Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenia HR z dziedziny zarządzania wielopokoleniowością to praktyczne kursy koncentrujące się na pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji, dzięki którym pracownik działu kadr, manager, szef zespołu czy lider jest w stanie lepiej organizować pracę w zespołach niejednorodnych pod względem wieku osób je tworzących. Szkolenie HR Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie przygotowuje kadrę kierowniczą i pracowników zarządzających personelem do skutecznego, bezkonfliktowego, sprawiedliwego i nastawionego na współdziałanie organizowania pracy wielopokoleniowego zespołu. Kursy HR z tego obszaru są formą eksperckiego wsparcia i pozwalają firmom podnosić skuteczność i wydajność pracowników poprzez eliminację problemów wynikających z wielopokoleniowości. Nasze szkolenia dla HR z powyższej dziedziny uczą prawidłowych reakcji na wszelkie zagrożenia związane z przerwaną komunikacją międzypokoleniową i jej skutkami.

Kurs Human Resources Zarządzenie wielopokoleniowością w firmie koncentruje się na doskonaleniu umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowanymi nawykami kulturowymi, różnymi technikami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz sposobami niwelowania sytuacji stresowych wywołanych różnicą wieku pracowników. Szkolenia Human Resources z zakresu wielopokoleniowości pomogą Kursantom zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji i dobierać odpowiednie dla pokolenia strategie komunikacyjne, skutecznie przeciwdziałać depresji i wypaleniu zawodowemu u dojrzałych pracowników, skutecznie motywować do wspólnego działania pracowników bez względu na ich wiek.

Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry kierowniczej z obszaru zarządzania wielopokoleniowością to profesjonalne usługi szkoleniowe projektowane na zamówienie, dzięki czemu nasi Klienci mogą korzystać z maksymalnie zindywidualizowanych programów nauczania. Zamówione szkolenie Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie jesteśmy w stanie dopasować do różnorodnych potrzeb szkoleniowych danej organizacji pod względem treści, metod, form nauczania, terminu czy miejsca zajęć.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu omówienia szczegółowych walorów szkolenia HR z zarządzania wielopokoleniowością w firmie i jego indywidualnej wyceny!

Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenia HR z dziedziny zarządzania wielopokoleniowością to praktyczne kursy koncentrujące się na pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji, dzięki którym pracownik działu kadr, manager, szef zespołu czy lider jest w stanie lepiej organizować pracę w zespołach niejednorodnych pod względem wieku osób je tworzących. Szkolenie HR Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie przygotowuje kadrę kierowniczą i pracowników zarządzających personelem do skutecznego, bezkonfliktowego, sprawiedliwego i nastawionego na współdziałanie organizowania pracy wielopokoleniowego zespołu. Kursy HR z tego obszaru są formą eksperckiego wsparcia i pozwalają firmom podnosić skuteczność i wydajność pracowników poprzez eliminację problemów wynikających z wielopokoleniowości. Nasze szkolenia dla HR z powyższej dziedziny uczą prawidłowych reakcji na wszelkie zagrożenia związane z przerwaną komunikacją międzypokoleniową i jej skutkami.

Kurs Human Resources Zarządzenie wielopokoleniowością w firmie koncentruje się na doskonaleniu umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowanymi nawykami kulturowymi, różnymi technikami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz sposobami niwelowania sytuacji stresowych wywołanych różnicą wieku pracowników. Szkolenia Human Resources z zakresu wielopokoleniowości pomogą Kursantom zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji i dobierać odpowiednie dla pokolenia strategie komunikacyjne, skutecznie przeciwdziałać depresji i wypaleniu zawodowemu u dojrzałych pracowników, skutecznie motywować do wspólnego działania pracowników bez względu na ich wiek.

Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry kierowniczej z obszaru zarządzania wielopokoleniowością to profesjonalne usługi szkoleniowe projektowane na zamówienie, dzięki czemu nasi Klienci mogą korzystać z maksymalnie zindywidualizowanych programów nauczania. Zamówione szkolenie Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie jesteśmy w stanie dopasować do różnorodnych potrzeb szkoleniowych danej organizacji pod względem treści, metod, form nauczania, terminu czy miejsca zajęć.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu omówienia szczegółowych walorów szkolenia HR z zarządzania wielopokoleniowością w firmie i jego indywidualnej wyceny!

Cele i Korzyści

Szkolenia HR w Human Skills skupiają się na nauce kluczowych kompetencji i umiejętności, którymi dysponować powinni profesjonaliści zaangażowani w zadania z zakresu ZZL. Projektowane na zamówienie szkolenie HR Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie wyposaża Kursantów w fachową wiedzę konieczną do łagodzenia zagrożeń wynikających z wielopokoleniowości kadr oraz kompleksowo przygotowuje ich do rozwiązywania realnych problemów typowych dla zróżnicowanych pod względem wieku zespołów. Zamknięte kursy HR podejmujące tematykę zagrożeń związanych z wielopokoleniowością i przerwaną komunikacją międzypokoleniową stanowią doskonałe dopełnienie warsztatu specjalistów HR, managerów i kandydatów na pokrewne stanowiska. Nasze szkolenia dla HR, kadry kierowniczej i przyszłych liderów są dla ich Uczestników skutecznym i szybkim sposobem na podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans awansu zawodowego.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie uczy rozumienia specyfiki komunikacji międzypokoleniowej, skutecznego zarządzania kulturowo i wiekowo zróżnicowanym zespołem i rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych wywołanych przez różnicę wieku. Po ukończeniu powyższego szkolenia Human Resources Kursanci są w pełni gotowi do współpracy i kierowania w wielopokoleniowym zespole, a także do prowadzenia efektywnej komunikacji uniezależnionej od wieku jej uczestników.

Organizowane przez nas kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej opierają się na kształceniu konkretnych i faktycznie przydatnych zdolności – uczymy rozwiązywania problemów na przykładach, a te dostosowujemy do rzeczywistych sytuacji, z którymi spotykają się pracownicy danej organizacji. Zamknięte szkolenie Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością bazuje na praktycznych ćwiczeniach i wyposaża w gotowe do użycia narzędzia, które znacząco podniosą jakość i efektywność procesu zarządzania wielopokoleniowym zespołem w organizacji zamawiającej szkolenie.

Kursanci po ukończeniu szkolenia HR z zarządzania wielopokoleniowością otrzymują od Human Skills certyfikat potwierdzający odbycie kursu oraz zyskują w pełni darmowe wsparcie naszych trenerów w postaci konsultacji dostępnych nawet przez 30 dni od daty zakończenia kursu.

Jakie zyski oferują organizowane przez nas szkolenia HR z zarządzania wielopokoleniowością?

Szkolenie HR Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie to intensywny trening wyspecjalizowanych i ogólnych kompetencji przydatnych szefom i liderom zespołów pracujących w środowisku wielopokoleniowym. Kursy HR z tego obszaru przygotowują Kursantów do prowadzenia efektywnej komunikacji z podwładnymi w różnym wieku, umiejętnego ich motywowania i integrowania. Szkolenia dla HR z powyżej tematyki pogłębiają wiedzę o zasadach współpracy w zróżnicowanym wiekowo zespole, sposobach niwelowania uprzedzeń i eliminowania stereotypów, co skutkuje zwiększeniem wydajności zespołu, lepszą organizacją jego pracy i usunięciem zagrożeń wywoływanych przez różnice wieku.

Kurs Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością wyposaża w kompleksową wiedzę o:

 • różnicowaniu międzypokoleniowym i świadomości międzypokoleniowej;
 • tożsamości pokoleniowej i jej wpływie na komunikację, zarzadzanie stresem i motywacją oraz zarządzanie zespołem, zadaniami i priorytetami;
 • cechach charakterystycznych dla danego pokolenia (przyzwolenie na niepożądane zjawiska w miejscu pracy, specyficzne podejście do work&life balance, sposoby komunikowania, radzenia sobie ze stresem, metody współpracy i kooperacji, specyficzne metody zapamiętywania i gromadzenia danych, metody motywowania i zarządzania, stereotypizacja pokoleniowa i jej wpływ na wydajność w pracy);
 • komunikacji międzypokoleniowej – jak rozmawiać z przedstawicielem innego pokolenia? (kompetencje międzypokoleniowe, przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej, komunikacja międzypokoleniowa w praktyce: werbalna i niewerbalna, interpersonalna i instytucjonalna, umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej, informowanie w komunikacji międzypokoleniowej, grzeczność językowa i językowe manifestacje władzy);
 • zasadach współpracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo:
  • zasady współpracy międzypokoleniowej – praktyczne wskazówki;
  • 4 makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych – wyłączenie, segregacja, tygiel pokoleniowy, wielorakość;
  • radzenie sobie z problemami w wielopokoleniowej firmie – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej;
  • modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy;
  • przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.

Zamknięte szkolenia Human Resources z zarządzania wielopokoleniowością wyposażają w praktyczną i sprawdzoną wiedzę konieczną do realizacji zadań w zróżnicowanym wiekowo zespole.

Szkolenie Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie doskonali praktyczne umiejętności:

 • aktywnej komunikacji międzypokoleniowej;
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi pokoleń uczestniczących w komunikacji;
 • rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych;
 • uwzględniania zasad kulturowych poszczególnych pokoleń w procesach mediacyjnych i negocjacyjnych;
 • motywowania dopasowanego do pokolenia;
 • radzenia sobie ze stresem stosownie do przynależności pokoleniowej;
 • zarządzania zespołem wielopokoleniowym.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i managerów kompleksowo przygotowują do roli lidera i organizatora pracy zespołu wielopokoleniowego.

Prezentowane szkolenie Human Resources pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi);
 • kompetencjami międzypokoleniowymi;
 • komunikacją międzypokoleniową;
 • negocjowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • zarządzaniem społecznościami wielopokoleniowymi.

Efektem szkolenia HR z zarządzania wielopokoleniowością jest udoskonalenie warsztatu managera i specjalisty HR.

Program Szkolenia

Zamknięte szkolenie HR z zarządzania zróżnicowanymi pokoleniowo zespołami składa się z kilku segmentów tematycznych, które stopniowo rozwijają zasób wiedzy Kursantów oraz trenują umiejętności związane z danym zagadnieniem. Standardowe kursy HR z tej problematyki trwają 2. dni, a finałem każdego szkolenia dla HR organizowanego przez naszą firmę szkoleniową jest przekazanie Uczestnikom kursu certyfikatu ukończenia specjalistycznego szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością. Kurs Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie może przebiegać według harmonogramu innego niż poniższy – oferowane przez nas zamknięte szkolenia Human Resources modyfikujemy pod względem programu, treści i metod nauczania, uwzględniając potrzeby szkoleniowe danej organizacji.

Kursy HR – szkolenia działu personalnego, kierowników i kandydatów do tych ról uzupełniamy dodatkowo darmową opieką poszkoleniową. Każdy Kursant może konsultować się z ekspertem prowadzącym szkolenie Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie jeszcze przez miesiąc od ukończenia warsztatów. Nasze zamknięte szkolenia HR odbywają się w centrum szkoleniowym Human Skills w Warszawie lub innym miejscu dogodnym dla Klienta.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie

Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie

Szkolenie HR z tego obszaru w standardowej wersji zostało zaplanowane na 2. dni szkoleniowe. Zamknięte kursy HR mogą jednak w razie potrzeby przebiegać według indywidualnie opracowanego programu, który dostosowywany jest do potrzeb i preferencji naszego Klienta. Szkolenia dla HR w formule zamkniętej organizowane są na terenie naszej placówki w Warszawie lub na życzenie Klienta mogą odbyć się w innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego zamknięty kurs Human Resources.

Program, formę szkolenia Human Resources Zarządzanie wielopokoleniowością oraz godziny, w których odbywa się kurs, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów i preferencji zatrudniających ich organizacji.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i managerów poprzedza analiza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wstęp służy również omówieniu spraw technicznych i celów szkolenia.

Moduł I. Nawyki, kultura, tożsamość kulturowa. Wprowadzenie do świadomości pokoleniowej.

 • Czym jest nawyk, kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Pokolenia występujące na polskim rynku pracy:
  • zjawiska, które kształtowały kolejne pokolenia;
  • sposoby uczenia się i zdobywania wiedzy w różnych pokoleniach;
  • pokoleniowy etos pracy;
  • różnice pokoleniowe w work&life balance;
  • życiowe priorytety różnych pokoleń;
  • kultura poszczególnych pokoleń (dystans władzy, unikanie niepewności, orientacja długo/krótkookresowa, religijność, cyfryzacja i in.);
  • strategie radzenia sobie z problemami i stresem, reakcje na naciski i stres w różnych pokoleniach;
  • metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Warsztat: Co nas w zasadzie różni, a co łączy?
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową pokolenia.
  • Świadomość wewnątrzpokoleniowego zróżnicowania kulturowego.
  • Świadomość istnienia wpływu na własne i cudze oceny, zachowania, działania odruchowe:
   • profilu zniekształceń etnocentrycznych;
   • pokoleniowych filtrów zniekształceń poznawczych;
   • podatności na stereotypizację i uprzedzenia (m.in. autostereotypy, bańki informacyjne, medializacja codzienności).
 • Warsztat: Moje stereotypy i autostereotypy.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa.

 • Droga od świadomości do komunikacji i kompetencji międzypokoleniowej.
 • Błędy atrybucyjne i przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej (błędne założenia, nawyki komunikacyjne, asertywność i niepewność w komunikacji).
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback.
  • Komunikacja werbalna:
   • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla wszystkich pokoleń?
   • Kontekst komunikacji a pokolenie rozmówcy,
   • Kulturowe nawyki poszczególnych pokoleń, a efektywność komunikacji;
   • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla różnych pokoleń;
   • Poziomy procesu komunikowania;
   • Jak mówić, żeby nas słuchano?
   • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
   • Jakiego języka używać w motywowaniu?
   • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna;
   • Umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej;
   • Językowe manifestacje władzy i dominacji w różnych pokoleniach.
 • Warsztat: Skuteczne informowanie.
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Warsztat: Słucham Cię całą/całym sobą.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Podsumowanie 1. dnia kursu. Podsumowanie i powtórzenie kluczowych zagadnień wprowadzonych przez szkolenie Human Resources z zarządzania wielopokoleniowością.

Dzień II

Moduł II – kontynuacja.

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback.
 • Komunikacja niewerbalna każdego pokolenia:
  • kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie;
  • parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu;
  • samoprezentacja: wygląd fizyczny;
  • dotyk, proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi;
  • chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, pokoleniowe filozofie czasu i czasu pracy;
  • elementy otoczenia: temperatura, oświetlenie, a zachowanie ludzi;
  • płeć, wiek i status społeczny w komunikacji międzypokoleniowej.
 • Warsztat: Zawodowe kalambury, czyli ćwiczymy unikanie nieporozumień niewerbalnych.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł III. Praca w środowisku międzypokoleniowym

 • Cztery warianty relacji międzygrupowych w środowiskach wielopokoleniowych: wyłączenie, segregacja, tygiel, aktywna wielopokoleniowość;
 • Radzenie sobie z problemami – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
 • Sześć warunków do zmniejszenia uprzedzeń i budowy nowych jakościowo grup mieszanych pokoleniowo.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy (buchalteryjny, konwersyjny, subtypizacja).
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielopokoleniowym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.

Moduł IV. Podsumowanie

 • Warsztaty międzypokoleniowe.
 • Omówienie wyników warsztatów.
 • Plan rozwoju zawodowego w kontekście komunikacji i zarządzania międzypokoleniowego.

Podsumowanie wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień. Szkolenia HR z dziedziny zarządzania międzypokoleniowego kończą się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenia szkolenia Human Resources w Human Skills.