Konstruowanie umów cywilnoprawnych

Program szkolenia 

Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

MODUŁ I. Podmioty uprawnione do zawierania umów.

 • Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 • Charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną i uprawnień Skarbu Państwa.

MODUŁ II. Sposoby reprezentacji stron umowy.

 • Osoby fizyczne jako strony umów.
 • Reprezentacja osób prawnych.
 • Pełnomocnictwo a prokura.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

MODUŁ III. Definicja umowy i jej rodzaje.

 • Umowa jako czynność prawna.
 • Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umów.
 • Podział umów na dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.

MODUŁ IV. Sposoby zawierania umów.

 • Uwagi ogólne.
 • Oferta.
 • Aukcja i przetarg.
 • Negocjacje.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

MODUŁ V. Formy zawarcia umowy.

 • Zasada swobody umów a forma zawarcia umowy.
 • Zwykła forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczonym podpisem.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Umowy zawierane na odległość.
 • Obowiązki zachowania szczególnej formy.
 • Pojęcie niedozwolonych postanowień umowy.
 • Tryb uznania danego postanowienia za nieważne.

MODUŁ VI. Konstruowanie wraz z uczestnikami szkolenia, projektów wybranych umów cywilnoprawnych w ramach zajęć warsztatowych – zasady tworzenia, redagowania, wykładni zapisów umowy na przykładach i specyfika poszczególnych rodzajów umów:

 • Umowa zlecenia (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa o dzieło (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło (np. w jakich sytuacjach zawierana jest każda z ww. umów).
 • Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem.
 • Sytuacje kiedy umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy o pracę.
 • Umowa najmu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Umowa sprzedaży (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa leasingu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).

MODUŁ VII. Informacje uzupełniające

 • Prawne formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.
 • Przeniesienie praw autorskich.
 • Treść umowy a realizacja wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (aneksy, cesja)
 • Zmiana treści umowy przez strony lub w drodze orzeczenia sądowego.
 • Rozwiązywanie i wypowiedzenie umów.

Podsumowanie i zakończenie szkolenie.

Czas szkolenia: 2 dni

 

TRENERZY

 

 
 

 

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Volkswagen Poznań, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Konstruowanie umów cywilnoprawnych