BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Poznaj swoje prawa i dowiedz się jak uniknąć ryzyka związanego z pełnioną funkcją.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Korzyści dla uczestników:

ADRESACI SZKOLENIA

 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Doradcy członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Pracownicy Biura Zarządu.
 • Szefowie Biura Zarządu.
 • Dyrektorzy Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Korporacyjnego.
 • Prokurenci.
 • Pracownicy Działu Prawnego.
 • Dyrektorzy, kierownicy.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zagrożeniach wiążących się z funkcją członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobach na zniwelowanie tego ryzyka.
 • Funkcjach, pozycji zarządu spółki kapitałowej i różnych formach odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe).
 • Prawach członków zarządu spółki.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zabezpieczenia interesu spółki.
 • Zapobiegania nadużyciom i defraudacjom.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Rozwiązywaniem problemów (specyficznych dla zarządu spółki).
 • Samodzielnością w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesu spółki.

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I Zarząd i rada nadzorcza w spółkach kapitałowych

 • Prawa i obowiązki oraz kompetencje członka zarządu i rady nadzorczej.
 • Wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji.
 • Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy).

Moduł II Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec wierzycieli oraz wobec spółki

 • Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
 • Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec spółki.
 • Kiedy powstaje odpowiedzialność?
 • Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony?
 • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
 • Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 • Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
 • Odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 • Przedawnienie roszczeń.

Moduł III Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki

 • Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym czasie.
 • Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
 • Brak szkody po stronie wierzyciela.

Moduł IV Zobowiązania publiczno-prawne

 • Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Moduł V Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Moduł VI Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie

Moduł VII Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w świetle obecnej sytuacji rynkowej i aktualnych sytuacji spółek kapitałowych.
 • „Opcje walutowe” – odpowiedzialność członków w zakresie transakcji walutowych.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu i rady nadzorczej.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w zależności od formy zatrudnienia.
 • Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki i zaniechaniu ukarania członka zarządu.
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki oraz członka zarządu i rady nadzorczej.
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć.
 • Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HSM Polska Sp. z o.o., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Mobileformats Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., MEGA Sp. z.o.o., P.P.M.B. Bosta Beton Sp. z o.o., Interactive Solutions Sp. z. o.o., Państwowy Instytut Geologiczny, Asseco Poland S.A.; PSF Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; Thales Alenia Space Polska sp. z o.o.; Rentrans Cargo Sp. z o.o., Herlitz Sp. z o.o., Navikon SRY sp. z o.o., CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o., RESIDENZ Sp. z o.o.

OPINIE

„Duża wiedza merytoryczna trenera., Świetny dobór materiałów szkoleniowych., Podobało mi się rzetelne przygotowanie trenera. Całe szkolenie było bardzo przydatne, odświeżyłem wiele wiadomości. Przydatne były tematy związane stricte z odpowiedzialnością członków zarządu. Dobra cena za to szkolenie – jakość,  wiedza prowadzącego oraz bardzo przyjemne biuro w centrum Warszawy w przedwojennej kamienicy.”

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH