Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem niezwykle groźnym z punktu widzenia pracodawcy i pracowników. Wszelkie formy prześladowania i dyskryminacji odciskają swoje piętno na relacjach wewnętrznych, przyczyniają się do obniżenia efektywności zespołu, a także prowadzić mogą do poważnych strat wizerunkowych i katastrofalnych skutków prawnych. Wroga i nieetyczna komunikacja, zachowania wykluczające, mobbing i dyskryminacja doprowadzają ponadto do ogromnych szkód osobistych pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty. Aby właściwie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dogłębnie zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowatorski projekt szkoleniowy, który odpowiada na pytanie, czym jest mobbing i czym właściwe jest dyskryminacja oraz jak skutecznie można im zapobiegać. Przygotowany przez nas kurs zamknięty w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane mechanizmy społeczne, które w istocie otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym i destabilizują prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niszczą dobre relacje pracownicze, krzywdzą ludzi i przynoszą wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące symptomy.

Prezentowane szkolenie pokazuje, jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi w praktyce i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami mobbingu, dyskryminacji i innych zachowań o charakterze przemocowym.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na kurs oraz kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą Państwu w konfiguracji szkolenia i jego dostosowaniu do realnych potrzeb Państwa firmy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem niezwykle groźnym z punktu widzenia pracodawcy i pracowników. Wszelkie formy prześladowania i dyskryminacji odciskają swoje piętno na relacjach wewnętrznych, przyczyniają się do obniżenia efektywności zespołu, a także prowadzić mogą do poważnych strat wizerunkowych i katastrofalnych skutków prawnych. Wroga i nieetyczna komunikacja, zachowania wykluczające, mobbing i dyskryminacja doprowadzają ponadto do ogromnych szkód osobistych pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty. Aby właściwie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dogłębnie zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowatorski projekt szkoleniowy, który odpowiada na pytanie, czym jest mobbing i czym właściwe jest dyskryminacja oraz jak skutecznie można im zapobiegać. Przygotowany przez nas kurs zamknięty w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane mechanizmy społeczne, które w istocie otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym i destabilizują prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niszczą dobre relacje pracownicze, krzywdzą ludzi i przynoszą wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące symptomy.

Prezentowane szkolenie pokazuje, jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi w praktyce i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami mobbingu, dyskryminacji i innych zachowań o charakterze przemocowym.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na kurs oraz kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą Państwu w konfiguracji szkolenia i jego dostosowaniu do realnych potrzeb Państwa firmy.

Cele i Korzyści

Kurs zamknięty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” ma na celu uwrażliwienie pracowników na sygnały świadczące o występowaniu w miejscu pracy różnych zachowań o charakterze przemocowym. W czasie warsztatu uczymy Kursantów, jak rozpoznać mobbing i działania dyskryminacyjne, a także, jak umiejętnie i zgodnie z prawem na nie reagować. Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” koncentruje się na aspektach prawnych i psychologicznych mobbingu i dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych sytuacji, które zdarzają się szczególnie często w aktualnych realiach oraz tych zjawisk, na które firma zamawiająca szkolenie może być szczególnie podatna z racji swojej specyfiki, charakteru działalności czy np. struktury zatrudnienia. Przygotowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską zamknięte kursy poświęcone mobbingowi i dyskryminacji pozwalają Kursantom wniknąć w istotę tych zjawisk i poprzez odpowiednie procedury oraz sposoby zachowania skutecznie przeciwdziałać ich pojawieniu się lub pogłębianiu. Ponieważ oferowane przez nas szkolenia realizowane na zamówienie to kursy o wysokim poziomie indywidualizacji, Uczestnicy mogą liczyć na analizę konkretnych przypadków oraz porady praktyczne, które pozwolą im poprawnie reagować na realne sytuacje, z którymi mogą mieć styczność w swoim miejscu pracy. Nasze szkolenia stronią od nadmiernego teoretyzowania, skupiają się na faktycznych problemach Kursantów i są nieustannie aktualizowane, aby Uczestnicy warsztatów mogli pozyskać od nas wiedzę pewną, usystematyzowaną i przydatną, a także znali aktualnie obowiązujące prawo w kontekście mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Gwarantujemy też Państwu najwyższą jakość i skuteczność szkoleń wybieranych z naszej oferty, czego dowodzą m.in. pozyskane przez Human Skills certyfikaty oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” udostępniamy dla Państwa wygody w dwóch najbardziej poszukiwanych wariantach – jako stacjonarny kurs nastawiony na bezpośrednią wymianę doświadczeń oraz szkolenie online, które pozwala wyeliminować uciążliwości logistyczne i oszczędza czas. Uczestnicy szkolenia, którego tematem jest mobbing i dyskryminacja, zostaną ponadto objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej, a także wyposażeni w komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Z przyjemnością informujemy również, że nasze szkolenia możecie Państwo w razie potrzeby dofinansować, korzystając ze wsparcia BUR lub KFS.

