Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Cele i Korzyści

CELE:

 • dostarczenie pracownikom i kadrze kierowniczej kompleksowej wiedzy (w obszarze psychologicznym, społecznym i prawnym) o nieprawidłowych i nieetycznych zachowaniach, jak: mobbing, dyskryminacja, molestowanie,
 • zapobieganie mobbingowi i innym nieprawidłowym zjawiskom będące podstawą do realizacji prawnego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (zgodnie
  z zapisami Kodeksu pracy),
 • eliminowanie nieetycznych zachowań na poziomie zespołów, działów oraz całej organizacji,
 • dostarczenie pracownikom i przełożonym narzędzi reagowania na niewłaściwe zachowania, mogące nosić znamiona mobbingu, dyskryminacji i innych nieprawidłowości.

KORZYŚCI:

 • dla wszystkich: szersza świadomość praw pracownika i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów Kodeksu pracy,
 • dla pracowników: wzmocniona pewność siebie i umiejętność obrony przed niewłaściwym zachowaniem,
 • dla pracowników: wyższe prawdopodobieństwo zapobiegania mobbingowi
  przez działanie w najbliższym otoczeniu i reagowanie w sytuacji zagrożenia nieprawidłowymi zjawiskami,
 • dla kadry kierowniczej, HR: skuteczniejsze przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji (na poziomie relacji pracowniczych, zespołów oraz w całej organizacji) a także podjęcia konkretnych działań, gdy nieprawidłowości mają miejsce.

SZKOLENIE WZMACNIA WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • rozpoznawania zachowań mobbingowych,
 • odróżniania mobbingu oraz dyskryminacji od innych nieprawidłowości (molestowanie, molestowanie seksualne, stalking),
 • zapisów dotyczących mobbingu (w tym definicji mobbingu) zawartych w Kodeksie pracy i ich konsekwencji dla ofiary, osoby oskarżonej o mobbing oraz pracodawcy,
 • znajomości warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby nieprawidłowe zachowania uznać za mobbing (m.in. w zakresie długości i uporczywości występowania zachowań),
 • znajomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialności za wystąpienie mobbingu (wg Kodeksu pracy),
 • ostatnich ważnych zmian w Kodeksie pracy,
 • skali występowania mobbingu i dyskryminacji w Polsce i Unii Europejskiej oraz szczególnego narażenia różnych grup na te zjawiska,
 • orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing i dyskryminację (fragmenty wyroków, przykłady spraw),
 • możliwości formalnego działania pracownika (w organizacji i poza nią) w sytuacji, gdy podejrzewa, że stosuje się wobec niego mobbing,
 • postępowania świadka zachowań mobbingowych,
 • możliwości działania pracodawcy w sytuacji wystąpienia mobbingu,
 • narzędzi pozwalających zapobiegać nieprawidłowym zjawiskom w organizacji.

SZKOLENIE WZMACNIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

 • rozpoznawania, czy mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją – wg. prawa pracy oraz psychologii,
 • rozumienia mechanizmu powstawania mobbingu i dyskryminacji w zespołach
  i organizacji (jakie czynniki temu sprzyjają oraz czy istnieje osobowość mobbera i ofiary mobbingu, dlaczego dyskryminujemy),
 • rozróżnienia pomiędzy konfliktem a mobbingiem
 • oceny narażenia poszczególnych osób na mobbing i dyskryminację,
 • rozpoznawania, czy pracownik znajduje się w grupie ryzyka mobbingu (wg testu PIP),
 • sposobów radzenia sobie z zachowaniami mobbingowymi i dyskryminacyjnymi (uwzględniających własne zasoby pracownika, sytuację w organizacji oraz motywy i „siłę rażenia” mobbera),
 • przeciwdziałania nieetycznym zjawiskom i budowania dobrej atmosfery w miejscu pracy.

SZKOLENIA WZMACNIA KOMPETNECJE ZWIĄZANE Z:

 • świadomością prawną obowiązków i praw pracownika i pracodawcy,
 • rozumieniem mechanizmów psychologicznych nieprawidłowych i nieetycznych zjawisk w pracy,
 • rozpoznawaniem społecznych i organizacyjnych czynników narażenia na mobbing
  i dyskryminację w pracy,
 • profilaktyką mobbingu w organizacjach i zespołach, w relacjach między pracownikami oraz na linii przełożony-podwładny,
 • strategią radzenia sobie z mobbingiem.

METODA SZKOLENIOWA:

 • zajęcia są prowadzone metodą warsztatową połączoną z mini-wykładami. Aktywizujemy uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, gry, studia przypadków (przykłady orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing, artykuły), pracę indywidualną.

Program Szkolenia

MODUŁ I. MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE W PSYCHOLOGII

 1. Wprowadzenie do tematyki,
 2. Charakterystyka zjawiska mobbingu,
 3. 5 kluczowych obszarów zachowań mobbingowych,
 4. Mobbing a dyskryminacja,
 5. Inne nieprawidłowe zjawiska, np. molestowanie, molestowanie seksualne, stalking.

MODUŁ II. MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE– DEFINICJE KODEKSOWE I ICH KONSEKWENCJE

 1. Mobbing w świetle Kodeksu pracy,
 2. Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy,
 3. Warunki uznania zachowań za mobbing,
 4. Ile trwa mobbing,
 5. Kto może być mobberem – prawo pracy vs. psychologia,
 6. Odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu (wg Kodeksu pracy).
 7. Dyskryminacja i molestowanie w przepisach.

MODUŁ III. PRZYCZYNY I SKALA ZJAWISKA MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

 1. Skąd się bierze mobbing – czynniki społeczne i ekonomiczne, cechy organizacji, relacje międzyludzkie,
 2. Konflikt a mobbing,
 3. Czy istnieje osobowość mobbera i ofiary mobbingu,
 4. Dlaczego dyskryminujemy,
 5. Występowanie zjawisk w Unii Europejskiej i w Polsce,
 6. Kto jest szczególnie narażony na mobbing i dyskryminację.

MODUŁ IV: JAK ROZWIJA SIĘ MOBBING?

 1. Fazy mobbingu,
 2. Skutki mobbingu.

MODUŁ V. MOBBING I DYSKRYMINACJA W ORZECZENIACH SĄDU NAJWYŻSZEGO

 1. Co jest, a co nie jest mobbingiem,
 2. Przykładowe wyroki w sprawach o mobbing i dyskryminację.

MODUŁ VI. ZWALCZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – POSTĘPOWANIE, GDY MOBBING
I DYSKRYMINACJA WYSTĄPIĄ

 1. Jak sprawdzić, czy to już mobbing,
 2. Co może zrobić ofiara, a co świadek niewłaściwych zachowań,
 3. Możliwe działania pracownika, którego dotknął mobbing (w organizacji i poza nią),
 4. Droga sądowa i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy,
 5. Statystyki spraw sądowych,
 6. Czy łatwo jest sprawę o mobbing i dyskryminację wygrać,
 7. Dowody w sprawach o mobbing,
 8. Przepisy, na podstawie których można dochodzić swoich praw – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
 9. Działanie pracodawcy w sytuacji wystąpienia mobbingu.

MODUŁ VII. PROFILAKTYKA MOBBINGU

 1. Jak przeciwdziałać mobbingowi w organizacji (wewnętrzna polityka antymobbingowa, ankiety, komisje antymobbingowe i inne narzędzia),
 2. Zapobieganie mobbingowi w zespołach pracowniczych,
 3. Jak może chronić siebie pracownik – różne strategie radzenia sobie.

MODUŁ VIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Podsumowanie wiedzy na temat problematyki szkolenia.

MODUŁ I. MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE W PSYCHOLOGII

 1. Wprowadzenie do tematyki,
 2. Charakterystyka zjawiska mobbingu,
 3. 5 kluczowych obszarów zachowań mobbingowych,
 4. Mobbing a dyskryminacja,
 5. Inne nieprawidłowe zjawiska, np. molestowanie, molestowanie seksualne, stalking.

MODUŁ II. MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE– DEFINICJE KODEKSOWE I ICH KONSEKWENCJE

 1. Mobbing w świetle Kodeksu pracy,
 2. Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy,
 3. Warunki uznania zachowań za mobbing,
 4. Ile trwa mobbing,
 5. Kto może być mobberem – prawo pracy vs. psychologia,
 6. Odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu (wg Kodeksu pracy).
 7. Dyskryminacja i molestowanie w przepisach.

MODUŁ III. PRZYCZYNY I SKALA ZJAWISKA MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

 1. Skąd się bierze mobbing – czynniki społeczne i ekonomiczne, cechy organizacji, relacje międzyludzkie,
 2. Konflikt a mobbing,
 3. Czy istnieje osobowość mobbera i ofiary mobbingu,
 4. Dlaczego dyskryminujemy,
 5. Występowanie zjawisk w Unii Europejskiej i w Polsce,
 6. Kto jest szczególnie narażony na mobbing i dyskryminację.

MODUŁ IV: JAK ROZWIJA SIĘ MOBBING?

 1. Fazy mobbingu,
 2. Skutki mobbingu.

MODUŁ V. MOBBING I DYSKRYMINACJA W ORZECZENIACH SĄDU NAJWYŻSZEGO

 1. Co jest, a co nie jest mobbingiem,
 2. Przykładowe wyroki w sprawach o mobbing i dyskryminację.

MODUŁ VI. ZWALCZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – POSTĘPOWANIE, GDY MOBBING
I DYSKRYMINACJA WYSTĄPIĄ

 1. Jak sprawdzić, czy to już mobbing,
 2. Co może zrobić ofiara, a co świadek niewłaściwych zachowań,
 3. Możliwe działania pracownika, którego dotknął mobbing (w organizacji i poza nią),
 4. Droga sądowa i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy,
 5. Statystyki spraw sądowych,
 6. Czy łatwo jest sprawę o mobbing i dyskryminację wygrać,
 7. Dowody w sprawach o mobbing,
 8. Przepisy, na podstawie których można dochodzić swoich praw – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
 9. Działanie pracodawcy w sytuacji wystąpienia mobbingu.

MODUŁ VII. PROFILAKTYKA MOBBINGU

 1. Jak przeciwdziałać mobbingowi w organizacji (wewnętrzna polityka antymobbingowa, ankiety, komisje antymobbingowe i inne narzędzia),
 2. Zapobieganie mobbingowi w zespołach pracowniczych,
 3. Jak może chronić siebie pracownik – różne strategie radzenia sobie.

MODUŁ VIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Podsumowanie wiedzy na temat problematyki szkolenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Kontakt z ww.firmą w celu przygotowania szkolenia przebiegał w sposób sprawny i profesjonalny. Materiały zostały przesłane przed szkoleniem, a po szkoleniu zostały przesłane certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Prowadząca w sposób rzeczowy i wyczerpujący zapoznawała słuchaczy z tematyką szkolenia. Wprowadziła urozmaicone metody pracy, co urozmaiciło formę spotkania i zapewniło jego wysoki poziom. Podawała wiele przykładów, budząc żywe zainteresowanie uczestników. Zdolności interpersonalne Pani trener oraz umiejętności budowania relacji sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. Wysoka jakość szkolenia z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera w świadczeniu usług tego rodzaju.”

Dyrektor szkoły mgr Marek Rutkowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskigo w Gołotczyźnie

„Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2022 roku firma szkoleniowa Human Skills przeprowadziła profesjonalne szkolenie na temat Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości. Prowadząca szkolenie wykazała się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym, szybko budowała relacje z uczestnikami dostosowując się do ich oczekiwań. Wysoki poziom świadczonych usług, sprawia, że możemy polecić firmę Human Skills jako rzetelnego o profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

„Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.”

„Kompleksowa wiedza o temacie, jasność wypowiedzi trenera, prawodawstwo, aktualne orzeczenia, procedury.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Szkolenie bardzo przydatne w zrozumieniu pojęcia dyskryminacji w miejscu pracy czy mobbingu oraz omówienie różnych przypadków zachowań pracodawcy. Dziękuję za porcję ciekawych informacji.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Przydatne było doprecyzowanie , co to jest mobbing i inne oraz co mogę zrobić w danej sytuacji.”

„Komunikatywność, bezstresowość, gotowość odpowiedzi.”

„Swoboda w operowaniu faktami, przygotowanie na wysokim poziomie oraz komunikatywność i zaangażowanie.”

„Interesujące były rozwinięcie pojęć dyskryminacja, mobbing i molestowanie. Dzięki szkoleniu dowiedziałem się kiedy te pojęcia mają zastosowanie i jak reagować, że można zadziałać dużo wcześniej i nie dopuścić do tego tego typu zachowań. Uświadomiłem sobie że kilka lat temu zostałem zaatakowany właśnie takimi zachowaniami, ale nie wiedziałem jak się zachować i nie otrzymałem fachowego wsparcia. Teraz postąpiłbym zupełnie inaczej. Dzięki 🙂

„Dużo praktycznych przykładów. Szczegółowe omówienie kiedy mamy do czynienia z mobbingiem a kiedy z dyskryminacją.”

„Szkolenie było interesujące w całości. Super, że były podawane przykłady z życia wzięte. Bardzo merytoryczne spotkanie. Sesja Q&A – wspaniale, że pochyliliśmy się szczegółowo nad pytaniami zadanymi w ankietach, które były rozsyłane przed spotkaniem.”

„Interesujący był temat dotyczący tego, czym jest mobbing oraz czym nie jest. Różnice / definicje. wiele przykładów pozwoliło mi bardziej zrozumieć tę tematykę.”

„Przydatne były praktyczne wskazówki jak postępować w różnych rolach podczas mobbingu; definicje poszczególnych zagadnień: mobbing / dyskryminacja.”

„Przydatne treści: omówienie zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, to jak mobing i dyskryminacja wpływa na zdrowie i godność pracowników i jakie niesie negatywne efekty jak gorsza efektywność, atmosfera w pracy, rotacje.”

„Na szkoleniu wartościowe było rozdzielenie pojęcia dyskryminacji i mobbingu, ciekawym elementem wzbogacającym i ożywiającym szkolenie był fragment filmu, świetny był obraz gotowanej żaby.”

„Ważne kwestie dyskryminacji/ mobbingu z konkretnymi przykładami + cenne wskazówki jak radzić sobie z przejawami dyskryminacji/ mobbingu przekazane w bardzo przystępny
sposób wyjaśniającej stan bierności osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo rola menadżera w zapobieganiu przejawom dyskryminacji w pracy, granice możliwosci działania.”

„Bardzo ciekawe szkolenie, cenne wskazówki od osoby mającej duże doświadczenie, poparte
konkretnymi przykładami. Bardzo istotnym elementem było przedstawienie sposobów radzenia sobie z dyskryminacją. Pozytywna energia prowadzącej, dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób.”

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas