Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zakresu umów cywilnoprawnych przekazuje wiedzę i praktykę z zakresu tworzenia, zawierania i rozwiązywania umów.  Przedstawia zasady redagowania zapisów umów oraz możliwości ich egzekwowania.

Uczestnicy dowiedzą się jak z aktualnym stanem prawnym analizować poszczególne zapisy w umowach pod kątem ochrony interesu pracodawcy/klienta/pracownika.

 

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zakresu umów cywilnoprawnych przekazuje wiedzę i praktykę z zakresu tworzenia, zawierania i rozwiązywania umów.  Przedstawia zasady redagowania zapisów umów oraz możliwości ich egzekwowania.

Uczestnicy dowiedzą się jak z aktualnym stanem prawnym analizować poszczególne zapisy w umowach pod kątem ochrony interesu pracodawcy/klienta/pracownika.

 

Cele i Korzyści

Szkolenie z zakresu umów cywilnoprawnych przekazuje wiedzę i praktykę z zakresu tworzenia, zawierania i rozwiązywania umów.

Przedstawia zasady redagowania zapisów umów oraz możliwości ich egzekwowania.

Uczestnicy dowiedzą się jak z aktualnym stanem prawnym analizować poszczególne zapisy w umowach pod kątem ochrony interesu pracodawcy/klienta/pracownika.

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i zawieranie umów.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Podmioty uprawnione do zawierania umów.

 • Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 • Charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną i uprawnień Skarbu Państwa.

Moduł II. Sposoby reprezentacji stron umowy.

 • Osoby fizyczne jako strony umów.
 • Reprezentacja osób prawnych.
 • Pełnomocnictwo a prokura.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Moduł III. Definicja umowy i jej rodzaje.

 • Umowa jako czynność prawna.
 • Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umów.
 • Podział umów na dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.

Moduł IV. Sposoby zawierania umów.

 • Uwagi ogólne.
 • Oferta.
 • Aukcja i przetarg.
 • Negocjacje.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Moduł V. Formy zawarcia umowy.

 • Zasada swobody umów a forma zawarcia umowy.
 • Zwykła forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczonym podpisem.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Umowy zawierane na odległość.
 • Obowiązki zachowania szczególnej formy.
 • Pojęcie niedozwolonych postanowień umowy.
 • Tryb uznania danego postanowienia za nieważne.

Moduł VI. Konstruowanie wraz z uczestnikami szkolenia, projektów wybranych umów cywilnoprawnych w ramach zajęć warsztatowych – zasady tworzenia, redagowania, wykładni zapisów umowy na przykładach i specyfika poszczególnych rodzajów umów:

 • Umowa zlecenia (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa o dzieło (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło (np. w jakich sytuacjach zawierana jest każda z ww. umów).
 • Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem.
 • Sytuacje kiedy umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy o pracę.
 • Umowa najmu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Umowa sprzedaży (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa leasingu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).

Moduł VII. Informacje uzupełniające

 • Prawne formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.
 • Przeniesienie praw autorskich.
 • Treść umowy a realizacja wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (aneksy, cesja)
 • Zmiana treści umowy przez strony lub w drodze orzeczenia sądowego.
 • Rozwiązywanie i wypowiedzenie umów.

Podsumowanie i zakończenie szkolenie.

Czas szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.