Jakie korzyści oferuje szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” w Human Skills?

Nadrzędnym celem szkolenia jest profilaktyka mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Kurs pozwala wobec powyższego Uczestnikom warsztatu:

 • nabyć wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji;
 • zrozumieć mechanizmy powstawania tych patologicznych zjawisk;
 • zwiększyć poziom empatii wobec osób doświadczających mobbingu lub dyskryminacji oraz pozyskać umiejętności skutecznej pomocy osobom w podobnej sytuacji;
 • uzyskać kompetencje konieczne do radzenia sobie w sytuacji mobbingu lub dyskryminacji;
 • pozyskać świadomość skutków społecznych i prawnych mobbingu lub dyskryminacji.

Szkolenie z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji prowadzi do zwiększenia świadomości pracowników i wyposaża ich w potrzebne instrumenty przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy, przez co zabezpiecza interes personelu oraz zatrudniającego pracowników pracodawcy. Przygotowany przez nas kurs zamknięty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” pozwala przygotować i wdrożyć w firmie optymalne i dobrze działające procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” wyposaża w specjalistyczną wiedzę o:

 • właściwych, opartych na szacunku relacjach w miejscu pracy;
 • przyczynach powstawania konfliktów i sposobach ich rozwiązywania;
 • istocie mobbingu i odróżniania go od innych, trudnych sytuacji w miejscu pracy;
 • cechach, które sprzyjają znalezieniu się w sytuacji mobbera i osoby mobbowanej;
 • fazach mobbingu;
 • działaniach mobbingowych wg. Heinza Leymanna;
 • kosztach osobistych, społecznych i gospodarczych mobbingu;
 • odróżnianiu płaszczyzn mobbingu;
 • stereotypach i uprzedzeniach prowadzących do dyskryminowania;
 • dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i pozytywnej;
 • obowiązkach pracodawcy w zakresie profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
 • kategoriach prawnych mobbingu i dyskryminacji;
 • orzecznictwie sądowym dotyczącym mobbingu i dyskryminacji;
 • odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji oraz odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację.

Prezentowane szkolenie prowadzi do wykształcenia praktycznych umiejętności:

 • stosowania opartej na szacunku komunikacji, co stanowi przeciwwagę dla zachowań mobbingowych i dyskryminujących;
 • nieodpuszczania do narastania zjawisk mobbingowych i dyskryminujących w miejscu pracy;
 • właściwego reagowania na zachowania mobbingowe i dyskryminujące;
 • udzielania pomocy osobom, które są mobbowane czy dyskryminowane;
 • popularyzowania wiedzy o mobbingu i dyskryminacji wśród współpracowników.

Kurs z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji doskonali cenne kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji;
 • budowaniem konstruktywnych i zdrowych relacji w miejscu pracy;
 • analizowaniem sytuacji w kontekście obowiązującego prawa.

Realizowany na zamówienie kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” kształtuje w Kursantach wrażliwość na patologiczne zachowania w miejscu pracy i w sposób kompleksowy przygotowuje ich do przyjmowania aktywnej postawy wobec takich zjawisk życia społecznego jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Szkolenie stanowi obligatoryjny element edukacji pracowników w każdej organizacji, zwłaszcza liderów, managerów różnych szczebli, decydentów.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji realizowany jako szkolenie zamknięte odbywa się w centrum szkoleniowym Human Skills lub w innej, wybranej przez Klienta lokalizacji. Wszystkim Uczestnikom szkolenia prowadzonego na terenie naszej placówki gwarantujemy naukę w przyjaznym i komfortowym otoczeniu oraz atmosferę pełną życzliwości i wsparcia. Kursantom wybierającym zamknięty kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” zapewniamy również fachową opiekę ze strony wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej w czasie szkolenia oraz po jego zakończeniu – wszyscy Uczestnicy warsztatu uzyskają dostęp do darmowych e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat. Z bezpłatnych sesji e-mentoringu Kursanci mogą korzystać w czasie 30 dni od chwili ukończenia szkolenia. Osoby realizujące zamknięty kurs z profilaktyki mobbingu zostaną również wyposażone w pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących i podsumowujących wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Prezentowane szkolenie zostało zaprojektowane jako jednodniowy kurs o charakterze warsztatowym. Kursanci realizujący szkolenie na terenie naszego ośrodka mogą (w ramach wniesionej opłaty za kurs) skorzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku serwowanego w czasie porannej przerwy na kawę oraz zaproszenia na dwudaniowy lunch, który przygotuje jedna z lokalnie działających restauracji.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

Warsztat poświęcony mobbingowi i dyskryminacji realizujemy zgodnie z widocznym niżej harmonogramem. Ponieważ jednak kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” jest programem szkoleniowym o wysokim stopniu indywidualizacji, zarówno jego program, jak i szczegółowa agenda mogą zostać zmodyfikowane w taki sposób, by kurs w pełni odpowiadał potrzebom konkretnej grupy szkoleniowej. Każdy warsztat z powyższej tematyki w związku z powyższym poprzedzamy diagnozą potrzeb Kursantów, a następnie dostosowujemy zawartość programu do jej wyników. Szkolenie zamknięte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” w swoim standardowym kształcie trwa minimum 7 godzin zegarowych i składa się z kilkunastu modułów tematycznych wprowadzających coraz bardziej szczegółowe rozważania. Kurs rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. W planie zajęć zostały przewidziane przerwy, w tym jedna długa pauza w porze obiadowej. Stacjonarne szkolenie z profilaktyki mobbingu rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym, a kończy podsumowaniem i ewaluacją. Ponieważ zamknięte szkolenie z przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez nowoczesne aktywizujące metody nauczania, zadania praktyczne oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby danego szkolenia ćwiczenia. W toku warsztatu korzystamy z wielu innowacyjnych i atrakcyjnych dla Uczestników kursu metod nauczania, a trening prowadzimy w oparciu o założenia modelu Activity Based Learning oraz wytyczne cyklu Kolba. Szkolenie kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Na życzenie Kursantów trener prowadzący szkolenie może również udzielić Kursantom wsparcia w planowaniu optymalnej ścieżki rozwoju ich kompetencji zawodowych, zasugerować dalsze kroki szkoleniowe, wskazać obszary do pracy.

Formę szkolenia, termin oraz godziny, w których odbywa się kurs, każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz wymogów Klienta zamawiającego warsztat.

Rozpoczęcie szkolenia: powitanie i część poświęcona sprawom organizacyjnym, weryfikacja potrzeb Kursantów, omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Wprowadzenie.

 • Wartości i potrzeby życiowe, których zaspakajanie uniemożliwia mobbing i dyskryminacja.
 • Dyskusja, prezentacja, ćwiczenie (wybieranie z listy wartości).

Moduł II. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Stereotypy.

 • Stereotypy i uprzedzenia jako pożywka dla dyskryminacji.
 • Ćwiczenie – określanie cech kobiety z fotografii, przykłady uprzedzeń przejawianych przez Uczestników kursu.

Moduł III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Definicje.

 • Mobbing i dyskryminacja – rozważania definicyjne. Przegląd badań.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Właściwa interpretacja.

 • Mobbing i zjawiska podobne. Co jest, a co nie jest mobbingiem i dyskryminacją?
 • Praca w grupach. Prezentacja slajdów, dyskusja.

Moduł V. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Charakterystyka.

 • Kategorie i fazy mobbingu.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Role.

 • Zachowania ofiary i sprawcy.
 • Praca w parach. Dyskusja, omówienie wyników. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Sprawca i ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu. Spojrzenie na sprawcę jako na ofiarę.
 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. 45 cech.

 • Cechy mobbingu wg. Leymanna.
 • Prezentacja, ćwiczenie indywidualne (porządkowanie listy 45 cech Leymanna), dyskusja.

Moduł IX. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Działania sprawcy.

 • Działania i metody mobbera.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja.

Moduł X. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Dane statystyczne.

 • Statystyki na temat mobbingu i dyskryminacji, ich analiza i omówienie wniosków.
 • Prezentacja slajdów, panel dyskusyjny.

Moduł XI. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Mobbing i co dalej?

 • Reagowanie na mobbing i dyskryminację, gdy jesteś osobą mobbowaną lub świadkiem mobbingu.
 • Praca w grupach. Ćwiczenie. Prezentacja. Dyskusja.

Moduł XII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Komunikacja.

 • Zasady prawidłowej komunikacji jako główny czynnik zapobiegania pojawiania się zachowań mobbingowych i przemocowych.
 • Ćwiczenie w grupach, dyskusja na forum.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Obowiązki.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Podsumowanie, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Orzecznictwo.

 • Mobbing i dyskryminacja w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.
 • Mini wykład. Panel dyskusyjny.

Moduł XV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Wnioski.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych zagadnień, wnioski i dyskusja nad nimi. Informacja zwrotna z ewaluacją kursu. Sugestie trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych Kursantów.

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji to jednodniowe szkolenie zbudowane z kilkunastu modułów tematycznych. Szkolenie w trybie zdalnym organizujemy w formie spotkań realizowanych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu popularnych serwisów internetowych takich jak Clickmeeting czy Zoom. Szkolenia online przeznaczone są dla osób zainteresowanych efektywnym treningiem, który nie wymaga podróżowania do placówki szkoleniowej, pozwala oszczędzać czas i środki. Zdalny tryb nauczania oferuje znaczny komfort, dużą swobodę w zakresie wyboru miejsca treningu, a pracodawcom umożliwia ograniczenie do minimum uciążliwej logistyki oraz redukcję kosztów szkolenia. Szkolenie online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” nie wymaga ponadto od Uczestników żadnego specjalnego przygotowania. Aby wziąć udział w zajęciach, nie są też potrzebne żadne wyspecjalizowane umiejętności techniczne ani trudnodostępne wyposażenie. Do udziału w treningu potrzebny będzie jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie zdolne zrealizować połączenie video online. Kurs poświęcony mobbingowi oraz dyskryminacji rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a finałem treningu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Uczestnicy szkolenia będą mogli usystematyzować zdobytą wiedzę, a także uzyskać od trenera prowadzącego kurs rekomendacje dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Wszyscy Kursanci realizujący prezentowane szkolenie online otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji. E-mentoring jest bezpłatny, a Kursanci mogą korzystać z tej dodatkowej formy wsparcia w ciągu 30 dni od momentu zakończenia warsztatu.

Ramowy program szkolenia zamkniętego online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

Kurs online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” odbywa się zgodnie z planem widocznym poniżej lub jego alternatywną wersją opracowaną z uwzględnieniem faktycznych potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy szkoleniowej oraz celów organizacji zamawiającej szkolenie. Ponieważ kurs z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji realizowany w formule zamkniętej jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny niżej program może zostać zmodyfikowany i uzupełniony o dodatkowe treści czy ćwiczenia. Warsztaty online poświęcone mobbingowi i dyskryminacji to jednodniowe kursy praktyczne trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Program szkolenia uwzględnia co najmniej jedną dłuższą pauzę w porze lunchu, którą Kursanci mogą wykorzystać na zjedzenie posiłku i regenerację sił. Prezentowany kurs ma charakter warsztatowy, co oznacza, iż w czasie treningu dominującą rolę odgrywają aktywizujące metody nauczania, różnorodne zadania praktyczne oraz dedykowane ćwiczenia. Szkolenie korzysta ponadto z wielu nowoczesnych i atrakcyjnych technik nauczania oraz znanych koncepcji metodycznych takich jak: cykl Kolba czy model Activity Based Learning. Naszym priorytetem jest to, by Uczestnicy prezentowanego warsztatu otrzymali od nas realne wsparcie, a trening umiejętności był maksymalnie użyteczny i efektywny, dlatego w przebiegu kursu odwołujemy się do doświadczeń Kursantów i poszukujemy rozwiązań dla faktycznie istniejących w ich pracy problemów. Warsztat online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” rozpoczynamy zwykle w okolicy godziny 9:00 rano, a kończymy około godziny 17:00.

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie warsztatu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, rozpoznanie i omówienie celów szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Wprowadzenie do tematu kursu.

 • Wartości i potrzeby życiowe, których zaspakajanie staje się niemożliwe w wyniku mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja, panel dyskusyjny, ćwiczenie (lista wartości).

Moduł II. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Stereotypy.

 • Uprzedzenia i stereotypy jako źródło zachowań dyskryminacyjnych.
 • Zadanie praktyczne – określanie cech osoby na podstawie jej fotografii, przykłady uprzedzeń przejawianych przez Kursantów i wnioski.

Moduł III. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Definicje.

 • Dyskryminacja i mobbing – próba ich zdefiniowania. Przegląd badań poświęconych tych zjawiskom.
 • Prezentacja slajdów, krótki wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Interpretacja określonych zachowań.

 • Mobbing oraz zjawiska o podobnym charakterze. Co uznaje się za mobbing i dyskryminację, a co nimi nie jest?
 • Ćwiczenia w grupach. Prezentacja slajdów, panel dyskusyjny.

Moduł V. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Charakterystyka mobbingu.

 • Kategorie i fazy mobbingu.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Role.

 • Zachowania charakterystyczne dla ofiary mobbingu oraz mobbera.
 • Ćwiczenie w parach. Dyskusja z omówieniem wyników ćwiczenia. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Sprawca i ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu. Próba spojrzenia na sprawcę jako na ofiarę.
 • Mini wykład, prezentacja. Panel dyskusyjny.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. 45 cech wg H. Leymanna.

 • Cechy mobbingu (lista Leymanna).
 • Prezentacja, ćwiczenia indywidualne (m.in. porządkowanie listy cech Leymanna), panel dyskusyjny.

Moduł IX. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Działania i metody sprawcy.

 • Działania i metody stosowane przez mobberów.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja.

Moduł X. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Analiza danych statystycznych.

 • Statystyki dotyczące dyskryminacji i mobbingu. Omówienie wniosków.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja.

Moduł XI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Mobbing i co dalej?

 • Odpowiednie reagowanie na mobbing oraz dyskryminację w zależności od roli (osoba mobbowana/świadek mobbingu).
 • Ćwiczenie w grupach. Prezentacja. Dyskusja.

Moduł XII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Komunikacja w profilaktyce mobbingu i dyskryminacji.

 • Reguły poprawnej komunikacji jako nadrzędny czynnik profilaktyki zachowań mobbingowych i przemocowych.
 • Ćwiczenia w grupach, dyskusja na forum.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązki pracodawcy, współpracowników, świadków.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Podsumowanie i wnioski, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Orzecznictwo i obowiązujące prawo.

 • Dyskryminacja i mobbing w orzecznictwie sądowym i aktach prawnych.
 • Mini wykład. Dyskusja.

Moduł XV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Wnioski.

Zakończenie kursu: podsumowanie kluczowych treści i powtórzenie wiadomości, wnioski i dyskusja na forum. Ewaluacja przeprowadzonego kursu. Rekomendacje trenera dla Kursantów w kontekście dalszych kroków szkoleniowych.

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdzialanie zachowaniom nieetycznym w pracy

Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Kontakt z ww.firmą w celu przygotowania szkolenia przebiegał w sposób sprawny i profesjonalny. Materiały zostały przesłane przed szkoleniem, a po szkoleniu zostały przesłane certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Prowadząca w sposób rzeczowy i wyczerpujący zapoznawała słuchaczy z tematyką szkolenia. Wprowadziła urozmaicone metody pracy, co urozmaiciło formę spotkania i zapewniło jego wysoki poziom. Podawała wiele przykładów, budząc żywe zainteresowanie uczestników. Zdolności interpersonalne Pani trener oraz umiejętności budowania relacji sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. Wysoka jakość szkolenia z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera w świadczeniu usług tego rodzaju.”

Dyrektor szkoły mgr Marek Rutkowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskigo w Gołotczyźnie

„Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2022 roku firma szkoleniowa Human Skills przeprowadziła profesjonalne szkolenie na temat Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości. Prowadząca szkolenie wykazała się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym, szybko budowała relacje z uczestnikami dostosowując się do ich oczekiwań. Wysoki poziom świadczonych usług, sprawia, że możemy polecić firmę Human Skills jako rzetelnego o profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

„Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.”

„Kompleksowa wiedza o temacie, jasność wypowiedzi trenera, prawodawstwo, aktualne orzeczenia, procedury.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Szkolenie bardzo przydatne w zrozumieniu pojęcia dyskryminacji w miejscu pracy czy mobbingu oraz omówienie różnych przypadków zachowań pracodawcy. Dziękuję za porcję ciekawych informacji.”

„Szkolenie przydatne i umożliwiające zwrócenie szerszej uwagi na potencjalnie szkodliwe zjawiska.”

„Przydatne było doprecyzowanie , co to jest mobbing i inne oraz co mogę zrobić w danej sytuacji.”

„Komunikatywność, bezstresowość, gotowość odpowiedzi.”

„Swoboda w operowaniu faktami, przygotowanie na wysokim poziomie oraz komunikatywność i zaangażowanie.”

„Interesujące były rozwinięcie pojęć dyskryminacja, mobbing i molestowanie. Dzięki szkoleniu dowiedziałem się kiedy te pojęcia mają zastosowanie i jak reagować, że można zadziałać dużo wcześniej i nie dopuścić do tego tego typu zachowań. Uświadomiłem sobie że kilka lat temu zostałem zaatakowany właśnie takimi zachowaniami, ale nie wiedziałem jak się zachować i nie otrzymałem fachowego wsparcia. Teraz postąpiłbym zupełnie inaczej. Dzięki 🙂

„Dużo praktycznych przykładów. Szczegółowe omówienie kiedy mamy do czynienia z mobbingiem a kiedy z dyskryminacją.”

„Szkolenie było interesujące w całości. Super, że były podawane przykłady z życia wzięte. Bardzo merytoryczne spotkanie. Sesja Q&A – wspaniale, że pochyliliśmy się szczegółowo nad pytaniami zadanymi w ankietach, które były rozsyłane przed spotkaniem.”

„Interesujący był temat dotyczący tego, czym jest mobbing oraz czym nie jest. Różnice / definicje. wiele przykładów pozwoliło mi bardziej zrozumieć tę tematykę.”

„Przydatne były praktyczne wskazówki jak postępować w różnych rolach podczas mobbingu; definicje poszczególnych zagadnień: mobbing / dyskryminacja.”

„Przydatne treści: omówienie zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, to jak mobing i dyskryminacja wpływa na zdrowie i godność pracowników i jakie niesie negatywne efekty jak gorsza efektywność, atmosfera w pracy, rotacje.”

„Na szkoleniu wartościowe było rozdzielenie pojęcia dyskryminacji i mobbingu, ciekawym elementem wzbogacającym i ożywiającym szkolenie był fragment filmu, świetny był obraz gotowanej żaby.”

„Ważne kwestie dyskryminacji/ mobbingu z konkretnymi przykładami + cenne wskazówki jak radzić sobie z przejawami dyskryminacji/ mobbingu przekazane w bardzo przystępny
sposób wyjaśniającej stan bierności osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo rola menadżera w zapobieganiu przejawom dyskryminacji w pracy, granice możliwosci działania.”

„Bardzo ciekawe szkolenie, cenne wskazówki od osoby mającej duże doświadczenie, poparte
konkretnymi przykładami. Bardzo istotnym elementem było przedstawienie sposobów radzenia sobie z dyskryminacją. Pozytywna energia prowadzącej, dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Elbis Sp. z o.o., Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Okręgowy Urząd Miar, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, Continental Opony Polska Sp. z o.o., Gillette Poland International, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dom Maklerski Banku BPS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Grupa Topex, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas