Zarządzanie wielokulturowością w pracy - szkolenie online oraz stacjonarne

Zarządzanie wielokulturowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością to profesjonalne kursy przeznaczone dla pracowników i kadry managerskiej firm zajmujących się obsługą klientów cudzoziemskiego pochodzenia, a także organizacji, w których pracują zróżnicowane kulturowo zespoły. Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie w sposób wszechstronny przygotowuje Kursantów do zadań związanych z zarządzaniem wielokulturowym zespołem oraz prowadzenia efektywnej komunikacji w niejednolitym kulturowo środowisku. Kursy HR z tego obszaru pozwalają Uczestnikom warsztatów odświeżyć i poszerzyć wiadomości z zakresu kompetencji miękkich i kompetencji międzykulturowych (CCC – Cross-cultural competence) w stopniu umożliwiającym pełnowartościową obsługę klientów i pracowników cudzoziemskich. W trakcie powyższego szkolenia dla HR Kursanci mają ponadto okazję zwiększyć własną świadomość kulturową (CCA – Cross-cultural awareness), co pozwoli im skutecznie unikać błędów w komunikacji oraz lepiej dostosowywać swoje zachowania do różnych kontekstów kulturowych.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie jest obowiązkową pozycją szkoleniową dla managerów i liderów zespołów – szkolenie koncentruje się na strategiach integracyjnych w środowisku wielokulturowym, metodach zarządzania wspierających integrację i adaptację pracowników niepolskiego pochodzenia i sposobach wspierania takich osób w procesie wychodzenia z szoku kulturowego. Ukończenie szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie powinno być również traktowane jako obligatoryjny element profesjonalnego przygotowania pracowników do szeroko rozumianej obsługi klientów cudzoziemskich (kontrahentów, biznes partnerów, petentów itp.). Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie nawet 3 miliony cudzoziemców, a znaczna część z nich osiedliła się w naszym kraju na stałe. Każda organizacja powinna w związku z tym zadbać o należyte przygotowanie się do różnych form interakcji z tą liczną grupą społeczną, zwłaszcza w obszarze efektywnej i zgodnej z normami kulturowymi komunikacji.

Oferowane przez nas zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników, którzy w związku ze swoimi zadaniami wchodzą w relacje z cudzoziemcami charakteryzuje wysoki stopień elastyczności i zindywidualizowania. Każde organizowane na zamówienie zamknięte szkolenie Human Resources podejmujące problematykę wielokulturowości jesteśmy w stanie dopasować do specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszającej się do nas organizacji. Dostosowujemy do oczekiwań i preferencji Klienta nie tylko program szkolenia HR, ale także jego szczegółową formę, termin, agendę godzinową. Nauka w Human Skills nastawiona jest na kształcenie praktycznych i przydatnych umiejętności, dlatego staramy się maksymalnie wzbogacać treści szkolenia o analizy przypadków wywiedzionych z doświadczeń naszych Kursantów i z życia wzięte przykłady.

Zarządzanie wielokulturowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością to profesjonalne kursy przeznaczone dla pracowników i kadry managerskiej firm zajmujących się obsługą klientów cudzoziemskiego pochodzenia, a także organizacji, w których pracują zróżnicowane kulturowo zespoły. Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie w sposób wszechstronny przygotowuje Kursantów do zadań związanych z zarządzaniem wielokulturowym zespołem oraz prowadzenia efektywnej komunikacji w niejednolitym kulturowo środowisku. Kursy HR z tego obszaru pozwalają Uczestnikom warsztatów odświeżyć i poszerzyć wiadomości z zakresu kompetencji miękkich i kompetencji międzykulturowych (CCC – Cross-cultural competence) w stopniu umożliwiającym pełnowartościową obsługę klientów i pracowników cudzoziemskich. W trakcie powyższego szkolenia dla HR Kursanci mają ponadto okazję zwiększyć własną świadomość kulturową (CCA – Cross-cultural awareness), co pozwoli im skutecznie unikać błędów w komunikacji oraz lepiej dostosowywać swoje zachowania do różnych kontekstów kulturowych.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie jest obowiązkową pozycją szkoleniową dla managerów i liderów zespołów – szkolenie koncentruje się na strategiach integracyjnych w środowisku wielokulturowym, metodach zarządzania wspierających integrację i adaptację pracowników niepolskiego pochodzenia i sposobach wspierania takich osób w procesie wychodzenia z szoku kulturowego. Ukończenie szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie powinno być również traktowane jako obligatoryjny element profesjonalnego przygotowania pracowników do szeroko rozumianej obsługi klientów cudzoziemskich (kontrahentów, biznes partnerów, petentów itp.). Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie nawet 3 miliony cudzoziemców, a znaczna część z nich osiedliła się w naszym kraju na stałe. Każda organizacja powinna w związku z tym zadbać o należyte przygotowanie się do różnych form interakcji z tą liczną grupą społeczną, zwłaszcza w obszarze efektywnej i zgodnej z normami kulturowymi komunikacji.

Oferowane przez nas zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników, którzy w związku ze swoimi zadaniami wchodzą w relacje z cudzoziemcami charakteryzuje wysoki stopień elastyczności i zindywidualizowania. Każde organizowane na zamówienie zamknięte szkolenie Human Resources podejmujące problematykę wielokulturowości jesteśmy w stanie dopasować do specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszającej się do nas organizacji. Dostosowujemy do oczekiwań i preferencji Klienta nie tylko program szkolenia HR, ale także jego szczegółową formę, termin, agendę godzinową. Nauka w Human Skills nastawiona jest na kształcenie praktycznych i przydatnych umiejętności, dlatego staramy się maksymalnie wzbogacać treści szkolenia o analizy przypadków wywiedzionych z doświadczeń naszych Kursantów i z życia wzięte przykłady.

Cele i Korzyści

Szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością mają na celu przygotować pracowników i kadrę kierowniczą firmy do efektywnego działania i komunikowania się w niejednorodnym kulturowo zespole oraz nawiązywania i podtrzymywania wolnych od błędów relacji z interesariuszami pochodzenia cudzoziemskiego. Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w zespole kształci praktyczne umiejętności i kluczowe kompetencje niezbędne do realizacji zadań wymagających interakcji z przedstawicielami innych kultur. Nasze kursy uczą doboru odpowiednich strategii komunikacyjnych, dostosowania zachowań komunikacyjnych do odbiorców odmiennych kultur, rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych o podłożu kulturowym, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego. Zamknięte szkolenia dla HR i innych działów są praktycznym wykładem elementarnej i niezbędnej wiedzy dla pracujących w środowisku międzykulturowym – uczestnictwo w nich w widoczny sposób przekłada się na jakość współpracy personelu, jego efektywność oraz standard obsługi klienta cudzoziemskiego.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie to również skondensowane kompendium wiedzy na temat różnych aspektów z zakresu wielokulturowości dla kadry zarządzającej. Szkolenia Human Resources z powyższej tematyki wyposażają managerów i liderów zespołów w skuteczne narzędzia zarządzania wielokulturowym zespołem, uczą rozwiązywania konfliktów, uwzględniania zasad kulturowych i skryptów kultury w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych, skutecznego integrowania zespołu.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pozostałych pracowników z obszaru wielokulturowości pozwalają firmie zoptymalizować procesy komunikacyjne i budować dobre relacje wewnątrz organizacji i poza nią. Szkolenie Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie ma na celu wyeliminować trudności wynikające z różnic kulturowych z bieżącej działalności organizacji i pomóc jej lepiej przygotować się do wyzwań związanych z postępującą wielokulturowością państw europejskich. Nasze szkolenia HR z tej kategorii przygotowują organizacje do specyficznych realiów biznesowych dominujących w XXI wieku – nie może tego rodzaju warsztatów zabraknąć w Twojej firmie!

Jakie korzyści oferują szkolenia HR z zarządzania wielokulturowością?

Zamknięte szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością ćwiczy praktyczne umiejętności, od których opanowania zależy skuteczność komunikacji z reprezentantami odmiennych kultur. Nasze kursy HR z tej tematyki to oparte na rzeczywistych doświadczeniach, przykładach, ćwiczeniach, wykazach dobrych praktyk i symulacjach praktyczne szkolenia dla HR – podnoszą świadomość kulturową, uczą działać i skutecznie eliminować błędy wynikające z niezrozumienia zróżnicowanych skryptów kulturowych.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością pozwala nabyć wnikliwą wiedzę o:

 • zróżnicowaniu kulturowym i świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness);
 • tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i zarządzanie;
 • typach kultur (według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego, nastawienia do rozmówcy, nastawienia na cel, czas, transakcyjność, tradycje, obyczaje, kontekst);
 • wymiarach kultury i ich praktycznym zastosowaniu (wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jakie wyciągnąć z tego wnioski dla komunikacji? Komunikacja międzykulturowa, a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm);
 • czynnikach wpływających na świadomość kulturową i jej wypracowanie:
  • komunikacji międzykulturowej – jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury? (kompetencje międzykulturowe Cross-cultural competence, błędy atrybucyjne, przeszkody w komunikacji międzykulturowej, szok kulturowy, różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej między przedstawicielami różnych kultur;
  • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
   Zamknięte szkolenia Human Resources z obszaru wielokulturowości przesycamy wiedzą przydatną w konkretnej organizacji – bierzemy pod uwagę realia, w jakich ona działa i rzeczywiste doświadczenia pracowników w interakcjach na styku różnych kultur.

Szkolenie Zarządzanie wielokulturowością umożliwia wyćwiczenie wartościowych umiejętności:

 • aktywnej komunikacji międzykulturowej;
 • stosowania arkuszy Wymiarów Kultury G. Hofstede (oceny wpływu kultury i jej wymiarów na komunikację i współpracę międzykulturową);
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi uczestników komunikacji;
 • rozwiązywania konfliktów międzykulturowych;
 • uwzględniania zasad kulturowych i skryptów kultury w negocjacjach i mediacjach;
 • motywowania dopasowanego do kultury motywowanego;
 • zarządzania wielokulturowym zespołem.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pozostałych pracowników z zarządzania wielokulturowością kształcą rzadko spotykane umiejętności interpersonalne i społeczne.

Szkolenie Human Resources Zarządzanie wielokulturowością wyposaża w kompetencje związane z:

 • Kompetencjami miękkimi (ogólnymi);
 • Kompetencjami międzykulturowymi;
 • Komunikacją międzykulturową;
 • Negocjowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo;
 • Informowaniem i motywowaniem w środowisku wielokulturowym;
 • Zarządzaniem zespołami wielokulturowymi;
 • Współpracą w zespołach międzykulturowych.

Zamknięte szkolenia HR z obszaru zarządzania wielokulturowością kompleksowo przygotowują do podejmowania różnorodnych wyzwań w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Program Szkolenia

Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w pracy w modelu zamkniętych warsztatów może być zorganizowane w warszawskim centrum szkoleniowym Human Skills lub w miejscu wskazanym przez Klienta, np. w siedzibie firmy. Zamknięte kursy HR nasi eksperci projektują z uwzględnieniem specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas organizacji, dlatego szczegółowy program szkolenia dla HR czy innych działów tworzących organizację może zostać odmiennie ukształtowany w stosunku do poniżej prezentowanego standardowego porządku warsztatów.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością został zaplanowany na dwa dni szkoleniowe. Każdy dzień szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania wielokulturowością składa się z kilku modułów tematycznych, wstępu do warsztatów z diagnozą potrzeb Uczestników oraz podsumowania zajęć. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników aktywnych w wielokulturowym środowisku skupiają się na treningu umiejętności praktycznych, dlatego ich program przewiduje wykorzystanie wielu nowoczesnych i nastawionych na działanie metod i technik nauczania. Obok wykładów, pogadanek i prezentacji z użyciem sprzętu audio-wizualnego, szkolenie Human Resources Zarządzanie wielokulturowością wprowadza m.in. zadania projektowe, scenki symulacyjne, studia przypadków, zadania oparte o metodę problemową, burze mózgów, dyskusje, gry dydaktyczne.

Szkolenia HR z dziedziny zarządzania wielokulturowością kończą się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Uczestnicy kursu są ponadto objęci bezpłatną opieką poszkoleniową ze strony naszych ekspertów przez 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Szkolenie HR przygotowujące do pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku skupia się na komunikacji i strategiach integracyjnych w środowisku niejednolitym pod względem kultury, specyficznych metodach zarządzania przydatnych w kierowaniu zespołem, w którym pracują cudzoziemcy oraz unikatowych kompetencjach międzykulturowych CCC (CCC – Cross-cultural competence). Zamknięte kursy HR z powyższego tematu mogą w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe wiadomości i koncentrować się na bardziej wyspecjalizowanych kompetencjach przydatnych w danej organizacji w kontekście działalności w wielokulturowym środowisku. Szkolenia dla HR mają z reguły nieco inny przebieg niż kursy zaprojektowane dla pracowników działów obsługi itp.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie, dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie kontraktu i celów szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie wraz z analizą potrzeb Kursantów.

Moduł I. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego.
  • Nastawienie do rozmówcy, nastawienie na cel, czas, transakcyjność, tradycje i obyczaje, kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?):
  • Świadomość własnego zróżnicowania kulturowego.
  • Świadomość istnienia i wpływu na własne oceny, zachowania i działania odruchowe własnego profilu zniekształceń etnocentrycznych oraz własnych kulturowych filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Świadomość istnienia i wpływu na Innego jego lub jej profilu zniekształceń etnocentrycznych oraz jego lub jej filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Poziom wykształcenia, poziom tolerancji i uprzedzeń. Podatność na stereotypizację i uprzedzenia (stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm).

Moduł II. Komunikacja międzykulturowa

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Błędy atrybucyjne.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej – manifestacje kultury.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.
  • Neutralizacja szoku kulturowego.
  • Integracja, adaptacja czy asymilacja?
  • Komunikacja międzykulturowa w praktyce.
 • Komunikacja werbalna.
  • Elementy procesu komunikowania się międzykulturowego.
  • Jak tworzyć komunikaty i teksty dla cudzoziemców?
  • Komunikacja międzykulturowa, a cisza.
  • Style komunikacyjne i negocjacyjne typowe dla kultur spotykanych w Polsce.
  • Poziomy procesu komunikowania się.
  • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna.
  • Umiejętności przydatne w komunikacji międzykulturowej.
  • Grzeczność językowa i językowe manifestacje władzy.
 • Komunikacja niewerbalna.
  • Kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, spojrzenie.
  • Parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu.
  • Autoprezentacja: wygląd fizyczny człowieka.
  • Dotyk. Proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi.
  • Chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, kulturowe filozofie czasu.
  • Elementy otoczenia, a zachowanie ludzi.
  • Płeć i role płci.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego czy działów obsługi mogą wprowadzać dodatkowe rozszerzenia treści lub omawiać specyficzne przykłady pochodzące z zasobów wiedzy empirycznej Kursantów.

Dzień II

Moduł III. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Cztery makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych: wyłączenie, segregacja, tygiel etniczny, wielokulturowość.
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
  • sześć warunków zmniejszających uprzedzenia między grupami – budowa nowych jakościowo grup mieszanych kulturowo.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy:
  • buchalteryjny (stopniowy), konwersyjny (radykalny), subtypizacja.
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania z migrantami i przedstawicielami odmiennych od dominującej kultur.

Moduł IV. Warsztaty międzykulturowe.
Szkolenie Human Resources na ostatnim etapie zmienia swoją formułę na model stricte warsztatowy – różnorodne ćwiczenia praktyczne służą uzupełnieniu i utrwaleniu wiadomości oraz treningowi kluczowych kompetencji i umiejętności przydatnych w pracy w środowisku wielokulturowym.

Podsumowanie kursu wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień. Na zakończenie warsztatów Kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie.

Szkolenie HR Zarządzanie wielokulturowością w pracy w modelu zamkniętych warsztatów może być zorganizowane w warszawskim centrum szkoleniowym Human Skills lub w miejscu wskazanym przez Klienta, np. w siedzibie firmy. Zamknięte kursy HR nasi eksperci projektują z uwzględnieniem specyficznych potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas organizacji, dlatego szczegółowy program szkolenia dla HR czy innych działów tworzących organizację może zostać odmiennie ukształtowany w stosunku do poniżej prezentowanego standardowego porządku warsztatów.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością został zaplanowany na dwa dni szkoleniowe. Każdy dzień szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania wielokulturowością składa się z kilku modułów tematycznych, wstępu do warsztatów z diagnozą potrzeb Uczestników oraz podsumowania zajęć. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników aktywnych w wielokulturowym środowisku skupiają się na treningu umiejętności praktycznych, dlatego ich program przewiduje wykorzystanie wielu nowoczesnych i nastawionych na działanie metod i technik nauczania. Obok wykładów, pogadanek i prezentacji z użyciem sprzętu audio-wizualnego, szkolenie Human Resources Zarządzanie wielokulturowością wprowadza m.in. zadania projektowe, scenki symulacyjne, studia przypadków, zadania oparte o metodę problemową, burze mózgów, dyskusje, gry dydaktyczne.

Szkolenia HR z dziedziny zarządzania wielokulturowością kończą się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Uczestnicy kursu są ponadto objęci bezpłatną opieką poszkoleniową ze strony naszych ekspertów przez 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Szkolenie HR przygotowujące do pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku skupia się na komunikacji i strategiach integracyjnych w środowisku niejednolitym pod względem kultury, specyficznych metodach zarządzania przydatnych w kierowaniu zespołem, w którym pracują cudzoziemcy oraz unikatowych kompetencjach międzykulturowych CCC (CCC – Cross-cultural competence). Zamknięte kursy HR z powyższego tematu mogą w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe wiadomości i koncentrować się na bardziej wyspecjalizowanych kompetencjach przydatnych w danej organizacji w kontekście działalności w wielokulturowym środowisku. Szkolenia dla HR mają z reguły nieco inny przebieg niż kursy zaprojektowane dla pracowników działów obsługi itp.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie, dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie kontraktu i celów szkolenia Human Resources Zarządzanie wielokulturowością w firmie wraz z analizą potrzeb Kursantów.

Moduł I. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego.
  • Nastawienie do rozmówcy, nastawienie na cel, czas, transakcyjność, tradycje i obyczaje, kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?):
  • Świadomość własnego zróżnicowania kulturowego.
  • Świadomość istnienia i wpływu na własne oceny, zachowania i działania odruchowe własnego profilu zniekształceń etnocentrycznych oraz własnych kulturowych filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Świadomość istnienia i wpływu na Innego jego lub jej profilu zniekształceń etnocentrycznych oraz jego lub jej filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Poziom wykształcenia, poziom tolerancji i uprzedzeń. Podatność na stereotypizację i uprzedzenia (stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm).

Moduł II. Komunikacja międzykulturowa

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Błędy atrybucyjne.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej – manifestacje kultury.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.
  • Neutralizacja szoku kulturowego.
  • Integracja, adaptacja czy asymilacja?
  • Komunikacja międzykulturowa w praktyce.
 • Komunikacja werbalna.
  • Elementy procesu komunikowania się międzykulturowego.
  • Jak tworzyć komunikaty i teksty dla cudzoziemców?
  • Komunikacja międzykulturowa, a cisza.
  • Style komunikacyjne i negocjacyjne typowe dla kultur spotykanych w Polsce.
  • Poziomy procesu komunikowania się.
  • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna.
  • Umiejętności przydatne w komunikacji międzykulturowej.
  • Grzeczność językowa i językowe manifestacje władzy.
 • Komunikacja niewerbalna.
  • Kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, spojrzenie.
  • Parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu.
  • Autoprezentacja: wygląd fizyczny człowieka.
  • Dotyk. Proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi.
  • Chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, kulturowe filozofie czasu.
  • Elementy otoczenia, a zachowanie ludzi.
  • Płeć i role płci.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego czy działów obsługi mogą wprowadzać dodatkowe rozszerzenia treści lub omawiać specyficzne przykłady pochodzące z zasobów wiedzy empirycznej Kursantów.

Dzień II

Moduł III. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Cztery makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych: wyłączenie, segregacja, tygiel etniczny, wielokulturowość.
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
  • sześć warunków zmniejszających uprzedzenia między grupami – budowa nowych jakościowo grup mieszanych kulturowo.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy:
  • buchalteryjny (stopniowy), konwersyjny (radykalny), subtypizacja.
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania z migrantami i przedstawicielami odmiennych od dominującej kultur.

Moduł IV. Warsztaty międzykulturowe.
Szkolenie Human Resources na ostatnim etapie zmienia swoją formułę na model stricte warsztatowy – różnorodne ćwiczenia praktyczne służą uzupełnieniu i utrwaleniu wiadomości oraz treningowi kluczowych kompetencji i umiejętności przydatnych w pracy w środowisku wielokulturowym.

Podsumowanie kursu wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień. Na zakończenie warsztatów Kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia HR Zarządzanie wielokulturowością w firmie.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Pani dr Frączek-Broda ma bardzo szeroki zakres wiedzy, wykorzystuje przykłady z życia i bardzo ciekawie prowadzi zajęcia.”

„Duża energia, poczucie humoru.”

„Wiedza, sposób prowadzenia naprawdę na wysokim poziomie 🙂 Miło się słuchało :)”

„Niesamowity poziom wiedzy, doświadczenie i przykłady z życia”

„Dobra energia, tempo, bardzo dobre umiejętności językowe.”

„Doskonałe merytoryczne przygotowanie.”

„Pani Joanna jest najlepszym trenerem jakiego znam. Jest to osoba bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, dodatkowo bardzo otwarta.”

„Trener rewelacyjnie przygotowany.”

„ŚWIETNIE! Widać ogromną wiedzę, zaangażowanie, entuzjazm. Kapitalnie!”

„To szkolenie oceniam jako rewelacyjne. Trenerka potrafi wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną.”

„Świetne przygotowanie, cudowna energia, perfekcyjna organizacja/dynamika zajęć.”

„Każdy aspekt szkolenia był ciekawy i przydatny; jak na jednodniowe szkolenie to super pigułka wiedzy, która zaopiekowana w przykłady z życia bardzo gruntowała pozyskane informacje.”

„Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona wartością szkolenia. Prowadząca ma bardzo fajny warsztat, super kontakt z grupą, a sposób komunikacji jest prosty i przejrzysty. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i z pewnością polecam szkolenie.”

Klienci

Z powyższego tematu Trenerka miała przyjemność z powodzeniem szkolić Klientów takich firm jak: Blue Brick Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Clear Channel Poland Sp. z o.o. , Fundacja Ukraina, Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas