Danuta Babińska

Coach zespołów i Executive coach, Trenerka międzykulturowa, Facylitatorka, Certyfikowana konsultantka Ról Zespołowych Belbina Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe w języku angielskim

Danuta Babińska

Coach zespołów i Executive coach, Trenerka międzykulturowa, Facylitatorka, Certyfikowana konsultantka Ról Zespołowych Belbina

PROFIL TRENERA:

 • Specjalistka w obszarze pracy z zespołami.
 • Pomaga zespołom rozwijać potencjał różnorodności i kompetencje budowania relacji opartych na zaufaniu, zwiększających efektywność współpracy.
 • Doświadczona coach kadry kierowniczej, skoncentrowana na wspieraniu rozwoju i wzmacnianiu mocnych stron liderów.
 • Trenerka międzykulturowa, zaangażowana w rozwój inteligencji kulturowej ludzi i organizacji.
 • Wykładowczyni akademicka z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy z grupami międzykulturowymi.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Otwarta komunikacja w zespole oraz budowanie relacji w zespole opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie psychologicznym.
 • Podnoszenie efektywności współpracy w zespole poprzez wykorzystanie koncepcji Belbin Team Roles.
 • Radzenie sobie z dysfunkcjami w zespole.
 • Kompetencje coachingowe w zarządzaniu ludźmi.
 • Trening międzykulturowy dla menedżerów / Inteligencja kulturowa w organizacji międzynarodowej / Zarządzanie zespołem wielokulturowym.
 • Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Teambuilding z wykorzystaniem ról zespołowych wg Belbina, czyli jak się konstruktywnie różnić.
 • Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem wg Belbin Team Roles.
 • Podnieś swoje CQ – trening międzykulturowy dla menedżerów.
 • Warsztaty Radical Candor, czyli praktyka kultury otwartej komunikacji w firmie i w zespole.
 • Kompetencje coachingowe w zarządzaniu ludźmi – program dla szefów, liderów i zespołów.
 • Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie w zespole – czyli najpierw naostrz piłę.

KWALIFIKACJE:

 • 2022 Certyfikowana facylitatorka Szkoły Facylitacji Pathways
 • 2020: Akredytowana Trenerka Belbin Team Roles
 • 2019: Akredytowana coach Action Learning WIAL (World Institute for Action Learning)
 • 2018: Team & Group Certified Coach, Novo Coaching Lab
 • 2018: Coach Akredytowana przez Izbę Coachingu, numer certyfikatu IC C 000087
 • 2017: Certificate of Vocational Qualification VCC in the Scope of Coaching, Certificate no SC-01-2423-001-024906
 • 2016: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie coachingu i mentoringu Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • 2013: Certyfikat tutorki Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense
 • 2009: Level 3 English for Business/Commerce, London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
 • 2004: Doktorka nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 1998: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Procesy rozwojowe są poprzedzane identyfikacją potrzeb i diagnozą sytuacji wyjściowej. Szkolenia prowadzone warsztatowo, metodami aktywizującymi uczestników, w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem podejścia coachingowego lub/i facylitacyjnego.  Uczestnicy pracują indywidualnie, w podgrupach i na forum,  biorą udział w moderowanej dyskusji i burzy mózgów, przekazują sobie informacje zwrotne. Elementem warsztatów może być omówienie wyników testów Belbina, testu na poziom zaufania w zespole, testu diagnozującego poziom dysfunkcji zespołowych oraz testu na inteligencję kulturową.

JĘZYK W JAKIM TRENER PROWADZI SZKOLENIA: polski, angielski

WYBRANI KLIENCI TRENERA: Volbruna Group Polska, Anshar Studios, Anshar Publishing, Monster Couch, GetVibe, PricewaterhouseCoopers, Rockwell Automation, Filmoteka Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Akademia Górnośląska, Akademia WSB, CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o., Cellnex Poland Sp. z o.o.

 

TRAINER’S PROFILE:

Dedicated to working with teams, enabling teams to develop the potential of diversity and the competences to build relationships based on trust and thus increasing the effectiveness of cooperation. Experienced executive coach focused on supporting growth and enforcing strengths. Intercultural trainer involved in the development of cultural intelligence of people and organizations. Academic lecturer with over 20 years of experience working with intercultural groups.

SPECIALIZATION/TRAINING TOPICS:

 • Open communication in the team and building relationships based on trust and psychological safety.
 • Increasing the effectiveness of teamwork by using the Belbin Team Roles concept.
 • Dealing with dysfunctions in the team.
 • Coaching competencies in people management.
 • Intercultural training for managers/Cultural intelligence in an international organization/ Multicultural team management.

EXAMPLES OF TRAINING TOPICS:

 • Teambuilding using team roles according to Belbin – how to differ constructively?
 • Team potential – how to work together more effectively according to Belbin Team Roles.
 • How to overcome dysfunctions in a team? – workshop for managers, leaders and teams,
 • Taming conflicts in teams.
 • Raise your CQ – intercultural training for managers.
 • Radical Candor workshops – the practice of open communication culture in the company and in the team.
 • Coaching competencies in people management – program for bosses, leaders and teams.
 • Psychological safety and trust in the team – first sharpen the saw.

QUALIFICATIONS:

 • 2022 Certified Facilitator of Pathways School of Facilitation.
 • 2020: Belbin Team Roles accredited trainer.
 • 2019: Action Learning accredited coach of WIAL (World Institute for Action Learning).
 • 2018: Team & Group Certified Coach, Novo Coaching Lab.
 • 2018: Coach accredited by the Chamber of Coaching, certificate number IC C 000087.
 • 2017: Certificate of Vocational Qualification VCC in the Scope of Coaching, Certificate no SC-01-2423-001-024906.
 • 2016: Postgraduate diploma in Coaching and Mentoring, University of Social Science and Humanities (SWPS), Warsaw.
 • 2013: Academic Tutor certificate issued by Collegium Wratislaviense.
 • 2009: Level 3 English for Business/Commerce, London Chamber of Commerce and Industry (LCCI).
 • 2004: PhD in economics (International Management), University of Economics in Katowice
 • 1998: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge.

WORK STYLE/TRAINING METHODS:

Development processes are preceded by identification of needs and diagnosis of the initial situation. Trainings are conducted in the form of workshops, using methods that activate participants, and, depending on the needs, use a coaching and/or facilitation approach. Participants work individually, in subgroups and in the forum, participate in moderated discussions and brainstorming, give each other feedback. The workshop may include a discussion of the results of the Belbin tests, the team trust test, the team dysfunction test and the cultural intelligence test.

THE LANGUAGE IN WHICH THE TRAINER CONDUCTS TRAINING: Polish, English.

TRAINER’S SELECTED CUSTOMERS: Volbruna Group Polska, Anshar Studios, Anshar Publishing, Monster Couch, GetVibe, PricewaterhouseCoopers, Rockwell Automation, Filmoteka Śląska, University of Economics in Katowice, Silesian University, WSB University, Katowice Business University, CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o., Cellnex Poland Sp. z o.o.

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: