komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Projekt szkoleniowy powstał w odpowiedzi na wielowymiarowe zmiany, jakie zaszły w naszym społeczeństwie w ostatnich dwóch dekadach. Pracownicy i managerowie pochodzący z różnych pokoleń coraz częściej natrafiają na przeszkody komunikacyjne, zarządcze i osobiste – związane z komunikowaniem się, etosem pracy, work&life balance oraz zarządzaniem priorytetami życiowymi. Różnice te nie wynikają wprost z różnic metrykalnych, a raczej gwałtownego „przyśpieszenia wiedzy” i technologizacji życia, które mają wpływ na komunikację w grupach wielopokoleniowych.

 

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Projekt szkoleniowy powstał w odpowiedzi na wielowymiarowe zmiany, jakie zaszły w naszym społeczeństwie w ostatnich dwóch dekadach. Pracownicy i managerowie pochodzący z różnych pokoleń coraz częściej natrafiają na przeszkody komunikacyjne, zarządcze i osobiste – związane z komunikowaniem się, etosem pracy, work&life balance oraz zarządzaniem priorytetami życiowymi. Różnice te nie wynikają wprost z różnic metrykalnych, a raczej gwałtownego „przyśpieszenia wiedzy” i technologizacji życia, które mają wpływ na komunikację w grupach wielopokoleniowych.

 

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

Osoby, które ukończą projekt szkoleniowy będą w stanie:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają międzypokoleniowe aspekty kulturowe i wzorce zachowania generacji silver fox, baby boomers, X, Y i Z.
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: ageizm, uprzedzenia, poziom ucyfrowienia i usieciowienia,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzypokoleniowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne charakterystyczne dla poszczególnych pokoleń,
 • tworzyć komunikaty i teksty uwzględniające kulturowe normy komunikacyjne różnych pokoleń,
 • wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne w pracy w zespole wielopokoleniowym oraz w kontakcie z klientami z pokolenia C,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji,
 • zarządzać kulturowo złożonym zespołem, czyli:
 • wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla każdej generacji w zespole,
 • wyznaczać zadania, które najlepiej wykorzystają potencjał zróżnicowanych pokoleń,
 • delegować zadania w sposób akceptowalny dla członków poszczególnych generacji,
 • monitorować wykonanie zadań w sposób zgodny z charakterystyką generacyjną pracowników,
 • udzielać informacji zwrotnej, która niezależnie od pokolenia, do którego będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
 • budować i właściwie dekonstruować zespoły wielopokoleniowe.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • zróżnicowaniu międzypokoleniowym ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C – jego źródłach, przejawach i manifestacjach w miejscu pracy,
 • tożsamości kulturowej poszczególnych pokoleń i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • wymiarach kultury poszczególnych pokoleń (ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C) i ich praktycznym zastosowaniu,
 • komunikacji międzypokoleniowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innego pokolenia? W tym aspekcie poruszone zostaną m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce firm przeszkód w komunikacji międzypokoleniowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej poszczególnych generacji, przy czym nacisk zostanie położony na komunikację z pokoleniem C,
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, m.in. o tym jak:
 • wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla każdej generacji w zespole ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C,
 • wyznaczać zadania, które najlepiej wykorzystają potencjał zróżnicowanych pokoleń,
 • delegować zadania w sposób akceptowalny dla członków poszczególnych generacji (nacisk zostanie położony na delegowanie zadań pracownikom z pokolenia C),
 • monitorować wykonanie zadań w sposób zgodny z charakterystyką generacyjną pracowników,
 • udzielać informacji zwrotnej, która niezależnie od pokolenia, do którego będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
 • budować i właściwie dekonstruować zespoły wielopokoleniowe.

 Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • aktywnej komunikacji międzygeneracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C,
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi pokoleń uczestniczących w komunikacji, główny nacisk zostanie położony na pracowników z pokolenia C,
 • motywowania dopasowanego do kultury generacji pracownika,
 • obsługi klienta z pokolenia C,
 • zarządzania wielokulturowym zespołem.

 Uczestnicy pogłębią kompetencje: 

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzypokoleniowymi,
 • komunikacją międzygeneracyjną,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo,
 • zarządzaniem społecznościami wielopokoleniowymi.

Program Szkolenia

Aby móc się sprawnie porozumieć i wykorzystać potencjał zróżnicowania pokoleniowego, należy go rozpoznać, zbadać samodzielnie i przetestować. Rozwiązania i ścieżki postępowania różnych pokoleń – o ile są właściwie wykorzystane – pozwalają każdemu zespołowi, jego członkom i w ostateczności całej firmie na sprawniejsze działanie, płynniejsze przekazywanie know-how, idei i rozwiązań. Co więcej – dobrze zarządzane strategie komunikacyjne różnych pokoleń pozwalają zbalansować skrajne postawy i emocje, co przyczynia się do wzmocnienia produktywności, zadowolenia członków zespołu, podniesienia poziomu zadowolenia klientów, obniżenia poziomu stresu i podniesienia satysfakcji z własnej pracy, osiągnięć i metod komunikacji.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia efektywnej komunikacji w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, a także do świadomego zarządzania wielopokoleniowym zespołem. Dzięki kursowi pracownicy i managerowie odświeżą swoje wiadomości z zakresu kompetencji miękkich, nabędą także międzypokoleniową świadomość kulturową (CCA – ­Cross-culture awareness) oraz międzypokoleniowe kompetencje międzykulturowe (CCC – Cross-culture competence).

Największym wyzwaniem komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej jest rozpoznanie mocnych i słabszych stron poszczególnych pokoleń, a następnie wykorzystanie ich potencjału dla dobra firmy, jej klientów, zespołu i pracowników. Managerowie borykają się ze zróżnicowaniem priorytetów życiowych w różnych pokoleniach, etosem pracy i odmiennymi sposobami wyznaczania zadań, delegowania obowiązków, motywowania i udzielania informacji zwrotnej w różnych pokoleniach. Szkolenie skupia się zatem na strategiach komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej – na tym jak sprawnie się komunikować, jak delegować zadania, motywować, udzielać feedbacku, a także jak zarządzany z uwzględnieniem wielopokoleniowości zespół w pozytywny, wzmacniający sposób zintegrować i poprowadzić ku bardziej wydajnej, efektywnej, funkcjonalnej i pozytywnej współpracy.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień pierwszy:

 1. Nawyki, czy kultury? Wprowadzenie do świadomości międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C.
 • Czym jest kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Jakie pokolenia występują na polskim rynku pracy?
 • Jakie zjawiska kształtowały kolejne pokolenia?
 • Jak uczono uczenia się i nabywania wiedzy w poszczególnych pokoleniach?
 • Jaki jest pokoleniowy etos pracy?
 • Różny work&life balance?
 • Życiowe priorytety różnych pokoleń.
 • Kultura każdego z pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C (dystans władzy, unikanie niepewności, żeńskość/męskość, zarobki, wykształcenie, orientacja długo/krótkookresowa, tolerancja dla odmienności, religijność, cyfryzacja, komunikacja i jej schematy).
 • Strategie radzenia sobie z problemami i ze stresem, reakcje na naciski i stres w każdym z pokoleń.
 1. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa.
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Jak pokolenia komunikują się wewnętrznie?
 • Jak pokolenia komunikują się między sobą?
 • Dlaczego mówimy innymi językami?
 • Jak „mówić” międzypokoleniowo?
 • Praktyczne wskazówki – “does&don’ts”.

Dzień drugi:

 1. Praca w środowisku wielopokoleniowym.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Proces budowania zespołu z uwzględnieniem najmłodszych pracowników.
  • Rozmowa rekrutacyjna z pracownikami młodszego pokolenia.
  • Po czym poznać, że pracownik jest zaangażowany i co zrobić, żeby został z nami na dłużej?
  • Zyski i wyzwania wynikające z zatrudniania przedstawicieli pokolenia C.
 • Etapy budowania sprawnie działającego zespołu.
  • Warsztat – określenie ról w zespole.
 • Zwiększanie efektywności istniejącego zespołu.
 • Praca zdalna, praca w środowisku cyfrowym.
 • Przemęczenie cyfrowe.
 • Elastyczne warunki pracy?
 • Bariery efektywności zespołu.
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej z punktu widzenia pokolenia C.
  • Brak zaufania.
  • Obawa przed konfliktem.
   • Warsztat: Czego się obawiam w pracy zespołowej?
  • Brak zaangażowania.
  • Unikanie odpowiedzialności.
  • Brak dbałości o wyniki.
 • Przezwyciężanie 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Obsługa młodego klienta.
  • Diagnoza potrzeb klienta z pokolenia C.
  • Komunikacja z klientem z pokolenia C.
  • Nawiązywanie trwałej relacji z klientami 20+.
  • Utrzymanie zadowolenia młodych klientów.
  • Podsumowanie

Aby móc się sprawnie porozumieć i wykorzystać potencjał zróżnicowania pokoleniowego, należy go rozpoznać, zbadać samodzielnie i przetestować. Rozwiązania i ścieżki postępowania różnych pokoleń – o ile są właściwie wykorzystane – pozwalają każdemu zespołowi, jego członkom i w ostateczności całej firmie na sprawniejsze działanie, płynniejsze przekazywanie know-how, idei i rozwiązań. Co więcej – dobrze zarządzane strategie komunikacyjne różnych pokoleń pozwalają zbalansować skrajne postawy i emocje, co przyczynia się do wzmocnienia produktywności, zadowolenia członków zespołu, podniesienia poziomu zadowolenia klientów, obniżenia poziomu stresu i podniesienia satysfakcji z własnej pracy, osiągnięć i metod komunikacji.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia efektywnej komunikacji w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, a także do świadomego zarządzania wielopokoleniowym zespołem. Dzięki kursowi pracownicy i managerowie odświeżą swoje wiadomości z zakresu kompetencji miękkich, nabędą także międzypokoleniową świadomość kulturową (CCA – ­Cross-culture awareness) oraz międzypokoleniowe kompetencje międzykulturowe (CCC – Cross-culture competence).

Największym wyzwaniem komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej jest rozpoznanie mocnych i słabszych stron poszczególnych pokoleń, a następnie wykorzystanie ich potencjału dla dobra firmy, jej klientów, zespołu i pracowników. Managerowie borykają się ze zróżnicowaniem priorytetów życiowych w różnych pokoleniach, etosem pracy i odmiennymi sposobami wyznaczania zadań, delegowania obowiązków, motywowania i udzielania informacji zwrotnej w różnych pokoleniach. Szkolenie skupia się zatem na strategiach komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej – na tym jak sprawnie się komunikować, jak delegować zadania, motywować, udzielać feedbacku, a także jak zarządzany z uwzględnieniem wielopokoleniowości zespół w pozytywny, wzmacniający sposób zintegrować i poprowadzić ku bardziej wydajnej, efektywnej, funkcjonalnej i pozytywnej współpracy.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień pierwszy:

 1. Nawyki, czy kultury? Wprowadzenie do świadomości międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C.
 • Czym jest kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Jakie pokolenia występują na polskim rynku pracy?
 • Jakie zjawiska kształtowały kolejne pokolenia?
 • Jak uczono uczenia się i nabywania wiedzy w poszczególnych pokoleniach?
 • Jaki jest pokoleniowy etos pracy?
 • Różny work&life balance?
 • Życiowe priorytety różnych pokoleń.
 • Kultura każdego z pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C (dystans władzy, unikanie niepewności, żeńskość/męskość, zarobki, wykształcenie, orientacja długo/krótkookresowa, tolerancja dla odmienności, religijność, cyfryzacja, komunikacja i jej schematy).
 • Strategie radzenia sobie z problemami i ze stresem, reakcje na naciski i stres w każdym z pokoleń.
 1. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa.
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Jak pokolenia komunikują się wewnętrznie?
 • Jak pokolenia komunikują się między sobą?
 • Dlaczego mówimy innymi językami?
 • Jak „mówić” międzypokoleniowo?
 • Praktyczne wskazówki – “does&don’ts”.

Dzień drugi:

 1. Praca w środowisku wielopokoleniowym.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Proces budowania zespołu z uwzględnieniem najmłodszych pracowników.
  • Rozmowa rekrutacyjna z pracownikami młodszego pokolenia.
  • Po czym poznać, że pracownik jest zaangażowany i co zrobić, żeby został z nami na dłużej?
  • Zyski i wyzwania wynikające z zatrudniania przedstawicieli pokolenia C.
 • Etapy budowania sprawnie działającego zespołu.
  • Warsztat – określenie ról w zespole.
 • Zwiększanie efektywności istniejącego zespołu.
 • Praca zdalna, praca w środowisku cyfrowym.
 • Przemęczenie cyfrowe.
 • Elastyczne warunki pracy?
 • Bariery efektywności zespołu.
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej z punktu widzenia pokolenia C.
  • Brak zaufania.
  • Obawa przed konfliktem.
   • Warsztat: Czego się obawiam w pracy zespołowej?
  • Brak zaangażowania.
  • Unikanie odpowiedzialności.
  • Brak dbałości o wyniki.
 • Przezwyciężanie 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Obsługa młodego klienta.
  • Diagnoza potrzeb klienta z pokolenia C.
  • Komunikacja z klientem z pokolenia C.
  • Nawiązywanie trwałej relacji z klientami 20+.
  • Utrzymanie zadowolenia młodych klientów.
  • Podsumowanie

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Program był bardzo intensywny i mieliśmy na jego realizację zbyt mało czasu. Bardzo bym chciała mieć możliwość skorzystania w przyszłości ze szkolenia z komunikacji międzynarodowej/międzykulturowej – tę tematykę prowadząca nieco nakreśliła i sądzę, że jest to nie tylko ciekawy temat, ale też szczególnie przydatny w naszej organizacji. Dr Asia Frączek w angażujący i bardzo interesujący sposób poprowadziła szkolenie, jest świetna :D”

„To szkolenie oceniam rewelacyjnie. Trenerka potrafi wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną, która, mam nadzieje, pomoże mi w komunikacji w moim zespole.”

„ŚWIETNIE! Widać ogromną wiedzę, zaangażowanie i entuzjazm. Kapitalnie!”

„Temat wielopokoleniowości został przekazany w interesujący sposób. Do tego wiedza i sposób prowadzenia był na naprawdę wysokim poziomie.”

„Podziękowanie dla Trenerki – super energia! J.”

„Nie mogę nie udzielić feedback’u ze szkoleniu 😊 W imieniu swoim, i wszystkich uczestników, chcę bardzo serdecznie podziękować za szkolenie, które było mega profesjonalne, poparte ogromną wiedzą i szeregiem anegdot, a to wszystko okraszone przemiłą atmosferą! A Pani Joanna? Przecudowna kobieta!!! „Byłem na wielu szkoleniach, ale to było najlepsze na jakim byłem(…)” – opinia jedna z wielu 😊
Także, jeszcze raz dziękujemy, mamy nadzieję, że otrzymamy zgodę szefa na przeprowadzenie kolejnego takiego szkolenia dla kolejnej grupy naszych pracowników.”

„Joanna prowadziła szkolenie w sposób angażujący i ciekawy. Chętnie poleciłbym je innym. Szkolenie pozwala spojrzeć na komunikacje z nieco innej perspektywy. Jedyna sugestia to rozszerzenie części praktyczniej – analizy komunikatów, gdyż wydaje mi się, że w ten sposób można by się nauczyć najwięcej. Idealnie by było gdyby przed szkoleniem, każdy mógł przygotować kilka komunikatów do analizy.”

„Tematyka ciekawa oraz istotna na moim stanowisku. Zdecydowanie wolałbym szkolenie bardziej ukierunkowane na warsztat, rozłożone na 3-4 dni, niż kompensację wiedzy w 8 godzinach.”

„Dla mnie to szkolenie było takim porządkującym wiedzę z różnych źródeł z którymi miałam do czynienia przez lata. Za najbardziej użyteczną cześć uważam tą o tym jak dawać efektywny feedback.”

„Przydatne treści szkolenia: prezentacja, praca w grupach, webinarium, grupowy lunch zespołów, ćwiczenia.”

„Przydatne treści szkolenia: dyskusja po wykonaniu zadań praktycznych i przeprowadzeniu zajęć, kooperacja, dzielenie się różnicami między pokoleniami.”

„Trener bardzo pozytywny i w konstruktywny sposób prowadzi zajęcia. Wszystko dobrze, nic dodać nic ująć.”

Klienci

Powyższe szkolenie z tej tematyki firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Prime Cargo Poland Sp. z o.o.; Viva Packaging Poland Sp. z o.o., Zdrojowa Hotels Cenral Pomerania Sp. z o.o., Clariant Services (Poland) Sp. z o.o., Workday Inc, CBRE sp. z o.o., CBRE Business Services Organisation, Cellnex Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas