Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie dotyczy zjawiska zauważanego w relacjach pracowniczych jakim jest  wroga i nieetyczna komunikacja i zachowania wykluczające, które doprowadzają do szkód osobistych  jak również naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Szkolenie dotyczy zjawiska zauważanego w relacjach pracowniczych jakim jest  wroga i nieetyczna komunikacja i zachowania wykluczające, które doprowadzają do szkód osobistych  jak również naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty.

Cele i Korzyści

Cel główny: 

 •  Profilaktyka mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy

Cele szczegółowe:

 • Nabycie wiedzy na temat mobbingu i dyskryminacji.
 • Zrozumienie mechanizmów powstawania tych patologicznych zjawisk.
 • Zwiększenie empatii wobec osób doświadczających mobbingu lub dyskryminacji i pozyskanie umiejętności skutecznej pomocy osobom w podobnej sytuacji.
 • Uzyskanie kompetencji do radzenia sobie w sytuacji mobbingu lub dyskryminacji.
 • Uświadomienie skutków społecznych, prawnych zaistnienia mobbingu lub dyskryminacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Właściwych, opartych na szacunku relacjach w miejscu pracy.
 • Powodach powstawania konfliktów i sposobach ich rozwiązywania.
 • Istocie mobbingu i odróżniania go od innych, trudnych sytuacji w miejscu pracy.
 • Cechach które sprzyjają znalezieniu się w sytuacji mobbera i osoby mobbowanej.
 • Fazach mobbingu.
 • Działaniach mobbingowych wg. Heinza Leymana.
 • Kosztach osobistych, społecznych i gospodarczych mobbingu.
 • Odróżnianiu płaszczyzn mobbingu.
 • Stereotypach i uprzedzeniach prowadzących do dyskryminowania.
 • Dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i pozytywnej.
 • Obowiązkach pracodawcy profilaktyki mobbingu i dyskryminacji.
 • Kategoriach prawnych mobbingu i dyskryminacji.
 • Orzecznictwie sądowym dotyczącym mobbingu i dyskryminacji.
 • Odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji oraz pracodawcy za mobbing i dyskryminację.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Stosowania opartej na szacunku komunikacji, co stanowi przeciwwagę dla zachowań mobbingowych i dyskryminujących,
 • Nieodpuszczania do narastania zjawisk mobbingowych i dyskryminujących w miejscu pracy.
 • Właściwego reagowania na zachowania mobbingowe i dyskryminujące u innych.
 • Udzielania pomocy osobom, które są mobbowane czy dyskryminowane.
 • Popularyzowania wiedzy o mobbingu i dyskryminacji wśród współpracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji

Program Szkolenia

1. Wprowadzenie. Wartości i potrzeby życiowe, których zaspakajanie uniemożliwia mobbing i dyskryminacja.

 • Dyskusja, prezentacja, ćwiczenie (wybieranie z listy wartości)

2. Stereotypy i uprzedzenia jako pożywka dla dyskryminacji.

 • Ćwiczenie – określanie cech kobiety z fotografii, własne przykłady uprzedzeń

3. Mobbing i dyskryminacja – rozważania definicyjne. Przegląd badań.

 • Prezentacja slajdów, mini wykład

4. Mobbing i zjawiska podobne. Co jest, a co nie jest mobbingiem i dyskryminacją.

 • Praca w grupach. Prezentacja slajdów, dyskusja

5. Kategorie i fazy mobbingu.

 • Prezentacja. Mini wykład.

6. Zachowania ofiary i sprawcy.

 • Praca w parach. Dyskusja, omówienie wyników. Prezentacja.

7. „Ciemna Triada” – sprawca mobbingu . Spojrzenie na sprawcę jako na ofiarę.

 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja

8. Cechy mobbingu wg. Leymanna.

 • Prezentacja, ćwiczenie indywidualne (porządkowanie listy 45 cech Leymanna), dyskusja

9. Działania i metody mobbera.

 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja

10. Statystyki na temat mobbingu i dyskryminacji – statystyki.

 • Prezentacja slajdów, dyskusja

11. Reagowanie na mobbing i dyskryminację gdy jesteś osobą mobbowaną i świadkiem mobbingu.

 • Praca w grupach. Ćwiczenie. Prezentacja. Dyskusja.

12. Zasady prawidłowej komunikacji jako główny czynnik zapobiegania pojawiania się zachowań mobbingowych i przemocowych.

 • Ćwiczenie w grupach, dyskusja na forum

13. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

 • Burza mózgów. Podsumowanie, prezentacja

14. Mobbing i dyskryminacja w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.

 • Mini wykład. Dyskusja

15. Podsumowanie, wnioski.

 • Dyskusja, informacje zwrotne.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas