Łukasz Sprycha

Trener. Coach. Konsultant. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Łukasz Sprycha

PROFIL TRENERA:

Certyfikowany coach ACSTH, facylitator, trener, supervisor, konsultant biznesowy, praktyk zarządzania i sprzedaży. Autor programów i projektant procesów rozwojowych dla kadry menadżerskiej i sił sprzedaży. Pomagam menadżerom w budowaniu autorytetu, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi, wzbudzaniu wewnętrznej motywacji. Uczę kooperacji i współpracy w zespole. Prowadzę projekty rozwojowe w obu językach, polskim oraz angielskim.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Zarządzanie.
 • Sprzedaż.
 • Budowanie autorytetu.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.
 • Automotywacja i rozwój osobisty.
 • Komunikacja i współpraca zespołowa.

KWALIFIKACJE:

 • Stopień Magistra (Filologia angielska UW).
 • Trener Biznesu Kontrakt-OSH certyfikat– Czerwiec 2013.
 • Certificate of Advanced English – Styczeń 2015.
 • ICF coach certyfikat – 2021 (w trakcie).
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – wykładowca akademicki.
 • Kontrakt OSH – Partner – prowadzenie warsztatów ze sprzedaży i zarządzania.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Jestem zwolennikiem korzystania z aktywnych metod uczenia, dlatego podczas pracy zwracam szczególną uwagę na to, by uczestnicy otrzymali i przetrenowali praktyczne umiejętności.

JĘZYK W JAKIM TRENER PROWADZI SZKOLENIA: Polski, angielski.

WYBRANI KLIENCI TRENERA: Lockheed Martin.

 

 

TRAINER’S PROFILE:
ACSTH certified coach, facilitator, trainer, supervisor, business consultant, management and sales practitioner. Author of programmes and designer of development processes for managers and sales forces. I help managers to build authority, deal with difficult work situations, arouse intrinsic motivation. I teach cooperation and teamwork. I conduct development projects in both languages, Polish and English.

SPECIALISATION/CONDUCTED TRAINING TOPICS:

 • Management.
 • Sales.
 • Building up authority.
 • Dealing with difficult professional situations.
 • Self-motivation and personal development.
 • Communication and team cooperation.

QUALIFICATIONS:

 • Master’s degree (English Philology UW).
 • Business Coach Contract-OSH certificate- June 2013.
 • Certificate of Advanced English – January 2015.
 • ICF coach certificate – 2021 (in progress).
 • Academy of Fine Arts in Warsaw – academic lecturer.
 • OSH contract – Partner – conducting workshops in sales and management.

WORKING STYLE/TRAINING METHODS:
I am an advocate of using active teaching methods, so when I work I pay particular attention to ensuring that participants receive and practice practical skills.

LANGUAGE IN WHICH THE TRAINER CONDUCTS TRAINING: Polish, English.

SELECTED CLIENTS: Lockheed Martin.