Human Resources Business Partner

Human Resources Business Partner to osoba, która wnosi do firmy szereg wartości. To ekspert w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna odpowiedzialność ciąży na HR Business Partnerach. Muszą oni odnaleźć się we współpracy na każdej płaszczyźnie – zarówno z zarządem, menedżerami, jak i pracownikami. To na ich barkach ciąży troska zarówno o biznes, jak i potrzeby ludzi. To nie lada wyzwanie. Dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Human Resources Business Partner dla przyszłych i aktualnie pracujących Human Resources Business Partnerów.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

12-13.10.2020
9:30-16:30 / 9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA SZKOLENIA:

 • Cena netto (plus 23% VAT)
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Busieness Partner oczekiwanej we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zdefiniowania własnych potrzeb rozwojowych i stworzenia planu działania.
 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Zaproponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zdefiniowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli Human Resources Business Partner w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HRBP.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby dedykowane do wsparcia biznesu.
 • Obecni i przyszli Human Resources Business Partnerzy.
 • Osoby zainteresowane rozwojem własnym o obszarze kompetencji społecznych.

Program Szkolenia

Program szkolenia Human Resources Business Partner.

HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

Dzień I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Human Resources Busiess Partner jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

10:00 – 11:00 Moduł I – Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań co do współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – Human Resources jako partner strategiczny.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II – Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources i obszary działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie w procesie zmiany – Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla Human Resources Business Partner.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad
13:40 – 15:10 Moduł III – Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie Human Resources Business Partner do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy Human Resources Business Partner.

15:10 – 15:25 Przerwa
15:25 – 16:10 Moduł IV – Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”.

 • Techniki asertywnego i ich wykorzystanie w codziennej pracy Human Resources Business Partner.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe  w dniu codziennym Human Resources Business Partener czyli to the point.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu  Human Resources Busienss Partner-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Dzień II

9:00 – 10:30 Moduł I – Human Resources Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników.

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych  – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego onboardingu.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?
 • Narzędzia i metody ewaluacji procesu doboru kadr.

10:30- 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15 Moduł II – Human Resources Business Partner  i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources.

 • Digilalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w Human Resources.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie Human Resources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki Human Resources.

12:15 – 13:00 Przerwa na obiad

13:00 – 14:30 Moduł III – Human Resources Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany.

 • Zmiana jako inwestycja i próba zmiany nastawienia do procesu.
 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie Human Resources Business Partner.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40 Moduł IV – Human Resources Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia.

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli  klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu  Human Resources Business Partner – partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Human Resources Business Partner