbiorcy;
 • tworzenia i wykorzystywania scenariusza rozmowy oceniającej;
 • wyznaczania i uzgadniania celów z podwładnym;
 • umiejętnego stosowania pochwał oraz skutecznego korygowania zachowań pracowników;
 • wspierania i inicjowania działań na rzecz rozwoju pracowników;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Prezentowany kurs dla menedżerów pogłębia kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • budowaniem autorytetu szefa i mentora poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych;
 • komunikacją werbalną i niewerbalną
 • doborem adekwatnych narzędzi zarządzania personelem.

Zamknięte szkolenie „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” dostarcza eksperckiej wiedzy i wyposaża Kursantów w kompetencje konieczne do prawidłowej oceny efektywności pracowników, właściwego przydzielania im zadań i tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju potencjału pracowników. Kurs w istotny sposób poszerza warsztat pracy kierownika i lidera, wyposażając go w nowoczesne narzędzia zarządzania o wysokiej użyteczności i potwierdzonej skuteczności.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZEPROWADZANIE OCEN PRACOWNICZYCH DLA MENEDŻERÓW – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięty kurs „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” realizowany w trybie stacjonarnym może odbyć się na terenie naszej warszawskiej placówki lub innym wybranym przez Klienta miejscu. Kursantom goszczącym w naszej siedzibie zapewniamy doskonałe warunki do nauki i treningu oraz życzliwą i kompetentną opiekę ze strony kadry trenerskiej na każdym etapie szkolenia. Szkolenie „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” realizowane na zamówienie jest każdorazowo dostosowywane do potrzeb zamawiającej warsztat organizacji oraz ujawnionych w czasie diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, dlatego prezentowany poniżej program kursu może zostać przez trenerów zmodyfikowany i wzbogacony np. o dodatkowe zagadnienia czy alternatywne ćwiczenia. W czasie warsztatu będziemy prezentować wiedzę i trenować umiejętności poprzez liczne nawiązania do doświadczeń zawodowych Kursantów, co pozwoli im skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi spotykają się oni w swojej pracy. Kurs „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” jest jednodniowym szkoleniem o charakterze praktycznym. Uczestnikom szkolenia realizowanego w naszej placówce w ramach opłaty za kurs zapewniamy poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy, a także dwudaniowy obiad, na który zaprosimy realizujących warsztat menedżerów do jednej z pobliskich restauracji. Szkolenie z metod oceniania pracowników składa się z 8 modułów tematycznych, a jego finałem jest panel podsumowujący kurs, podczas którego Kursanci będą mogli usystematyzować wiedzę i opracować indywidualny plan działania na przyszłość. Zainteresowane osoby będą mogły wówczas również pozyskać rekomendacje ze strony trenera dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych. Uczestnikom kursu bezpłatnie gwarantujemy ponadto pakiet materiałów szkoleniowych opracowanych specjalnie na potrzeby szkolenia, a także darmową opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów”

Warsztat z prowadzenia ocen pracowników jest realizowany w zgodzie z widocznym niżej harmonogramem bądź jego zmodyfikowaną wersją zaprojektowaną w toku indywidualnych ustaleń z organizacją zamawiającą szkolenie. W swoim standardowym kształcie zamknięte szkolenie „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” trwa co najmniej 7 godzin zegarowych. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy po południu, najczęściej o godzinie 17:00. W planie zajęć zostały przewidziane przerwy, w tym jedna długa pauza w porze lunchu. Kurs rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Ponieważ zamknięte szkolenie dla menedżerów z metod oceniania ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania, zadania praktyczne oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu ćwiczenia. W toku warsztatu korzystamy z nowatorskich i atrakcyjnych dla Uczestników technik i metod nauczania, a trening realizuje założenia modelu Activity Based Learning oraz wytyczne cyklu Kolba. Szkolenie „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” kończymy ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Na życzenie Kursantów trener prowadzący zajęcia może również udzielić menedżerom biorącym udział w warsztacie wsparcia w zakresie planowania optymalnej ścieżki dalszego rozwoju ich kompetencji zawodowych.

Formę szkolenia, termin oraz godziny, w których odbywa się kurs „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów”, każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów i wymogów Klienta zamawiającego warsztat.

Rozpoczęcie kursu: powitanie i część poświęcona sprawom organizacyjnym, diagnoza potrzeb Kursantów, identyfikacja i omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Znaczenie informacji zwrotnej w zarządzaniu personelem i w budowaniu autorytetu szefa i lidera

 • Praca w modelu kafeteria – praca w grupach rotacyjnych z omówieniem wyników na forum grupy.
 • Wspólne wypracowanie listy celów rozmów oceniających.

Moduł II. Typ osobowości kierownika a sposób budowania kompetencji związanych z oceną pracowniczą

 • Typy osobowości opisane przez model DISC – mini diagnoza z omówieniem.
 • Mocne strony w komunikacji oraz obszary do rozwoju – praktyczny trening zachowań i formułowania wypowiedzi.

Moduł III. Opracowywanie scenariusza rozmowy i korzystanie z jego pomocy w rozmowie oceniającej

 • Stałe elementy rozmowy – praca w grupie oparta na doświadczeniach Kursantów.
 • Wpływ kolejności elementów scenariusza na rezultat spotkania – symulacje i analizy case study.
 • Ćwiczenie z zastosowania scenariusza (ćwiczenie w formule „2+1”).

Moduł IV. Czynniki motywujące i demotywujące pracownika

 • Indywidualne potrzeby pracownika.
 • Strefa wpływu przełożonego na motywację i poziom zaangażowania pracownika.

Moduł V. Metody chwalenia i korygowania zachowań pracowników

 • Komunikat JA.
 • Metoda FUKO i jej różnorodne modyfikacje.
 • Metoda STAR.
 • Metoda: Zacznij-Przestań-Kontynuuj.

Moduł VI. Tworzenie celów – metody i przydatne narzędzia

 • Feedforward a cele rozwojowe pracownika.
 • Metoda SMART w kontekście wyznaczania celów.

Moduł VII. Błędy w planowaniu i prowadzeniu rozmowy oceniającej oraz sposoby ich niwelowania

Moduł VIII. Skuteczne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi występującymi w czasie rozmowy oceniającej/okresowej

 • 5 głównych technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi spotykanymi w przebiegu sesji oceniającej i w toku oceniania – omówienie, przykłady zastosowań.
 • Symulacje różnorodnych sytuacji trudnych i zastosowania poznanych technik – rozwiązania proponowane przez Kursantów, dyskusja, omówienie wyników symulacji.

Zakończenie kursu: powtórzenie najistotniejszych treści, opracowanie indywidualnych planów działania, ewaluacja szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA PRZEPROWADZANIE OCEN PRACOWNICZYCH DLA MENEDŻERÓW– ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” buduje 6 modułów tematycznych, a plan zajęć obejmuje jednodniową sesję treningową. Kurs w trybie zdalnym organizowany jest w formie spotkań w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych na znanych i przyjaznych w obsłudze platformach typu Zoom i Clickmeeting. Zdalny tryb nauczania pozwala Kursantom swobodnie decydować zarówno o miejscu, w którym będą oni realizować szkolenie, jaki wszelkich okolicznościach towarzyszących treningowi. Warsztat online sprzyja ponadto oszczędności czasu i środków, a firmy zamawiające szkolenie w formule online oznacza redukcję kosztów, ograniczenie do minimum uciążliwej logistyki i większą swobodę organizacyjną. Kurs zamknięty „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” w wersji online nie wymaga ponadto od Kursantów żadnych wyspecjalizowanych umiejętności technicznych. By przejść szkolenie, nie trzeba instalować też żadnego dodatkowego czy płatnego oprogramowania. Kursanci muszą jedynie dysponować dostępem do Internetu i urządzeniem zdolnym nawiązać połączenie video online. Szkolenie z metod oceniania pracowników jest każdorazowo optymalizowane w taki sposób, aby jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda maksymalnie odpowiadała potrzebom firmy zamawiającej kurs. Ponieważ kurs „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” w formule zamkniętej jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny niżej program może różnić się od realizowanego w czasie warsztatu dla konkretnej grupy szkoleniowej. Kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a finałem treningu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Uczestnicy zajęć będą mogli usystematyzować i powtórzyć zdobytą wiedzę, zaplanować wdrożenie poznanych metod oceniania, a także uzyskać rekomendacje trenera prowadzącego warsztat dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Wszyscy Kursanci realizujący szkolenie online z obszaru oceniania otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci bezpłatną opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji dostępnych przez 30 dni od momentu zakończenia warsztatu.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów”

Prezentowane szkolenie dla menedżerów odbywa się zgodnie z planem widocznym poniżej lub jego wariantywną wersją opracowaną z uwzględnieniem faktycznych potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy realizującej kurs i celów organizacji zamawiającej szkolenie. Warsztaty online „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” to jednodniowe kursy trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami, których rozkład zostanie omówiony w czasie wprowadzenia do zajęć. W programie kursu uwzględniono ponadto jedną dłuższą pauzę w porze lunchu, którą Kursanci mogą wykorzystać na zjedzenie posiłku i regenerację sił. Ponieważ kurs online „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” ma charakter warsztatów, w czasie zajęć wykorzystywane są głównie aktywizujące metody nauczania nastawione na trening poprzez działanie, różnorodne zadania praktyczne oraz dedykowane ćwiczenia. W czasie warsztatu korzystamy z nowoczesnych i atrakcyjnych form nauczania oraz znanych koncepcji metodycznych takich jak: cykl Kolba czy model Activity Based Learning. Naszym priorytetem jest to, by Kursanci otrzymali precyzyjne wsparcie, a trening umiejętności był maksymalnie użyteczny i efektywny, dlatego w przebiegu kursu odwołujemy się często do doświadczeń Kursantów, analizujemy sytuacje znane im z ich życia zawodowego i poszukujemy rozwiązań dla realnie istniejących w ich pracy problemów. Każdy warsztat online z prezentowanej tematyki kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Kursanci będą również mieli okazję przygotować swój plan działania w obszarze oceniania, wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Program, formę szkolenia „Przeprowadzanie ocen pracowniczych dla menedżerów” oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie warsztatu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, rozpoznanie i omówienie celów szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Informacja zwrotna i jej znaczenie w zarządzaniu personelem oraz procesie budowania autorytetu lidera i szefa

 • Praca w grupach rotacyjnych z omówieniem wyników na forum grupy (praca w modelu kafeteria).
 • Wypracowanie listy celów rozmów oceniających (praca wspólna).

Moduł II. Budowanie kompetencji związanych z oceną pracowniczą a typ osobowości kierownika

 • Typy osobowości według modelu DISC – omówienie, mini autodiagnoza.
 • Mocne strony Kursantów w sferze komunikacji oraz obszary do rozwoju – praktyczny trening formułowania wypowiedzi i dostosowywania zachowania do osobistych cech.

Moduł III. Opracowywanie i wykorzystanie scenariusza rozmowy oceniającej

 • Stałe elementy rozmowy i ich rola – omówienie, ćwiczenia w grupach oparte na doświadczeniach Uczestników kursu.
 • Wpływ kolejności elementów scenariusza na rezultat spotkania – symulacje i analizy przypadków.
 • Ćwiczenie z umiejętności wykorzystania scenariusza (ćwiczenie „2+1”).

Moduł IV. Czynniki motywujące i demotywujące pracowników

 • Indywidualne potrzeby pracownika.
 • Strefa wpływu przełożonego na motywację oraz poziom zaangażowania pracownika.

Moduł V. Metody chwalenia i korygowania zachowań pracowników

 • Komunikat JA.
 • Metoda STAR.
 • Metoda FUKO i jej różnorodne modyfikacje.
 • Metoda: Zacznij-Przestań-Kontynuuj.

Moduł VI. Tworzenie celów – przydatne narzędzia i metody

 • Feedforward a cele rozwojowe pracownika.
 • Metoda SMART w kontekście wyznaczania celów.

Moduł VII. Błędy w planowaniu i prowadzeniu rozmowy oceniającej oraz skuteczne sposoby ich niwelowania

Moduł VIII. Skuteczne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi występującymi w czasie rozmowy oceniającej/okresowej

 • 5 głównych technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w przebiegu sesji oceniającej – omówienie, przykłady zastosowań poznanych metod.
 • Symulacje różnorodnych sytuacji trudnych i praktycznego zastosowania technik zaprezentowanych w czasie warsztatu – rozwiązania proponowane przez Kursantów, dyskusja, omówienie wyników ćwiczenia.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych zagadnień, sformułowanie indywidualnych planów działania w obszarze oceniania, ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego.

Szkolenia i usługi uzupełniające

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Nowoczesne narzędzia HR w rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ocena okresowa

System ocen pracowniczych i analiza danych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie było niezwykle przydatne. Usystematyzowało mi w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, jak wyznaczać cele oraz monitorować ich realizację.

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ dzięki zdobytej wiedzy, którą postaram się wdrożyć w praktykę, będę mógł budować swój autorytet w rozmowie z pracownikami. Jednocześnie bardzo zależało mi, by czuć pewność oraz wiedzieć w jaki sposób przekazywać trudną informacje zwrotną.

Klienci

Szkolenia z zakresu prowadzenia ocen pracowniczych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Agencja Rynku Rolnego, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Euler Hermes Collection, Victor Energy Sp. z o.o., Straż miejska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas