Zarządzanie wielokulturowością w firmie – Szkolenie zamknięte

Obecnie w Polsce oficjalnie jest już ponad 1,5 miliona cudzoziemców, a ostrożne szacunki GUS dot. niezarejestrowanego pobytu mówią o prawie 3 milionach obcokrajowców.

Największym wyzwaniem komunikacji międzykulturowej i zarządczości międzykulturowej jest radzenie sobie ze zróżnicowanymi skryptami kulturowymi, różnymi technikami negocjacyjnymi i komunikacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz psychologicznymi następstwami migracji

Szkolenie przeznaczone dla jest dla pracowników i kadry managerskiej firm, w których pracują zespoły zróżnicowane kulturowo lub które obsługują klientów cudzoziemskiego lub nie-Polskiego pochodzenia i przygotowuje do zarządzania wielokulturowym zespołem oraz prowadzenia efektywnej komunikacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Dzięki szkoleniu pracownicy i managerowie odświeżą swoje wiadomości z zakresu kompetencji miękkich, nabędą także świadomość kulturową (CCA – ­Cross-culture awareness) oraz kompetencje międzykulturowe (CCC – Cross-culture competence) w stopniu umożliwiającym obsługę klientów i pracowników cudzoziemskich.

Szkolenie skupia się na strategiach integracyjnych w środowisku wielokulturowym, metodach zarządzania, które wspierają integrację i adaptację nowych pracowników, studentów lub mieszkańców, a także na wspieraniu wychodzenia z szoku kulturowego i nabycia kompetencji międzykulturowych, dzięki którym możliwa jest efektywna komunikacja międzykulturowa.

Cele i Korzyści

Osoby, które ukończą kurs będą w stanie:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają aspekty kulturowe i skrypty kulturowe,
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: stereotypizacja, uprzedzenia, kulturowe filtry poznawcze, błędy atrybucyjne,
 • definiować podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne,
 • tworzyć teksty i komunikaty uwzględniające kulturowe normy komunikacyjne,
 • rozpoznawać werbalne i niewerbalne nośniki treści kulturowych,
 • wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier kulturowych w komunikacji,
 • prezentować i odpowiednio reagować na różne kulturowe style komunikacyjne,
 • dostosowywać zachowania komunikacyjne do odbiorców z odmiennych kultur,
 • rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym,
 • dostosować swoje zachowania do kontekstu kulturowego,
 • radzić sobie w sytuacjach kryzysowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego,
 • stosować zasady grzeczności językowej,
 • pracować w środowisku międzykulturowym,
 • zarządzać kulturowo złożonym zespołem.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zróżnicowaniu kulturowym i świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness),
 • tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • typach kultur (według Richarda Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego, nastawienia do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst).
 • wymiarach kultury i ich praktycznym zastosowaniu, czyli o tym jak i gdzie sprawdzić wartości i cechy naszego współpracownika, (wymiary kultury według Geerta Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji? Komunikacja międzykulturowa, a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm).
 • czynnikach wpływających na świadomość kulturową i jej wypracowywanie:
  • komunikacji międzykulturowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury? (w tym kontekście: kompetencjach międzykulturowych (CCC – Cross-culture Competence), błędach atrybucyjnych,przeszkodach w komunikacji międzykulturowej (manifestacjach kultury),wpływie szoku kulturowego ba komunikację międzykulturową, różnicach w komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur), :
  • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo (m.in. o zasadach współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne, czterech makrospołecznych wariantach relacji międzygrupowych: wyłączeniu, segregacji, tyglu etnicznym i wielokulturowości, radzeniu sobie z problemami w międzykulturowej firmie.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • aktywnej komunikacji międzykulturowej,
 • stosowania arkuszy Wymiarów Kultury Geerta Hofstede (oceny wpływu kultury i jej wymiarów na komunikację i współpracę międzykulturową),
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi wszystkich kultur uczestniczących  w komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów międzykulturowych,
 • uwzględnienia zasad kulturowych i skryptów kultury w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych,
 • motywowania dopasowanego do kultury uczestnika pracy lub działalności społecznej,
 • zarządzania wielokulturowym zespołem.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzykulturowymi,
 • komunikacją międzykulturową,
 • negocjowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • zarządzaniem zespołami międzykulturowymi,
 • współpracą w zespołach międzykulturowych.

Program Szkolenia

Zarządzanie wielokulturowością w firmie

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej.

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego
  i wewnątrzkulturowego.

  • Nastawienie do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?):
  • Świadomość własnego zróżnicowania kulturowego.
  • Świadomość istnienia i wpływu na własne oceny, zachowania i działania odruchowe:
   • własnego profilu zniekształceń etnocentrycznych,
   • własnych kulturowych filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Świadomość istnienia i wpływu na Innego:
   • jego lub jej profilu zniekształceń etnocentrycznych,
   • jego lub jej filtrów zniekształceń poznawczych.
  • Poziom wykształcenia, poziom tolerancji, poziom uprzedzeń. Podatność na stereotypizację
   i uprzedzenia:

   • stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm.

Moduł II. Komunikacja międzykulturowa.

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture Competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Błędy atrybucyjne.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej – manifestacje kultury.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.
  • Neutralizacja szoku kulturowego.
  • Integracja, adaptacja, czy asymilacja (i dlaczego nie chcemy dążyć do asymilacji?)
 • Komunikacja międzykulturowa w praktyce.
  • Komunikacja werbalna.
   • Elementy procesu komunikowania międzykulturowego.
   • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla cudzoziemców?
   • Komunikacja międzykulturowa, a cisza.
   • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla kultur najczęściej w Polsce.
   • Poziomy procesu komunikowania.
   • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna.
   • Umiejętności przydatne w komunikacji międzykulturowej.
   • Jak informować w komunikacji międzykulturowej?
   • Grzeczność językowa i językowe manifestacje władzy.
  • Komunikacja niewerbalna:
   • Kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie.
   • Parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu.
   • Samoprezentacja: wygląd fizyczny człowieka.
   • Dotyk. Proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi.
   • Chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, kulturowe filozofie czasu.
   • Elementy otocznia: temperatura, oświetlenie, mogą wpływać na zachowania ludzi.
   • Płeć i role płci.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Dzień II

Moduł III. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Cztery makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych: wyłączenie, segregacja, tygiel etniczny, wielokulturowość.
 • Radzenie sobie z problemami w międzykulturowej w środowisku wielokulturowym – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej:
  • sześć warunków, przy spełnieniu których kontakt istotnie zmniejsza uprzedzenia między grupami, pozwalając zbudować nowe jakościowo grupy mieszane kulturowo.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy:
  • buchalteryjny (stopniowy), konwersyjny (radykalny), subtypizacja (ukształtowanie się uszczegółowiających kategorii).
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania z migrantami i przedstawicielami odmiennych od dominującej kultur.

Moduł IV. Warsztaty międzykulturowe.

Metody szkoleniowe stosowane w czasie szkolenia

W czasie szkolenia trenerka sięga po zróżnicowany wachlarz metod szkoleniowych: wykład, pokaz, pogadanka, opis, w oparciu o materiały szkoleniowe, w oparciu o sprzęt audio-wizualny, zadanie projektowe, ćwiczenia, scenki symulacyjne, studium przypadku – sytuacja wielokulturowa w firmie itd., klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, mikronauczanie, gry dydaktyczne.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas