Otwarta-komunikacja-w-zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie jest skierowane do tych zespołów, w których brakuje zaufania, umożliwiającego komunikowanie w sposób otwarty i szczery trudnych kwestii. Pomoże zespołom, w których pojawiają się ukryte konflikty, a pracownicy nie potrafią artykułować wprost i otwarcie swoich potrzeb, obaw czy zastrzeżeń.

Gdy komunikacja w zespole jest otwarta, wszyscy członkowie zespołu mogą w sposób jasny i otwarty wyrażać swoje myśli i potrzeby. Otwartość na innych przejawia się w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i w dążeniu do pozyskiwania informacji zwrotnej. Otwarta komunikacja jest też formą interakcji eksponującej dialog i dyskusję w grupie, w której każdy ma możność wyłaniania i konfrontowania własnych opinii i uczuć. Wysoki poziom komunikacji otwartej w zespołach pojawia się w zachowaniach asertywnych pracowników, wysokiej identyfikacji grupowej, nastawieniu na współpracę i kreatywności. Komunikacja otwarta warunkuje tworzenie synergii, oddziałując zarówno na efekt organizacyjny (pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje), jak i społeczny (pracownicy chętniej i bardziej efektywnie współpracują ze sobą).

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Otwarta-komunikacja-w-zespole

Szkolenie jest skierowane do tych zespołów, w których brakuje zaufania, umożliwiającego komunikowanie w sposób otwarty i szczery trudnych kwestii. Pomoże zespołom, w których pojawiają się ukryte konflikty, a pracownicy nie potrafią artykułować wprost i otwarcie swoich potrzeb, obaw czy zastrzeżeń.

Gdy komunikacja w zespole jest otwarta, wszyscy członkowie zespołu mogą w sposób jasny i otwarty wyrażać swoje myśli i potrzeby. Otwartość na innych przejawia się w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i w dążeniu do pozyskiwania informacji zwrotnej. Otwarta komunikacja jest też formą interakcji eksponującej dialog i dyskusję w grupie, w której każdy ma możność wyłaniania i konfrontowania własnych opinii i uczuć. Wysoki poziom komunikacji otwartej w zespołach pojawia się w zachowaniach asertywnych pracowników, wysokiej identyfikacji grupowej, nastawieniu na współpracę i kreatywności. Komunikacja otwarta warunkuje tworzenie synergii, oddziałując zarówno na efekt organizacyjny (pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje), jak i społeczny (pracownicy chętniej i bardziej efektywnie współpracują ze sobą).

Cele i Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Będą potrafili ocenić poziom zaufania w swoim zespole i będą rozumieli co można zrobić, żeby go zwiększyć.
 • Poznają swoje mocne i słabe strony w komunikowaniu się z innymi.
 • Będą bardziej precyzyjnie komunikować swoje potrzeby i oczekiwania w kontekście współpracy w zespole.
 • Będą przygotowani do przyjęcia, udzielenia i proszenia o informację zwrotną w swoim zespole.
 • Będą przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi z członkami zespołu
 • Pogłębią relację z członkami zespołu poprzez wspólne uczestniczenie w ćwiczeniach i dyskusjach zespołowych.
 • Będą mogli skorzystać w codziennej pracy ze wspólnie opracowanych zasad komunikacji w swoim zespole.

METODA SZKOLENIOWA:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują anonimowy kwestionariusz ankietowy diagnozujący poziom zaufania w zespole, którego wyniki są analizowane również w trakcie szkolenia.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy biorą udział w specjalnie przygotowanych ćwiczenia uwzględniających realność ich zespołu. Ćwiczenia dotyczą formułowania indywidualnych potrzeb w zakresie komunikacji, słuchania ze zrozumieniem intencji, docierania do interesów drugiej strony, udzielania, otrzymywania i proszenia o informację zwrotną. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do treningu rozwiązywania konfliktów i do wypracowania własnych, zespołowych zasad komunikowania się (w tym udzielania sobie informacji zwrotnej i podejścia do sytuacji konfliktowych).

Program Szkolenia

MODUł I.  Budowanie atmosfery otwartości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole

 1. Wprowadzenie: Jaka jest moja mocna strona w komunikacji/co pozytywnego wnoszę do komunikacji w moim zespole?
 2. Mapa diagnozy zespołu – o czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych wspierających i osłabiających zespół (ćwiczenie dla zespołu).
 3. Wskaźniki zaufania w zespole – omówienie wyników badania ankietowego w zespole.
 4. Gra w otwarte karty.

MODUŁ II. O czym warto wiedzieć w obszarze komunikacji w zespole – dobre praktyki i główne błędy komunikacyjne

 1. Ćwiczenie na umiejętność słuchania ze zrozumieniem intencji (Expose).
 2. Ćwiczenie w podgrupach – „Moja główna trudność w komunikacji”.
 3. Pigułki wiedzy – co powoduje niedrożności komunikacyjne (koncepcja drabiny założeń, projekcje, toksyny komunikacyjne).
 4. Pigułki wiedzy – „o empatycznym słuchaniu”.
 5. Ćwiczenia w podgrupach (ćwiczenia umiejętności słuchania i zadawania pytań).

MODUŁ III Rola informacji zwrotnej w otwartej komunikacji w zespole

 1. Feedback w duchu radical candor – krótkie wprowadzenie do koncepcji oraz inne modele udzielania informacji zwrotnej.
 2. Dyskusja nad ew. trudnościami w udzielaniu feedbacku w nurcie RC.
 3. Informacja zwrotna: proszenie o nią, udzielanie i przyjmowanie – wyzwania.
 4. Prośba do członków zespołu o przekazanie informacji zwrotnej w formule „co takiego mógłbym zacząć robić/przestać robić, żeby nam się lepiej współpracowało?”
 5. Wzajemne udzielenia sobie bezpośredniej informacji zwrotnej przez członków zespołu.

MODUŁ IV Konflikt konstruktywny i destruktywny – jak się konfliktować w zespole, żeby stworzyć szansę na wypracowanie rozwiązań, uwzględniających potrzeby wszystkich zaangażowanych stron

 1. Rodzaje konfliktu (zgodnie z kołem konfliktu R. Moore’a).
 2. Oswajanie konfliktu: ustalanie zasad na konfliktowanie się (ustalanie granic zachowań akceptowalnych), model intensywności i częstotliwości konfliktu – o tym, że każdy trochę inaczej angażuje się w spór.
 3. Znaczenie znajomości własnego nawykowego stylu podchodzenia do konfliktu.
 4. Strategie radzenia sobie z konfliktem i ich opłacalność w różnych sytuacjach, podejście do rozwiązywania konfliktów oparte na NVC.
 5. Trening rozwiązywania konfliktu.

MODUŁ V Wypracowanie zasad i narzędzie komunikacji w zespole

 1. Facylitacja pracy zespołu w obszarze wypracowania ww. zasad i narzędzi.
 2. Stworzenie planu wdrożenia wypracowanych zasad i narzędzi.
 3. Podsumowanie szkolenia.

MODUł I.  Budowanie atmosfery otwartości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole

 1. Wprowadzenie: Jaka jest moja mocna strona w komunikacji/co pozytywnego wnoszę do komunikacji w moim zespole?
 2. Mapa diagnozy zespołu – o czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych wspierających i osłabiających zespół (ćwiczenie dla zespołu).
 3. Wskaźniki zaufania w zespole – omówienie wyników badania ankietowego w zespole.
 4. Gra w otwarte karty.

MODUŁ II. O czym warto wiedzieć w obszarze komunikacji w zespole – dobre praktyki i główne błędy komunikacyjne

 1. Ćwiczenie na umiejętność słuchania ze zrozumieniem intencji (Expose).
 2. Ćwiczenie w podgrupach – „Moja główna trudność w komunikacji”.
 3. Pigułki wiedzy – co powoduje niedrożności komunikacyjne (koncepcja drabiny założeń, projekcje, toksyny komunikacyjne).
 4. Pigułki wiedzy – „o empatycznym słuchaniu”.
 5. Ćwiczenia w podgrupach (ćwiczenia umiejętności słuchania i zadawania pytań).

MODUŁ III Rola informacji zwrotnej w otwartej komunikacji w zespole

 1. Feedback w duchu radical candor – krótkie wprowadzenie do koncepcji oraz inne modele udzielania informacji zwrotnej.
 2. Dyskusja nad ew. trudnościami w udzielaniu feedbacku w nurcie RC.
 3. Informacja zwrotna: proszenie o nią, udzielanie i przyjmowanie – wyzwania.
 4. Prośba do członków zespołu o przekazanie informacji zwrotnej w formule „co takiego mógłbym zacząć robić/przestać robić, żeby nam się lepiej współpracowało?”
 5. Wzajemne udzielenia sobie bezpośredniej informacji zwrotnej przez członków zespołu.

MODUŁ IV Konflikt konstruktywny i destruktywny – jak się konfliktować w zespole, żeby stworzyć szansę na wypracowanie rozwiązań, uwzględniających potrzeby wszystkich zaangażowanych stron

 1. Rodzaje konfliktu (zgodnie z kołem konfliktu R. Moore’a).
 2. Oswajanie konfliktu: ustalanie zasad na konfliktowanie się (ustalanie granic zachowań akceptowalnych), model intensywności i częstotliwości konfliktu – o tym, że każdy trochę inaczej angażuje się w spór.
 3. Znaczenie znajomości własnego nawykowego stylu podchodzenia do konfliktu.
 4. Strategie radzenia sobie z konfliktem i ich opłacalność w różnych sytuacjach, podejście do rozwiązywania konfliktów oparte na NVC.
 5. Trening rozwiązywania konfliktu.

MODUŁ V Wypracowanie zasad i narzędzie komunikacji w zespole

 1. Facylitacja pracy zespołu w obszarze wypracowania ww. zasad i narzędzi.
 2. Stworzenie planu wdrożenia wypracowanych zasad i narzędzi.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas