PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE

Jak zarządzić malejącym zaangażowaniem wśród pracowników, podnieść ich motywację do pracy i efektywność?

Wprowadzenie

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • wypaleniu zawodowemu i jego przyczynach oraz fazach;
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji;
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika;
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym;
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, pomocnych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe;
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia i wyboru środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu;
 • zarządzania osobami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi;
 • motywowaniem pracowników;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników;
 • komunikacją ustną;
 • przywództwem.

 

 

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.
Moduł I Czym jest wypalenie zawodowe?

Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:

 • Definicja
 • Przyczyny
 • Fazy rozwoju

Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe

Stres a wypalenie zawodowe

 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy
 • Objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu
 • Stres a emocje

Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym

Moduł II Autodiagnoza obecnej sytuacji

 • Czy jesteś w grupie ryzyka, czyli Twoja sytuacja w pracy
 • Twój poziom dopasowania do miejsca pracy
 • Czy to już wypalenie, czyli objawy wypalenia zawodowego

Moduł III Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie organizacyjnym

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników
 • Zarządzanie poprzez wartości
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika

Moduł IV Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie indywidualnym

 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic
 • Budowanie odporności psychicznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Wspierający dialog wewnętrzny
 • Pozytywne nastawienie do pracy
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy

Moduł V Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu -Rozwiązania na poziomie interpersonalnym

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy
 • Jak stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

 

 

TRENERZY

 

 
 

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZESPOLE