komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – Szkolenie zamknięte

Projekt szkoleniowy powstał w odpowiedzi na wielowymiarowe zmiany, jakie zaszły w naszym społeczeństwie w ostatnich dwóch dekadach. Pracownicy i managerowie pochodzący z różnych pokoleń coraz częściej natrafiają na przeszkody komunikacyjne, zarządcze i osobiste – związane z komunikowaniem się, etosem pracy, work&life balance oraz zarządzaniem priorytetami życiowymi. Różnice te nie wynikają wprost z różnic metrykalnych, a raczej gwałtownego „przyśpieszenia wiedzy” i technologizacji życia, które mają wpływ na komunikację w grupach wielopokoleniowych.

 

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

Osoby, które ukończą projekt szkoleniowy będą w stanie:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają międzypokoleniowe aspekty kulturowe i wzorce zachowania generacji silver fox, baby boomers, X, Y i Z.
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: ageizm, uprzedzenia, poziom ucyfrowienia i usieciowienia,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzypokoleniowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne charakterystyczne dla poszczególnych pokoleń,
 • tworzyć komunikaty i teksty uwzględniające kulturowe normy komunikacyjne różnych pokoleń,
 • wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne w pracy w zespole wielopokoleniowym oraz w kontakcie z klientami z pokolenia C,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji,
 • zarządzać kulturowo złożonym zespołem, czyli:
 • wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla każdej generacji w zespole,
 • wyznaczać zadania, które najlepiej wykorzystają potencjał zróżnicowanych pokoleń,
 • delegować zadania w sposób akceptowalny dla członków poszczególnych generacji,
 • monitorować wykonanie zadań w sposób zgodny z charakterystyką generacyjną pracowników,
 • udzielać informacji zwrotnej, która niezależnie od pokolenia, do którego będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
 • budować i właściwie dekonstruować zespoły wielopokoleniowe.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • zróżnicowaniu międzypokoleniowym ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C – jego źródłach, przejawach i manifestacjach w miejscu pracy,
 • tożsamości kulturowej poszczególnych pokoleń i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • wymiarach kultury poszczególnych pokoleń (ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C) i ich praktycznym zastosowaniu,
 • komunikacji międzypokoleniowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innego pokolenia? W tym aspekcie poruszone zostaną m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce firm przeszkód w komunikacji międzypokoleniowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej poszczególnych generacji, przy czym nacisk zostanie położony na komunikację z pokoleniem C,
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, m.in. o tym jak:
 • wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla każdej generacji w zespole ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C,
 • wyznaczać zadania, które najlepiej wykorzystają potencjał zróżnicowanych pokoleń,
 • delegować zadania w sposób akceptowalny dla członków poszczególnych generacji (nacisk zostanie położony na delegowanie zadań pracownikom z pokolenia C),
 • monitorować wykonanie zadań w sposób zgodny z charakterystyką generacyjną pracowników,
 • udzielać informacji zwrotnej, która niezależnie od pokolenia, do którego będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
 • budować i właściwie dekonstruować zespoły wielopokoleniowe.

 Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • aktywnej komunikacji międzygeneracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C,
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi pokoleń uczestniczących w komunikacji, główny nacisk zostanie położony na pracowników z pokolenia C,
 • motywowania dopasowanego do kultury generacji pracownika,
 • obsługi klienta z pokolenia C,
 • zarządzania wielokulturowym zespołem.

 Uczestnicy pogłębią kompetencje: 

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzypokoleniowymi,
 • komunikacją międzygeneracyjną,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo,
 • zarządzaniem społecznościami wielopokoleniowymi.

Program Szkolenia

Aby móc się sprawnie porozumieć i wykorzystać potencjał zróżnicowania pokoleniowego, należy go rozpoznać, zbadać samodzielnie i przetestować. Rozwiązania i ścieżki postępowania różnych pokoleń – o ile są właściwie wykorzystane – pozwalają każdemu zespołowi, jego członkom i w ostateczności całej firmie na sprawniejsze działanie, płynniejsze przekazywanie know-how, idei i rozwiązań. Co więcej – dobrze zarządzane strategie komunikacyjne różnych pokoleń pozwalają zbalansować skrajne postawy i emocje, co przyczynia się do wzmocnienia produktywności, zadowolenia członków zespołu, podniesienia poziomu zadowolenia klientów, obniżenia poziomu stresu i podniesienia satysfakcji z własnej pracy, osiągnięć i metod komunikacji.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia efektywnej komunikacji w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, a także do świadomego zarządzania wielopokoleniowym zespołem. Dzięki kursowi pracownicy i managerowie odświeżą swoje wiadomości z zakresu kompetencji miękkich, nabędą także międzypokoleniową świadomość kulturową (CCA – ­Cross-culture awareness) oraz międzypokoleniowe kompetencje międzykulturowe (CCC – Cross-culture competence).

Największym wyzwaniem komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej jest rozpoznanie mocnych i słabszych stron poszczególnych pokoleń, a następnie wykorzystanie ich potencjału dla dobra firmy, jej klientów, zespołu i pracowników. Managerowie borykają się ze zróżnicowaniem priorytetów życiowych w różnych pokoleniach, etosem pracy i odmiennymi sposobami wyznaczania zadań, delegowania obowiązków, motywowania i udzielania informacji zwrotnej w różnych pokoleniach. Szkolenie skupia się zatem na strategiach komunikacji i zarządczości międzypokoleniowej – na tym jak sprawnie się komunikować, jak delegować zadania, motywować, udzielać feedbacku, a także jak zarządzany z uwzględnieniem wielopokoleniowości zespół w pozytywny, wzmacniający sposób zintegrować i poprowadzić ku bardziej wydajnej, efektywnej, funkcjonalnej i pozytywnej współpracy.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień pierwszy:

 1. Nawyki, czy kultury? Wprowadzenie do świadomości międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C.
 • Czym jest kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Jakie pokolenia występują na polskim rynku pracy?
 • Jakie zjawiska kształtowały kolejne pokolenia?
 • Jak uczono uczenia się i nabywania wiedzy w poszczególnych pokoleniach?
 • Jaki jest pokoleniowy etos pracy?
 • Różny work&life balance?
 • Życiowe priorytety różnych pokoleń.
 • Kultura każdego z pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia C (dystans władzy, unikanie niepewności, żeńskość/męskość, zarobki, wykształcenie, orientacja długo/krótkookresowa, tolerancja dla odmienności, religijność, cyfryzacja, komunikacja i jej schematy).
 • Strategie radzenia sobie z problemami i ze stresem, reakcje na naciski i stres w każdym z pokoleń.
 1. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa.
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Jak pokolenia komunikują się wewnętrznie?
 • Jak pokolenia komunikują się między sobą?
 • Dlaczego mówimy innymi językami?
 • Jak „mówić” międzypokoleniowo?
 • Praktyczne wskazówki – “does&don’ts”.

Dzień drugi:

 1. Praca w środowisku wielopokoleniowym.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Proces budowania zespołu z uwzględnieniem najmłodszych pracowników.
  • Rozmowa rekrutacyjna z pracownikami młodszego pokolenia.
  • Po czym poznać, że pracownik jest zaangażowany i co zrobić, żeby został z nami na dłużej?
  • Zyski i wyzwania wynikające z zatrudniania przedstawicieli pokolenia C.
 • Etapy budowania sprawnie działającego zespołu.
  • Warsztat – określenie ról w zespole.
 • Zwiększanie efektywności istniejącego zespołu.
 • Praca zdalna, praca w środowisku cyfrowym.
 • Przemęczenie cyfrowe.
 • Elastyczne warunki pracy?
 • Bariery efektywności zespołu.
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej z punktu widzenia pokolenia C.
  • Brak zaufania.
  • Obawa przed konfliktem.
   • Warsztat: Czego się obawiam w pracy zespołowej?
  • Brak zaangażowania.
  • Unikanie odpowiedzialności.
  • Brak dbałości o wyniki.
 • Przezwyciężanie 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Obsługa młodego klienta.
  • Diagnoza potrzeb klienta z pokolenia C.
  • Komunikacja z klientem z pokolenia C.
  • Nawiązywanie trwałej relacji z klientami 20+.
  • Utrzymanie zadowolenia młodych klientów.
  • Podsumowanie

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

To szkolenie oceniam rewelacyjnie. Trenerka potrafi wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną, która, mam nadzieje, pomoże mi w komunikacji w moim zespole.

ŚWIETNIE! Widać ogromną wiedzę, zaangażowanie i entuzjazm. Kapitalnie!

Temat wielopokoleniowości został przekazany w interesujący sposób. Do tego wiedza i sposób prowadzenia był na naprawdę wysokim poziomie.

Podziękowanie dla Trenerki – super energia! J.

Klienci

Powyższe szkolenie z tej tematyki firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Prime Cargo Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas