Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie – Szkolenie zamknięte

Największym wyzwaniem komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej jest radzenie sobie ze zróżnicowanymi nawykami kulturowymi, różnymi technikami negocjacyjnymi i komunikacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz metodami radzenia sobie ze stresem w różnych pokoleniach. Już w tym momencie typowymi przykładowymi kwestiami, z którymi  boryka się wiele firm są np. wrażenie braku szacunku i niedocenienia odczuwane przez część starszych pracowników, którzy stają się bardziej podatni na depresję i wypalenie zawodowe z jednej strony i poczucie bycia prześladowanym, mobbingowanym, które jest odczuwane przez młodszych pracowników z drugiej. Na te i inne zagrożenia związane z przerwaną komunikacją międzypokoleniową odpowiada nasze szkolenie.

Cele i Korzyści

Osoby, które ukończą szkolenie będą w stanie:

 • rozumieć jak komunikują się poszczególne pokolenia,
 • udzielać informacji zwrotnej przedstawicielom poszczególnych pokoleń tak, aby miała ona wartość informacyjną, zrozumiałą dla każdego z pokoleń, a jednocześnie nie była oceną,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzypokoleniowej i jej wymogi (czas, miejsce, warunki, okoliczności, typ komunikacji),
 • tworzyć teksty i komunikaty uwzględniające pokoleniowe normy komunikacyjne,
 • rozpoznawać werbalne i niewerbalne nośniki treści wynikające z różnic pokoleniowych,
 • wybierać odpowiednie dla pokolenia strategie komunikacyjne,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji,
 • rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu pokoleniowym,
 • radzić sobie w sytuacjach kryzysowych wynikających ze zróżnicowania pokoleniowego,
 • pracować w środowisku wielopokoleniowym,
 • radzić sobie ze stresem w sposób dopasowany do wymagań każdego pokolenia,
 • automotywować się i motywować współpracowników i podwładnych zgodnie z wymogami pokoleniowymi,
 • zarządzać kulturowo złożonym zespołem.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zróżnicowaniu pokoleniowym i świadomości międzypokoleniowej,
 • tożsamości pokoleniowej i jej wpływie na komunikację, zarządzanie stresem i motywacją oraz zarządzanie zespołem, zadaniami i priorytetami,
 • cechach charakterystycznych dla danego pokolenia: przyzwoleniu na niepożądane zjawiska w miejscu pracy, podejściu do work&life balance, sposobach komunikowania, sposobach radzenia sobie ze stresem, metodach współpracy i kooperacji, podejściach do zapamiętywania i gromadzenia danych, metodach motywowania i zarządzania oraz stereotypizacji, której podlega dane pokolenie i jej skutków dla wydajności w pracy,
 • komunikacji międzypokoleniowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innego pokolenia? W tej części zatem mowa jest o:
  • kompetencjach międzypokoleniowych,
  • przeszkodach w komunikacji międzypokoleniowej,
  • komunikacji międzypokoleniowej w praktyce, czyli o:
   • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
   • komunikacji interpersonalnej i instytucjonalnej,
   • umiejętnościach przydatnych w komunikacji wielopokoleniowej,
   • informowaniu w komunikacji międzypokoleniowej,
   • grzeczności językowej i językowych manifestacjach władzy,
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo:
  • zasadach współpracy wielopokoleniowej – wskazówki praktyczne.
  • czterech makrospołecznych wariantach relacji międzygrupowych: wyłączeniu, segregacji, tyglu pokoleniowym i wielorakości, które można zauważyć w relacjach międzypokoleniowych,
  • radzeniu sobie z problemami w wielopokoleniowej firmie – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej:
  • modelach zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy,
  • przygotowaniu środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • aktywnej komunikacji międzypokoleniowej,
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi wszystkich pokoleń uczestniczących w komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych,
 • uwzględnienia zasad kulturowych poszczególnych pokoleń w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych,
 • motywowania dopasowanego do pokolenia,
 • radzenia sobie ze stresem stosownie do przynależności pokoleniowej,
 • zarządzania wielopokoleniowym zespołem.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzypokoleniowymi,
 • komunikacją międzypokoleniową,
 • negocjowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo,
 • zarządzaniem społecznościami wielopokoleniowymi.

Program Szkolenia

Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie

Skierowane jest ono do pracowników i kadry managerskiej firm, w których pracują zespoły zróżnicowane pokoleniowo i przygotowuje do współpracy i zarządzania w wielopokoleniowym zespole, a także do prowadzenia efektywnej komunikacji nieuzależnionej od pokolenia, do którego należmy. Firmy, które już teraz dostosują się do nowej rzeczywistości, wyprzedzą pozostałe w zarządzaniu, efektywności i budowaniu atmosfery zachęcającej do ubiegania się o stanowisko w ich strukturach.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Nawyki, czy kultury? Wprowadzenie do świadomości pokoleniowej.

 • Czym jest nawyk, kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Jakie pokolenia występują na polskim rynku pracy?
  • Jakie zjawiska kształtowały kolejne pokolenia?
  • Jak uczono uczenia się i nabywania wiedzy w poszczególnych pokoleniach?
  • Jaki jest pokoleniowy etos pracy?
  • Różny work&life balance?
  • Życiowe priorytety różnych pokoleń.
  • Kultura każdego z pokoleń (dystans władzy, unikanie niepewności, żeńskość/męskość, zarobki, wykształcenie, orientacja długo/krótkookresowa, tolerancja dla odmienności, religijność, patriotyzm, cyfryzacja),
  • Strategie radzenia sobie z problemami i ze stresem, reakcje na naciski i stres w każdym z pokoleń,
  • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń,
 • Warsztat: Co nas w zasadzie różni? Co nas łączy?
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową i jak ją wypracować?
  • Świadomość wewnątrzpokoleniowego zróżnicowania kulturowego,
  • Świadomość istnienia i wpływu na własne i czyjeś oceny, zachowania i działania odruchowe:
   • profilu zniekształceń etnocentrycznych,
   • pokoleniowych filtrów zniekształceń poznawczych,
   • podatności na stereotypizację i uprzedzenia (stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm, bańki informacyjne, zmiany edukacyjne, medializacja codzienności, powszechność nieadekwatnych do rzeczywistości informacji w przestrzeni medialnej, upokoleniowienie mediów i whistleblowerów),
 • Warsztat: Moje stereotypy i autostereotypy.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa.

 • Droga od świadomości do komunikacji i kompetencji międzypokoleniowej – dlaczego tak trudno wyjść poza ograniczenia własnego pokolenia?
 • Błędy atrybucyjne i przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej – błędne założenia, nawyki komunikacyjne, asertywność i niepewność w komunikacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?
  • Komunikacja werbalna:
   • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla wszystkich pokoleń?
   • Kontekst komunikacji, a pokolenie rozmówcy,
   • Kulturowe nawyki poszczególnych pokoleń, a efektywność komunikacji,
   • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla poszczególnych pokoleń,
   • Poziomy procesu komunikowania,
   • Jak mówić, żeby nas słuchano?
   • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
   • Jakiego języka używać w motywowaniu?
   • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna w firmie,
   • Umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej,
   • Językowe manifestacje dominacji i władzy w różnych pokoleniach.
 • Warsztat: Skuteczne informowanie.
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Warsztat: „Słucham Cię całą sobą/całym sobą”.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Dzień II

 • Komunikacja niewerbalna każdego pokolenia:
  • Kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie,
  • Parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu,
  • Samoprezentacja: wygląd fizyczny człowieka,
  • Dotyk, proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi,
  • Chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, pokoleniowe filozofie czasu i czasu pracy,
  • Elementy otocznia: temperatura, oświetlenie wpływające na zachowania ludzi,
  • Płeć, wiek i status społeczny w komunikacji międzypokoleniowej.
 • Warsztat: Zawodowe kalambury, czyli ćwiczymy unikanie nieporozumień niewerbalnych.
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł III. Praca w środowisku wielopokoleniowym.

 • Cztery warianty relacji międzygrupowych w środowiskach wielopokoleniowych: wyłączenie, segregacja, tygiel (melting-pot), aktywna wielopokoleniowość.
 • Radzenie sobie z problemami – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej,
 • Sześć warunków, przy spełnieniu których kontakt istotnie zmniejsza uprzedzenia między grupami, pozwalając zbudować nowe jakościowo grupy mieszane pokoleniowo,
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy: buchalteryjny (stopniowy), konwersyjny (radykalny), subtypizacja (ukształtowanie się uszczegółowiających kategorii),
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielopokoleniowym,
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego,
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.

Moduł IV. Podsumowanie.

 • Warsztaty międzypokoleniowe.
 • Omówienie wyników warsztatów.
 • Plan rozwoju zawodowego w kontekście komunikacji i zarządzania międzypokoleniowego.

Metody szkoleniowe stosowane w czasie szkolenia

W czasie szkolenia trenerka sięga po zróżnicowany wachlarz metod szkoleniowych: wykład, pokaz, pogadanka, opis, w oparciu o materiały szkoleniowe, w oparciu o sprzęt audio-wizualny, zadanie projektowe, ćwiczenia, scenki symulacyjne, studium przypadku – sytuacja wielopokoleniowa w firmie, sąsiedztwie, szkole, na uczelni itd., klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, mikronauczanie, gry dydaktyczne.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

To szkolenie oceniam rewelacyjnie. Trenerka potrafi wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną, która, mam nadzieje, pomoże mi w komunikacji w moim zespole.
ŚWIETNIE! Widać ogromną wiedzę, zaangażowanie i entuzjazm. Kapitalnie!
Temat wielopokoleniowości został przekazany w interesujący sposób. Do tego wiedza i sposób prowadzenia był na naprawdę wysokim poziomie. J
Podziękowanie dla Trenera – super energia! J

Klienci

Powyższe szkolenie z tej tematyki firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Prime Cargo Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas