Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Czy interesują Państwa zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zobowiązaniami spółki?

Czy chcą Państwo dowiedzieć się jak unikać ryzyka wiążącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu?

Szkolenie “Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” przedstawia istotne zagadnienia związane z odpowiedzialnością, ochroną, prawem członków zarządu oraz rad nadzorczych za zobowiązania spółki.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych

Czy interesują Państwa zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zobowiązaniami spółki?

Czy chcą Państwo dowiedzieć się jak unikać ryzyka wiążącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu?

Szkolenie “Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” przedstawia istotne zagadnienia związane z odpowiedzialnością, ochroną, prawem członków zarządu oraz rad nadzorczych za zobowiązania spółki.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zagrożeniach wiążących się z funkcją członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobach na zniwelowanie tego ryzyka.
 • Funkcjach, pozycji zarządu spółki kapitałowej i różnych formach odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe).
 • Prawach członków zarządu spółki.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Zabezpieczenia interesu spółki.
 • Zapobiegania nadużyciom i defraudacjom.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Rozwiązywaniem problemów (specyficznych dla zarządu spółki).
 • Samodzielnością w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesu spółki.

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Doradcy członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Pracownicy Biura Zarządu.
 • Szefowie Biura Zarządu.
 • Dyrektorzy Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Korporacyjnego.
 • Prokurenci.
 • Pracownicy Działu Prawnego.
 • Dyrektorzy, kierownicy.

Program Szkolenia

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Zarząd i rada nadzorcza w spółkach kapitałowych

 • Prawa i obowiązki oraz kompetencje członka zarządu i rady nadzorczej.
 • Wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji.
 • Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy).

Moduł II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec wierzycieli oraz wobec spółki

 • Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
 • Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec spółki.
 • Kiedy powstaje odpowiedzialność?
 • Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony?
 • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
 • Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 • Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
 • Odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 • Przedawnienie roszczeń.

Moduł III. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki

 • Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym czasie.
 • Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
 • Brak szkody po stronie wierzyciela.

Moduł IV. Zobowiązania publiczno-prawne

 • Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Moduł V. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Moduł VI. Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie

Moduł VII. Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w świetle obecnej sytuacji rynkowej i aktualnych sytuacji spółek kapitałowych.
 • „Opcje walutowe” – odpowiedzialność członków w zakresie transakcji walutowych.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu i rady nadzorczej.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w zależności od formy zatrudnienia.
 • Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki i zaniechaniu ukarania członka zarządu.
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki oraz członka zarządu i rady nadzorczej.
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć.
 • Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.