Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Chociaż definicja mobbingu czy dyskryminacji wydaje się precyzyjnie ujmować istotę tych zjawisk, w praktyce bywa trudno ocenić, czy pewne zachowania to już mobbing w pracy, a może inne zachowanie nieetyczne i niepożądane. Kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” to szkolenie praktyczne, które pomaga zrozumieć mechanizmy przemocowe występujące niekiedy w środowisku pracy, uczy rozpoznawać niezgodne z normami i Kodeksem pracy zachowania, a także omawia skuteczne sposoby przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, stalkingowi i innym podobnym zjawiskom.

Zamknięte szkolenie z mobbingu i przeciwdziałaniu zachowaniom nieetycznym w pracy to kurs specjalistyczny skierowany do kadry kierowniczej, personelu działu HR, ale także pracowników wszystkich innych działów, dzięki któremu Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę na temat zjawisk takich jak dyskryminacja czy mobbing i nauczą się prawidłowo na nie reagować. Szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” przybliża i wyjaśnia zapisy dotyczące mobbingu (w tym definicji mobbingu) zawarte w Kodeksie pracy, omawia ich konsekwencje dla ofiary, osoby oskarżonej o mobbing i pracodawcy, a także pozwala Kursantom poznać orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing i dyskryminację oraz ostatnie zmiany prawa w tym obszarze. Kurs z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji to szkolenie zamknięte, co oznacza, że edukujemy się w małych grupach, indywidualizujemy cele, metody i program szkolenia, a także dostosowujemy zawartość merytoryczną do potrzeb każdej grupy szkoleniowej.

Zamknięty kurs „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie” wyjaśnia m.in.: co to jest mobbing, na czym polega dyskryminacja w miejscu pracy, co to jest molestowanie i jakie może przyjmować ono formy. Nasi eksperci pokazują w toku zajęć: jak bronić się przed mobbingiem, jak reagować na mobbing i jak zapobiegać zachowaniom tego rodzaju w miejscu pracy, a także prezentują wymagane prawem i sprawdzone sposoby zabezpieczenia praw pracowników i ich ochrony przynależne pracodawcy. Realizowane na zamówienie szkolenia z mobbingu, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań w miejscu pracy to kompleksowe kursy, których nie może zabraknąć w planie szkoleń pracowników – nieetyczne zachowania w miejscu pracy negatywnie wpływają na całą organizację, działają destrukcyjnie na relacje w pracy, przynoszą firmie problemy prawne i szkody wizerunkowe, a nade wszystko są źródłem krzywdy i cierpień, którym trzeba za wszelką cenę zapobiegać.

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Chociaż definicja mobbingu czy dyskryminacji wydaje się precyzyjnie ujmować istotę tych zjawisk, w praktyce bywa trudno ocenić, czy pewne zachowania to już mobbing w pracy, a może inne zachowanie nieetyczne i niepożądane. Kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” to szkolenie praktyczne, które pomaga zrozumieć mechanizmy przemocowe występujące niekiedy w środowisku pracy, uczy rozpoznawać niezgodne z normami i Kodeksem pracy zachowania, a także omawia skuteczne sposoby przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, stalkingowi i innym podobnym zjawiskom.

Zamknięte szkolenie z mobbingu i przeciwdziałaniu zachowaniom nieetycznym w pracy to kurs specjalistyczny skierowany do kadry kierowniczej, personelu działu HR, ale także pracowników wszystkich innych działów, dzięki któremu Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę na temat zjawisk takich jak dyskryminacja czy mobbing i nauczą się prawidłowo na nie reagować. Szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” przybliża i wyjaśnia zapisy dotyczące mobbingu (w tym definicji mobbingu) zawarte w Kodeksie pracy, omawia ich konsekwencje dla ofiary, osoby oskarżonej o mobbing i pracodawcy, a także pozwala Kursantom poznać orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing i dyskryminację oraz ostatnie zmiany prawa w tym obszarze. Kurs z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji to szkolenie zamknięte, co oznacza, że edukujemy się w małych grupach, indywidualizujemy cele, metody i program szkolenia, a także dostosowujemy zawartość merytoryczną do potrzeb każdej grupy szkoleniowej.

Zamknięty kurs „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie” wyjaśnia m.in.: co to jest mobbing, na czym polega dyskryminacja w miejscu pracy, co to jest molestowanie i jakie może przyjmować ono formy. Nasi eksperci pokazują w toku zajęć: jak bronić się przed mobbingiem, jak reagować na mobbing i jak zapobiegać zachowaniom tego rodzaju w miejscu pracy, a także prezentują wymagane prawem i sprawdzone sposoby zabezpieczenia praw pracowników i ich ochrony przynależne pracodawcy. Realizowane na zamówienie szkolenia z mobbingu, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań w miejscu pracy to kompleksowe kursy, których nie może zabraknąć w planie szkoleń pracowników – nieetyczne zachowania w miejscu pracy negatywnie wpływają na całą organizację, działają destrukcyjnie na relacje w pracy, przynoszą firmie problemy prawne i szkody wizerunkowe, a nade wszystko są źródłem krzywdy i cierpień, którym trzeba za wszelką cenę zapobiegać.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Realizowany na zamówienie zamknięty kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który w praktyczny sposób przygotowuje Kursantów do właściwego i zgodnego z prawem reagowania na różnorodne negatywne sytuacje w miejscu pracy związane z relacjami międzyosobowymi. Krok po kroku, na przykładach i poprzez nawiązania do realnych doświadczeń Uczestników zajęć wyjaśniamy, czym jest dyskryminacja, mobbing, stalking czy molestowanie, uczymy odróżniać zachowania nieetyczne, zapobiegać mobbingowi, budować równość i przeciwdziałać takim zjawiskom jak nierówne traktowanie w pracy ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie itp. Szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” prezentuje usystematyzowaną i aktualną wiedzę – omawiamy odpowiednie przepisy m.in. Kodeks pracy w kontekście mobbingu, dyskryminacji i mobbingu oraz odpowiedzialności poszczególnych osób w sprawie. Przygotowane przez naszych ekspertów kursy z mobbingu nie koncentrują się jednak jedynie na teorii, ale poprzez warsztatowe metody pracy uczą odpowiednich reakcji, przygotowują do podjęcia właściwych kroków zaradczych w przypadku podejrzenia wystąpienia nieetycznego zachowania w miejscu pracy, a przede wszystkim podpowiadają, jak poprzez konkretne rozwiązania przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji. Ponieważ każdy zamknięty warsztat z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji organizujemy, uwzględniając realne potrzeby danej grupy szkoleniowej, wszyscy Uczestnicy kursu mają szansę zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje najbardziej im przydatne w ich miejscu pracy, a dzięki precyzyjnej diagnozie poprzedzającej kursy z mobbingu i dyskryminacji nie działamy na oślep, ale koncentrujemy się na rozwiązywaniu realnych problemów Kursantów. Jako lider w branży szkoleniowej gwarantujemy naszym Klientom najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje, nagrody oraz liczne wyróżnienia zdobywane przez Human Skills. Kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” realizujemy z pełną troską o wygodę naszych Kursantów, dlatego zajęcia możemy pod każdym niemal względem dostosować do potrzeb danej grupy realizującej szkolenie. Kurs poświęcony mobbingowi i dyskryminacji możemy poprowadzić jako szkolenie online bądź klasyczny warsztat stacjonarny. Możemy też dopasować agendę godzinową i termin szkolenia do preferencji Kursantów. Organizowane przez nas szkolenia zapewniają Kursantom kompleksową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a opieka ta nie kończy się wraz z zakończeniem kursu – wszyscy Uczestnicy mogą na życzenie odbyć bez dodatkowych opłat konsultacje online z ekspertem prowadzącym zajęcia nawet przez 30 dni po zakończeniu warsztatu. Organizowane przez nas kursy i szkolenia zamknięte z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji mogą być dofinansowane ze środków KFS lub BUR, a dodatkowo podlegają indywidualnej wycenie oraz zasadom programów rabatowych dla stałych Klientów.

Co zyskasz, wybierając kurs z przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Human Skills?

Kurs rekomendujemy wszystkim, którzy chcą zdobyć rzetelną i uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk takich jak: mobbing, molestowanie, stalking czy dyskryminacja oraz poznać przepisy prawa, które ich dotyczą. Szkolenia z mobbingu pozwalają pracownikom podnieść świadomość praw pracownika oraz obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów Kodeksu pracy, a kadrze kierowniczej i pracownikom HR dostarczają narzędzi niezbędnych do skuteczniejszego przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (na poziomie relacji pracowniczych, zespołów oraz w całej organizacji), a także podjęcia konkretnych działań, gdy nieprawidłowości mają miejsce. Realizowane na zamówienie kursy „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” pomagają wszystkim Uczestnikom zdobyć większą pewność siebie, rozwinąć umiejętność obrony przed niewłaściwym zachowaniem i wykształcić wrażliwość na nieprawidłowości zaobserwowane w środowisku pracy.

Szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” ma na celu m.in.:

 • dostarczenie pracownikom i kadrze kierowniczej kompleksowej wiedzy (w obszarze psychologicznym, społecznym i prawnym) o nieprawidłowych i nieetycznych zachowaniach w miejscu pracy, takich jak: mobbing, dyskryminacja, molestowanie itp.;
 • zapobieganie mobbingowi i innym nieprawidłowym zjawiskom będące podstawą do realizacji prawnego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (zgodnie z zapisami Kodeksu pracy);
 • eliminowanie nieetycznych zachowań na poziomie zespołów, działów oraz całej organizacji;
 • dostarczenie pracownikom i przełożonym narzędzi reagowania na niewłaściwe zachowania, mogące nosić znamiona mobbingu, dyskryminacji i innych nieprawidłowości.

Kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy…” wyposaża Uczestników w kompleksową wiedzę z zakresu:

 • rozpoznawania zachowań mobbingowych;
 • odróżniania mobbingu oraz dyskryminacji od innych nieprawidłowości (molestowanie, molestowanie seksualne, stalking);
 • zapisów dotyczących mobbingu (w tym definicji mobbingu) zawartych w Kodeksie pracy i ich konsekwencji dla ofiary, osoby oskarżonej o mobbing oraz pracodawcy;
 • znajomości warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby nieprawidłowe zachowania uznać za mobbing (m.in. w zakresie długości i uporczywości występowania zachowań);
 • znajomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialności za wystąpienie mobbingu (wg Kodeksu pracy);
 • ostatnich ważnych zmian w Kodeksie pracy;
 • skali występowania mobbingu i dyskryminacji w Polsce i Unii Europejskiej oraz szczególnego narażenia różnych grup na te zjawiska;
 • orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing i dyskryminację (fragmenty wyroków, przykłady spraw);
 • możliwości formalnego działania pracownika (w organizacji i poza nią) w sytuacji, gdy podejrzewa, że stosuje się wobec niego mobbing;
 • postępowania świadka zachowań mobbingowych;
 • możliwości działania pracodawcy w sytuacji wystąpienia mobbingu;
 • narzędzi pozwalających zapobiegać nieprawidłowym zjawiskom w organizacji.

Szkolenie dotyczące mobbingu i dyskryminacji rozwija praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania tego, czy mamy do czynienia z mobbingiem lub dyskryminacją – wg. prawa pracy oraz psychologii;
 • rozumienia mechanizmu powstawania mobbingu i dyskryminacji w zespołach i organizacji (jakie czynniki temu sprzyjają, czy istnieje osobowość mobbera i ofiary mobbingu, dlaczego dyskryminujemy?);
 • rozróżnienia pomiędzy konfliktem a mobbingiem;
 • oceny narażenia poszczególnych osób na mobbing i dyskryminację;
 • rozpoznawania, czy pracownik znajduje się w grupie ryzyka mobbingu (wg testu PIP);
 • sposobów radzenia sobie z zachowaniami mobbingowymi i dyskryminacyjnymi (uwzględniających własne zasoby pracownika, sytuację w organizacji oraz motywy i „siłę rażenia” mobbera);
 • przeciwdziałania nieetycznym zjawiskom i budowania dobrej atmosfery w miejscu pracy.

Zamknięty kurs przeciwdziałania mobbingowi wzmacnia cenne kompetencje związane z:

 • rozumieniem mechanizmów psychologicznych nieprawidłowych i nieetycznych zjawisk w pracy;
 • świadomością prawną obowiązków i praw pracownika oraz pracodawcy;
 • rozpoznawaniem społecznych i organizacyjnych czynników narażenia na mobbing i dyskryminację w miejscu pracy;
 • profilaktyką mobbingu w organizacjach i zespołach, w relacjach między pracownikami oraz na linii przełożony-podwładny;
 • strategią radzenia sobie z mobbingiem.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM NIEETYCZNYM W MIEJSCU PRACY – MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” realizowane jako stacjonarny kurs możemy poprowadzić w naszej warszawskiej placówce lub dowolnym innym miejscu wybranym przez Klienta, np. w siedzibie organizacji zamawiającej warsztat. Prezentowany kurs wykorzystuje metody warsztatowe i koncentruje się na praktycznych aspektach wiedzy na temat zjawisk rozpoznanych jako zagrożenie dobrostanu pracowników, w tym na temat nierównego traktowania, stosowania różnych form mobbingu czy molestowania. Agenda szkolenia, podobnie jak jego miejsce, także może zostać na życzenie Klienta dopasowana do preferencji i potrzeb danej grupy. Warsztat „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” ma jednocześnie zindywidualizowany charakter również w zakresie treści i metod szkolenia. W związku z powyższym każdy zamknięty kurs z profilaktyki mobbingu poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników, a jej rezultaty decydują o ostatecznym kształcie programu danego kursu zamkniętego. Warsztat „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy” trwa 1 dzień i obejmuje kilka modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony zapisom Kodeksu pracy, omówieniu skutków mobbingu i dyskryminacji, a także prezentacji metod przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. W ramach opłaty za szkolenie Kursanci mają zapewniony: poczęstunek podczas przerwy śniadaniowej, dwudaniowy obiad serwowany w jednej z lokalnych restauracji, wszelkie niezbędne pomoce i narzędzia wykorzystywane w trakcie warsztatu, pakiet materiałów szkoleniowych oraz opiekę poszkoleniową dostępną w formie e-konsultacji. Z konsultacji online z trenerem prowadzącym zajęcia Kursanci mogą korzystać przez okres miesiąca od chwili realizacji zamkniętego szkolenia.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie”

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących kurs.

Realizowane na zamówienie stacjonarne szkolenie poświęcone nieetycznym zachowaniom w miejscu pracy opiera się na wykorzystaniu aktywizujących metod i technik nauczania, a także sięga po warsztatowe formy kształcenia, które wspierają rozwój praktycznych umiejętności. W czasie zajęć aktywizujemy Uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, gry, studia przypadków (przykłady orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing, artykuły), pracę indywidualną itp. Kurs „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” w pełni realizuje ponadto reguły opisane przez cykl Kolba, a także pozostaje wierny zasadom modelu Activity Based Learning. Warsztat stacjonarny rozpoczynamy najczęściej o godzinie 9:00 rano, a zajęcia trwają przez co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami.

Wstęp do warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników zajęć, omówienie celów kursu, blok poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w psychologii

 • Wprowadzenie do tematyki.
 • Charakterystyka zjawiska mobbingu.
 • 5 kluczowych obszarów zachowań mobbingowych.
 • Mobbing a dyskryminacja – podobieństwa i różnice.
 • Inne nieprawidłowe zjawiska spotykane w środowisku pracy, np. molestowanie, molestowanie seksualne, stalking.

Moduł II. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – definicje kodeksowe i ich konsekwencje

 • Mobbing w świetle Kodeksu pracy.
 • Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Warunki uznania zachowań za mobbing.
 • Ile trwa mobbing?
 • Kto może być mobberem? – prawo pracy vs. psychologia.
 • Odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu (wg zapisów Kodeksu pracy).
 • Dyskryminacja i molestowanie w przepisach.

Moduł III. Przyczyny i skala zjawiska mobbingu i dyskryminacji

 • Skąd się bierze mobbing? – czynniki społeczne i ekonomiczne, cechy organizacji, relacje międzyludzkie.
 • Konflikt a mobbing.
 • Czy istnieje osobowość mobbera i ofiary mobbingu?
 • Dlaczego dyskryminujemy?
 • Występowanie zjawisk w Unii Europejskiej i w Polsce.
 • Kto jest szczególnie narażony na mobbing i dyskryminację?

Moduł IV. Jak rozwija się mobbing?

 • Fazy mobbingu.
 • Skutki mobbingu.

Moduł V. Mobbing i dyskryminacja w orzeczeniach Sądu Najwyższego

 • Co jest, a co nie jest mobbingiem?
 • Przykładowe wyroki w sprawach o mobbing i dyskryminację.

Moduł VI. Zwalczanie nieprawidłowości – postępowanie w sytuacji zaistnienia mobbingu lub dyskryminacji

 • Jak sprawdzić, czy to już mobbing?
 • Co może zrobić ofiara, a co świadek niewłaściwych zachowań?
 • Możliwe działania pracownika, którego dotknął mobbing (w organizacji i poza nią).
 • Droga sądowa i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Statystyki spraw sądowych.
 • Czy łatwo jest wygrać sprawę o mobbing i dyskryminację?
 • Dowody w sprawach o mobbing – omówienie.
 • Przepisy, na podstawie których można dochodzić swoich praw – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny.
 • Działanie pracodawcy w sytuacji wystąpienia mobbingu.

Moduł VII. Profilaktyka mobbingu

 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w organizacji? (wewnętrzna polityka antymobbingowa, ankiety, komisje antymobbingowe i inne narzędzia).
 • Zapobieganie mobbingowi w zespołach pracowniczych.
 • Jak pracownik może chronić siebie? – różne strategie radzenia sobie z sytuacjami nieetycznymi w pracy.

Moduł VIII. Zakończenie szkolenia

Podsumowanie wiedzy na temat problemów omawianych w toku szkolenia. Sesja pytań do eksperta. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM NIEETYCZNYM W MIEJSCU PRACY – MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi to warsztaty organizowane w wirtualnej przestrzeni serwisów typu Clickmeeting i Zoom. Aby wziąć udział w zamkniętym kursie online „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” nie są potrzebne wysokie umiejętności techniczne ani wyspecjalizowany sprzęt – wystarczą: internet oraz urządzenie z kamerką i funkcją video online. Nie wymagamy także od Kursantów instalowania żadnych płatnych aplikacji czy programów z nieznanego źródła. Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają przed zajęciami link do wirtualnego pokoju, w którym realizowane będą ćwiczenia i wykłady. Dzięki tej nowoczesnej formule szkolenie pracowników ma charakter niezwykle komfortowy i ekonomiczny. Zamknięte warsztaty z profilaktyki mobbingu to kursy praktyczne, które koncentrują się na rozwiązywaniu realnych i konkretnych problemów związanych ze zjawiskami przemocowym i dyskryminacyjnymi w miejscu pracy. Ogólny zakres tematyczny kursu został ujęty w widocznym poniżej szczegółowym programie szkolenia. Prezentowany program może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Staramy się również oprzeć naukę o przykłady adekwatne do doświadczeń zawodowych Kursantów oraz analizy przypadków wartościowych dla danej grupy szkoleniowej. Wszystkim Uczestnikom zamkniętego kursu online „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy…” zapewniamy nieodpłatnie: komplet materiałów szkoleniowych, wszystkie niezbędne podczas warsztatu pomoce i narzędzia, a także opiekę poszkoleniową w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia. Chęć skorzystania z e-mentoringu należy zgłosić trenerowi prowadzącemu dany kurs. Bezpłatna opieka poszkoleniowa przysługuje Kursantom przez okres 30 dni od daty zakończenia warsztatu z mobbingu i dyskryminacji. Prezentowane szkolenie standardowo trwa 1 dzień i obejmuje kilka segmentów tematycznych, w tym m.in. moduł poświęcony przepisom Kodeksu pracy, blok służący omówieniu skutków mobbingu i dyskryminacji, a także prezentacji metod przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

Szczegółowy program zamkniętego zdalnego kursu „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie”

Kurs online poświęcony profilaktyce mobbingu i dyskryminacji opiera się na wykorzystaniu aktywizujących i nowatorskich metod nauczania nastawionych na naukę poprzez działanie, a także sięga po warsztatowe formy pracy wspierające rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji. Aktywizujemy Uczestników kursu w toku zajęć poprzez pracę w kameralnych grupach, angażujące dyskusje na forum grupy, gry, specjalnie zaprojektowane ćwiczenia, studia przypadków, a także analizy orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing, pracę indywidualną itd. Realizowane na zamówienie zdalne szkolenie „Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie” jest prowadzone w pełnej zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba. Szkolenie standardowo rozpoczyna się około godziny 9:00 rano, a kończy w godzinach popołudniowych (kurs trwa co najmniej 7 godzin zegarowych).

Program, forma i agenda godzinowa szkolenia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących warsztat.

 

Wprowadzenie do szkolenia: diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów w kontekście zjawisk takich jak mobbing, nierówne traktowanie czy molestowanie, identyfikacja celów warsztatu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w psychologii

 • Wprowadzenie do tematu szkolenia.
 • Charakterystyka mobbingu.
 • 5 podstawowych obszarów zachowań mobbingowych.
 • Dyskryminacja a mobbing – różnice i podobieństwa.
 • Inne nieetyczne i negatywne zjawiska spotykane w miejscu pracy, np. stalking, molestowanie seksualne.

Moduł II. Mobbing, molestowanie, dyskryminacja – definicje prawne i ich konsekwencje

 • Mobbing w zapisach Kodeksu pracy.
 • Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika.
 • Warunki uznania zachowań za mobbing.
 • Ile trwa mobbing?
 • Kto może być mobberem? – prawo pracy kontra psychologia.
 • Kto jest odpowiedzialny za wystąpienie mobbingu? (według formuł z Kodeksu pracy).
 • Molestowanie i dyskryminacja – omówienie obowiązujących przepisów.

Moduł III. Mobbing i dyskryminacja – przyczyny i skala tych zjawisk

 • Skąd się bierze mobbing? – czynniki ekonomiczne, społeczne, relacje międzyludzkie, cechy organizacji.
 • Czy istnieją: osobowość ofiary mobbingu i osobowość mobbera?
 • Dlaczego dyskryminujemy?
 • Konflikt a mobbing.
 • Występowanie omawianych zjawisk w Polsce oraz UE.
 • Osoby szczególnie narażone na dyskryminację i mobbing.

Moduł IV. Jak rozwija się mobbing?

 • Fazy mobbingu.
 • Skutki mobbingu.

Moduł V. Dyskryminacja i mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • Co jest, a co nie jest mobbingiem?
 • Przykładowe wyroki w sprawach o dyskryminację i mobbing z omówieniem.

Moduł VI. Zwalczanie nieprawidłowości – postępowanie w sytuacji zaistnienia dyskryminacji lub mobbingu

 • Czy to już mobbing?
 • Co może zrobić świadek niewłaściwych zachowań, a co ich ofiara?
 • Możliwe działania pracownika dotkniętego mobbingiem (w organizacji ora poza nią).
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, droga sądowa.
 • Statystyki spraw sądowych.
 • Czy sprawę o dyskryminację lub mobbing łatwo można wygrać?
 • Dowody w sprawach o mobbing i ich omówienie.
 • Przepisy, na których podstawie skrzywdzeni mogą dochodzić swoich praw – Kodeks pracy, Kodeks karny, Kodeks cywilny.
 • Działania pracodawcy w sytuacji zaistnienia mobbingu.

Moduł VII. Profilaktyka mobbingu

 • Jak zapobiegać mobbingowi w organizacji? (komisje antymobbingowe, wewnętrzna polityka antymobbingowa, ankiety i inne narzędzia).
 • Zapobieganie mobbingowi w zespołach pracowniczych.
 • Jak pracownik może chronić siebie? – strategie radzenia sobie z sytuacjami nieetycznymi w miejscu pracy.

Moduł VIII. Zakończenie warsztatu

Powtórzenie najważniejszych wiadomości zaprezentowanych w czasie warsztatu, sesja pytań i odpowiedzi z ekspertem, podsumowanie. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Kontakt z ww.firmą w celu przygotowania szkolenia przebiegał w sposób sprawny i profesjonalny. Materiały zostały przesłane przed szkoleniem, a po szkoleniu zostały przesłane certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Prowadząca w sposób rzeczowy i wyczerpujący zapoznawała słuchaczy z tematyką szkolenia. Wprowadziła urozmaicone metody pracy, co urozmaiciło formę spotkania i zapewniło jego wysoki poziom. Podawała wiele przykładów, budząc żywe zainteresowanie uczestników. Zdolności interpersonalne Pani trener oraz umiejętności budowania relacji sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. Wysoka jakość szkolenia z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera w świadczeniu usług tego rodzaju.”

Dyrektor szkoły mgr Marek Rutkowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskigo w Gołotczyźnie

„Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2022 roku firma szkoleniowa Human Skills przeprowadziła profesjonalne szkolenie na temat Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości. Prowadząca szkolenie wykazała się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym, szybko budowała relacje z uczestnikami dostosowując się do ich oczekiwań. Wysoki poziom świadczonych usług, sprawia, że możemy polecić firmę Human Skills jako rzetelnego o profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

„Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.”

„Kompleksowa wiedza o temacie, jasność wypowiedzi trenera, prawodawstwo, aktualne orzeczenia, procedury.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Szkolenie bardzo przydatne w zrozumieniu pojęcia dyskryminacji w miejscu pracy czy mobbingu oraz omówienie różnych przypadków zachowań pracodawcy. Dziękuję za porcję ciekawych informacji.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Przydatne było doprecyzowanie , co to jest mobbing i inne oraz co mogę zrobić w danej sytuacji.”

„Komunikatywność, bezstresowość, gotowość odpowiedzi.”

„Swoboda w operowaniu faktami, przygotowanie na wysokim poziomie oraz komunikatywność i zaangażowanie.”

„Interesujące były rozwinięcie pojęć dyskryminacja, mobbing i molestowanie. Dzięki szkoleniu dowiedziałem się kiedy te pojęcia mają zastosowanie i jak reagować, że można zadziałać dużo wcześniej i nie dopuścić do tego tego typu zachowań. Uświadomiłem sobie że kilka lat temu zostałem zaatakowany właśnie takimi zachowaniami, ale nie wiedziałem jak się zachować i nie otrzymałem fachowego wsparcia. Teraz postąpiłbym zupełnie inaczej. Dzięki 🙂

„Dużo praktycznych przykładów. Szczegółowe omówienie kiedy mamy do czynienia z mobbingiem a kiedy z dyskryminacją.”

„Szkolenie było interesujące w całości. Super, że były podawane przykłady z życia wzięte. Bardzo merytoryczne spotkanie. Sesja Q&A – wspaniale, że pochyliliśmy się szczegółowo nad pytaniami zadanymi w ankietach, które były rozsyłane przed spotkaniem.”

„Interesujący był temat dotyczący tego, czym jest mobbing oraz czym nie jest. Różnice / definicje. wiele przykładów pozwoliło mi bardziej zrozumieć tę tematykę.”

„Przydatne były praktyczne wskazówki jak postępować w różnych rolach podczas mobbingu; definicje poszczególnych zagadnień: mobbing / dyskryminacja.”

„Przydatne treści: omówienie zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, to jak mobing i dyskryminacja wpływa na zdrowie i godność pracowników i jakie niesie negatywne efekty jak gorsza efektywność, atmosfera w pracy, rotacje.”

„Na szkoleniu wartościowe było rozdzielenie pojęcia dyskryminacji i mobbingu, ciekawym elementem wzbogacającym i ożywiającym szkolenie był fragment filmu, świetny był obraz gotowanej żaby.”

„Ważne kwestie dyskryminacji/ mobbingu z konkretnymi przykładami + cenne wskazówki jak radzić sobie z przejawami dyskryminacji/ mobbingu przekazane w bardzo przystępny
sposób wyjaśniającej stan bierności osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo rola menadżera w zapobieganiu przejawom dyskryminacji w pracy, granice możliwosci działania.”

„Bardzo ciekawe szkolenie, cenne wskazówki od osoby mającej duże doświadczenie, poparte
konkretnymi przykładami. Bardzo istotnym elementem było przedstawienie sposobów radzenia sobie z dyskryminacją. Pozytywna energia prowadzącej, dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób.”

„Przydatne treści szkolenia: Informacje dotyczące dyskryminacji ze względu na ich jednorazowe wystąpienia wymagają natychmiastowej reakcji; powody i opis mobbingu i osoby mobbowanej, przykłady nieoczywiste.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Elbis Sp. z o.o., Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Okręgowy Urząd Miar, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, Continental Opony Polska Sp. z o.o., Gillette Poland International, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dom Maklerski Banku BPS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Grupa Topex, Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o., Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas