Human Resources Business Partner – Szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników usystematyzowanej i praktycznej wiedzy z HR Business Partneringu oraz  podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

W czasie szkolenia uczestnicy wypracowywać będą elementy składowe służące wzmacnianiu pozycji eksperta w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Busieness Partner oczekiwanych we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Proponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji.
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Definiowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli Human Resources Business Partner w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli Human Resources Business Partner.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli Human Resources Business Partner w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

 

Program Szkolenia

Human Resources Business Partner
 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań co do współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – Human Resources jako partner strategiczny.
 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources i obszary działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie w procesie zmiany – Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla Human Resources Business Partner.

Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie Human Resources Business Partner do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy Human Resources Business Partner.

Moduł IV. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”.

 • Techniki asertywnego i ich wykorzystanie w codziennej pracy Human Resources Business Partner.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe  w dniu codziennym Human Resources Business Partener czyli to the point.

Podsumowanie I dnia szkolenia oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Dzień II

Moduł I. Human Resources Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników.

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych  – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego onboardingu.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?
 • Narzędzia i metody ewaluacji procesu doboru kadr.

Moduł II. Human Resources Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources.

 • Digilalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w Human Resources.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie Human Reources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki Human Resources.

Moduł III. Human Resources Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany.

 • Zmiana jako inwestycja i próba zmiany nastawienia do procesu.
 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie Huma Resources Busienss Partner.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

Moduł IV. Human Resources Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia.

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli  klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

Podsumowanie szkolenia oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas