Working in culturally diversed enviroment

Working in culturally diversed enviroment – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!

Working in culturally diversed enviroment – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Working in culturally diversed enviroment

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!

Cele i Korzyści

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ PROJEKT SZKOLENIOWY, BĘDĄ W STANIE:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają aspekty kulturowe i wzorce zachowania poszczególnych kultur.
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: kultura, religia, system polityczny, z którego wywodzi się dany pracownik, uprzedzenia, poziom ucyfrowienia i usieciowienia,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne charakterystyczne dla poszczególnych kultur,
 • wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzykulturowych w komunikacji,
 • rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym.

UCZESTNICY PROGRAMU NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • zróżnicowaniu międzykulturowym – jego źródłach, przejawach i manifestacjach w miejscu pracy,
 • tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • komunikacji międzykulturowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innej kultury? W tym aspekcie poruszone zostaną m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce firm przeszkód w komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej poszczególnych kultur,
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, m.in. o tym jak:
  – udzielać informacji i informacji zwrotnej, która niezależnie od kultury, do której będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
  – rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym,
  – uczestniczyć w budowie zespołu wielokulturowego.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • aktywnej komunikacji międzykulturowej,
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi wszystkich uczestników komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów w wielokulturowym zespole.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzykulturowymi,
 • komunikacją międzykulturową,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • radzeniem sobie z konfliktem w zespole.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

I. Working in cultural diversed environment. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness)

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego.
  • Nastawienie do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?).
 • Podatność na stereotypizację i uprzedzenia.
 • Stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm.

II. Working in cultural diversed environment. Komunikacja międzykulturowa, czyli jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury?

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture Competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej.
 • Komunikacja zdalna i jej wymogi.
  • Przeciwdziałanie zoom fatique.
  • Budowanie działającego zespołu międzykulturowego – wskazówki praktyczne.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.

III. Working in cultural diversed environment. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo:

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Radzenie sobie z problemami związanymi z międzykulturowością w miejscu pracy – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania ze współpracownikami zagranicznymi.

IV. Working in cultural diversed environment. Wnioski i podsumowanie.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Blue Brick Sp.z o.o., CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas